schiedam Enquetecommissie start openbare verhoren NOG 1 WEEK EN JOUW ZON SCHIJNT! KORTIN Anti-discriminatie- week in Schiedam leerling- keiikenmoiiteiirs TVKfaikRnniaiT maasstad Sloop Groenoord-Zuid begint over twee weken Landhuizen en kastelen 6 weken voor 18,50] Of bel gratis 0800-0642 m Vandaag Wiegman en Hafkamp Alles moet weq! OPHEFFINGS- UITVERKOOP KEUKENS EN BADKAMERS! Boekenweek Leerlingen De Vlinder planten bomen Niet tevreden met uw borsten? Denktank Play-In bij Harpe Davids Info-avond over bevallen Folk met een Zeeuws accent Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 19 maart 2003 lOe Jaargang nr 12 50 LUXE BADKAMERS EN 50 LUXE KEUKENS IN DE SHOWROOM INBOUWAPPARATUUR: BADKAMERMEUBELEN, WHIRLPOOLBADEN ETC. SCHIEDAM - De Enquetecommissie Parkweg-Oost is vorige week vrijdag gestart met de openbare verhoren. Schiedam is de eerste gemeente die het instrument gebruikt. De commissie kreeg op de eerste dag te maken met een ex-ambtenaar die niet wilde verschijnen. „Ik heb alles op schrift al gezegd", aldus ex-ambtenaar P. van de Graaf. Vanaf 50,- p.m. WORD VAKMAN BIJ DE KEUKENMAN! wij zoeken: westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam JAMAI "STEP RIGHT UP" PU5„. OP P£ M0015TE ZoNPAo VAK PEZ£WIM- T£B. STONP6N DA6J6S- M£HS£M \/RlJWIUl6 IM P£ f\l£ OM, HAToLT£ H£B>B>€M B€tMVP, POOR. een tunnel te mo££H 2>JP£N Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 18,50. Vul snel de bon in! ZX JQf noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam Gorinchem, Newtonweg 16 Idinsdag t/m zaterdag 09.30 uur tot I 17.30 uur en donderdagkoopavond SCHIEDAM - De Openbare Bibi- liotheek, Boekhandel Post Scrip- turn en Boekhandel J.S. van Leeu- wen organiseren 22 maart in de Blauwe Brug de Schiedamse boe- kenweekavond. Onder de vele gas- ten onder andere Rick de Leeuw (Trockener Kecks). Kaarten (a eu ro 7,50) zijn verkrijgbaar bij de Openbare Bibliotheek, Boekhan del Post Scriptum, Boekhandel J.S. van Leeuwen en aan de zaal. In de raadsvergadering van 3 juni 2002 heeft de gemeenteraad van Schiedam besloten een onderzoek in te stellen naar het door het colle ge en/of de burgemeester gevoerde beleid rond de sloop van flatge- bouwen en enkele aangrenzende SCHIEDAM - De Nationale Boomfeestdag van woensdag 26 maart heeft als thema 'Bomen in de Kunst'Groep 7 en 8 van basis- school De Vlinder planten ter gele- genheid van deze dag 61 bomen in Sveaparken. De leerlingen worden hierbij ondersteund door de ONS Groep. Gelet op het thema 'Bomen in de Kunst' zullen de kinderen na het aanplanten gezamenlijk de boom- palen decoratief beschilderen. De ze creatieve actie wordt mede mo- gelijk gemaakt en begeleid door Decokay Van Loenen. Van Loe- nen treedt op als deskundige jury en beloont de mooist beschilderde boompalen met een prijs. Y MONOBLOC PROTHESE - Bestaat voor uit water - Geen zichtbare littekens - Rontgendoorlaatbaar - Operatie mogelijk binnen 1 week Body^ services Bovenstaande borstcorrectie is verricht door drs. M.A. Janssen. DRS. M.A. JANSSEN GEEFT GRATIS ADVIES IN: Rotterdam elke vrijdag 10.00-21.00 Ridderkerk elke maandag 16.00-21.00 (020) 6683163/(0180) 487215 Oranjestraat 34a, 2983 HT Ridderkerk www.bodyservices.nl Wijzoakan anthousiajta montauis an ssrvicarnontaurs voor hat plaats an van kaukans an da daarbij bahoranda sarvicavarlaning in ja aigan ragio. Ja wordt door ons opgalaid, dus da juista installing an twaa rachtarhandan is voldoanda. Wal moatja in hat bazit zijn van rijbawijs B an aigan varvoar. Na aan ^adagan oplaiding?parioda waarin wa ja daf ijna knaapias van nat vak bijbrangaa krijg j a aan a uto, fax an t alaf oon va n da zaa k. Ban jij snal baschlkbaar, raagaar dan nu. H eb je interest idjkdan op www.keu kenma n. nl, ma il naa r falSJosu kenma n. nl of btl tiidtrs Icanteorunen out racate telijn0415 sesei S. Sch rijven ka n ook: De keukenma n sweling. PI, Postbuf 10012,5140 DA Waa hvijk. D»jnlwrtwJ Nieuwe zonnestudio opent zijn deuren (winkelcentrum Hof van Spaland 8, Schiedam) A It* BOPTCARE www.sunbreak.nl ouderenwoningen in de omgeving van de Parkweg in de wijk Schie dam Nieuwland. Gedurende de sloop van deze gebouwen werden asbesthoudende materialen aange- troffen, die niet in de asbestinven- tarisatie waren vermeld. Voor het in te stellen onderzoek werd door de gemeenteraad de En quetecommissie Parkweg-Oost in- gesteld. Na een intensieve bestude- ring van de dossiers over de zaak en een aantal voorgesprekken met betrokkenen hoort de commissie nu in het openbaar een aantal ge- tuigen. Na deze verhoren verwacht de commissie het onderzoek te kun- nen afronden met een eindrappor- tage aan de gemeenteraad. Vandaag komen ex-wethouder Aad Wiegman (PvdA) en Luub Hafkamp (WD) aan de beurt. De commissie wordt voorgezeten door Yorick Haan (SP). Haan heeft gedurende langere tijd aandacht gevraagd voor het asbestdossier. Zie verder de binnenpagina voor een verslag van de eerste bijeen- komst van de commissie. SCHIEDAM - Ruim tienduizend passagiers wisten de twee Schiedamse fluisterboten vorig jaar te vervoeren op hun rondes door het Schiedamse water. Dit jaar wordt op nog eens vijfduizend belangstellenden meer gehoopt. Kortom: het fenomeen 'fluisterboot' is een succes. Afgelopen vrijdag ging de eerste fluisterboot weer het water in, maar er op varen kan nog niet. Dat kan pas vanaf zaterdag 19 april, wanneer de zon hopelijk nog regelmatiger en feller zal schijnen. De afvaarten zullen het komend seizoen plaatsvinden om 12.00uur, 13.30 uuren 15.00 uur bij molen De Nieuwe Palmboom. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Bij het verhaal van de denktank van Gemeente Belan- gen Schiedam (vorige week woensdag) is het e-mailadres weg- gevallen. Dat is: denktank gemeentebelangen- schiedam.nl SCHIEDAM - De winkelpanden aan de Laan van Bol'Es zullen over twee weken defmitief tegen de vlakte gaan. Al maanden zijn de panden stevig dichtgespijkerd met groen karton. Ook werd er al een tijd geleden een eer ste sloperskogel doorgejaagd, om de start van de sloopoperatie in Groen- oord-Zuid aan te kondigen. Ook de voorste flat aan de Valeriusstraat zal tegen de vlakte gaan, na de winkelblokjes. Op de plaats van winkels en flat moet op termijn nieuwbouw komen; appartementen en een nieuw winkelcentrum. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Wethouder Haber- mehl, hoofd wijkpolitie Parrado Curros van de politie Rotterdam- Rijnmond district Schiedam, direc- teur Van den Berge van Woonplus en directeur Spermon van Vast- goedfonds Vesteda hebben afgelo pen maandag het convenant 'de woning veilig' ondertekend. Deze ondertekening vond plaats in het kader van het inbraakpreventiepro- ject dat sinds 1 januari gestart is in Schiedam. Met de ondertekening SCHIEDAM - De belangstelling voor het open huis van Beukenhof was groot. Naar schatting hebben rond de duizend bezoekers gebruik gemaakt van de uitnOdiging. De medewerkers van Beukenhof leidden zaterdag belangstellenden in groepen rond langs de nieuw ingerichte familiekamer, de aula, het regiecentrum en de crematieruimte. In de grote ontvangstruimte werd aan het einde van de rondleiding en kopje koffie aangeboden. In deze ruimte presenteerden de Historische Vereniging, de KNNV, de Bibliotheek, Beukenhof, een steenhouwer en een urnenmaker zich. Zie verder de binnenpagina voor een verslag. Foto Roger van der Kraan van het convenant verbinden de deelnemende partijen zich de ko- mende jaren aan het inbraakpre- ventieproject. De gemeente Schiedam is in het SCHIEDAM - Drumfanfare Harpe Davids Schiedam zal zaterdag 22 maart in samenwerking met Drum Show Nederland, voor de eerste keer een Play-In organiseren voor de leden van drumfanfares, show- en marchingbands. Tijdens deze Play-In zullen onder leiding van gastdirigent Rob Balfoort enkele muziekwerken worden ingestu- deerd, die aan het eind van de mid- dag ten gehore gebracht zullen worden. Om 11.00 uur start de eer ste repetitie. Om omstreeks 16.15 uur zal het slotconcert met de inge- studeerde muziekwerken plaats vinden. Belangstellenden zijn wel- kom op dit gratis toegankelijk con cert. De Play-In wordt gehouden in verenigingsgebouw 'De Tamboe- rijn' aan het Nijhoffplein 20. Mu- zikanten die nog mee willen doen kunnen zich opgeven via gelder- blom@harpedavids.nl of tel. 449 27 99. maximaal 1 CD-SINGLE PERKLANT RMR BERGWEG 110 ROAM kader van haar integraal veilig- heidsbeleid met dit project gestart en werkt daarin samen met de poli tie Rotterdam-Rijnmond district Schiedam, woningbouwvereni- ging Woonplus Schiedam en Vast- goedfonds Vesteda. Alle Schie- dammers die inbraakpreventie aan hun woning aanbrengen die past biniten het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kunnen hiervoor subsidie ontvangen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het Vlietland Ziekenhuis organiseert dins- dag 1 april in het restaurant van de locatie Vlaardingen een informatie-avond met als thema 'Bevallen, thuis of in het ziekenhuis'. Het krijgen van een kind is een natuurlijke zaak, toch zijn er ailerlei wetenswaar- digheden over te vinden. Thuis bevallen, borstvoe- ding geven, en als je blijft werken, wat dan? Ailerlei vragen die naast de vreugde van het eerste ogenblik ook veel onrust met zich mee kunnen brengen. Het Vliet land Ziekenhuis heeft des- kundigen in huis die kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzen. Een kraam- verpleegkundige, een verlos- kundige en een gynaecoloog, belichten ieder een aspect van de bevalling. Naast het bezoeken van di verse informatiestands is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan van maandag tot en met donderdag via nummer 24 93 850. SCHIEDAM - Folkclub No Frontiers presenteert vrij dag 21 maart een optreden van Finglas. Deze band, met een voornamelijk Zeeuwse bezetting, put uit een om- vangrijk traditioneel Kel- tisch repertoire. De folkmu- ziek van Finglas is namelijk niet alleen afkomstig uit Ier- land maar ook uit Schot- iand, Wales, Bretagne en Galicie. Het optreden van Finglas in De Serre, het nieuwe grand cafe van woon- zorgcentrum Thur- lede aan de Nieuwe Dam- laan 759, begint om 20.30 uur. De entree bedraagt 5,00 euro. Leden van No Fron tiers betalen 2,50 euro. Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank/gironr.: Handtekening: Geidt alleen als u de afgelopen drle maanden geen abonnee bent geweest, Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldigom met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam Rotterdams Dagbiad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1