Rob Wiegman wil eens in de drie, vier jaar een musical als '3 Musketiers' in Luxor Theater Toneelgroep Oostpool speelt 'Zullen we het liefde noemen' John Kraaijkamp met 'Gouwe Handjes' in Oude Luxor theater Met twee personen voor prijs van een naar de Schouwburg 'Vier eeuwen roken in de kunst' Eindejaars- requiem in Laurenskerk 'Deze musical was een geweldige promotie voor Luxor en Rotterdam Met korting naar Oostpool ROTTERDAM - Het is een dijk van een jaar geweest voor het Luxor Theater, benadrukt directeur Rob Wiegman. Terwijl het Nieuwe Luxor avond aan avond voile zalen trok met '3 Mus ketiers', kwamen ook honderdduizenden bezoekers af op de voorstellingen in het Oude Luxor. Komend seizoen verwacht Wiegman minstens zoveel bezoekers. En bovendien moet er duidelijkheid komen over een nieuw theater op de hoek Cool- singel/Kruiskade dat het Oude Luxor moet vervangen. ROTTERDAM - Toneel groep Oostpool uit Arnhem speelt op 2, 3 en 4 januari 2004 het stuk 'Zullen we het liefde noemen' in de Rotter damse Schouwburg. Ge- schreven door huisschrijver Peer Wittenbols vormt dit stuk een drieluik met 'Het Zouthuis' en het nog te schrijven 'Goedbloed'. ROTTERDAM - Speciaal voor John Kraaijkamp heeft- Haye van der Heyden het to- neelstuk 'Gouwe Handjes' geschreven. Na een uitge- breide tournee door Neder- land is 'Gouwe Handjes' op 5 en 6 januari 2004 voor het laatst te zien in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. it Dinsdag 23 december 2003 door Vincent Wernke foto Rob Kamminga Precies een jaar geleden maakten Twee culturen, twee soorten men- medewerkers van het Nieuwe Luxor Theater een boottochtje met de mensen van '3 Musketiers'. En- kele dagen later begon men met de opbouw van de musical die op 30 maart 2003 zijn wereldpremiere beleefde. „Een ongelofelijk pro ject", kijkt directeur Rob Wieg man van het Luxor Theater terug. „Het is een gok geweest." Maar wel een die goed uitpakte. Als het doek voor '3 Musketiers' op 4 ja- nuari 2004 definitief valt, hebben meer dan 400.000 mensen de mu sical gezien. „We hebben een zaal- bezetting gehad van 97 procent", zegt Wiegman. De vijftig andere voorstellingen, die ook nog te zien waren in het theater op de Kop van Zuid, hadden een zaalbezetting van 90 procent. Dan heb je als the ater een dijk van een jaar. „Het was even wennen", gaat Wiegman verder. „Je moet niet vergeten dat twee volstrekt ver- schillende bedrijven - het bedrijf van Joop van den Ende en Luxor - gezamenlijk een avontuur aangin- gen voor zeven maanden, want dat was oorspronkelijk de bedoeling. sen die opeens met elkaar moesten samenwerken. In het begin was dat best lastig, maar vanaf een bepaald moment liep dat fantastisch. Uit- eindelijk denk ik dat we veel van elkaar geleerd hebben." „Natuurlijk komen hier wel meer grote producties langs, maar '3 Musketiers' werd hier helemaal opgebouwd. We hebben 'City' ge had, maar '3 Musketiers' was nog groter. Daarom was het een fantas- tische ervaring om hieraan mee te werken. De gedrevenheid van Joop van den Ende is zo groot, dat is fascinerend. Het hele team had op een bepaald moment hetzelfde gevoel. Los daarvan hebben we za- kelijk gezien heel veel gehad aan '3 Musketiers'. Luxor staat op de kaart, ook internationaal. Deze musical was een geweldige promo tie voor Luxor en Rotterdam." Ondanks het enorme succes van '3 Musketiers' wilde Wiegman dat er ook andere voorstellingen in het theater te zien waren. Vrijwel elke maandag stond een andere voor- stelling geprogrammeerd en Hans Teeuwen stond een week in het theater, toen de cast van '3 Muske tiers' vakantie vierde. „We wilden zoveel mogelijk afwisseling in de programmering houden. Nadat be- sloten was dat '3 Musketiers' ver- lengd zou worden, ontstond het beeld dat we alleen dat hadden. Ik heb toen een grote advertentie la- ten plaatsen met alles wat er verder te zien was. Toen was dat beeld meteen weer verdwenen. „Het was nooit de bedoeling dat '3 Musketiers' langer dan zeven maanden te zien zou zijn. De musi cal zou in oktober stoppen en daar- na nog enkele maanden in de Am- sterdamse RAI draaien. Door aller- lei oorzaken bleek dat niet moge lijk en toen heeft Joop van den En de gevraagd of we de musical kon- den verlengen. Ik heb daar een weekend over nagedacht en ben toen akkoord gegaan. Maar dat was wel een hele operatie, want onze brochure lag al bij de mensen op de mat. Als we het Oude Luxor niet hadden gehad, had ik er overi- gens niet eens aan gedacht. Nu konden we een deel van de pro grammering verplaatsen, al blijf ik zeggen: zoiets als dit kun je maar een keer doen." Hoewel het natuurlijk even slikken was, begrepen de meeste produ- centen het uiteindelijk wel dat het Nieuwe Luxor ervoor koos om '3 Musketiers' langer in huis te hou den. Producties als 'Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, me- neer?' en 'Grease' moesten daar om uitwijken naar het Oude Luxor. „Niemand is er uiteindelijk slech- ter van geworden", wil Wiegman maar gezegd hebben. „Geen enkele producent van wie de voorstelling verplaatst moest worden, is er financieel op achter- uit gegaan. Dat was ook een voor- waarde voor ons. Wij moesten zelf in recordtempo een nieuwe sei- zoensbrochure uitbrengen. Dat heeft ons niks gekost, dat heeft Van den Ende op zich genomen. Al met al was het verlengen van '3 Musketiers' een enorme operatie, maar het was wel een uitdaging. Aan de andere kant was de econo- mische uitstraling van '3 Muske tiers' enorm. Als hier een voorstel ling was, zaten de restaurants in de omgeving vol." Wiegman schat dat uiteindelijk zo'n 60 procent van alle bezoekers van '3 Musketiers' afkomstig was uit de regio Rotterdam. Wiegman vindt dan ook dat het Nieuwe Luxor eens in de drie, vier jaar een productie als '3 Musketiers' in huis moet halen. „Voor een vol- gende productie zijn er nog geen concrete plannen, maar we praten er wel over. Of we het dan weer een jaar achtereen doen, is een an dere vraag. We hebben ons theater trouwens niet zomaar aan Van den Ende verhuurd. We droegen zelf een deel van het risico, zodat de mensen hier er ook voor moesten knokken." Naast het succes van '3 Muske tiers' in het nieuwe theater op de Kop van Zuid, trokken ook de voorstellingen in het Oude Luxor aan de Kruiskade veel publiek. Desondanks verandert dat niets aan de wens van Rob Wiegman dat dit theater wordt afgebroken en Scene uit de voorstelling 'Zullen we het liefde noemen' van Toneelgroep Oostpool. foto: Ben van Duin soms ook grappig. Gecombineerd met de sterke tekst van Wittenbols, zorgen de acteurs - Anne Martien Lousberg, Malou Gorter, Frederik Brom en Ad Knippels - voor een boeiend avondje toneel. Om een voorbeeld te geven van de tekst van het stuk: „Ik dacht dat je ge- woon kon blijven drinken bij anti- depressiva." - „Natuurlijk, anders zou er niemand meer aan de anti- depressiva gaan." Speciaal voor lezers van Maasstad Weekbladen heeft Toneelgroep Oostpool en de Rotterdamse Schouwburg een bijzondere aanbieding. Neem je geliefde mee naar 'Zullen we het liefde noemen' en betaal slechts een kaart. Deze actie geldt voor de voorstellingen op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 januari (aanvang 20.30 uur, behalve zon- dag: 15.00 uur) in de Kleine Zaal van de Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25 Rotterdam. Wie gebruik wil maken van deze actie kan dit artikel inleveren bij de kassa van de Rotterdamse Tele- fonisch reserveren kan via 010-411.8110. Directeur Rob Wiegman van het Luxor Theater: „De economische uitstraling van '3 Musketiers' was enorm. Als hier een voorstelling was, zaten de restaurants in de omgeving vol." vervangen door een nieuwe, mid- delgrote zaal. „Het oude theater is versleten. We kunnen daar ge- woon geen goede kwaliteit leve- ren, wat we in het nieuwe theater wel kunnen. De stoelen daar zijn bijna dertig jaar oud. De plannen voor een 185 meter ho- ge toren op de hoek Coolsingel/ Kruiskade met woningen, kanto- ren en een nieuw theater, zijn in vergevorderd stadium. „Dat thea ter moet zo'n 750 plaatsen krijgen. Het is altijd het plan geweest om een grote en een kleine zaal te bou- wen in plaats van het Oude Luxor. Dat plan hebben we in tweeen ge- knipt. Het grote theater staat er in- middels en de kleine zaal moet op de Kruiskade blijven. Afhankelijk van de plannen zal het Oude Luxor waarschijnlijk nog een jaar open- blijven. Maar het plan voor de to ren kan natuurlijk ook nog hele maal mislukken." „De nieuwe zaal is onder meer be- doeld voor kleine musicals, dans, toneel en cabaret. Producties moe- ten er wel in serie geprogram meerd worden - een of meerdere weken achtereen - en een zaalbe zetting kunnen halen van gemid- deld zeventig procent. Gezelschap- pen als Het Nationale Toneel en het ro theater zouden er bij voor beeld kunnen spelen. We richten ons op een breed publiek. Het nieuwe theater zal het Coolsingel- theater gaan heten, zodat we af zijn van de namen Oude en Nieuwe Luxor. Dit theater op de Kop van Zuid is gewoon het Luxor Theater en het nieuwe theater moet er een worden met een eigen naam en een eigen gezicht." Rob Wiegman verwacht veel van 2004, waarin hij hoopt de positieve lijn van afgelopen jaar te kunnen doorzetten. Komend jaar staan er vooral veel grote Nederlandse ar- tiesten in het Nieuwe Luxor Thea ter, zoals Herman van Veen. Ook is Wiegman blij dat Luxor de pre miere heeft van de nieuwe musical 'Crazy for you', die een tournee gaat maken langs de twaalf groot- ste theaters van het land. „Als het even kan wil ik ook in de zomer doorspelen. Maar ik heb het hoofd techniek hier wel moeten beloven dat we straks een, twee weken dichtgaan voor onderhoud. Sinds de opening hebben we hier toch al zo'n twee miljoen bezoekers ont- vangen. Aan de andere kant vind ik dat het theater zo intensief mo gelijk gebruikt moet worden. Niet alleen 's avonds, maar zeker ook overdag. We zijn daar mee bezig om bedrijfspresentaties en confe rences binnen te halen. Wat dat be- treft nemen we een voorbeeld aan de Kuip. Daar wordt eens in de twee weken gevoetbald, maar in de tussenliggende periode vinden er wel allerlei activiteiten plaats." door Vincent Wernke ROTTERDAM - Met de ten- toonstelling 'Vier eeuwen ro ken in de kunst' laat de Kunst- hal Rotterdam het veranderen- de beeld zien van het roken in de kunst- en cultuurgeschie- denis van de zeventiende eeuw tot heden. Deze om- vangrijke expositie omvat vier eeuwen kunstgeschiedenis, zoals het prachtige zeventien- de-eeuwse doek 'De vrolijke cavalier' van Judith Leyster, het eigentijdse cynische 'peu- kenstilleven' Stubbed out Lo ve van Damien Hirst en het macabere 'Thank You and Goodnight' van Sarah Lucas. Door alle beperkende maatre- gelen sinds de jaren tachtig heeft het er de schijn van dat in de Westerse wereld het ro ken na vier eeuwen aan haar einde komt. Dit keerpunt is voor de Kunsthal een goed moment voor een overzicht van het symbool voor taboe en modeme levenshouding. Het is voor het eerst dat de beeldende betekenis van het roken uitgebreid aan bod komt. De tentoonstelling is pro- noch antiroken. Zowel liefhebbers als niet-rokers ko men aan hun trekken. Door de eeuwen heen is de houding ten opzichte van het roken en daardoor ook de symboolfunctie ervan sterk veranderd. Aan de hand van circa 120 kunstwerken wordt duidelijk dat kunstenaars al tijd dankbaar gebruik hebben gemaakt van het roken. Vin cent van Gogh en Jan Steen, expressionisten als Otto Dix en Ernst Ludwig Kirchner, kubisten als Pablo Picasso en Juan Gris, maar ook popart kunstenaars als Claes Olden burg en Tom Wesselmann lie- ten de sigaret, pijp of sigaar een rol spelen in hun werk. Te zien tot en met 14 maart 2004 in de Kunsthal. Voor meer informatie: www.kunst- halnl of010-440.03.01. ROTTERDAM - In de Lau renskerk in Rotterdam vindt op dinsdagavond 30 decem ber een 'Eindejaarsrequiem' plaats, Tijdens deze avond wordt onder meer het Requi em van Mozart uitgevoerd door het Holland Boys Choir. Organisator Arjan Verweij vertelt: „Veel mensen hebben een dierbaar iemand verloren en willen daar juist rond het einde van het jaar bij stilstaan. Wij bieden de gelegenheid voor een moment van 'bezin- ning tijdens dit 'Einde jaarsrequiem' in de Laurens kerk." Kaarten voor het re quiem kosten 12,50 euro en zijn te reserveren via telefoon- nummer 010-280.99.97. Een voor een verschijnen de vier hoofdpersonen van 'Zullen we het liefde noemen' op het toneel. Alle- maal gekleed in smetteloos wit. In het begin van het stuk zijn ze so- wieso allemaal nog 'schoon'. Dik twee uur later is van dit rustige be gin niets meer over. Gebeurtenis- sen uit het verleden, confrontaties met zichzelf en elkaar, zorgen voor een emotioneel slachtveld waarin gelukkig ook nog wel het een en ander te lachen valt. Aanleiding voor alle emoties is een rechtszitting waarbij gynaecoloog Dolf zich moet verantwoorden voor grove nalatigheid. Hij wordt vrijgesproken en 'Zullen we het liefde noemen' begint op het mo ment waarop de hoofdpersonen bij elkaar komen in het huis van Vic ky, hartsvriendin van Dolf. De an dere twee aanwezigen zijn Dolfs vrouw Hella en Arend, de nieuwe, jonge minnaar van Vicky. Vooral Dolfs echtgenote Hella ver- keert in euforische stemming nadat haar man door de rechter is vrijge sproken. De koffers voor een wel- verdiende vakantie naar Maleisie staan klaar, evenals een flinke sloot champagne om de overwin- ning te vieren. Vanaf het moment dat de gynaecoloog zelf zijn entree maakt, slaat de stemming om. On der invloed van alcohol, beginnen Dolf, Vicky en zijn echtgenote el kaar af te pellen. Ook de minnaar van Vicky wordt niet gespaard. De stemming wordt met de minuut grimmiger, zeker als steeds meer van de waarheid op tafel komt. Het intrigerende van 'Zullen we het liefde noemen' is dat schrijver Peer Wittenbols en regisseur Rob Ligthert de relaties tussen de vier hoofdpersonen op subtiele wijze steeds verder blootleggen. Wat als een feestje begint, ontaardt steeds meer in een openbare biecht, waar in de waarheid zal bovenkomen. Er knaagt iets aan Dolf, terwijl Vicky smacht naar haar laatste kans om een kind te krijgen. De echtgenote probeert de rijen keurig gesloten te houden, maar verliest langzaam maar zeker de grip, ter wijl de jonge minnaar met verba- zing gadeslaat wat er om hem heen gebeurt. 'Zullen we het liefde noemen' is aangrijpend, dramatisch, maar John Kraaijkamp heeft een enorme staat van dienst op het toneel. De meeste mensen kennen hem waar schijnlijk uit de periode waarin hij samen met Rijk de Gooijer het duo Johnny en Rijk vormde. In het the ater, op televisie en in de bioscoop vertoonden zij hun komische ta- lenten. In 1979 speelde Kraaij kamp bij het ro theater in Shake speare's 'King Lear', waama nog vele toneelrollen volgden. 'Gouwe Handjes' werd speciaal voor de er- varen acteur geschreven door Haye van der Heijden, die hiervoor werd bekroond met de Visser- Neerlandiaprijs 2002. In ANBO Vizier vertelde de in- middels 77-jarige John Kraaij kamp over zijn reden om door te gaan met spelen: „Ik heb echt ple- zier in het spelen en 'Gouwe Handjes' is een heerlijk stuk. Nu krijg je de bal ook keurig voorge- zet door Haye en de collega's schoppen de voorzetten die je geeft er ook vakkundig in." De acteur geeft toe dat het spelen soms zwaar voor hem is: „Als ik eenmaal op het toneel sta, dan voel ik me in m'n element. Heerlijk. Maar als ik 's avonds laat na een voorstelling thuis wordt gebracht en uit de auto stap, dan loopt er wel een oude man het tuinpad op." In 'Gouwe Handjes' speelt John Kraaijkamp de rol van de gepen- sioneerde zakenman Louis. Hij weet als geen ander wat vrouwen denken, voelen en plezierig vin den. Als zijn veel jongere vrouw plotseling overlijdt, wil hij niet verder. Maar op haar sterfbed heeft hij haar beloofd dat hij weer geluk kig zal worden. Een jaar na de dood van zijn vrouw verschijnt Claire. „Je zou het emotionele chantage kunnen noemen", zei Kraaijkamp in ANBO Vizier over het uitgangspunt van 'Gouwe Handjes'. „Het is eigenlijk niet fair wat zijn vrouw doet: hem laten be loven dat hij van het leven zal blij ven genieten en daar ook op blij ven toezien. Het is tenslotte zijn le ven. Maar voor het stuk is het een prachtige ingang, want ze houdt voortdurend in de gaten of Louis wel doet wat hij zegt. Ze souffleert hem zelfs." De regie van 'Gouwe Handjes' was in handen van Jules Roijaards en naast John Kraaijkamp worden de andere hoofdrollen gespeeld door Henriette Tol, Rick Nicolet, Edda Barends, Marian Mudder en Irma Hartog. Na een uitgebreide en succesvolle toumee heeft het publiek op 5 en 6 januari 2004 voor het laatst de kans om Kraaij kamp aan het werk te zien in 'Gou we Handjes'. Over zijn ambities na dit stuk zei Kraaijkamp: „Ik zou 'King Lear' nog een keer willen spelen, 'De Vrek' en een paar stuk- ken van de Franse toneelschrijver Anouilh. Bovendien zou ik ook nog verder willen snuffelen in de klassieken." We zullen daarom in de toekomst vast en zeker nog van hem gaan horen. Reserveren voor 'Gouwe Handjes op 5 en 6 januari 2004 in het Oude Luxor Theater in Rotterdam kan via 010-484.33.33. of www.luxor- theater.nl. Marian Mudder en Johnny Kraaijkamp in 'Gouwe Handjes'. foto. Pan sok t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 15