schiedam Tram naar Vlaardingen in 2006 opgeleverd CORRECT ZOMER OPRUIMING Het verhaal van cognac Eerste Zomerbeat trekt al 500 toeschouwers ENGELEN STUURiNl WIN! 3-daagse autoreis naar Brussel Rotterdams Dagblad UW MOOISTE VAKANTIEFOTO'S Eindelijk duidelijkheid m L ■i maasstad SCHIEDAM SHOWROOM ROTTERDAM Z0NDAG A.S. GE0PEND Acht biggen geboren op kinderboederij't Hoefblad ifJ uwsuao*./1 Liduina Basiliek voortaan elke eerste zaterdag open Kijksnelopde Droomreispagina in deze krant! Werk aan de A20 Aangifte doen van auto- inbraak Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 16 juli 2003 lOe Jaargang nr 29 SCHIEDAM - De Schiedam-Vlaardingenlijn, de nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, moet in juni 2006 compleet zijn opgeleverd. Tot dusver ontbraken altijd exacte data, mede omdat er problemen waren met de financieirng van het TramPlusproject. De opge- waardeerde bestaande lijn en de nieuwe lijn in Vlaardingen worden al in September 2005 in gebruik genomen. Gratis afhalen bergwegen CEINTUURBAAN ROTTERDAM westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam s;mh™ LAARDINGfcN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR CROOT FORW1AAT 10x15cm www.kinorama.nl isA- VGO&mii-tN/vAfltiAfi tap* Jx HXWEM 6C - nmo 5i Of bel gratis 0800-0642 weekbladen Vanaf de start waren er proble- zodat de tram overal door kan rij- Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 menmet de financiering van het TramPlusproject en was er, als ge- volg hiervan, geen duidelijke plan ning. Om het project een nieuwe start te geven, is de projectorgani- satie aangepast en heeft de stuur- groep onder leiding van destadsre- gio Rotterdam, waarin de betrok- ken partijen participeren, een nieu we integrale planning vastgesteld. Daarin is ook gekeken naar af- stemming met direct aanverwante projecten. Volgens die planning moet het complete project in juni 2006 zijn opgeleverd. Tussentijds worden de opgewaardeerde be staande lijn en de nieuwe lijn in Vlaardingen op 1 September 2005 in gebruikgenomen. De twee nieu we delen in Schiedam zijn juni 2006 helemaal gereed. De Schiedam-Vlaardingenlijn is een zogenaamde TramPluslijn, een snelle, comfortabele en betrouw- bare tramverbinding. TramPluslij- nen hebben een vrijliggende baan, den en nooit vast staat in het 'nor- male' verkeer. Verder zijn de hal- tes wat verhoogd, zodat reizigers makkelijk in en uit kunnen stap- pen. Dit jaar nog neemt de RET een nieuwe lagevloertram in ge bruik, die ook voor mensen in rol- stoelen en metkinderwagens nor- maal toegankelijk is. Deze tram gaat rijden op deTramPluslijnen. De enige TramPluslijn tot nu toe is tramlijn 20, van Rotterdam CS naar de Beverwaard. Behalve een vrijliggende baan en verhoogde haltes is deze tramlijn bijvoorbeeld ook uitgerust met Dynamische Reizigersinformatie; grote displays op de halte tellen de minuten af tot de eerstvolgende tram. Naast de lijn naar Schiedam en Vlaardingen, zijn er ook TramP- luslijnen naar IJsselmonde en Car- nisselande gepland. De bouw van deze lijnen is inmiddels gestart. De RET realiseert deze infrastructure- le projecten in opdracht van de stadsregio Rotterdam. STAPSUPS k«es een wjk t lem - a b c d f<» h ii k Im n o p ot stuv««yi Sbjteiweaistei OverheidsinsteHinqen Arfceid en economie Digitale gemeentegids Cultuur en reaeatse Welkom bi.i de digitale gemeentegids van Wegener Suurland en Wegener Falkplan. Onderstaande helptekst helpt u uw weg te vinden door deze gemeentegids. Diemn, natuur en milieu Werking legend 1^1 Wimoinq- of nieuwe verrrielqinq Juridischc kennisotving Huisvesting/ wonen SfKlAHC Jeugd en jongeren Media HOLY KFTHrt Werking Politieke partqen Religie en levensbeschoueioq Sport Om informatie te zoeken met de digitale gemeentegids moet u de Verkeer en veivoer Viwiwen- en mannenorqanisaties Welzijn en maatschappii kvhn fiV I »oet soekeoord in ©iicgene suurland zoek 1| htritel"]B Igitale Stadsgids worden, Stadsgids ging afgelopen donderdag feesteliik naam- en adresgegevens, ook e-mail- en websi site-adressen vermeld. Vanuit de Digitale Stadsgids kunnen internetbezoekers ii- i I mm in Cr/liar/3m fiM O771 flPl//DD Foto Roger van der Kraan - AL MEER DAN 25 JAAR - KEUKENS TEG ELS SANITAIR Barendrecht, Van I Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 62 32 00 www.eagblen-bv.sl SCHIEDAM - Cognac speelt tot en met 29 februari 2004 de hoofd- rol in de bakermat van de Holland- se jenever, het Gedistilleerd Muse um. Cognac en jenever hebben meer met elkaar te maken dan men op het eerste gezicht zou denken. Na een bezoek aan de tentoonstel- ling en het proeflokaal is de bezoe- ker een ervaring en cognackennis rijker. Zout en zure wijn staan aan de wieg van de cognac. Vanaf de middeleeuwen verhandelen de Ne- derlanders het zeezout dat aan de Franse kust wordt gewonnen. In de streek rond Cognac wordt wijn ge- maakt. De wijn is goedkoop en van slechte kwaliteit. Daardoor ver- zuurt deze snel en arnveert hij be- dorven op de eindbestemming. De Nederlanders distilleren, dat wil zeggen 'branden', de wijn en zo ontstaat brandewijn, eau-de-vie. In de zeventiende eeuw brengen de Nederlanders distilleerketels naar Frankrijk, zodat de wijn al in Frankrijk kan worden gedistil leerd. De tentoonstelling laat alles zien over de productie van cognac. SCHIEDAM - Ineens lagen ze daar, dicht bij moeder Tooske. Vier bonte, gespikkelde biggetjes, vier zwarte; acht in totaal. De be- valling in de vroege ochtenduren van maandag 14 juli moet voor- spoedig zijn verlopen, want nie- mand van de kinderboederij was erbij aanwezig. „Ze heeft het hele maal zelf gedaan", vertelt Miran da Verstraeten van 't Hoefblad trots. „Ze had de avond ervoor ook hele maal geen aanleiding gegeven dat er iets zou gaan gebeuren. Meestal zijn varkens wel een beetje onrus- tig als er iets aan gaat komen, maar ze gaf geen krimp zondag." Toen de medewerkers de biggenschare maandagmorgen vroeg aantroffen was de verrassing dan ook com pleet. De acht biggen moeten bij moeder Tooske, die in het bezit is - FOTOWERK, FOTOCAMERA'S, DIGITALE C COMPUTERS, IMOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS Rotterdam WC Alexandrium [I] (010 220 55 10) I '4 I I F#T J" 1 #7 1 Rotterdam WC Zuidplein (010 480 70 10) Rotterdam Hoogstr. 141 (010 412 88 01) R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 (010 461 01 06) Capelle a/d IJssel WC Koperwiek (010 442 24 27) Vlaardingen Liesveld 147 (010 435 90 61) Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B T.W Alle voorgaande aanbtedingen komen hierfai| te vervallen van veertien tepels, meer dan ge- noeg melk kunnen krijgen. De komende twee maanden zullen de biggen op kinderboerderij 't Hoefblad blijven en zal te zien zijn hoe ze als kool groeien. Daarna zullen er misschien wat biggen naar andere kinderboederij en gaan en een enkeling terug naar de han- delaar. Op't Hoefblad blijven, is gezien de ruimte, onmogelijk. Over de identiteit van de vader is zo goed als niets bekend. Tooske kwam al zwanger naar Schiedam. De medewerkers vermoeden dat ze 'ge-k-i'd' is; kunstmatig bevrucht en dan waarschijnlijk door een ro- ze beer omdat ze zelf helemaal zwart is en enkele biggetjes bont zijn. Wie de biggetjes wil gaan bekijken is van dinsdag tot en met zondag welkom op de boerderij in het Bea- trixpark. Wel moet gezegd dat Tooske een felle en waakse moe der is, die haar jongen geen secon- de alleen laat. „Als ze geluid ma ken draait ze zich direct naar ze toe om te kijken wat er aan de hand is. De biggetjes oppakken en aaien zal er dan ook niet bij zijn", waar- schuwt Verstraeten. REGIO - In de zomer voert Rijkswaterstaat gedurende zes weekenden van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur werkzaamheden uit aan rijksweg A20 tussen het Klein Polderplein en Rotter dam-Centrum. De werk zaamheden zijn gepland van: vrijdag 18 tot dinsdag 22 juli; vrijdag 1 tot maan dag 4 augustus, vrijdag 8 tot maandag 11 augustus; vrij dag 15 tot maandag 18 au gustus; vrijdag 22 tot maan dag 25 augustus en vrijdag 29 augustus tot maandag 1 September. De werkzaamhe den aan rijksweg A20 han- gen samen met de aanleg van de HogeSnelheidsLijn- Zuid. Tijdens de werkzaam heden wordt er een midden- pijler gebouwd ten behoeve van een spoorviaduct over rijksweg A20. Gedurende de werkzaamheden is er in de richting Gouda een rij- strook afgesloten voor het verkeer. Er zijn nog twee rijstroken beschikbaar. In de richting Hoek van Hol land zijn er twee rijstroken afgesloten voor hetverkeer waardoor er slechts een rij- strook beschikbaar is. Deze verkeershinder kan tot ver- traging leiden. Rijkswater staat adviseert het verkeer vanuit Gouda richting Hoek van Holland en Den Haag bij knooppuntKethelplein via de A16 tot aan knoop- punt Ridderkerk te rijden. Vervolgensvia de A15 naar knooppunt Benelux en via de A4 naar knooppunt Kethelplein (A20). Rijkswa terstaat adviseert het ver keer vanuit Hoek van Hol land richting Gouda en Dor drecht bij knooppunt Kethelplein via de A4 naar knooppunt Benelux te rij den. Vervolgens via de A15 naar knooppunt Ridder kerk voor Dordrecht en via de A16 naar knooppunt Terbregseplein (A20) rich ting Gouda. Actuele ver- keersinformatie is dagelijks verkrijgbaar via de tele- tekstpagina's 730, 731 en 732 en via de landelijke en regionale radiozenders. jn *-•«-~i Veel van de bezoekers van het Stadserf konden niet stil blijven staan en waagden een dansje. t t-x ii- _i „i Hot alloc in tn^crhmiwpts F.nkele fanati foto: Roger van der Kraan WATERWEG - Het doen van aan gifte van een auto-inbraak is op drie manieren mogelijk. Via inter- net(politie.nl/rotterdam-rijnmond) of via de telefoon (0900-8844) of in een persoonlijk gesprek op het politiebureau. Het voordeel van in ternet is dat u zelf het tijdstip be- paalt. Wie naar 0900-8844 belt voor aangifte, maakt met de telefo- niste in overleg een afspraak om binnen ongeveer twintig minuten de aangifte telefonisch op te ne- men. De politie belt de aangever terug zodat er geen telefoonkosten hoe- ven te worden betaald. Aangifte doen in het politiebureau neemt de meeste tijd in beslag omdat men geconfronteerd kan worden met een wachttijd. Het is wel de meest persoonlijke manier van aangifte en de politie kan dan ook helpen met het verwerken van het mis- drijf. SCHIEDAM - De stellingbouwers staan donderdagmiddag te puffen en te blazen. Vorige week werd voor de eerste keer het podium ge- plaatst. De komende zeven don- derdagmiddagen wordt dit tafereel nog herhaald. Elke donderdag- avond is op het Stadserf muziek en een drankje vanachter een verrijd- bare bar. Veel werk om Schiedam in zomerse sferen te brengen. Vorig week donderdag, de eerste keer, kwamen al enkele honderden -sommigen schatten het aantal op 500- bezoekers op het openlucht- optreden af. Voorbijgangers die al van verre de swingende muziek hoorden en nieuwsgierig bleven staan. Maar ook publiek dat speci- aal naar deze eerste Zomerbeat kwam. Deze eerste avond stond in het teken van de salsa. Gastpresen- tator was Hakim van Sesamstraat waar alle kinderen gek op zijn. Hij kreeg de kinderen moeiteloos mee met spelletjes en mimevoorstellin- gen. Zoals de strafschop waarop het jongetje van zes jaar als keeper fungeerde. Elke avond heeft een speciaal the- ma verbonden aan een cocktail- drank. Deze avond een fruitige, Surinaamse Salsamix. De Afro-Su- rinaamse muziek door The Firm Boys Dr. Balanz: veertien jonge muzikanten uit Rotterdam met cross-over muziek die het publiek deed swingen. Forse best wel har- de muziek die bewoners van het plein zal heugen. En dat alles in Schiedam om h6t Stadsplein wat meer te laten leven. Dat is tenmin- ste de opzet van initiatiefnemer de Gemeente Schiedam, afdeling Cul tuur. Vorige week donderdag lukte dat al aardig met het aanwezige pu bliek waaronder nieuwsgierige raadsleden en winkeliers van het City Management. In de pauze gaf een dame dansles met hierna de Salsaformatie Conjunto Rawo. Een intemationale band met zeven verschillende nationaliteiten. Met als gezamelijk factor: de Salsa mu ziek. Strakke tonen, felle uithalen en een helblonde zangeres. Velen konden niet stil blijven staan en dansten alleen of met willekeurige toeschouwers. Enkele fanatieke- lingen werden beloond en mochten 'on stage' meedansen. Tja, en toen was er dat sfeertje. Ook zo benieuwd of aanstaande donderdag die sfeer er weer komt? Wanneer de Schiecocktail wordt geserveerd. 'Een gezellig onder- onsje met hip hop, r&b en cross- overmuziek'. Allereerst Vixy. Een Schiedamse band van zeven leden met een sterke life-act en muziek a la Madness, Police en Beck. En er- na Grillig met Nederlandstalige rap en vette funk. Cross-over en hiphop. In de pauze is er de muziek van vaste deejays Marty en Virry van het X-clusive DJ team. Don derdag vanaf 19.00 uur: al vanaf ver te horen. 3 weken voor 6,- Profiteer vandaag nog van deze spetterende zomeraanbieding! Voor maar 6,- ontvangt u drie weken lang de krant voor Rotterdam en regio in de bus. Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. Vul vandaag de bon in of bel gratis 0800-0642. SCHIEDAM - De grondige restau- ratie van de Liduina Basiliek heeft vijf jaar geduurd. Nu staat het ge- bouw weer als een juweel te glan- zen in het centrum van Schiedam. Daarom heeft het parochiebestuur nu besloten de kerk voor iedereen ter bezichtiging open te stellen. Ie- dere eerste zaterdag van de maand gaat de kerk open van 10.30 tot 14.30 uur. Acht jaar geleden stond de basiliek op instorten. Door verlaging van het grondwaterpeil was de houten fundering aan het wegrotten. Door een enorme krachtsinspanning van het parochiebestuur en inzet van de gemeente kwamen uiteindelijk rijksbijdragen vrij. Aangevuld met giften kon het unieke gebouw voor de poorten van de slopershamer van de ondergang worden gered. Tijdens de openstelling staat een team vrijwilligers klaar om vragen te beantwoorden en informatie te geven van 10.30 tot 14.30 uur. Ja, ik profiteer van despeciale zomeraanbieding van het Rotterdams Dagblad en neem een proefabonnement van 3 weken voor 6,-*. Naam: Straat: Postcode/plaats: Telefoon: Voorl.:- Nr.:_ _Geboortedatum: - m/v .Ingangsdatum" (i.v.m. controle bezorging) Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. IGcldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. M Uiterlijke ingangsdatum proefabonnement 31 juli 2003. KLARETAAL Tftetteniam s Oafctrtwk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1