schiedam Bibliotheken blijven open, doek valt voor wijkcentrum Cannons november krijg |e mooiste kleurtje! 269,- w w w.ThuiskomenlnRietlandennl maasstad Maasstad Wie wordt sporter sportteam en talent van tiet jaar? Omdat IK... KORTING BALY DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND JVC Stichting Kinderopvang Schiedam behaaltkwaliteitscertificaat westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Wethouder Marius Heijenk haalt bakzijl EEN GENOT VOOR OOfi EN Rotterdam erclarr* Eerste in regio Bieb anders open met Kerst 6 weken RD en 2 kaartjes -A, Rathe voor maar 19,50 j hmHr i. i Oplage 39.300 Totale oplage 631.040 19 november 2003 lOe Jaargang nr 47 SCHIEDAM - De sluiting van de bibliotheekfilialen is van de baan. Tot deze conclusie kwam de gemeenteraad in de tweede termijn van de behandeling van de begroting voor 2004. Een ruime meerderheid van de raad besliste donderdag anders en gaf opdracht aan het college van B W om 'alternatieve mid- delen' te vinden om de voorgenomen sluiting te voorkomen. Feest in de Gorzen maar een dubbel gevoel voor Nieuwland, waarover wel besloten werd dat wijkcentrum Wibaut definitief dicht gaat. kies voor de snelste weg naar succes! Open dag bij Schoevers Opleidingen zaterdag 22 november 10.00 -14.00 uur WORD NU LID! "Take a Sun Break" want de hele maand november kun je voordelig zonnen bij Sun Break! NIEUW MU EXTRA VOORDELIG BIJ FOKAI Oostzeedijk/ Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 Scherp in prijs SCHIEDAM - De Stichting Kinderopvang Schiedam (SKS) heeft na een externe toetsing op kwaliteitsnormen het felbegeerde HKZ-certifi- caat behaald. Vrijdag 21 no vember wordt het certificaat uitgereikt tijdens een feeste- lijke bijeenkomst voor het personeel. De SKS is met haar acht centra de grootste aanbieder van kinderopvang in Schiedam. Met deze certi- ficering is ze nu ook koploper in de regio. „Het maakt zicht- baar dat we continu bezig zijn om onze kwaliteit te be- waken. Daar zijn we heel trots op", aldus Y. Dragstra, directeur van de SKS. Twee-onder-een-kapwoningen in de Randstad vanaf ca. 275.000 v.o.n. Vrijstaande woningen en vrije kavels in de Randstad vanaf ca. 420.000 v.o.n. Gratis afhalen 8£N TICKET VOOR. 'Portugal zoo^ HM- i/tkL4Ma [JST isc Profiteer van meer dan €15,- korting! Trakteer uzelf op de leukste krant van Rotterdam en een spannend, humoristiseh of ontroerend bioscoopuitje. Vul meteen de bon in of bel gratis 0800-0642 voor het Rotterdams Dagblad Path£ mini-abonnement. Ja, ik neem een Rotterdams Dagblad Pathe mini- sees abonnement: 6 weken voor 19,50. Of bel gratis 0800-0642 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) -. ,w 7: w WMM V-n^ - - .V ■'.•-=■-• - v Schiedam Wacht u rustig af tot er inbrekers bij u binnenkomen of komt u eerst bij ons binnen voor een rolluik? Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 Een zware tegenvaller voor wet houder Heijenk. Hij stelde voor, wegens tegenvallende bezoekers- aantallen, de twee filialen in Zuid en Nieuwland van de bibliotheken Hogeschool Schoevers Schoevers College *^rT4?lff\7rTrc Schoevers Rotterdam, Karel Doormanstraat 331, IaKHes a s Till 3012 GH Rotterdam, tel. (010) 41178 55 www.schoevers.nl SPORTS HEALTH 0NTVANG EEN SP0RTIEF WELKOMSTPAKKET EN 50% OP HET INSCHRIJFGELD (Actie loopt t/m 21 november a.s.) R'dam Centrum, Benthemstraat 10, Tel.: 010 243 47 00, R'dam Blijdorp, Energieweg 9, Tel.: 010 245 16 70 Fitness en cardio (1000m2) Aerobics studio Cycling studio Zwembad Sauna Sanarium Stoombad Zonnebanken Luxe kleedruimtes Bar/Restaurant Creche ^EMa^is^su^ej^^^j^vant. je parkeert gewoon gratis voor de deur je neemt de zonnebank naar keuze je gaat met 'n lekker voordelig kleurtje de feestdagen tegemoet! HKCA.K AILS EVP t C A B E www.sunbreak.nl Winkelcentrum Hot van Spaland 8 - Schiedam - @(010) 44 92 025 te sluiten. 'Niet doen' besliste een ruime meerderheid van de raad met alleen D'66 en WD tegen. Een, tot twee maal gewijzigd, voorstel van het CD A, liet de wet houder geen keus. De filialen die volgens Houtkamp (D'66) 'het hart voor deze wijken vormen' blijven ondanks zijn tegenstem open. Aan wethouder De Swart van fi- nancien de opdracht om 'elders een bezuinigsbedrag van 175.000 euro zien te vinden'. De begroting met meer dan 10 miljoen jaarlijkse bezuinigen, kreeg de steun van de coalitie en werd aangenomen. Te gen waren de oppositiepartijen zo- als de PvdA. De alternatieve be groting van die partij werd afge- daan als zijnde 'onrealistisch'. Opvallend was een motie van D66 die pleitte voor een 'kwalitatief hoogstaande bebouwing' in de plaats voor het te slopen Zieken- huis. Daar aan de B.K.-laan moet de gemeente maar eens 'andere' ontwikkelaars en architecten de kans geven om mooie dingen op die locatie te gaan bouwen. Een duidelijke sneer naar de gebruike- lijke ontwikkelaars die al jarenlang de nieuwbouw in Schiedam ver- zorgen. De raad was het hiermee eens. De Maasboulevardfeesten krijgen volgend jaar de aandacht die ze VIDEO'S VOOR KLEIN EN GR00T Nu ook alle video's en dvd's huren voor 3 dagen voor de prijs van 4,75 Hoogstraat 176-178 3111 HP Schiedam Tel.010 - 426 71 26 e-mail: baly@baly.nl www.baly.nl 21.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN TH-A30R Zeer verfijnde DVD Home Cinema set met RDS bestaande uit: vier 25 Watt satelliet speakers, een 25 Watt Center speaker en een 110 Watt Subwoofer Ondersteunt Dolby Digital, Dolby ProLogic, DTS Digital Surround Geschikt voor CD, CD-R, CD-RW, DVD, MP3, SVCD en Video-CD's van 599,- voor Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - Het was kil zaterdag, bij de aankomst van Sint Nicolaas. Maar droog. En dat vinden wij nog altijd veel belangrijker dan een schrale wind en een beetje kou. Een horde kinderen was zaterdagmorgen rond kwart voor twaalf dan ook naar't Hoofd gekomen om de Goedheiligman een warm welkom in Nederland te geven. Een klein pietenbootje was het eerste teken dat de Sint met nog veel meer pieten aan zijn zijde in aantocht was. En toen was hij daar, zonder mijter, m$t pet. Eenmaal aan de kant was die mijter gelukkig zo weer gevonden, zodat Sints tochtje door de Schiedamse haven, wat later die dag, gelukkig met mijter kon worden gedaan. 's Middags konden de kinderen naar het Stadserf waar weer een heel spektakel op touw was gezet. Sint blijft tot 6 december in Nederland. Die dag neemt hij afscheid in Hoek van Holland. Foto Roger van der Kraan verdienen. Na jarenlang genegeerd te zijn krijgen zij meer subsidie. Een motie van het AOV werd aan genomen om dit volksfeest te steu- nen. Dekking wordt gevonden door een korting voor 10 procent op Look tv, Zomerbeat en het Stadserffestival. In totaal werden (maar liefst) 42 moties ingediend zodat het een lange zit werd tot over 1 uur 'S nachts) voor de aanwezigen. De meeste moties van vooral de oppo sitiepartijen als PvdA, SP en GroenLinks haalden het niet. Im- mers alleen als grote coalitiepartij- en als WD, CDA of Leefbaar Schiedam meestemmen hebben deze moties enige kans. Dit ge- beurde bij de motie tegen korting van 25 procent op het dierenasiel. Leefbaar Schiedam zorgde voor een meerderheid zodat ook deze korting van de baan is. Een andere heikele kwestie, slui ting van het Schoolbuitenhuis, werd 'even' uitgesteld voor een jaar. Het CDA wil dat het buiten- huis blijft maar wordt betaald bij- voorbeeld door sponsoring van Schiedamse bedrijven of bekende Schiedammers. De bezuiniging blijft gehandhaafd en CDA wet- houdster Lepidis beloofde zich in te zetten voor 'een andere kosten- dekkende exploitatie' zodat het va- kantiehuis voor schoolkinderen voorlopig gered lijkt. De andere, fmancieel veel ingrij- pender, bezuinigingsvoorstellen op salariskosten van ambtenaren, de ONS en de lasten voor de bur ger zoals OZB werden door de raad geaccepteerd. De coalitiepar- tijen stemden massaal voor deze begroting 2004-2008. Daarmee viel ook het doek voor de wijkcen trum Wibaut in Nieuwland. De enige mogelijkheid om sluiting te voorkomen blijft dat beheerder Stichting Welzijn Schiedam (SWS) geld vindt door op andere activiteiten te beknibbelen. Dit lijkt niet te gebeuren. Wel besloot de raad dat succesvolle projecten als het Digitale Trapveld en Kunst- puntcom moeten verhuizen naar het andere buurtcentrum Drees- plein in Nieuwland. Frank Willemse Sinds april 1999 kunnen kinderop- vangorganisaties een landelijk er- kend certificaat aanvragen. Om het certificaat te verkrijgen, moet de organisatie aan vastgestelde kwali- teitscriteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op alle kwali- teitsaspecten van de kinderopvang: vanaf de plaatsingsprocedure en het pedagogisch beleid tot en met het personeelsbeleid en de commu- nicatie met de ouders. Een speciaal auditteam bezoekt de instelling en bepaalt of zij aan deze kwaliteits- criteria voldoet. Bij toekenning van het HKZ-certificaat, dat drie jaar geldig is, volgt elk jaar een verplichte hertoetsing. In Neder land zijn momenteel zo'n negentig kinderopvangcentra gecertificeerd, waaronder nu ook de Stichting Kinderopvang Schiedam. Samen bieden deze gecertificeerde instel- lingen ongeveer dertig procent van het landelijk aantal kindplaatsen. Binnen de SKS, beter bekend door haar vestigingen Nijntje, Katja, Het Mirakel, Yggdrasil, Tover- fluit, De Singel en De Vijfsluizen, is men al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een kwali- teitssysteem. Voor de certificering is het van belang dat alle primaire processen zijn vastgelegd. Elk per- soneelslid moet weten wat hij in welke situatie moet doen en waar- om. Het gaat daarbij om praktische zaken als het ijken van de koorts- thermometers tot de benadering van de kinderen en het omgaan met een klacht van de ouders. Yde Dragstra: „Je moet aan de maat- schappij kunnen uitleggen welke kwaliteitsnormen je hanteert, wilje serieus genomen worden. Daarom moet je zelf je kwaliteit meten. Naast de jaarlijkse externe audit, doet de SKS ook elk jaar een eigen onderzoek. We kijken dan zelf of alle werknemers de beschreven kwaliteitsnormen goed uitvoeren. Ook houden we een klanttevreden- heidsonderzoek onder ouders over hun eigen welbevinden en dat van hun kind. En ik mag zeggen 'we doen het goed'." Belangrijkste pluspunt van de cer tificering vindt Dragstra dat het zorgt voor continui'teit van het be leid en voor een borging van de kwaliteit in de organisatie. „We zijn in Schiedam een van de aan- trekkelijkst geprijsde kinderop vangcentra, maar wel met een ge- garandeerde kwaliteit. Dat is voor ouders, bedrijven en gemeentes die een kindplaats zoeken, belangrijk om te weten." De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg- sector (HKZ). Ze combineren de algemenere, internationale normen voor kwaliteitszorg met specifiek op de sector gerichte kwaliteitscri teria. In januari 2004 sluit ook de Stich ting Pippeloentje zich aan bij de peuteropvang BV van de SKS. Peuterspeelzaal Pippeloentje aan het Nijhoffplein krijgt door deze samenwerking meer bestaansze- kerheid, de SKS verbreedt hier- door haar kennis van het peuter- speelzaalwerk. Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabahshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Langs Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersverenigina Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 SCHIEDAM - In verband met de feestdagen gelden voor de biblio- theekvestigingen in Schiedam de volgendeopeningstijden: 5 decem ber vanaf 16.00 uur gesloten, 24 december vanaf 16.00 uur geslo ten. Op 25, 26 en 27 december ge sloten, 31 december vanaf 16.00 uur gesloten en 1 en 2 januari ge sloten. Maasstad Weekbladen or- ganiseert een fotowedstrijd voor haar lezers, waarbij prachtige prijzen te winnen zijn, waaronder een digitale camera. De opdracht voor de wedstrijd is simpel: Foto- grafeer een persoon of laat uzelf fotograferen, met een krant van Maasstad Week bladen in de hand, op een voor u persoonlijk zeer be- langrijke plek. Laat u met de Maasstad vereeuwigen op een locatie die u erg na aan het hart ligt, dat kan el- ke plek zijn, inits in het Maasstad-verspreidingsge- bied. Dat kan een plek zijn waaraan u een warme her- innering bewaart, de plek waar u helemaal tot rust komt, de plek waar u uw grote liefde tegen het lijf liep, de plek waar u als kind een mooie tijd heeft beleefd of misschien een plekje bij uw favoriete voetbalclub, een mooie brug of een speci aal gebouw...., nou ja, vult u zelf maar in, het kan van al- les zijn. Zorg er wel voor dat de Maasstadkrant duidelijk zichtbaar is. Stuur de foto op met een korte uitleg waarom deze plek zo speciaal is voor u. De mooiste foto's worden met bijbehorend verhaaltje ge- publiceerd in de speciale Maasstad Weekbladen- kerstkrant. Bovendien zijn er voor de allermooiste fo to's hele mooie prijzen. U kunt uw kleurenfoto met korte uitleg sturen naar Re- dactie Maasstad Weekbla den, t.a.v. Maasstad Foto wedstrijd, Postbus 1685, 3000 BR Rotterdam. U kunt de foto natuurlijk ook mai- len (daaraan zijn de volgen- de eisen verbonden: resolu- tie 200 dpi, beeldformaat 15 cm): jpk@ redactie.maasstad.nl. Foto's dienen uiterlijk woensdag 17 december op de redactie te zijn. Naam:Voorl.:m/v Straat: Nr.: Posteode/plaats; Telefoon:---.fkv.ftt, control* berorging) Stuur de bon op naar: Rotterdams Dagblad, Afdeiing Abonnee Service, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam. De kaarten voor Pathe zijn (jeldig tot September 2004. Geidt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen {proefjabonnec bcntgeweest

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1