schiedam WD 'niet gelukkig' met plannen Ton de Swart ZONDAG 7 SEPTEMBER GEOPEND ENGELEN pTl VOETBALPROEF 6 WEKEN VOOR 18,50 Open Monumentendag ook in de bibliotheek PHILIPS li Haan zet gerucht over breuk Leefbaar Schiedam op internet Geelgoud blinkt er in de Overschiesestraat Politiek verdeeld over gokhal kerk VESTIGINGEN ROTTERDAM, SPIJKENISSE BARENDRECHT ZONDAG A.S. GEOPEND VAN 11.00 TO! 17.00 UUR tmM\ Advertentie politie schiet SOBO in verkeerde keelgat Politiek woedend over 'verzonneri nieuws' PHILIPS maass Gratis afhalen AledictQ/Phrkt DVD+R 5pak OP OP Pc's Schiedam naar Aruba Of bel gratis 0800-0642 Asbest- sanering Bospad Politie pakt horken op de weg aan 300procent Extra info- nummer Stadswinkel Van Loenen Decokay Dam 37-45 SCHIEDAM - Al eerder haalde het CDA de krant met haar verzet tegen de vestiging van een automatenhal aan het Stadserf. Op de vergadering van de commissie Bestuur en Cul- tuur, vroeg dan ook woordvoeder S. Vroom van het CDA 'wat de andere partijen van de plannen van wethouder Ton de Swart (WD) vinden'. Heel verdeeld reageerden die partijen. Heel opvallend was de reactie van de WD die onomwonden aangaf 'niet gelukkig' met deze plannen te zijn. Opmerkelijk omdat fractievoorzitter Wil van Wijk hiermee zijn eigen wet houder in de kou laat staan. t pm! EEIUMALIGE AANBIEDING SCHIEDAM - 'De fractie van Leefbaar Schiedam is in drieen gebroken', Dit schrijft SP- leider Yorick Haan op www.plaats.nl., een openba re nieuwssite op internet. Leefbaar Schiedam is woe dend over deze 'verzonnen berichtgeving'Zij ontkent het bericht stellig en zegt 'werkelijk van niets te we ten'. maasstad 5/ weekbladen Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 3 September lOe Jaargang nr 36 BERGWEG EN CEINTUURBAAN - Al MEEK DAN 25 JAAI - m m KEUKENS TEOELS SANITAIR Barendrecht, Van 't Hoffstraat 8,010 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1010 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaon 19-410181 - 62 32 00 www.engelen-bv.nl w k b t 4 e -i| Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Ook pastoor Vismans van de Sin- gelkerk liet al weten grote bezwa- ren te hebben tegen de vestiging van een gokhal pal tegenover zijn katholieke kerk. Het plan van de wethouder is om het bedrijf Fair Play aan de Hoogstraat een grotere ruimte te gunnen in een van de, al jaren leegstaande, winkelruimten op het Stadserf. Het CDA steunt de pastoor in zijn verzet en besloot hierover schriftelijke aan het colle ge te stellen. Wethouder De Swart ziet in dit be drijf, dat tientallen automatenhal- len exploiteert een mogelijkheid om het lege plein te vullen met wat hij noemt 'een keurige en betrouw- bare ondernemer'Helaas coalitie- partner het CDA denkt daar anders over. De andere partijen in de raad werd nu expliciet gevraagd wat ze van de plannen van de wethouder denken. Groenlinks is principieel tegen de mogelijkheid van gokken en zeker op het Stadserf. Al eerder weigerde een college van b&w, waarin namens GroenLinks Anne- ke Meijer als wethoudster zat, een verzoek van een (andere) Haagse exploitant. D'66 stelt zich heel pragmatisch op met de stelling dat ze 'niet tegen kan zijn'. Aan een goedgekeurd bedrijf kan de gemeente geen eisen stellen volgens Houtkamp. Een non-issue dus. Gemeente Belangen en Leefbaar Schiedam hebben geen enkel probleem met de ver- huizing van de Hoogstraat naar het stadsplein. En willen graag mee- werken aan een mooie uitgaans- voorziening. 'Stomverbaasd en bizar' waren de woorden van afschuw van PvdA- fractievoorzitter Maarten Groene over de kwestie. „Dit is een platte discussie", zei Groene geemotio- neerd. „Wel op de Hoogstraat maar niet op het Stadserf? Wat is dat voor een oneigenlijke discus sie?" Groene pleit voor een zuive- re discussie. In zijn ogen moeten de discussies over gokpaleizen en gokverslaving dan ook los van el- kaar staan. En daarnaast wat te doen met het Stadserf. Groene: „De woorden troosteloos en leeg in combinatie met het Stadserf worden nu mis- bruikt om dit bedrijf door te druk- ken." Hij hekelde vooral het CDA dat telkens 'met dit soort goedkope discussies' de pers wil halen. Ge- volg van deze woordenstrijd is wel dat dit onderwerp door initiatiefne- mer Vroom geagendeerd wordt voor de komende raadsvergade- ring over twee weken. Frank Willemse SCHIEDAM - Een grappig be- doelde advertentie van de politie die zakkenrollers vraagt, is totaal verkeerd gevallen bij het SOBO. ,,Hier zakt mijn broek van afzei voorzitter John van Gestel boos en liet de leden van de commissie Be stuur en Cultuur de advertentie in het programmablad Vier in Schie dam' zien. In dit blad met alle fes- tiviteiten van Schiedam in Septem ber die elke Schiedammer in de bus krijgt, staat een personeelsad- vertentie waarin de politie zoge- naamd zakkenrollers vraagt. Ook de opmaak is die van een perso- neelsadvertentie: Zo staan onder eisen voor de sollicitant het werk- gebied (vooral drukke plaatsen), de beloning (afhankelijk van slor- dige mensen) en leeftijd (geen grens). De advertentie eindigt met 'Heeft u onlangs nog contact ge- had met een geschikte kandidaat, bel ons en wij doen ons best hem binnen te halen'. 'Geen' humor volgens de vereniging van huur- derbelangen in Schiedam. Zaterdag 6 September van 13.00 tot 14.00 uur zal Jamai zijn CD signeren bij Media Markt Roterdam-Centrum! A.s. zaterdag bij Media Markt I Rotterdam-Centrum!I De sportredactie besteedt de komende weken veel aandaeht aan de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. Niet alleen de profs maar ook de amateurs komen in het Rotterdams Dagbtad uitgebrcid aan de orde. Op donderdag 4 September versehijnt ook nog eens de amateurvoetbalbijlage met alle in en outs van de clubs in Rotterdam en regio. Met de Rotterdams Dagblad-voetbalproef bent u de komende 6 weken dus vefzekerd van al het voetbalnieuws. Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabacshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 SCHIEDAM - Ook de Openbare Bibliotheek Schiedam heeft een aantal activiteiten bedacht in het kader van Open Monumentendag. Zaterdag 13 September vinden in Bibliotheek Noord van 10.00 tot 16.00 uur diverse kinderactivitei- FOTOWERK, FOTOC AM ERA'S, DIGITALE CAMERA'S, CAMCORDERS, COMPUTERS, NOTEBOOKS, PDA'S, PRINTERS, SCANNERS EN TELEFONIE •DVD+R schijven tegen een ongekende prijs Bent u in het bezit van een Philips DVD-recorder of een interne DVD+R writer, sla dan nu u slag! •Opslagcapaciteit van 4.7 Gb •Verpakt per 5 in Slimcase Van 29,99 Rotterdam WC Alexandrium {1} 010 220 55 10 Rotterdam WC Zuidplein 010 480 70 10 Rotterdam Hoogstr 141 010 412 88 01 R'dam/Hillegerberg Bergse Dorpsstr. 32 010 461 01 06 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek 010 442 24 27 Vlaardirtgen Liesveld 147 010 435 90 61 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervalten www.kinorama.nl ten plaats. Er kan bijvoorbeeld ge- knutseld worden met Elly van de Water en schrijfster Jet Boeke komt voorlezen over de jarige ka- ter Dikkie Dik. Kaartjes hiervoor (twee euro per stuk) zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in Bi bliotheek Noord. Ook is er een ten- toonstelling te zien over het oude en huidige Kethel, verzorgd door de werkgroep Kethel van de Histo- rische Vereniging Schiedam. In Bibliotheek Stadserf is onder andere een boerderijinterieur te zien en verzorgt kunstenares Maria Rademaker een demonstratie na- tuurtekenen. Het volledige pro- gramma is te vinden in het Schie- damse Open Monumentendag Pro- grammaboekje en de programmaf- lyers in de bibliotheekvestigingen. SCHIEDAM - Afgelopen week zijn vijftig 'Schiedamse' compu ters verscheept naar Aruba. De af- geschreven computers van de ge meente zijn in zeecontainers ge- gaan op weg naar de Antillen. Daar gaan de computers gebruikt worden voor middelbare scholen en een opvanghuis voor verslaaf- den aan drugs. Volgens initiatief- nemer Vincent Broeke -ex-leraar en voorzitter D'66 in Schiedam - zijn de apparaten compleet met muis en beeldscherm nog goed bruikbaar en daar hard nodig. „Dit is de eerste zending want de ge meente Schiedam heeft totaal zo'n 130 computers toegezegd." De computers worden eerst 'schoon- gemaakt' en daarna van nieuwe software voorzien. Ja, ik profiteer van de Rotterdams Dagblad voetbalproef ESQ (6 weken voor 18,50*). m/v Naam: Straat: Postcode/plaats: Telefoon: -Voorl.: Nr.: (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum: Stuurde bon in een envelop (zonder postzegel) naar: Rotterdams Dagblad, Afdeling Abonnee Service, Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Rotterdam* Dagbtae Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) SCHIEDAM - Op het per- ceel grenzend aan het fiets- pad van het Bospad is in april een bodemverontreini- ging met asbest geconsta- teerd. Het terrein is toen meteen afgezet. Inmiddels zijn de benodigde bodemon- derzoeken uitgevoerd en is een saneringsplan opgesteld dat door de Provincie Zuid- Holland is goedgekeurd. Deze week is met de sane- ring een start gemaakt. Dit houdt niet in dat alle grond zal worden verwijderd. Al leen de verontreinigde as- bestgrond en uiteraard het losse asbestmateriaal zal worden afgevoerd. Ter plaatse van het toekomstig openbaar groen en de tuin zal alle aanwezige asbest worden verwijderd. In het aan te leggen eiland zal licht verontreinigd materiaal worden toegepast, wat zal worden afgedekt met een schone grondlaag. Dit alles voldoet aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en re- gelgeving. De op het perceel aanwezige asbest betreft vrij hechtge- bonden witte asbest. De kans op het vrijkomen van asbestvezels tijdens de sane- ring is uitermate klein. Risi- co's kunnen alleen optreden als het materiaal gebroken wordt. Hoewel de kans op versprei- ding van vezels nagenoeg nul Is heeft de gemeente be- sloten om bij de start en ten tijde van de sanering lucht- metingen te laten verrichten om aan te kunnen tonen dat er geen risico's zijn voor omwonenden en eventuele passanten. De sanering en werkwijze is besproken met de GGD Nieuwe Waterweg Noord. De sanering vindt plaats on der continue begeleiding van het milieu adviesbureau Oranjewoud. Het gebied zal niet eerder worden vrijgege- ven dan nadat gebleken is dat' het terrein afdoende is gesaneerd. SCHIEDAM - Watergangen in de hele regio worden op dit moment intensiefin de gaten gehouden. Door een periode van regenval na langdurige droogte is er een verhoogd rfsico op dijkdoorbraken. Deze geiten bij de Poldervaart vertrouwen het blijkbaar niet helemaal. Bang voor natte voeten zijn ze 'gewoon voor de zekerheid' op een vlondertje gaan staan. foto. Roger van derKraan SCHIEDAM - De politie Rotter- dam-Rijnmond neemt donderdag 4 September een nieuwe, interne, horkenlijn in gebruik waarmee de pakkans van bestuurders die zich in het verkeer misdragen aanzien- lijk wordt vergroot. Aan de verkeersveiligheid in de re gio wordt door de politie een hoge prioriteit gegeven door een inte grate aanpak en bestrijding van agressief rijgedrag. Horkengedrag wordt niet langer getolereerd. Een onderdeel van de aanpak van agressief gedrag in het verkeer is de interne horkenlijn. Door deze nieuwe mogelijkheid kan de politie in Rotterdam- Rijnmond via de te lefoon ernstige misdragingen in het verkeer (horkengedrag) aan- pakken. Met het Centraal Bureau Justitieel Incasso Bureau zijn af- spraken gemaakt dat verkeersdeel- nemers die zich misdragen binnen tien dagen een acceptgiro krijgen toegestuurd, een lik-op-stukbeleid dus. SCHIEDAM - Kunstgalerie 300procent aan de Dam 4 opent zaterdag 6 September de expositie PAK (Pas Afgestudeerde Kunste- naars). Het gaat om jonge, acade- mische kunstenaars en de nadruk ligt op video en fotografie. De ope ning zaterdag vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur, daarnaast is 300procent open van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Ook andere coalitiepartijen uiten hun afschuw over het (naamloos) publiceren van 'nieuws' dat vol gens hen totaal uit de lucht gegre- pen is. 'Niets van waar' reageert Eric Zwennis van Leefbaar Schie dam woedend, 'Een politieke mis- daad' volgens VVD'er Will van Wijk en 'Laag bij de grond' schrijft Ad Hekman (CDA) in een schriftelijke reactie. Het was (nog) niemand opgeval- len, totdat een journalist van het Rotterdams Dagblad het bericht op de internetsite tegenkwam. Daarin schrijft Haan dat 'De fractie van Leefbaar nu in drieen is gebroken' en Al eerder ging Leefbaar Schie dam rollebollend over straat'. Hierbij worden voluit de namen van de raadsleden genoemd. Het stukje eindigt met de conclusie dat het college niet meer op een meer- derheid in de raad kan rekenen. „Onduidelijk is of de pas geinstal- leerde wethouder Heijenk kan aan- blijven." 'Misselijke geruchten en pure rod- del' volgens alle leden van Leef baar. Fractievoorzitter Eric Zwen nis zegt meelij met de verspreider van deze geruchten te hebben. Maar van wie heeft Yorick Haan dit nieuws? Volgens Zwennis zit oud-wethouder en oprichter van Leefbaar Schiedam Theo Schoen- makers hier achter. „Dat zal wel die geheime bron zijn waarachter de berichtgever zich verschuilt." Opvallend was dat Schoenmaker onmiddellijk Zwennis opbelde over het artikel nog voordat ie- mand het wist. Bovendien belt de ze nooit en heeft Leefbaar Schie dam gebroken met haar oprichter. Excuses in het openbaar, dat eisen ook de coalitiepartners in het colle ge, de raadsleden Van Wijk en Hekman. Van Wijk (WD) noemt het 'een politieke misdaad' om zulke geruchten op papier te ver- spreiden. Ook Ad Hekman van het CDA maakt zich boos: hij heeft onmiddellijk een ingezonden brief aan de pers over deze zaak ge- schreven. 'Respectloos' en 'laag bij de grond' zo noemt hij deze 'laffe aanval' op de Leefbaar-frac tie in Schiedam.. Hij maakt zich zo druk 'omdat het gaat om democra- tisch gekozen partijen en perso- nen' „Door zulke acties wordt de gehele gemeenteraad in diskrediet gebracht", aldus Hekman. Yorick Haan verdedigt zich met een ingezonden brief aan de pers. Hij stelt dat niet hij de bron is van het gerucht. Maar dat er drie bron- nen zijn waarvan een binnen de ei gen Leefbaar fractie. „Omdat de geruchten zo hardnekkig waren, heb ik gemeend deze te kunnen plaatsen op de internet site." Hij plaatse het bericht als 'een soort vingeroefening' en hoopt dat deze site nu bekender gaat worden. Dat is zeker gelukt. SCHIEDAM - De Stadswin kel Schiedam heeft sinds deze week een nieuw, extra infor- matienummer. Het nieuwe nummer is speciaal bedoeld om snel antwoord te krijgen op veel gestelde vragen. Dit betekent een verbetering van de telefonische bereikbaar- heid en de dienstverleuing aan het publiek. Het informatienummer is al leen bedoeld voor vragen aan de Stadswinkel over de ope- ningstijden, prijzen van de Stadswinkelprodukten, aller- hande Burgerzaken, paspoor- ten en identiteitskaarten, rijbe- wijzen, alle uittreksels en eve- nementenvergunningen. Voor alle overige vragen kan men nog steeds terecht bij de info- balie van het Gemeentelijk In- formatiepunt, tel. 246 53 04 (ook bereikbaar via e-mail in fo® schiedam.nl) of het alge- mene nummer van de ge meente Schiedam, tel. 246 55 55. westblaak ISO postbus 1 685 3000 br rotterdarri SCHIEDAM - In het kader van 'Vier Schiedam in September' loopt er van 6 September tot en met 5 oktober een tijdelijke route van kunstwerken vanaf station Schie dam-Centrum, door de Overschie sestraat naar de Broersvest. Zowel spectaculaire als ingetogen kunst werken markeren deze maand een andere route naar de binnenstad. De kunstroute trekt de bezoeker vanuit het station naar de Over schiesestraat en daardoorheen. In, langs en op de route zijn verschil- lende kunstwerken te zien. Floren- tijn Hofman legt letterlijk een loper over het wegdek van de hele route. Geelgoud, de straat zal blinken. De mensen die er nu wat ingetogen en anoniem wonen, komen kortston- dig in een opvallende omgeving te wonen. Graftsch vormgeverscollectief 75b veranderde een transformatorhuis- je in een 'midget hotel' en de mo- biele jurk van Esther Zitman, ei- gendom van de gemeente Schie dam, verhuist naar een nieuwe lo- catie: een open plek tussen de bo- men langs het eerste gedeelte van de route. Foto Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1