schiedam (leerling-) keukenmonteurs De Keukenman ^mtiS naar Feyenoord-Heerenveen, Woonplus beraadt zich over historisch bezit Geld voortegengaan sluipverkeer Eventerug naarde Middeleeuwen Duurzaam Rotan CORRECT K00PJESKELDER Hulp voor overzetten padden Feestmaand in bieb Plan PvdA voor Proveniershuis in ijskast Of bel gratis 0800-0642 Bruisbad voor buiten Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 5 maart 2003 lOe Jaargang nr 10 de beurs voor baan, beroep, studie en opleiding 12 maart 13 maart WORD VAKMAN BIJ DE KEUKENMAN! wij zoeken: Ja, ik neem een kwartaalabonnement a 18,25 permaand! www.eigenwhirlpool.nl Avanti Zwembaden MAA2 HUl5 NOOiTJ liC V00(2 E£KH£L£ (o£V>0£KT SCHIEDAM - Het Proveniershuis is voorlopig gered. De der- tigtal bewoners kunnen even rustig ademhalen. De eigenaar van Woonplus - de woningbouwvereniging beraadt zich nog - zal eind dit jaar uitsluitsel geven wat de vereniging gaat doen met het historisch Monument aan de Schie. Eind vorig jaar lekten plannen tot verkoop aan een hotelgroep uit, dat leidde tot felle protesten van de bewoners. De politieke partijen zijn in meerderheid voor behoud van de woonfunctie, maar moet toegeven dat niet zij maar Woonplus hier over gaat. Afwach- ten dus, maar met een oplettende raad. woensdag donderdag lOZIuur 10 IB nur GRATIS TOEGANG CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM Wij zoeken enthousiaste monteurs en servicemonteurs voor het plaatsen van keukens en de daarbij behorende serviceverlening in je eigen regio. Je wordt door ons opgeleid, dus de juiste instelling en twee rechterhanden is voldoende. Wei moet je in het bezit zijn van rijbewijs B en eigen vervoer. Na een gedegen opleidingsperiode waarin we je de fijne kneepies van net vak bijbrengen, krijg je een auto, tax en telefoon van de zaak. Ben jij snel beschikbaar, reageer dan nu. Heb je interesse kijk dan op www.keukenman.nl, mail naar pz@keukenman.nl of bel tijdens kantooruren onze vacaturelijn: 0416-569915. Schrijven kan ook: De Keukenman, afdeling PZ, Postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. De makers van keukens uit Kaatsheuvel 'MAXIMAAL [1 PERKLANT piNLUX DVD-212 Zkrv DVDSPELER L weekbladen Neem nu een kwartaalabonnement met automatisehe betaling op het Rotterdams Dagblad. Zo bent u verzekerd van een plaats op de eerste rij! Niet alleen krijgt u dagelijks de kraut van Rotterdam en regio in de bus maar ook twee toegangskaarten voor Feyenoord- Heerenveen (zaterdag 22 maart)* cadeau. *Dc toegangskaarten krijgt u minimaal 1 week voor aanvang van de wedstrijd tocgestuurd. Naam: Voori: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats Telefoon: (i.v m. controie Oezorfling) Geb.d.d.: Bank/gironr.: Handtekenlng: I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon vindt u nadere informatie. Westblaak 180 Rotterdam. Tel. OlO - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) SCHIEDAM - Openbare Dalton- basisschool De Klinker is vanaf maandag 3 maart even terugge- keerd naar de tijden van de jonk- vrouwen, de ridders en de kastelen, de riddertijd. De opening van het Middeleeuwenproject bestond uit het tot ridder slaan van Roderick. Roderick (geboren in 1358) houdt vanaf dat moment alles wat zich in de school afspeelt in de gaten. Hij zal beoordelen of alles wel ver- loopt zoals in zijn tijd gebruikelijk was. Ruim twee weken lang werkt Ridder Roderick mee aan het pro ject op De Klinker. Foto Roger van der Kraan Bezoek ons op "Binnenhuis Tuin 4 t/m 9 maart in Ahoy' Rotterdam. Chr. Huygensstraat 34-36 Strijen, telefoon 078-674 52 06 SCHIEDAM - ONS en KN- NV organiseren op woens- dagavond 12 maart van 20.00 uur tot 21.00 uur voor vrijwilligers een instructie- avond over 'de Paddentrek' in Natuurcentrum de Bos- hoek, achter het Bachplein bij flat 5. Tijdens de instructieavond worden vrijwilligers gei'n- formeerd over de padden trek en worden afspraken gemaakt over wanneer en hoe vaak men kan helpen met het overzetten van de padden. Om dit project te laten slagen is er dringend behoefte aan enthousiaste vrijwilligers. Rond februari/ maart ont- waken padden uit hun win- terslaap en trekken zij tot ongeveer half april massaal naar hun geboortesloot om eieren af te zetten. In het groene gedeelte van Schiedam Noord trekken veel padden over en worden ze door het verkeer regel- matig doodgereden. Om dit drama tegen te gaan worden verkeersborden geplaatst met een adviessnelheid van maximaal 30 km per uur. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Dick van Leeuwen, ONS afdeling Groen, tel. 010-6315290. SCHIEDAM - Ter gelegen- heid van de heropening van Bibliotheek Noord aan het Bachplein is de maand maart uitgeroepen tot feest maand. Tot en met maan dag 31 maart geldt in alle vestigingen van de Openba re Bibliotheek Schiedam een kortingsactie op nieuwe abonnementen. Iedereen die zich laat inschrijven als nieuw lid van de bibliotheek ontvangt een eenmalige kor- ting van 5 euro op het abon- nement. Het volledige feestprogram- ma is verkrijgbaar in Biblio theek Noord. Tel. 470 83 20. SCHIEDAM - De lantaarnpalen op het Stadserf zouden een kopie zijn van die op de Ramblas in Barcelona. In ieder geval zijn het mooie iantaarns, waar Schiedam trots op mag zijn. Zeker's avonds zorgen ze voor een sfeervolle verlichting van het Stadserf. Foto Roger van der Kraan. SCHIEDAM - Een stadsmolenaar voor Schiedam, daarover praat de gemeenteraad komende maandag. De molenaar moet ervoor gaan zorgen dat de wieken van museummolen De Nieuwe Palmboom weer doordeweeks gaan draaien. Ook kan hij invallen voor rondleiders op de molen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 31.775 euro, maar omdat hij ook klein onderhoud verricht wordt er nog een bedrag bespaard van 6.775 euro. Het college van Ben W stelt voor om de subsidie aan de stichting De Schiedamse Molens met 25.000 euro te verhogen. Foto Roger van der Kraan Maandagavond kwam een initia- tiefvoorstel aan de orde om het Proveniershuis voor de bewoners te behouden in combinatie met an- dere functies. Een compromis zo- dat en de bewoners en de gemeen- te, die toerisme wil, tevreden wor den gesteld. Een combinatie met toeristische en culturele waarden, staat er deftig. Indieners van het voorstel Mari Dingenouts en Joke de Haan (PvdA) willen in het ach- terhuis en enkele woningen histori- sche collecties tentoonstellen. En hiermee in combinatie met het wa- tertoerisme Schiedam een positie- ve impuls geven. Dit initiatiefvoorstel riep een hoop vragen op bij de politieke partijen, zoals: Wie moet het betalen? Dit plan doorkruist de museumplan- nen? En wat moeten die waterspor- ters met het monument? Hoe her- berg je een buslading Japanners? Wie neemt het risico? Ook het idee tot uitwerking in een projectgroep ontlokte politici tot opmerkingen als Poolse landdag? en Gaan wij er wel over? Kortom vragen te over. Karin van Dreven, directeur Woonplus, kon de plannen van de corporatie toelichten. „Al die plan nen zijn voorbarig of prematuur", benadrukte zij. Het hofje dat stamt uit de 18e eeuw, is door onderhoud en lage huren niet rendabel 'zelfs voor een vastgoedonderneming met maatschappelijke betrokken- heid". Woonplus dacht met de ver koop als hotel Schiedam juist een dienst te verlenen. Toerisme en een hotel in het centrum staan immers hoog op de verlanglijst van de po- litiek. Doel was een 'Hotel-Garni' (hotel zonder keuken), waarbij de gasten in het opgeknapte, histori- sche centrum konden gaan dine- ren. De verkoop met de prive-in- vesteerder (niet Best Western groep) ketste af na bestudering. De directeur benadrukte dat Woonplus een zelfstandige, priva te onderneming is en dat deze zich tot eind van dit jaar wil beraden op verdere plannen met monumenten, zoals andere hofjes als die van Be- lois, de Fabristraat, het Weeshuis SCHIEDAMWLAARDINGEN - De stadsregio Rotterdam heeft 609.000 euro beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten voor het veiliger maken van gevaarlijke kruisingen en voor maatregelen om sluipverkeer in Schiedam en Vlaardingen te voorkomen. Voor de gemeente Schiedam is 303.000 euro beschikbaar als bij drage in de kosten voor maatrege len om het spitsverkeer op de Pol- derwegen in Midden Delfland te gen te gaan. Er komen op vier plaatsen verkeerslichten met blok- ker of paal, die wegklapt bij groen licht en omhoog komt bij rood licht. De verkeerslichten werken tussen 6.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 19.00 uur en gelden al leen voor het verkeer dat met de spits meerijdt. Er komen verkeerslichten op: De Kandelaarweg ten noorden van de kern Kandelaar bij de fietsbrug over de Delftse Schie. De lichten worden zo geplaatst dat fietsers bij omhoogstaande barriere veilig de Delftweg op kunnen rijden. Fiet sers krijgen voorrang zodra zij de oversteek willen maken.De Harre- weg ten noorden van de komgrens. De Harreweg wordt ontoeganke- lijk gemaakt voor fietsers, die pa rallel aan de Harreweg een vrijlig- gend fietspad krijgen. De Holyweg ten oosten van de Abelendreef. Er komt een nieuw fietspad door de Holierhoeksepol- der. Fietsers kunnen de route door de Drevenbuurt en het fietspad bij de kruising met de Woudweg en de Breeweg nemen. In de kern De Zweth wordt het ver keer uit beide richtingen tijdens de spits met verkeerslichten om-en- om doorgang verleend. Er komen camera's om overtredingen te regi- streren. Fietsers krijgen een aparte rijstrook. Lijnbussen kunnen de verkeerslichten bei'nvloeden en met geringe vertraging doorrijden. De gemeente Vlaardingen krijgt 306.000 euro voor het veiliger ma ken van de kruising Mr. L.A. Ke- sperweg-Van Hogendorplaan, waar tussen 1995 en 1997 zes on- gevallen gebeurden met totaal 8 gewonden. Door de werkzaamheden aan de Mr. L.A. Kesperweg is het kruis- punt enige tijd gedeeltelijk afge- sloten geweest. Hierdoor zijn geen geschikte recente ongevallencij- fers beschikbaar. De Mr. L.A. Ke sperweg is teruggebracht van 2x2 naar 2x1 rijstroken, met een afzon- derlijke busbaan in twee richtin gen. De busbaan buigt voor de kruising af naar het voorplein van station Vlaardingen-oost en bussen maken geen gebruik meer van het kruispunt. Het kruispunt wordt een rotonde zonder kruisende ver- keersstromen. Frank Willemse en de oude Secretarie achter de Grote Kerk. Siem Rosman van de Schiedamse Historische vereniging is ook voor behoud van de woonbestemming, maar tegen versnippering van de historische collectie van Schiedam in het Proveniershuis. Het achter- gebouw wat nu partycentrum is, acht hij te klein hiervoor. Ook his- toricus Han van der Horst hield een warm pleidooi om met 'Schie dams trots' - alle 18e eeuwse mo numenten als Korenbeurs, Muse um en rechtbank-, zorgvuldig om te gaan. „Dat is de schat die U moet bewaren", zo hield hij de ge- meenteraadsleden voor. Langzamerhand werd het duidelijk dat het voorstel van de PvdA 'te vroeg' kwam. En stelde de voorzit- ter Anneke Meijer (GroenLinks) voor om het plan maar even in de ijskast te zetten. Eerst is eigenaar Woonplus nu aan zet, die zelf be nadrukte met andere stichtingen te willen overleggen over de toe- komst van haar historisch bezit. Geen verloren avond vonden de PvdA-indieners van het voorstel, want het werd duidelijk dat alle politieke partijen, op de WD na, in principe voor behoud zijn van de woonfunctie. Dat leidde tot opluchting van de bewoners van het Hofje, die voor lopig weer even rustig in hun prachtige hofje kunnen blijven wo- nen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1