schiedam Alcoholverbod met Kerst in Zuid en West ~ii\ qnri b i e o in gee rrriirT Expositie in door sluiting bedreigd Pand Paulus DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND BOUMAN BALY VOOR VEEL FOTOVOORDEEL Geen drank op de openbare weg 4 I meubelen Geitjes geboren op't Hoefblad Vragen over Sint Jan de Doper Raadsleden krijgen kijkje in de keuken Kleding- containers nu voor glas Nieuw riool Vlaardinger dijk 6 weken RD en 2 kaartjes Rathe voor maar 19,50 475 Oplage 39.300 Totale oplage 631.040 26 november 2003 lOe Jaargang nr 48 maassta Gratis afhalen 21.00UUR SCHIEDAM - Een groot deel van de stad zal rond Kerst wor- den drooggelegd door het College van Burgemeester en Wet- houders. Het gaat om precies te zijn om de wijken Zuid en West en een klein gedeelte van Schiedam-Oost. Tussen 21 en 31 december mogen er tot 22.00 uur geen alcoholische dran- ken worden genuttigd op de openbare weg in dat gebied. maasstad Rotterdams Dagblad zATERDAG EXTRA MAGAZINE OQ DECEMBER FEESTMAAND Zondag 30 november open, 12.00 -17.00 uur 38." NIEUW ROM JE NAAR RUMORAMA EIM FOR A! OSC-P5R Samen scherp in priji PICK. 4PVOG44T 6£~ M06MP AlS NiOA\J£ Tt2AiM££ F£Y£NCOp-P.. Profiteer van meer dan €15,- korting! Trakteer uzelf op de leukste krant van Rotterdam en een spannend, humoristisch of ontroerend bioseoopuitje. Vul meteen de bon in of bel gratis 0800-0642 voor het Rotterdams Dagblad Pathe mini-abonnement. 4* Ja, ik neem een Rotterdams Dagblad Pathe mini- abonnement: 6 weken voor€ 19,50. Of bel gratis 0800-0642 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) blad weekhlatta Bij deze adressen: Woont Valenusstraat Tabakshoo Boor GmhmImi 53 Gemeente Schiedam Statserf 1 Van Loencn Decokav Damt37-45 Plusmarkt Woudhoek Gaizemptew 7 Plusmarkt C. v.d. Mecr Mgr IWiensiawi<tffi3 Tabakshop Bas de Haard Lautje kef fcstraat 2® Tabakshop Maccie Hot ran SsssterwJ 6 Bcwonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerte/elaan 79 BERGWEG EN CEINTUURBAAN Het gaat om het gebied dat grof- weg wordt omsloten door het wa ter van de Nieuwe Maas, Mercuri- usweg, Gustoweg, Van Berckenro- destraat, Nieuw Mathenesserstraat, de Van Deventerstraat tot aan de Rotterdamsedijk. Dan verder tot aan de Koemarkt, Nieuwe Haven, en Vlaardingerdijk zo naar de Au- tosnelweg (Rijksweg) A4. Daar- binnen geld het alcoholverbod ge- durende tien dagen rond kersttijd. Burgemeester en wethouders zijn overgegaan tot deze maatregel om- dat het hier vooral door overmatig alcoholgebruik de laatste jaren rond Kerst en de kerstbomenjacht uit de hand dreigde te lopen. Met dit middel, via de Algemene Plaat- selijke Verordening (APV), heeft Schiedam nu een groot gebied aan- gewezen waar beslist geen sterke drank op straat mag worden ge- dronken. A1 eerder werden er 'ge- biedsaanwijzingen ter voorkoming en ter wering van hinderlijk drank- gebruik' in Schiedam aangewezen. Zoals de gehele Schiedamse bin- nenstad en een gebied rondom trein- en metrostations. Daar mag het hele jaar geen alcohol op straat gedronken worden. Ook aangebro- ken flessen of blikjes mogen niet meegezeuld worden. Nu geldt het verbod specifiek in het gebied ruwweg van Schiedam- Zuid tot Schiedam-West omdat daar in de kersttijd met rotjes en kerstbomenjacht de openbare vei- ligheid onder druk komt te staan, volgens de gemeente. Dit is een Schiedam betrekkelijk nieuw fenomeen, vol gens een gemeentewoordvoerder, dat niet alleen jongeren van 14 en 15 jaar de straat afstruinen en on- veilig maken. „Het gaat nu ook om ouderen en daarbij spelen alcohol en drugs een rol", aldus de zegs- man. Het is daarom dat de burge meester als waakhond van de openbare orde heeft besloten tot deze maatregel. Dit betekent natuurlijk niet dat op terrasjes of in horecazaken (ook openbaar) geen alcohol geschon- ken mag worden. Wei zegt de ver ordening (APV) dat binnen een straal van honderd meter van een bus- of tramhalte en een taxistand- plaats geen alcohol gebruikt mag worden. Net zo min op vijftig me ter afstand van schoolpleinen, kin- derspeelplaatsen, trapvelden of speelvelden voor kinderen. Deze bepalingen staan al sinds jaren in de plaatselijke verordening of APV. Het geeft de politie moge- lijkheden om preventief en actief op te treden bij overtredingen. Na- drukkelijk vermeldt de gemeente dat na 22.00 uur op Oudejaars- avond iedereen die met een biertje of champagneglas de buren geluk wil wensen, dat wel op straat mag doen. Daar zal en kan de politie niet tegen optreden. En dat wil zij natuurlijk ook niet. SCHIEDAM - Basisschool De Regenboog in Schiedam-Woudhoek heeft de afgelopen week een nieuw gebouw betrokken. Maandag 24 november was het zover. Omdat de school al jaren te kampen had met een huisvestingsprobleem, was nieuwbouw hard nodig. Maandagochtend verzamelden de leerlingen bij het oude schoolplein om vervolgens in optocht en onder begeleiding van een draaiorgel naar het nieuw gebouw te lopen. Nadat de regenbooglinten bij de voordeur waren weggetrokken en het Regenboog nieuwbouwlied was gezongen, konden alle leerlingen het nieuwe gebouw in, waar de schoolweek iets anders dan anders begon. Foto Roger van derKraan westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam NOVEMBER Traditiegetrouw komt het Rotterdams Dagblad op de laatste zaterdag van november met het magazine December Feestmaand. In dit magazine vindt u cadeausuggesties, allerlei tips om de kerstsfeer in huis te halen, diverse uitgaanstips en natuurlijk volop aandacht aan eten en drinken. Mis het niet! Koop het Rotterdams Dagblad zaterdag 29 november bij een van de RD-verkooppunten bij u In de buurt. (Abonnees ontvangen dit magazine natuurlijk bij de krant.) Rotterdams Dagblad I I mm* I mm* 11 »^m* Mmm nu onze SHOwnoorn te eezoeKenf Dressoir* in eiken, 180 cm breed van 529 nu 399,- aiiiSia Zitcombinatie: driezitter en tweezitter in leer van 1999,- nu 1399,- In donkerblauw en ecru. IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. sfeerverlichting naive prijs SCHIEDAM - Op kinderboerderij 't Hoefblad in het Prinses Beatrix- park is vorige week dwerggeit Sandy bevallen van een gezonde drieling. De twee bokken en een geitje dragen de namen: Dopey, Grumpy en Happy. Moeder en kin deren zijn te bezoeken tijdens de openingstijden van kinderboerderij 't Hoefblad: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. VIDEO'S VOOR KLEIN EN GROOT Nu ook alle nieuwe video's en dvd's 3 dagen huren voor Hoogstraat 176-178 3111 HP Schiedam Tel.: 010-426 71 26 e-mail: baly@baly.nl www.baly.nl Topmerk digitale camera 3.2 miljoen pixels 2x optische- 6,4x dlgitaal zoom Voice Memo functie 1,6" LCD-scherm VAN 399gOO voorH IWEMnRVSTttK &USB Rotterdam Oostzeedijk Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 www.kinorama.nl Rotterdam WC Alexandrium [I] 010 220 55 10 Rotterdam WC Zuidplein 010 480 70 10 Rotterdam Hoogstr. 141 010 412 88 01 R'dam/Hillegerfoerg Bergse Dorpsstr. 32 010 461 01 06 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek 010 442 24 27 Vlaardingen Liesveld 147 010 435 90 61 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijs indusief B.TW. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - De CDA heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de vereniging Ouderenwerk Sint Jan de Do per. „Uit de krant vernamen wij allerlei onrust bij de ver eniging Ouderenwerk Sint Jan de Doper", schrijft het CDA. „Deze vereniging verricht vrijwilligerswerk van on- schatbare waarde voor de wijk Nieuwland, en voor heel Schiedam." Het CDA heeft aan de wet- houder Ouderenzaken onder meer gevraagd of het belang wordt onderkend van het werk dat verricht wordt door de vereniging Ouderenwerk Sint Jan de Doper, voor Schie dam en met name voor de wijk Nieuwland. Ook wordt er gevraagd of er toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot het in beroep gaan en of er helder (genoeg) door de diverse wethouders gecommuniceerd is dat de ge meente er geen heil in zag in beroep te gaan. SCHIEDAM - De afgelopen week is een aantal onder- grondse kledingcontainers in Oost vervangen door glascontainers. Het gaat om de locaties aan de Boerhaa- velaan, hoek Snelliussingel, Marconiweg en Dieselstraat. Bewoners uit Oost kunnen voor het aanbieden van af- gedankte kleding voortaan terecht bii het Afval Apart Punt (AAP) aan de Kreupel- straat naast de parkeerga- rage van het ABC-complex), bij het afvalbrengstation aan de Van Heekstraat of bij sommige supermarkten. In de kledingcontainers werd steeds vaker huisvuil aangetroffen waardoor de afgedankte kleding sterk vervuilde. Containers die vervuild zijn kunnen een ge hele partij kleding onge- schikt maken voor herge- bruik. Uiteindelijk heeft dit helaas geleid tot het moeten vervangen van de contai ners. IRA DO werkt aan een voor- stel om in overleg met de omwonenden een AAP voor glas en oud papier te plaat- sen op de hoek van de Lo- rentzlaan en de Buys Ballot- singel. Dit is tevens de laat ste AAP die in Oost was ge- pland. SCHIEDAM - ONS is deze week van start gegaan met de vervanging van de Hole ring op de Vlaardingerdijk, ter hoogte van de Wilhel- minaflat en de noodweg naar Volkstuincomplex Vijfsluizen en de Slachthuis- laan. Afhankelijk van de weers- omstandigheden zullen de werkzaamheden naar ver- wachting rond week 51, 15 tot en met 21 december, worden afgerond. door Frank Willemse SCHIEDAM - De sluiting van Pand Paulus stond amper ter discussie in de laatste roe- rige begrotingsraad. Reden? Andere bezuinigingen, op bi- bliotheken en wijkcentra, trokken alle aandacht. En omdat de sluiting over twee jaar ingaat, was het ook niet direct aan de orde. Dan loopt namelijk het huurcontract met de gemeente af. De Stichting Kunstwerkt staat dan op straat. Vandaar dat de stichting maandag 1 decem ber raadsleden een blik in de keuken gunt. Pand Paulus wordt niet langer ge- huurd door de gemeente, maar on- duidelijk voor het bestuur van Kunstwerkt is vooralsnog of de Stichting zelf ook gekort gaat wor den. Om de raadsleden te informe- ren dat Kunstwerkt een actief or- gaan is dat onder meer de organi- satie van tentoonstellingen als Open Ateliers en Kunstkerst op zich neemt, gunnen zij een blik in de keuken. Achter de schermen krijgen de raadsleden een een exclusieve be- zichtiging van de expositie van Er ic Ruygers en een kunstborrel in drank- en spijssalon 't Paard. Daar wordt die avond een overzichtten- toonstelling opgebouwd door de kunstenaars die meewerken aan Kunstkerst 2003. 'Vogelvrij' is de titel van de expo in Pand Paulus. De naam verwijst naar het minder bekende werk van de Rotterdamse kunstenaar Eric Ruygers. Werk dat hij de afgelo pen twintig jaar maakte. Onder pseudoniem maakte hij wel 'com- merciele' kunst die goed verkocht zodat hij materialen kon kopen voor zijn 'echte' kunst. Kunst die vogelvrij is. Ruygers is een man die met vele kunstzinnige technie- ken kan omgaan zoals foto's, teke- ningen met houtskool, grote hou- ten paraplu's en objecten en ver- fijnde ijzeren vlechtwerken. Ver- stilde objecten met vaak vleugels als onderwerp zoals een blauwe wand vol gesoldeerde ijzerdraad in de vorm van schoenen, bladeren en vleugels. Vogelvrij verwijst ook naar werk zonder vogels zoals de blauwe beklede, langwerpige doos waaronder een lamp een ei nestelt. Verstilde getuigen in de wereld van Ruygers. Deelnemers aan de jaarlijkse Kunstkerst presenteren zich in cafe 't Paard aan de Hoogstraat. Kunst kerst de succesvolle jaarlijkse ex- hibitie van Schiedamse kunste naars die werk als kerstcadeau aan bieden. Kleinere werken met een vriendelijk prijsje van onder de honderd euro. Schilder Dick van Belle zal deze Kunstkerst 2003 or- ganiseren en Nikolaj Dielemans en Annette Braad hebben hun mede- werking toegezegd. Maandag 1 december krijgen donateurs, cultu- reel geinteresseerden en raadsle den de kans om informed met de kunstenaars en het bestuur kennis te maken. Tentoonstelling Vogelvrij van Eric Ruygers is tot en met 14 december te zien in Pand Paulus, Korte Ha ven 125. Van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. H££FT d0i2.ieN VAN D£N Htdtk Nlou AMala. ££k APV0C4AT nopi6 Naam:Voorl.: Straat:Nr.: Postcode/plaats: Telefoon:1 Stuur de bon op naar: Rotterdams Dagblad, Afdelinq Abonnee Service, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam. De kaartfd vooi PathC iijn ijeldig to! September 30W. Geldt alleen als u tie afgelopen 3 masndtn geen tprort-labanitet bent geweest. m/v - control bezorging)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1