Ruzie Schoenmakers en Leefbaren qesust A» Schiedam 3 51 J DE CORRECT mismsi *530®© 0 II BaBy Bag Gratis uderen wonen zelfstandig I m Alles moet weg! NO CURE NO PAY orgaand maasstad naar Feyenoord-Heerenveen! ft™ Partijen willen niet reageren OW WINTERSALE KRANT OPHEFFINGS- UITVERKOOP KEUKENS EN Haan wil status 'oorlogvrije gemeente' Afsluiting MULTIMEDIA NOTEBOOK TAROA VISIONARY Meer duidelijkheid rond Afvalstoffenheffing SMS (Save my Soul) jeugdkerk Wijk service- punt Groenoord KwH Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 12 februari 2003 lOe Jaargang nr 7 HI RAD! HENI W% ultqezonderd 50 LUXE BADKAMERS EN 50 LUXE KEUKENS IN DE SHOWROOM INBOUWAPPARATUUR: BADKAMERMEUBELEN, WHIRLPOOLBADEN ETC. Ph. Brouwer c.s. SCHIEDAM - De ruzie tussen wethouder Theo H.B. Schoen makers en de fractie van Leefbaar Schiedam is gesust. Beide partijen kunnen na bemiddeling weer met elkaar leven. 111 westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam MET CD-ROM, -BRANDED EN DVD-SPELER f ii max NCI maocIzn Project De Regenboog j Ja, ik neem een kwartaalabonnement h 18,25 permaand! Of Del gratis 0800-0642 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) j v Schiedam weekbladen til* IJL GJf* X s3 3£ EDITIE BERGWEG EN CEINTUURBAAN Gorinchem, Newtonweg 16 dinsdag t/m zaterdag 09.30 uur tot 17.30 uur en donderdag koopavond JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken Telefoonoio-473 66 oo FaxOIO-273 44 80 E-MAIL: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - Fractievoorzitter Yorick Haan (SP) wil kijken of Schiedam de status kan krijgen van 'oorlogvrije gemeente'. Dat schrijft hij aan de gemeenteraad en het college van B en W. Haan vraagt aan het college of er sprake van is dat Britse of Amerikaanse militaire transporten over het ge- bied van de gemeente, nu of in de nabije toekomst zullen verlopen. Ook wil de fractievoorzitter weten of er gevaarlijke stoffen en minu- tie, bedoeld voor een eventuele oorlog tegen Irak, over de gemeen- tegrenzen van Schiedam worden vervoerd. „Momenteel is er geen sprake van oorlog met Irak: de Nederlandse regering heeft niet de oorlog aan Irak verklaard. Daamaast is vol- gens recent opinieonderzoek de overgrote meerderheid van de Ne derlandse bevolking tegen Neder landse betrokkenheid bij een nieu- we oorlog. Desalniettemin wordt er door de Nederlandse overheid medewerking verleend aan het vervoer van materieel dat bestemd is voor het oorlogstoneel." Een externe bemiddelaar - Jan Roe- land van Present Presents uit Strij- en- heeft afgelopen weekeinde met Schoenmakers aan de ene kant, en Erik de Jong en Eric Zwennis aan de andere kant 'intensief overleg' gevoerd. De raadsleden De Jong en Zwennis waren onder andere in conflict met Schoenmakers geko- men nadat hij had gesteld dat er ge- lekt was uit een vertrouwelijk overleg door Zwennis. Na het overleg stellen beide parij- SCHIEDAM - Recentelijk is een drietal historische bruggen in de binnenstad afgesloten voor alle au- toverkeer. Deze bruggen, de Ap- pelmarktburg, Korte Havenbrug en de Beursbrug, zijn nu alleen nog toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers. De bruggen zijn afgesloten, omdat het voortduren- de autoverkeer ernstige schade aan de bruggen toebrengt. Om de his torische bruggen in hun omgeving te kunnen behouden is afsluiting dan ook noodzakelijk. ten dat er sprake was van een 'be- treurenswaardig misverstand'. „Dualisme moet kunnen beteke- nen dat wethouder en fractie elkaar los mogen laten en niet elkaars hand vasthouden. De les die wij van de afgelopen weken hebben geleerd is, dat dit niet mag beteke- nen dat de onderlinge communica- tie wordt veronachtzaamd"*aldus beide partijen. „Dat de ontwikkelingen in de voorbije weken zich wellicht niet aitijd volgens de politieke conven- ties voltrokken hebben, zien wij als een onvermijdelijke consequentie van de onervarenheid, in combina- tie met onze geldingsdrang ten be- hoeve van een betere toekomst in Schiedam." „Allerlei relaties nemen wel eens een onverwachte wending, en dat is nu tussen de Leefbaarfractie en de Leefbaarwethouder gebeurd. Wij zien het als een gevolg van het feit, dat gewone Schiedammers in de gemeenteraad en het college zijn gekomen." (zie verder de binnenpagina SCHIEDAM - Het blijft een moeizame combinatie: Schiedam en parkeren. Ondernemers (onder andere Piet Jongepier) en bewoners klagen over de onoverzichtelijke verkeerssituatie in de binnenstad. Hier bijvoorbeeld, bij de Grote Markt en de Lange Kerkstraat waareen woud van verkeersborden en ANWB-borden de autobestuurder bijna wanhopig moet maken. En dan DSWen Thuiszorg: het tweetal overweegt Schiedam te verlaten vanwege de slechte parkeersituatie. De SP heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan het college van B en W. Foto Roger van der Kraan :U''- SCHIEDAM -1/eel wegen in Schiedam zijn deze periode afgesloten. Zo is de Parkweg (foto) tot eind april nog onbegaanbaarvoor autoverkeer. Alleen voetgangers en fietsers kunnen in deze woestijn nog de overkant bereiken. Bij het Emmaplein/Broersvestduren de werkzaamheden nog tot half februari, terwijlde Van Heekstraat nog tot eind maart te maken heeft met opbrekingen. Foto Roger van der Kraan ..JOjk tnel verder in due uHgave SCHIEDAM - De gemeente Schiedam gaat in februari voor het eerst kennisgevingen Afval stoffenheffing verzenden. In voorgaande jaren werd men via de eindafrekening van de N.V. ONS Energie achteraf op de hoogte gebracht van het betalen van Afvalstoffenheffing. Met in- gang van 2003 wordt via een kennisgeving vooraf bekendge- maakt welk bedrag aan Afval stoffenheffing in rekening wordt gebracht. De afvalstoffenheffing is een be- lasting die betaald wordt voor het ophalen en verwerken van huis- vuil. In 2003 bedraagt het jaarta- rief voor eenpersoonshuishoudens 185,18 euro en voor meerper- soonshuishoudens 218,27 euro. Het op de kennisgeving vermelde bedrag wordt door middel van de voorschotnota's, die maandelijks aan het energiebedrijf N.V. ONS Energie moeten worden betaald, in rekening gebracht. Eventuele wij- zigingen kunnen naar aanleiding van de kennisgeving schriftelijk aan de gemeente doorgegeven worden. Deze wijzigingen leiden niet direct tot het aanpassen van de voorschotnota's, maar er vindt wel verrekening plaats via de jaarlijkse energierekening van de N.V. ONS Energie. Voor degenen die in aanmerking komen voor kwijtschelding is er in 2003 een belangrijk verschil ten opzichte van voorgaande jaren. Tot en met 2002 kon kwijtschel ding worden verleend voor het ge- hele bedrag. Met ingang van belas- tingjaar 2003 is kwijtschelding mogelijk voor 50 procent van het bedrag aan afvalstoffenheffing. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het jaar van de boerderij begon afgelopen donderdag. De aftrap vond plaats in Vlaardingen bij boerderij De Buitenplaats met een excursie in het groene boerderijen gebied de Zuidbuurt. Boerderijen zijn belangrijk voor de identiteit van een streek en voor de beleving van het landelijk gebied. Ze hebben een belangrijke waarden voor het gebied zoals de architectuur, de cultuurhistorie en de landschappelijke elementen en het is van belang dat de boerderijen behouden blijven voor de toekomst. Zo ook de boerderijen in Schiedam, zoals deze aan de Woudweg, die een unieke landelijke en rustieke uitstraling hebben op de stadse omgeving. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Steeds meer jongeren weten de weg te vinden naar de maandelijk- se interkerkelijk jeugdkerk voor jongelui uit Vlaardin gen, Schiedam en omgeving. Zondag 16 februari is het weer zover. Deze keer zal de muziek verzorgd worden door een band die voor het eerst te gast bij SMS is, na- melijk: Dad's Right. Verder staat er weer een afwisselen- de avond in de planning. Ie- mand die iets komt vertellen over het goede nieuws, een stukje toneel en heel veel ga ve muziek. Iedereen tussen de 16 en de 25 jaar is wel- kom. Zoals aitijd is iedereen vanaf 19.00 uur welkom. De dienst wordt gehouden in De Rank, Schiedamseweg 122 in Schiedam. Meer info is te vinden op de site www.sa- vemysoul.nl of per telefoon via Wendy van der Hoek, 010-2624678. SCHIEDAM - Het definitie- ve onderkomen van het Wijkservicepunt Groenoord aan het Bart Verhallenplein nr. 50a/b wordt donderdag 13 februari geopend. Eerst kunnen de wijkbewoners van 14.00 uur tot 16.00 uur een kijkje komen nemen in de ruimten waar het wijks- erviceteam gehuisvest is en waar bewoners met hun eventuele meldingen te- rechtkunnen. Aansluitend zal om 16.00 uur wethouder. Habermehl de openingshan- deling verrichten. Het Wijk servicepunt was voorheen gehuisvest aan het Bach- plein. Het Wijkserviceteam vormt inmiddels een ver- trouwd beeld in de wijk. Vanuit het Wijkservicepunt werken veiligheidsassisten- ten en wijkonderhoudsme- dewerkers. Zij leveren een belangrijke bijdrage om de wijk Groenoord schoon, heeLcn veilig te houden. U kSWf tiXM GOK r SCHIEDAM - De openingsfestivi- teiten van het grote project van r.k.-p.c. basisschool 'De Regen boog' in de Warmoezenierstraat vond afgelopen maandag plaats. Het project is ter ere van de bouw van het nieuwe schoolgebouw en heeft als thema: 'een nieuwe school, kunnen wij het maken? Nou en of!' Vooral Bob de Bou- wer fans moet dit bekend in de oren klinken. Alle groepen gaan tijdens het pro ject op verschillende niveau's met het onderwerp om, de kleinsten richten zich bijvoorbeeld op het werk van Bob de Bouwer, andere groepen gaan aan de slag met ont- werpen van onder andere het nieu we schoolplein, er komt een archi tect in de hogere groepen en groe pen 4 gaan op speurtocht. Tijdens de projectweken krijgen ouders, grootouders en belangstel- lenden gelegenheid om de werk zaamheden op school te bekijken op de zogenaamde inloopavond op woensdag 19 februari van 18.30 uur -19.30 uur aan de Warmoeze nierstraat en van 19.15-20.15 uur in de dependance aan het Bach- plein. De feestelijke afsluiting zal zijn op donderdagochtend 20 fe bruari van 8.45 uur -10.00 uur. Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad. Zo bent u verzekerd van een plaats op de eerste rij! Niet alleen krijgt u dageiijks de krant van Rotterdam en regio in de bus maar ook twee toegangskaarten voor Feyenoord- Heerenveen (zaterdag 22 maart)* cadeau. *De toegangskaarten krijgt u minimaal 1 week voor aanvang van de wedstrijd toegestuurd. m/v I lefoon:(l.v.m. oontrole bezorging) j Geb.d.d.: j Bank/gironr.: Handtekenlng: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. j Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon vindt u nadere informatie. "jMrtom* P«<W>4\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1