0 Europees pijnonderzoek wijst uit: Nederlanders verbijten pijn maasstad puzzel gezond uitgaans 0 0 Sommige artiesten zijn zo le- gendarisch dat ze de tand des tijds moeiteloos doorstaan. ABBA is daarvan een goed voorbeeld. Ontstaan in de ja- ren zeventig, is de Zweede groep nog steeds ongelofelijk populair. Vrijwel iedereen kan liedjes van ABBA mee- zingen. Het is daarom niet verwonderlijk dat er nu een musical is met muziek van ABBA. De Nederlandse ver- sie van de musical 'Mamma Mia!' is te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. '8 '-I33IV l 'ji^ui's 'p°a p '§oa 'IV 'Z '^pidusdy 3 :ibbdijj9a Circa 800.000 Nederlanders lijden aan chronische pijn. Pijn is een van de belangrijk- ste oorzaken van werkver- zuim. Uit een recent pan-Eu- ropees onderzoek onder pati- enten met aanhoudende of chronische pijn blijkt dat 39 procent van de ondervraag- den in ons land ernstig wordt belemmerd bij het uitoefenen van hun werk of bij sociale activiteiten, zelfs nadat zij hun pijnmedicatie hebben in- genomen. EXCURSIES MARKTEN EN BRADERIEN MUZIEK OVERIGE SPORT PASSIEF SPORT THEATER k'bE Dinsdag 23 december 2003 CX66 Aanstekelijke liedjes van ABBA makenfeest van'Mamma Mia!' door Vincent Wernke Wie een liedjesshow verwacht waar op geforceerde wijze een ver- haaltje omheen is verzonnen, komt bij 'Mamma Mia!' bedrogen uit. Niet alleen lijken de liedjes wel speciaal geschreven voor het ver- haal van Catherine Johnson, ook zijn de in het Nederlands vertaalde liedteksten zo goed, dat ze net zo vanzelfsprekend lijken als de origi- nele Engelse teksten van Benny Andersson en Bjorn Ulvaeus, de mannelijke leden van ABBA. Deze groep werd opgericht in 1968 en bestond naast Andersson en Ulvaeus verder uit Agnetha Faltskog en Anni-Frid Lyngstad. De twee heren en twee dames had- den wereldwijd succes met hits als 'Dancing Queen', "The Winner Takes it All', 'Knowing me, Kno wing you' en 'Mamma Mia'. In 1974 won de Zweedse band zelfs het Eurovisiesongfestival met het liedje 'Waterloo'. Precies 25 jaar later, op 6 april 1999, ging in het Londense West End de musical 'Mamma Mia!' in premiere, waar- in de wereldberoemde liedjes van ABBA een hoofdrol hebben. Hoewel het idee om een musical te maken met de liedjes van ABBA niet nieuw was, werd dit plan pas concreet toen producent Judy Craymer in beeld kwam. Zij wilde een oorspronkelijke musical ma ken met muziek van ABBA. In plaats van een terugblik op de ja- ren zeventig moest het echt een musical van de jaren negentig wor- den, met een eigen scenario. Zij benaderde schrijfster Catherine Johnson, die vervolgens met het idee kwam voor een verhaal over een moeder en een dochter, waarin een aanstaande bruiloft en een ge- neratieconflict tussen beide vrou- wen een rol speelt. Ellen Evers, Simone Kleinsma en Doris Baaten in de musical 'Mamma Mia!' die te zien is in het Beatrix Theater in Utrecht. foto: Deen van Meer Celine Purcell (rtiidden) speelt in 'Mamma Mia!' haareerste hoofdrol en is het stralend middelpunt van een cast waarin vooral de vrouwen uitblinken. foto: Deen van Meer Ellen Evers en Simone Kleinsma in een vrolijke scene uit 'Mamma Mia!' foto: Deen van Meer In april 1999 was het zover en ging 'Mamma Mia!' in premiere in Londen. Daar speelt de musical nog steeds met veel succes en in- middels is 'Mamma Mia!' ook te zien in onder meer Toronto, Ham burg en Las Vegas. In Nederland werd de musical opgepakt door Joop van den Ende Theaterproduc- ties, dat hiervoor het Beatrix Thea ter in Utrecht speciaal liet verbou- wen. Na wat problemen met het theater, ging 'Mamma Mia!' Daar op 9 november in premiere en is daar zolang het succes dat toelaat te zien. De vertaling van het Engel se scenario was in handen van Da niel Cohen (dialogen) en Coot van Doesburgh (liedteksten). Vooral op de schouders van die laatste rustte een zware taak. Hoe vertaal je immers liedteksten die vrijwel iedereen kent? En dan op zo'n manier dat mensen zich er niet aan gaan ergeren. Van Does burgh overtreft met de vertaling van de liedjes elke verwachting. Moet je in het begin nog even wen- nen aan de Nederlandstalige versie van bekende songs, voor je het in de gaten hebt, zit je de vertaalde teksten mee te zingen. En aan deze liedjes ontleent 'Mamma Mia!' een groot deel van zijn charme. Het verhaal van de musical heeft helemaal niets met ABBA te ma ken. De 22 liedjes die in deze mu sical te horen zijn, vormen welis- waar de basis, maar verder staat het verhaal los van het succesver- haal van ABBA. In het begin van de musical staat Sophie (Celine Purcell) op het punt om te trouwen. Ze wil graag door haar vader weg- gegeven worden, alleen weet ze niet wie haar vader is. Ze weet dat ze is verwekt op het Griekse eiland waar ze met haar moeder Donna (Simone Kleinsma) woont, maar wie precies haar vader is, dat wei- gert haar moeder te zeggen. Op basis van dagboekaantekenin- gen blijken drie mannen in aan- merking te komen: Harrie (Jon van Eerd), Sam (Hajo Bruins) en Bart (Filip Bolluyt), drie totaal verschil- lende mannen. Voor de zekerheid nodigt Sophie ze in het geheim al- ledrie uit voor haar bruiloft, die te- vens wordt bijgewoond door twee hartsvriendinnen van Donna, Roos (Doris Baaten) en Tanja (Ellen Evers). Wanneer al deze persona ges samenkomen op het Griekse eiland leidt dit vanzelfsprekend tot dolle taferelen. Het simpele verhaaltje wordt ruim- schoots goedgemaakt door de mu ziek, maar zeker ook door het en- thousiasme van de cast. De ster van 'MammaMia!' isdejongeCe- line Purcell, die eerder te zien was in 'The Sound of Music', maar nu haar eerste hoofdrol speelt. Zij is het stralend middelpunt van een cast waarin vooral de vrouwen uit blinken. Simone Kleinsma is sterk, terwijl zij samen met Doris Baaten en Ellen Evers voor een aantal fan- tastische scenes zorgt. Zoals het moment waarop ze gekleed in strakke ABBA-kleding met hoge plateauzolen optreden op het vrij- gezellenfeest van Sophie. 'Mamma Mia!' is van begin tot eind een feest. Het enthousiasme van de spelers slaat vrijwel direct over op het publiek, dat bovendien van het ene aanstekelijke lied naar het andere wordt meegesleept. Want hoewel de muziek van AB BA een beetje fout was en is, zijn er maar weinig mensen die stil op hun stoel kunnen blijven zitten. 'Mamma Mia!' is misschien wel de leukste en meest aanstekelijke musical van de laatste tijd. En als de spelers na het laatste applaus het publiek dan ook nog een heuse toe- gift voorschotelen, kan de avond helemaal niet meer stuk. Voor reserveringen en informatie: 0900-300.5000 (45 cpm) of inter net: www.musicals.nl. Horizontaal 1. Sprookjesfiguur 6. Toiletartikel 12. Spot 14. Vulkanisch gesteente 15. En volgende 17. Niet geaccep- teerd20. Als eerder 21. Naaraanlei- ding van 23. Vleessap 24. Gelofte 25. Ieder 26. Groente 28. Italiaanse rivier 30. Rij 31. Werelds 33. Zoog- diertje 34. Roofdier 35. Pro 37. Franse plaats 38. Onder andere 39. Foeragemeester40. Noordwest 42. Belgische rivier 44. Zuid-Ameri- kaans land 47. Meisjesnaam 49. Noot 51. Meisjesnaam 53. Mijt 54. Vrucht 56. Aangeschoten 57. Vis- mand 58. Vogel 59. Tevens 61. Graafwerktuig 62. Waterstand 63. Zeer ervaren 66. Oude maat 67. Be- dwelming 68. Armoedige woning •sfjsuiAY 'IL 'urc>yo)s 'joayf '89 'saoy -£9 'ig 99 'paau^jooQ £9 dy Z9 'wis '19 '>1«0 '6S 'EJX '8S uag 'is 'jnax -95 '[addy t7C 'jpai •£S 'EPJ3Q 'IS 'PS '6P sTIia 'LP 'Eqno 'pp'3133 ZP 'MN 'Of 'wuaog '6C 'EO "8£ '3J3S 'Li 'J0°A 'Si Al pi 'PW 'sp-rey '3[!d 'OF 'JsqiL '87 'laid '97 '413 'SZ 'P33 'f7 '111 it'a«NT7'3V'07'P-iaSraMoo li Aa 'si 'EAtn pi 'uooh zi ':pi *9 'UippE[V 'I :|BB)UOZMOff 70. Luizenkam 71. Voordeeltje. Verticaal I. Opzichtig uniform 2. Uitroep van droefheid 3. Hond 4. Mikpunt 5. Erg bleek 7. Voordat 8. Karakter 9. Rijksvoorlichtingsdienst 10. Noot II. Kweekplaats 13. Vogelproduct 16. Omroepvereniging 18. Rust- oord 19. Kleur20. Iedere22. Bouw- vallig 25. Bezitster 27. Wereldtaal 29. Deel boormachine 30. Ontste- king 32. Meisjesnaam 34. Retour 36. Strafwerktuig 37. Droge wijn 41. Zaakbeheerder 43. Boom 45. Meisjesnaam 46. Meisjesnaam 48. Slim 49. Boom 50. Deel van Spanje 52. Slachtoffer54. Zwitserse plaats 55. Jongensnaam 58. Baksel 60. Pit 63. Mat 64. Karaat 65. Tooi 67. Ambtshalve 69. Motorraces. 11 '69 'OR 'L9 'soa 'S9 'IN P9 'J°a 'E9 'UJ3N '09 '430X '8S 'PI -303 'sg 'nsojy 'sdnQ -£g 'uoaq 'OS '-reds •'61' dss'l '81 'SREPN '91 'jog -si '4!3 ip 'snnqjaz jf '035 'Li '30N "9i '§nj3i -(7C 'syos 'Zi 'Ad '0E 'doqroog -gj 'opi ~iz 'ssj -EU3ST3 SZ 'U3[[BAJ3A 'ZZ '3I1V '07 '1330 '61 'WI13 "81 'ejea *9x '!3 ei 'Xj3^3A\yf -XX 'E3 '01 'PA3 '6 'P-rey Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van Wereld Artrose Dag. Een groot aantal chronische pijn- patienten lijdt aan artrose. In ons land lijden circa 650.000 mensen aan deze ziekte. Artrose wordt vaak omschreven als een slijtage- proces, omdat de aandoening vooral voorkomt bij oudere men- sen. Toch kunnen ook jonge men- sen artrose krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat Neder landers in vergelijking met andere landen het meest hun pijn te verbij ten: het percentage werkverzuim of verzuim bij sociale activiteiten als gevolg van pijn steekt met 39 gunstig af bij Duitsland met 48, het Verenigd Koninkrijk met 50 en Spanje met maar liefst 53. Zelfs na het innemen van de pijn medicatie - meestal traditionele NSAID's zoals ibuprofen, na proxen en diclofenac - wordt ge- middeld 69 procent van de onder- vraagde chronische pijnlijders in Europa ernstig of deels belemmerd in hun dagelijkse activiteiten. In Duitsland ligt dit percentage op 43 en in ons land op 34. Oorzaken zijn de bijwerkingen van de pijnstil- ling, maar ook wel onvoldoende pijnstilling. Ondanks het gebrek aan efficiente pijnmedicatie, raadpleegt 27 pro- cent van de ondervraagden niet zijn of haar dokter. Het merendeel van de patienten die de dokter spreekt, vraagt niet specifiek naar de effectiviteit van de verschillen- de behandelingsmethoden van pijn, met als resultaat dat ze wel- licht niet op de hoogte zijn van de verschillende pijnbestrijdingsop- ties. Voornoemd onderzoek werd uit gevoerd onder 909 patienten met aanhoudende of chronische pijn, zoals artrose, in Nederland, Frank- rijk, Italie, Spanje, Duitsland en Engeland. Taylor Nelson Sofres verrichtte het onderzoek in op- dracht van Merck Co, fabrikant van onder meer de pijnstiller rofe- coxib. In het algemeen is bekend dat 475.000 mensen in ons land dage- lijks een pijnstiller slikken. In to taal gaat het jaarlijks om 7,5 mil- joen recepten. Van de mensen die regelmatig pijnstillers gebruiken, heeft een kwart klachten, als bran- dend maagzuur en misselijkheid. Ook gevaarlijke aandoeningen als maagzweer en maagbloeding wor den genoemd. Ander onderzoek wijst uit dat dit bij een op de 150 gebruikers het geval is. Geschat wordt dat jaarlijks tussen de 400 en 500 mensen hierdoor overlijden. Ondanks deze risico's weten veel patienten (38 procent) echter niet dat het gebruik van traditionele NSAID's de oorzaak kan zijn van ernstige gastro-intestinale bijwer kingen, zo blijkt uit het Europese onderzoek. Meer dan tweederde van de ondervraagden zegt niet be- zorgd te zijn dat hun pijnmedicatie serieuze gastro-intestinale proble men kan veroorzaken zoals maag- zweren en -bloedingen, terwijl NSAID-gebruik de kans hierop bijna verdrievoudigt. Nederlanders met chronische pijn zoals ten gevolge van artrose hoe- ven echter niet meer hun pijn te verbijten, nu er krachtige pijnstil lers zijn met een beter gastro-int- estinaal veiligheidsprofiel in ver gelijking met veel gebruikte NSAID's. Een gratis videoband over artrose en pijnbestrijding kan worden aangevraagd via telefoon- nummer 0800-8252525. Spido, Leuvehoofd 5, Midweek rondvaart. Van wereldhaven tot wereldstad. Duur ca. 2 uur en 30 minuten. t/m 31 mrt (beh. zo ma di do vr za); 14.00 Feyenoord Stadion, van Zandvlietplein 1, Kerst Kuip Tour, t/m 30 dec; ma. di. wo. 11.00, 13,00 en 14.30; zaterdag 11.30 en 14.30 Sporthal Zadkine, Koperpad 20, Vlooienmarkt. t/m 28 dec; 10.00-17.00 Discotheek-Podium-Cafe-TerrHan-C, Slepersvest 1 Unplugged. Het concept is simpel, maar leuk en zeer toegankelijk. Akoestische live muziek. t/m 29 dec (beh. zo ma di do vr za); 19.00 Dizzy, 's-Gravendijkwal 129, Rembrandt Jazztrio featuring Simon Rigter. Simon Rigter, tenorsax; Rem brandt Frerichs, piano; Joep Lumey, contrabas; Joost van Schaijk, drums. 28 dec; 14.30 Zaal de Unie, Mauritsweg 34, Da Circle Of Sole pre new year spesh. Broken Beats en Future Jazz. 27 dec; 22.00 Concert- en congresgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Diverse Zalen 12e Rotterdamse Pianodriedaagse. Doelencafe Jazz at the Doelencafe. Louk Boude- steijn Rob van de Wouw Quintet. 28 dec; 14.30 Concert- en congresgebouw de Doelen. Schouwburgplein 50, Grote Zaal Kerstconcert. Herv. Gem. Zangvereni- ging Vox Jubilans' o.l.v. Pieter Stolk m.m.v. Jongerenkoor Vox Jubilans' 26 dec; 10.30Beroemde religieze koorwer- ken. Nationaal Jeugdkoor o.l.v. Wilma ten Wolde. Rotterdams Kamerorkest o.l.v. Conrad van Alphen m.m.v. Wilke te Brummelstroete, mezzosopraan. Han del - Uit Messiah: Pastorale en aria And he will feed his flock; Vivaldi - Nisi Do- minus RV608; J.M. Haydn - Vesper in F; Christmas Carols.26 dec; 20.15 Exclusief Kerstconcert. Wibi Soeijadi - piano. Dit exclusieve Kerstconcert staat in het teken van de nieuwe cd 27 dec; 20.15 Concert- en congresgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50 Jurriaanse Zaal Kerstmatinee 26 dec; 14.30 12e Rotterdamse Pianodriedaagse. Fina le en Publieksprijs met een optreden van Stenzel Kivits. 30 dec; 19.00 Nieuwe Luxor Theater, Posthumalaan 1, t/m 3 jan (beh. ma); 20.00, zo: 14.00 en 20.00; 6, 13, 20, 26 december 14.00 en 20.00Theater de Evenaar, Willemskade 25, Jamsessie van Mocha Chocolata. 28 dec: 14.00 tot 16.00 Beachclub Baja, Karel Doormanstraat 12 Wisselende DJ's. Elke donderdag gratis champagne voor de lady's, elke zondag gratis cocktails voor de lady's, do. t/m zo. Oesters en champagne servies. t/m 31 dec (beh. ma di wo); 22.30-05.00 Bluessocieteit L'Esprit, Wendeldijk 25, Bert's Blues Special. Georganiseerde sessieband met diverse bekende onbe- kende blues(rock)artiesten. 27 dec; 20.30 Nighttown,West-Kruiskade26-28, Booty Strickly Techno Present: Jingle Balls, electro en techno in een pikant jasje. 26 dec; 23.00 Latintown. Latin, salsa, danceclassics en veel meer! 27 dec; 24.00 Keyifland. Presents Up to... 2bin4. Turks dancefeest met DJ's Ozkan, Gok- E en Sertan. 31 dec; 22.00 Nighttown,West-Kruiskade26-28, Basement Matika. Hardcore tekno in Rotterdam. 25 dec; 23.00 Nighttown,West-Kruiskade26-28, Cafe Stereosound Spectacular. Afterpar- ty Grapevine. 27 dec; 23.00 Rotown, Nieuwe Binnenweg 19, DJ X-Mas Special: Mixed Double. Klinkt als: DJ duo Voloptuous Delicious en RockdocteRRRs in spannende pop- slam-finale. 26 dec; 22.00 Michiel. 27 dec Poetry Slam Rotterdam. Voorronde seizoen 2003/2004. Klinkt als: poetry met een groove. 28 dec; 21.00 Oud en Nieuw Feest: Blow Up. Met o.a.: Mega Rotterdam sessie o.l.v. Mark Ritsema met o.a. Jelle (face Tomorrow), Janneke (Riplets) Bart (mono) e.a. DJ's: the RockdocteRRRs, DJ duo Voluptuous Delicious e.a. 31 dec; 22.00 B14-de Twijfelaar, Mauritsstraat 173, The Christmas Kerst Jamspecial. Hete percussie boven het kerstkribje met Pe ter Luymes van o.a. MBONDA-AFRI- KA, FOOLMOONBAND. 25 dec; 22.30 Beat the DJ. 010-4132671.26 dec; 22.30 Duo Penotti Sylvesterparty. 27 dec; 23.00 State of Monk. Live cd recording van deze Rotterdamse Jazzy Band dus veel publiek gevraagd om te joelen. 28 dec; 22.00 Calypso, Mauritsweg 5, Calypso Danslessen; www.quadsk8.nl t/m 31 dec (beh. zo ma di wo vr za); Rol- lerskate Danslessen beginners 19.30; gevorderden 20.15; Calypso Rollerdisco 21.00 Oud nieuw '03 - '04: Silly a G0G0. 31 dec; 22.00 Decennium Dance Night. 27 dec; 23.00 Cruise Terminal Rotterdam, Wilhelmi- nakade 699, Tribute to Sinatra. Door Peter Douglas the swing society (tijdens een kerstdi- ner). 26 dec; 19.00-24.00 Saoco Salsa Live. 28 dec; 19.00-24.00 Holland Casino Rotterdam, Postbus 2540, t/m 26 dec Abba Night. Alle bekende hits live gezongen. 27 decSinatra avond. Met Peter Douglas. 28 dec Hollandse avond. Corry Konings zingt de sterren van de hemel. 29 dec; 21.00 Swinging Nights. Lou Prince en supporting act. 30 dec; 21.00 Off—Corso, Kruiskade 22, Chocolate. Nog steeds is Chocolate, het geestekindje van DJ Wix, het event voor elke liefhebber van HipHop Urban sounds..26 dec; 23.00-05.00 Alle zale- nOn Monkeybusiness. Main Hall: Funk d'Void (Soma-UK), Secret Cinema Li ve, Joachim Jay Samuel. Lounge: Le- roy, Thelonius Phil Peoples. Visuals: Vent65 Reach Visuals. Decoration: Vent65.31 dec; 00.30, Foyer Weekend! t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do za); 17.00-21.OCDude Haven, DJ Bootys Paul, t/m 28 feb (beh. zo ma di wo vr za); tot 23.00 buiten, daarna tot 01.00 binnen Taboo on Ice. t/m 28 feb (beh. zo ma di wo do za); 20.00-23.00 IJsbaan; 23.00—01.00 IJsclub Rotterdam Hot Coco, t/m 28 feb (beh. zo ma di wo do vr); tot 23.00 buiten, daarna tot 01.00 binnen Prinses Theater, Schiedamseweg 19, Supermetz 'Glamour in 2004'. DJ Fran co Rolini (Rimini) en DJ Armand (Rhythm Import). Dresscode: Glitter, glamour sexy! Champagne by noon, foods icecream. 31 dec; 22.00-05.00 Thalia Lounge, Kruiskade 31, Fresh Funky. DJ Chris. VJ Motion- pictures.nl t/m 26 dec (beh. zo ma di wo do za); 23.00-05.00 Apex. DJ Bart. VJ Motionpictures.nlt/m 27 dec (beh. zo ma di wo do vr); 23.00-05.00 Vertrekhal Holland-Amerika Lyn, Wil- helminakade, De Unox Stamppotboot. t/m 31 jan (beh. ma di wo); 18.00-21.00; trossen gaan los om I S.iOAhoyRotterdam, Ahoy '-weg 10, Kerstcircus Ahoy', t/m 30 dec; Vr.19 20.00 (premiere); Za.20 12.00 en 16.15; Zo.21 12.00 en 16.15; Ma.22 14.00; Di.23 14.00; Wo.24 14.00; Do.25 12.00 en 16.15; Vr.26 12.00 en 16.15; Za.27 14.00 en 20.00; Zo.28 12.00 en 16.15; Ma.29 14.00; Di.30 14.00 Aanlegsteiger rest. Leipzig, Vaar-kerstfeest met Dirk en Judith, t/m 30 dec; le rondvaart 10.00-12.00; 2e rondvaart 13.00-15.00; 3e rondvaart 16.00-18.00 Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, New Year's Eve Party. Oude Binnen weg 121a; Donner/It Records, Lijnbaan 150. 31 dec; 22.30 Theater de Evenaar, Willemskade 25, FOCUS Marokko. t/m 31 dec Brahma Kumaris, Agniesestraat 111, Open Meditatie. t/m 31 dec (beh. zo ma di wodoza); 18.30-19.30 Donner Boeken, Lijnbaan 150, Maison Moring. Literair cafe met diver se gasten gepresenteerd door Marcel Moring. 28 dec; 14.00 Oude Haven, WINTERPLEIN. t/m 28 feb Plaswijckpark, Ringdijk 20, Kinderworkshops. t/m 4 jan; 11.00— 16.00 Raderstoomboot De Majesteit, Valken- straat 62, Kerstarrangement. 25 dec; Inschepen 17.00, vertrek om 18.00 tot 22.00 Knal- lend Oudjaarsfeest. 31 dec; 21.00 Seniorensoos Willebrord, Vrijebanse- straat 50, Bingo. Leuke en nuttige prijzen te win- nen op de dinsdag-middag bingo in de Willebrord Soos. 30 dec; 13.30-16.00 Vrij Entrepot, VijfWerelddelen, Brunchboot. t/m 28 dec (beh. ma di wo do vr za); 12.00 Topsportcentrum Stad Rotterdam, Van Zandvlietplein 20, Korfbal Challenge 2003. t/m 30 dec Jongerencentrum Baroeg, Spinozaweg 300, Dartcafe! Iedere woensdag in Baroeg darten! t/m 31 dec (beh. zo ma di do vr za); 19.00 Schaaksoos, Van Waerschutstraat 11, Schaken. t/m 30 jan (beh. ma di wo do za);13.00-16.30 Hotel New York, Koninginnenhoofd 1, de Blauwe zaal Pinkel Pankel Ponkeltje. 28 dec; 11.00 Theater Maatwerk, Willem Buytewech- straat 42, RotterdamCirco di Dietro. Theater Maatwerk. Een circusgezel- schap speelt in de stad. U, als kijker krijgt een blik achter de schermen te zien, artiesten oefenen hun act, iedereen aan de spagetti, maar ook een ongeval; de directeur valt uit de trapeze! eneen nieuwe liefde. 20 t/m 23 dec. try-out; 24 dec. premiere, t/m 4 jan; 20.30; zondag 15.00 Oude Luxor Theater, Kruiskade 10, Loes Luca Aijan Ederveen. t/m 28 dec (beh. ma di wo); 20.00; zondag 15.00 Rotterdamse Schouwburg, Schouw burgplein 25, Grote Zaal De twaalfde nacht (8+). ro theater Lai- ka, naar William Shakespeare, t/m 30 dec; vr. 14.30 en 19.30; za. en ma. 19.30; zo. en di. 14.30 Rotterdamse Schouwburg, Schouw burgplein 25, Kleine Zaal De gesluierde monologen. 't Bos Thea- terproducties. De in Nederland wonende vrouw met islamitische achtergrond staat momenteel.erg in de belangstel- ling. Maar wat weten we nou werkelijk van haar? Dat is wat theatermaker Adel- heid Roosen zich afvroeg. In 2001 speelde zij zelf in De vagina monologen van Eve Ensler. Zij werd hierdoor gein- spireerd en reisde door Nederland om verhalen te verzamelen van islamitische vrouwen die hier al jaren wonen. t/m 28 dec; 20.30; zondag 15.00 Rotterdamse Schouwburg, Schouw burgplein 25, cafe Floor Oeps (2+). Lindai Booger- man. Oeps is een visuele vertelling met knuffels, poppen en andere spullen over een ondeugende beer, gemaakt door Lindai Boogerman. Zij is al jarenlang poppenspeelster en werkte mee aan tele- visieprogramma's als Otje, Koekeloere, Sesamstraat, Huisje Boompje Beestje en De Schatkast. 28 dec; 11.00 Jeugdtheater Hofplein, Benthemstraat 13, Grote Zaal Ronja de roversdochter. t/m 4 jan (beh. ma di wo do); vrijdag en zaterdag 14.00 en 19.00; zondag 14.00 Ronja de rovers dochter. t/m 31 dec (beh. zo do vr za); maandag en dinsdag 14.00 en 19.00; woensdag 14.00; zondag 14.00 Nighttown,West-Kruiskade26-28, Theater The Grapevine Late Night Talkshow. Presentator Jeroen Rozendaal ontvangt in, alweer het vierde seizoen van Rotter dams leukste talkshow. The Grapevine uiteenlopende gasten. Hij voelt ze ook weer stevig aan de tand. 27 dec; 22.00 Cabaret Restaurant Schelling's, Voor- haven 51, Dan maar zo... 25 dec; 17.00 Dineren en genieten met "Nou en...". Bestaande uit Carina Williams, Marlies de Mosch. Een kerst cabaret-diner om nooit meer te ver- geten. 26 dec; 17.00 Dineren en genieten met "Nou en...". Bestaande uit Carina Williams, Marlies de Mosch. Een cabaret-diner om nooit meer te vergeten.t/m 28 dec; 18.30; zon dag 17.00 Plaswijckpark, Ringdijk 20, Clown Jasper. Clown Jasper geeft of een clownsvoorstelling of speelt poppen- kast. t/m 31 okt (beh. zo ma di do vr za); 14.00-14.45 Prinses Theater, Schiedamseweg 19, Vedette Kerst Dinnershow. t/m 27 dec; 17.00; zaterdag 19.00Happy 2004. 31 dec; 22.00

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 13