Raadsleden in verhit debat bijna op de vuist Tel. 010-232 70 10 wsm mm*®-* mimmwih 1JS00B9 LAATSTE DAG 10% KORTING Broersvest weer op de schop Pleingesprek over arbeidsmarktbeleid WEGENS VERB0UWING CORRECT Z0MER 0PRUIMING ALLES MOET WEG! Rotterdams Dagblad schiedam erffestival Hoog artistiek gehalte Stads www. nieuwekozijnen. info Politie gaat streng optreden in Beatrixpark Ruim honderd vrijwilligers in het zonnetje gezet Saab 9-3 cabriolet Raad verdeeldin twee 'kampen' Riool onder handen genomen Eigenaar f iets gezocht Nieuwe zone- indeling RET ENGELEN Gratis afhalen SCHIEDAM - Wie niet beter wist, waande zich in Joop van den Ende's musical 'De Drie Musketiers'. Waar opgewonden ridders 'om niets' naar de degens grijpen om hun twisten te be- slechten. Rechts op toneel ridder-raadslid Wil van Wijk (WD) die opspringt en dreigend richting overkant loopt. Ter- wijl links edelman Yorick Haan (SP) als door een wesp gesto- ken, eveneens dreigend, opstaat met dreigende handgebaren. Hij neemt het op voor zijn spreker (jonkvrouw) Sinne Tolsma. Die maagdelijk stilvalt bij zoveel toneelspel. Twee kemphanen met gebalde vuisten en overslaande stem. juli MET TARGA VISIONARY DVD-BRANDER DIGITALE CAMERA IHTrust Of bel gratis 0800-0642 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 2 juli 2003 lOe Jaargang nr 27 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen w e e fc. b t a <t a ft Bij deze adressen: Woon+ Vaienusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenpiein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Notenslaarvt60 Tabakshoo Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Hoog oplopende emoties tegen- woordig in de Schiedamse ge- meenteraad. Een symptoom van - onvrede dat zich (toevallig?) uitte in dit eigenlijk, onbelangrijke de- batje. Wat ging er loos? De ervaren politicus Wil van Wijk zat zich hoorbaar te ergeren (brommen en hardop praten) aan de uitgebreide toespraak van Sinne Tolsma van de Socialistische Partij. Dit is wel het vragenuurtje en geen tijd voor uitgebreide redevoeringen", beet Kljk snel uerder In deie ulfgeue A.S. ZONDAC OPEN 12.00 - 17.00 UUR Op 27 juni heropende De Stam haar schit- terend gerestylde afdeling modern wonen. Ter gelegenheid van de heropening kunt u nog t/m 6 juli profiteren van 10% korting* op de hele collectie. Wij nodigen u graag uit te komen kijken en profiteren! D E ST AM: MOOIER PAW OOIT Woonmall Alexandrtum Watermanweg 33. Rotterdam, telefoon (010) 289 11 21 Deze kortingsactie geldt 00k In onze vestlglng In Villa Arena. COMPUTER PRODUCTS 610 LCD POWERCAM Digitate camera met 2 miljoen output pixels resolutie 3,5 cm LCD-scherm voor het bekijken van geschoten foto's en menu functies 2x digitaal zoom Ingebouwde flitser met rode ogen reductie 1 Indusief accessoires en software Rotterdam WC Alexandrlum [t] Rotterdam WC Zuidplein Rotterdam Hoogstr. 141 Rotterdam Bergse Dorpsstr. 32 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek Vlaardingen Liesveld 147 Prgswtjzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs indusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen www.kinorama.nl (010 220 55 10) (010 480 70 101 (010 412 (010 481 01 06) (010 442 24 27) (010 435 90 61) hij het jonge, onervaren raadslid toe. Tolsma ging geschrokken door met het voorlezen van de vele vragen die hij wilde stellen over de regeringsvoorstellen van het nieu- we kabinet; Balkenende II. Fractie voorzitter Yorick Haan pikte deze interrupties niet en sprang in de bres voor zijn partijgenoot. Met als argument dat in eerste termijn niet geinterrumpeerd mag worden. Hierop gingen beide kemphanen hun toneelspel voor de bestuursta- fel opvoeren. Burgemeester Scheeres maakte een einde aan de gebalde vuisten en overslaande stemmen door een schorsing op voorstel van de WD toe te staan. Beide partijen konden kalmeren. Een ongebruikelijke stap, deze schorsing, wat een voor stel van orde is die formeel door een meerderheid van de raad moet worden toegestaan. 'Nood breekt wetten', moet Scheeres als kamp- rechter hebben gedacht. Dit 'Sheakespeariaans toneelspel' is illustrerend voor de sfeer in de raadszaal het afgelopen half jaar. Waar twee partijen als twee onver- zoenlijke blokken tegenover elkaar staan. Die geen spitse debatten voeren maar elkaar naar het leven staan. Geen gewapende vrede, maar openlijke conflicten. Het ene blok onder aanvoering van het CDA en met vazallen WD, Ge- meente Belangen en Leefbaar Schiedam. Het andere blok wordt gevormd door de PvdA, geholpen door GroenLinks en de SP. Twee blokken die alleen maar katten en geen argumenten uitwisselen. Een goed voorbeeld hiervan is hoe Van Wijk uit zijn slof schoot toen Tolsma zijn verklaring wilde af- leggen. Van Wijk voerde als argu ment aan dat dit een wel heel lange toespraak werd en er geen vragen werden gesteld. Waarop Haan te- ragkaatste dat iemand in de rede vallen wel helemaal onbeschoft was. En dat al bij de eerste verga- derpunten 'het vragenuurtje', waar actuele en nieuwe zaken snel aan de orde behoren te komen. De an- der partijen, jawel precies in twee kampen gescheiden, deelden de ar gumenten van hun kemphanen. Zonde van de tijd en het vragen uurtje wordt misbruikt om voor de SCHIEDAM Zomercarnavalin Schiedam? Het leek even ofde karavaan afgelopen zaterdag een afslag ie.^°^fdgenomen. Maar het bleek toch echt waar. Het was Zomercarnaval In Schiedam, een tocht vande Tuinlaan naar het lY/teufp/e/n, vvaar ter afsluitina een klein feestje werd gevierd. Naat veel dansende kinderen, meelopende politie en heel veelscholieren deed natuurlijk ook de groep mee die straks ook aan het echte Zomercaranavai. op zaterdag 26juli, in Rotterdam deel gaat nemen. De initiatiefnemers van deze tocht en bij elkaar gebracht door het project Nieuwland aan Zet, waar buurtbewoners vor/y yaar ideeen konden aandragen en uitwerken voor de wijk. Dat de groep straks mee mag doen in heel bijzonder, omdat het aantal plaatsen in de stoet beperkt is en het aantal aanmeldmgen het aantal piaatsen dit par ruimschoots oversteeg. Foto Roger van derKraan stadradio propaganda te maken" stelde Aad Mostert van het CDA. Terwijl de linkse partijen zich juist in de spreektijd voelden beknot. Dat alles omdat het betoog van de SP volgens het ene blok niet zo- zeer Schiedam aangaat als wel het landsbelang. Maar volgens het an dere blok ging het ook over Schie dam. Vandaar de vragen over de kabinetsvoorstellen over gesubsi- dieerde arbeid, de Onroerend Zaak Belasting (OZB) of de referend- umwet. In de wandelgangen gaf Wil van Wijk te kennen aan Maarten Groe- ne (PvdA) toe dat hij geagiteerd is wegens de slechte kwaliteit en de lange vergaderingen. „Iedereen, ook ik, is aan vakantie toe." Van Wijk, als langstzittend raadslid, sprak zorgelijk over de 'slechte kwaliteit' van de vergaderingen. Hij stelde voor om met de fractie- voorzitters aan te kaarten hoe er beter vergaderd kan worden. Het presidium of agendacommissie zal uitspraken moeten doen over wel- ke onderwerpen wel en welke niet voor het vragenuurtje geschikt zijn. Frank Willemse VAN 149.- SCHIEDAM - De gemeente organiseert woensdag 2 juli in het Prove- niershuys een zogenaamd pleingesprek over het arbeidsmarktbeleid. Ie- dereen is welkom om ideeen aan te dragen waardoor meer mensen aan een baan geholpen kunnen worden. Onder het motto 'niemand aan de kant wil het college van b&w dat zoveel mogelijk Schiedammers deel gaan ne men aan het arbeidsproces of maatschappelijk actief worden. In een eerdere sessie zijn al opvallend veel ideeen ingebracht waarmee het college goed aan de slag kan. Toch wil de gemeente een aantal suggesties nog toetsen en verder uitwerken met de Schiedammers. Daarom is beslo- ten om een slotbijeenkomst te organiseren waarin dat op een speelse ma- nier gebeurt. In het pleingesprek zullen de bezoekers in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan.. De inbreng zal worden verwerkt in een be- leidsnota die wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De bijeenkomst wordt gehouden op in het Proveniershuys aan de Over- schiesestraat 3a. De zaal is open om 19.00 uur terwijl de bijeenkomst be- gint om 19.30 uur, zal duren tot uiterlijk 21.45 uur en worden besloten met met een hapje en een drankje. SCHIEDAM - De Broersvest is nog maar net klaar of er moeten al- weer herstelwerkzaamheden aan worden uitgevoerd. Naar verwach- ting zijn alle werkzaamheden voor de bouwvakantie (21 juli) afge- rond. Op de kruising van de Koemarkt met de Rotterdamsedijk en de Broersvest worden de oversteek- plaatsen voor fietsers en voetgan- gers met belijning op de weg aan- gegeven. De verkeersdrempels in de Korte Singelstraat en op het Emmaplein worden zodanig aan- gepast dat deze beter aansluiten op het weggedeelte en het fietspad. Hierdoor zullen de Korte Singel straat en het Emmaplein achtereen- volgens minimaal twee dagen wor den afgesloten. Zowel voetgangers als automobilisten hebben opge- merkt dat de oversteekplaatsen ter hoogte van het Stadserf/Land van Belofte niet goed zichtbaar zijn. Daarom worden de zebrapaden aangepast. Tijdens deze werk zaamheden blijft altijd een weg- helft open. Het verkeer wordt tij dens de werkzaamheden via de trambaan worden omgeleid. Weersinvloeden en andere onvoor- ziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat kan leiden tot verschuivingen in de planning. Aansluitend zal de aannemer de betonnen ondergrond van de tram baan op de Broersvest glad maken. Voor de reparatie van de scheuren zal een zogenoemde freesmachine worden gebruikt. Het frezen van het beton zal enig geluidsoverlast met zich meebrengen.Na deze- werkzaamheden zal de aannemer een speciale deklaag op de tram baan aanbrengen. Deze coating- laag beschermt de baan tegen slij- tage. De werkzaamheden zullen groten- deels overdag plaatsvinden. Het frezen zal 's nacht plaatsvinden, zodat de dienstregeling van de tram niet wordt gehinderd. Het aanbrengen van de coating zal zo wel overdag als 's nachts plaats vinden. SCHIEDAM - De politie in Schie dam gaat extra aandacht besteden aan fout en hinderlijk rij- en par- keergedrag in en rond het Beatrix- park. „De tijd van waarschuwen is verstreken", wordt er gewaar- schuwd. „We gaan actief optreden tegen foutparkeerders in de buurt van het Beatrixpark. Met name de Parkweg krijgt bijzondere aan dacht." Diverse automobilisten die in het park willen recreeren, zetten hun auto in het park of rijden het laatste stuk van de Parkweg op, ter hoogte van de sportvelden en het volks- tuincomplex om daar hun auto te parkeren. Voor alle gevallen geldt echter een inrij- of parkeerverbod. Ook laden en lossen in het park is niet toegestaan, tenzij men daar een ontheffing voor heeft. Het rij- verbod in het park geldt eveneens voor bromfietsers. Het wijkteam Noord van het dis trict Schiedam zal de komende we- ken regelmatig controleren en ver- baliseren waar nodig. Hierbij wordt ook gelet op het achterlaten van vuilnis en het onnodig maken van overlastgevend geluid, bij- voorbeeld door het aanzetten van de autoradio in de geparkeerde au to. Fout parkeren kost de overtre- der 40 euro, het onnodig veroorza- ken van overlastgevend geluid 86 euro en het niet gebmik maken van een openbare weg kost 34 euro voor een bromfietser en 57 euro voor een automobilist. Voor het achterlaten van vuilnis of moedwillig weggooien van afval- stoffen kan er zelfs een beschik- king via de Offtcier van Justitie in de bus vallen. Deze boete is naar verwachting hoger dan boven- staande bedragen. SCHIEDAM - In opdracht van ONS is dinsdag I juli ge- start met de voorbereidin- gen tot het schoonmaken en inspecteren van in totaal 25 kilometer rioolstelsel in Schiedam in het gebied ten zuiden van de spoorlijn Schiedam-Vlaardingen. De daadwerkelijke uitvoe- ring van de werkzaamheden start op donderdag 3 juli aan de Havendijk. In totaal zullen de werkzaamheden ruim zestig werkdagen in besiag nemen. Naar ver wachting zal er nauwelijks overlast zijn. SCHIEDAM - In de nacht van 24 op 25 juni is bij NS- station Schiedam Centrum een fietsendief op heterdaad betrapt bij het stelen van een herenfiets. Omdat er nog geen aangifte van diefstal van de fiets is gedaan, is de politie nog op zoek naar de rechtma- tige eigenaar. Deze kan con tact opnemen met mevrouw Monteiro van de afdeling Op- sporing van het district Schie dam, tel. 0900-8844. SCHIEDAM - De RET heeft de zone-indeling met ingang van 30 juni aangepast. Voor sommigen betekent dit dat ze voor het afleggen van de- zelfde afstand nu een zone, dus een strip meer, moeten betalen. De nieuwe zone-in- dleing is op de abri's te vin- den, wie echter nog vragen heeft kan bellen met RET Klantenreacties: 0800-6061 of een vraag stellen bij de RET verkoop- en informa- tiepunten. Informatie is ook te vinden op: www.ret.rotterdam.nl en op RijnmondText pagina 192. BERGWEG EN CEINTUURBAAN ROTTERDAM dinsdag t/m zaterdag 09.30 tot 17.30 uur Gorinchem, Newtonweg 16 Tel. 0183 - 64 76 00 W afslag Gorinchem-oost TaTTi ianitaix donderdag koopavond Barendrecht, Van t Hoffstraat Tel. 010 - 482 52 71 Woonbmilevanl Reijemaanl vrijdag koopavond SCHIEDAM - Maar liefst 125 vrijwilligers hebben afgelopen vrijdag- avond bij voetbalvereniging PPSC genoten van een barbecue die was ge- organiseerd door het Steunpunt Vrijwilligers werk Schiedam. Alle organi- saties die bij het steunpunt in het bestand staan was gevraagd hun vrijwilli gers uit te nodigen en daarnaast waren 'individuele' vrijwilligers via de krant opgeroepen mee te eten. Ook voor muziek was gezorgd. Radio Schiedam draaide van 17.00 tot 21.00 uur gezellige plaatjes. Hoewel Bi- anca Weber van het steunpunt zeer te spreken was over de opkomst is zij ervan overtuigd niet alle vrijwiligers die Schiedam telt in het zonnetje te hebben kunnen zetten. „Sommige mensen weten niet eens dat ze vrijwilli- ger zijn. Bij sportverenigingen bijvoorbeeld doen heel veel mensen vrij willigers werk, dat zij zelf niet als zodanig bestempelen." Op de barbecue was ook een aantal raadsleden aanwezig, zodat die gezel- lig met de vrijwilligers in gesprek konden gaan en wellicht ideeen konden uitwisselen. Omdat de barbecue zo'n succes was, staat nu al vast dat er volgend jaar weer een dergelijk evenement wordt georganiseerd. Foto Roger van der Kraan 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbieding! Voor maar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0642. J Ja, ik profiteer vande speciale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor €6,-*. Postcode/plaats: Telefoon: _Geboortedatum: Jngangsdatum" (i.v.m. controlc bezorging) Stuurde bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1