schiedam Schiedam hekkensluiter op toeristische markt ft* 3 K KORTING Voorbereiding op de marathon Rotterdam SUPER STUNT KEYBOARDS I 6 we ken voor€ 18,50 Nota CultUurtoerisme: Sociaal plan voor huurders die met sloop te maken krijgen r fhiSKSi' \m - Hi, nun Of bel gratis 0800-0642 ad| KOOPJESKELDER Vastenactie -V Scheeres in waters- noodrally Slingerend door Schiedam Jubileumprogramma Circus Bongo Liam O'Flynn in de Grote Janskerk *dJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 9 april 2003 lOe Jaargang nr 15 maasst Gratis afhalen SCHIEDAM - Schiedam komt er niet goed van af in een on- derzoek naar de toeristische markt in Nederland. Het imago van de stad temidden van steden dan Amsterdam, Dordrecht, Maastricht of Almelo? Er is geen imago; het is er niet. Dat is jammer maar geen reden om stil te zitten, vindt de gemeente Schiedam. Ouderen •c, yr* j$mm - M£R5CWCLlKK£l-lJK STRAK5 WCe- IK MET PAS£N 66£N £1TJ£„ DIGITALE CAMERA OTrust www.kinorama.nl Neem nu een proefabonnement op het fRotterdams Dagblad en ontvangde krant 6 weken lang in de bus voor slechts 18,50. Vul snel de bon in! naar; Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen :;y,,f M w a It k1 tf 8 Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 3122 AM Schiedam Tabakshop Boor Groenelaan 53 3114 CB Schiedam Gemeente Schiedam Stadserf 1 3112 DC Schiedam Van Loenen Decokav Dam 37-45 3111 BC Schiedam Weet u dat wij eigenlijk alleen maar TEVREDEN KLANTEN hebben!! Kom maar langs dan begrijpt u waarom. Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 3316 (te CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM SCHIEDAM - De achttiende Oecumenische Vastenactie Schiedam Noord staat in het teken van Bangladesh, waarin een project wordt ondersteund in de Chittagong Hill Tracks. Zaterdag 12 april wordt er van 10.15 tot 16.00 uur een fancy- fair en rommelmarkt gehou- den in en rond De Ark aan het Harg-plein. Als men nog bruikbare spullen heeft voor de rommelmarkt, kunnen deze worden ingeleverd bij De Ark, donderdag 10 april van 16.00 tot 21.00 uur; op vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur. Nee, juist een nieuw evenementen- beleid met als oplossing een doel- groepenbeleid. Niet de jeugd maar vooral de ouderen. Niet het aanbod is uitgangspunt maar de doelgroep. Niet het evenement maar meer Schiedam als decor met havens en molens. Een in marketing termen 'mix van museumbezoek, winke- len in life-style gebied en een vork- je prikken'. De binnenstad als een groot evene- mententerrein. Waar particulieren de evenementen aanpakken; de ge meente stuurt en voert de regie. De gemeente moet zelf de handen uit de mouwen steken door uit te da- gen, te coordineren, en promotio- neel het voortouw te nemen, staat in de nota cultuurtoerisme, evene menten en stadpromotie die een aanzet geeft voor een nieuw evene- mentenbeleid in Schiedam. Maan- dag werd deze nota in de commis- sievergadering Bestuur en Cultuur besproken. Een voorbeeld werd vorig jaar ge- geven met 'Vier Schiedam in Sep tember' waaraan 22 partijen deel- namen onder de hoede van de af- deling Cultuur. Doelgroepdenken dus, de oudere dagjestoerist, wordt in de nota ge- concludeerd. De jeugd valt af als doelgroep want die kwam vorig jaar niet opdagen. Zoals bij de X- Change manifestatie met deelne- mers als Mike Redman op het Mu- seumplein. Net als kansen voorbe- drijven en verenigingen die een 'dagje uit' willen. Mensen die 'een ervaring' (experience) willen op- doen met kwalitatief recreeren. Met vier clusters van evenementen moet Schiedam gepromoot worden de komende jaren. In het voorjaar is de grote Cobratentoonstelling van start gegaan, tevens de samen- werking van de vier Schiedamse musea. Een campagne met lande- lijke allure. In de zomer gaat wederom het Stadserffestival van start. En ter aanvulling 'Summerbeats in the ci ty' waar elke donderdag live-mu- ziek op het Stadserf gepland staat. Een sfeervolle aanvulling op de koopavond en de Cobra-tentoont- stelling. In September zal wederom de suc- cesformule 'Vier Schiedam in Sep tember' worden gehanteerd met onderdelen als de Open Monu- mentendag, Open Ateliers, Stad- .als.Film en de Brandersfeesten. En tot slot in het najaar de novem- bermaand met 'Wonen met Kunst' een initiatief van de life-style mid- denstanders en Artotheek. Een voi le agenda dus, die de commissie Bestuur en Cultuur tot een positie- ve geluiden ontlokte. Volgens wethouder De Swart moet het Stadserf meer als evenemen- tenterrein gebruikt gaan worden, zonder dat de bewoners te veel overlast zullen ondervinden. Een voorstel van Yorick Haan om alle subsidienten als gemeente, SVP en ONS samen te laten werken werd als sympathiek afgedaan. Maar omdat deze subsidiegevers eigen baas zijn kan dit niet door de wet houder worden afgedwongen. De conclusie van de rapporten en van de commissieleden was dan ook dat het bouwen van een posi- tief imago voor Schiedam als toe ristische stad er een is van lange adem. SCHIEDAM - Woonplus, het Schiedams Overleg Bewoners Or- ganisaties (SOBO) en de gemeente Schiedam hebben maandag 7 april het stedelijk sociaal plan voor 2003 ondertekend. Het sociaal plan omvat de regelin- gen bestemd voor huurders van Woonplus die te maken krijgen met sloop of met verbeteringen in bewoonde staat. Met name huur ders die te maken hebben met sloop in Nieuwland, Groenoord en de Slachthuisbuurt hebben baat bij het elk jaar herzien en bekrachti- gen van dit sociaal plan. Dit jaar is het plan voor het eerst mede onder tekend door de gemeente Schie dam, die verantwoordelijk is voor de woonruimteverdeling en - in de meesteherstructureringsgebieden- ook bijdraagt in de tegemoetko- ming in de verhuiskosten. Het sociaal plan wordt elk jaar her zien. Zo wordt in ieder geval de te- gemoetkoming in de verhuiskosten verhoogd met het inflatiepercenta- ge. Naast deze verhoging zijn dit jaar ook de regels met betrekking tot het vinden van vervangende woonruimte aangepast aan de nieuwe, regionale regels. Zo is het zoekgebied voor huurders die op- nieuw gehuisvest moeten worden vergroot. Hierdoor wordt het voor kandidaten uit Schiedam gemak- kelijker om bijvoorbeeld in Rotter dam of Capelle aan de IJssel een woning te vinden. SCHIEDAM - De Lions Club Schiedam organiseerde afgelopen zaterdag voor de derde maal een wedstrijd Klootschieten tussen dertig teams van allerlei pluimage. Families, instellingen en scholen hadden een teams gevormd en zelfs het college van B&W. Strijdtoneel was hetJulianapark waar werdgestreden om de Grote Politieke Kloot. De opbrengst van wedstrijd gaat naar stichting Pintilie, een stichting die zich intensief bezighoudt met de noden in Roemenie. Foto Rooer van der Kraan de SCHIEDAM - Twee burge- meesters, Jack Asselbergs van Schouwen Duiveland en Rei- nier Scheeres van Schiedam, binden zondag 13 april de strijd met elkaar aan in een zo- genaamde Watersnoodrally, een herinneringsrally met als doel zoveel mogelijk geld op- halen voor een ziekenhuis in Kameroen. De burgemeester van Schouwen Duiveland start in een originele MG TD uit het watersnoodrampjaar 1953 met slechts 46 PK, ter- wijl burgemeester Scheeres het moet doen met een 9 PK 2- cil boxermotor 375 cc van zijn citroen 2CV van 1953. De twee mannen maken deel uit van een veld van zestig equi- pes met vele klassiekers en bijzondere automobielen. De deelnemers vertrekken tussen 08.31 uur en 09.30 uur vanaf automobielbedrijf Kalfsbeek BMW aan de Ka- rel Doormanweg 21 en vanaf 17.00 uur worden de equipes weer terug verwacht na een schitterend kaartleesevene- ment met 42 bemande- en on- bemande controleposten. SCHIEDAM - Slingerend door Schiedam, een kleur- rijke wandelgids, is onlangs verschenen. In deze uitgave staat de Schiedamse jene- verhistorie centraal. Slinge rend door Schiedam is een boekje en wandelgids in een. Slingerend langs havens, vesten en nauwe steegjes komt de jeneverhistorie voor lezer en wandelaar tot leven. Naast een routebe- schrijving en praktische uit- leg over alle bezienswaar- digheden onderweg, bevat de uitgave achtergrondin- formatie en anekdotes. De gids ligt te koop bij Neder- landse musea, VW's en boekhandels. TOWERK, FOTOC AM ERA'S, DIGITALE CAMERA'S JgOMPUTERS. NOTEBOOKS. PDA'S. PRINTERS. SCANNERS EN TELEFONIE 610 LCD POWERCAM Digitate camera met 2 miljoen output pixels resolutie 3,5 cm LCD-scherm voor het bekijken van geschoten foto's en menu functies 2x digitaal zoom Ingebouwde flitser met rode ogen reductie Indusief accessoires en software VAN 169.- Rotterdam Rotterdam Rotterdam WC Alexandrium (1} WC Zuidplein Hoogstr. 141 Bergse Dorpsstr. 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Liesveld 147 Pnjswijzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs indusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen (010 220 55 10) (010 480 70 10) 010412 (010 461 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) SCHIEDAM - Circus Bongo geeft vanaf donderdag 17 april op het Bachplein een aantal jubileum- voorstellingen. Circus Bongo viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. De circustent is dit jaar omgetoverd tot een 'koninklijk paleis', compleet met kroonluchters, roodpluche, glanzend koper en goud. De cir- cusvoorstelling is verpakt in een verhaal waarin paniek ontstaat wanneer de Koningin van Circus Bongo vertelt dat de jubilerende Koning in aantocht is. Donderdag 17 april begint de show om 16.15 uur. Zaterdag 19 april tot en met maandag 21 april aanvang 15.00 uur. De prijzen varieren van 8 tot en met 11 euro. Bij inlevering van dit artikel ont- vangt u 2,50 euro bij besteding van 25 euro of meer bij Circus Bongo. De actie is geldig zolang de voor- raad strekt, en kan niet worden ge bruikt in combinatie met andere acties. Wanneer kinderen in de leeftijd van 1 tot en met twaalf jaar Circus Bongo bezoeken met een eigen gemaakte verjaardagmuts, ontvangen zij een feestelijke herin- nering. SCHIEDAM - De Liduina basiliek wordt voortaan elke eerste zaterdag van de maand van 10.30 tot 14.30 uur voor het publiek geopend. Vrijwilligers kunnen de bezoekers rondleiden en informatie geven over de kerk die in 1881 in gebruik werd genomen. Zie verder de binnenpagina voor een verslag van de eerste openstelling. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Folkclub No Fron tiers bereidt zich deze week voor op een bijzonder sfeervol optre- den. Speciaal voor de Ierse topmu- sicus Liam O'Flynn wordt op maandag 15 april het inmiddels vertrouwde podium van grand cafe De Serre eenmalig ingeruild voor de statige Grote of St. Janskerk aan de Lange Kerkstraat in Schiedam. Liam O'Flynn -die eerder reeds tweemaal optrad tijdens het Irish Music Fundrasing Festival in Vlaardingen (in 2000 en 2001)- is een 'all time favourite' van folk- club No Frontiers. Ditmaal treed de uit Kildare af- komstige 'Uillean Pipes'-virtuoos op samen met de The Piper's Call Band. En de ambiance is absoluut bijzonder te noemen. De Grote of St. Janskerk wordt geheel met kaarsen verlicht en daarmee ont staat een intieme sfeer die naadloos past bij de heerlijke luistermuziek van Liam O'Flynn en de zijnen. Liam O'Flynn wordt gerekend tot de top-instrumentalisten van de Ierse folkmuziek. Met zijn Ierse variant op de doe- delzak, af en toe afgewisseld met gevoelvol fluitspel, brengt hij niet alleen een traditioneel repertoire ten gehore. O'Flynn experimen- teert ook graag met mengvormen van folk en bijvoorbeeld klassiek, pop of rock. O'Flynn werkte in de ze hoedanigheid al eens samen met The Irish Chamber Orchestra, Mark Knopfler, Kate Bush, The Everly Brothers, Nigel Kennedy, Emmylou Harris en Enya. Voorafgaand aan het concert van The Piper's Call Band heeft folk- club No Frontiers nog een andere bijzonderheid in petto. Naamge- noot van de folkclub, de voormali- ge Zeeuwse folkband 'No Fron tiers' presenteert in de Grote of St. Janskerk haar nieuwe cd. Aanvang 19.00 uur. De entree be- draagt 15 euro. Leden van No Frontiers betalen 12,50 euro. De Grote of St. Janskerk is te vinden aan de Lange Kerkstraat in Schie dam Centrum. Naam; Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank/gironr.: T204P Handtekening: Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegeveny. In het colofon treft u nadere informatie. Stout Amm bon in een envelop zonder Rotterdam!! Oaghiad Arrtworxdnuitwier 1579 3000 VB Rotter dam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1