schiedam J Bewonersverenigingen lopen boos weg DE CORRECT ^1 Canon L Vernieuwde Stad stopt met grote verliezen, maar start ook door Sportief |T aanbod KORTIN f :i'- '-C; Hoe normaal is geweld op de Schiedamse scholen? Schiedam realiseert ruim 450 nieuwe kindplaatsen 3-DAAG5E SUPERSTUIMT i, geldig t/m 25 januari!# februari gratis V 3 gi§en inschrijfgeld w gratis sportpakket t.w.v. €100; m 6 we ken voor€ 19,50 De Groene Kamer Zuid en Plantage zijn gemeente zat RUIMT OP KRANT i A Vier bouwplannen tot stedelijke vemieuwing www.cannons.nl Ankers Grote Kerk aangepakt Spelmiddag Museum- molen ppima Fusipemo Of bel gratis 0800-0642 rnaasstaJ Gratis afhalen D E V ELD Spreekuur CDA T~ I; *dJaf noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Oplage 39.300 Totale oplage 631.040 21 januari 2004 lie Jaargang nr 4 Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam SCHIEDAM - Bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) en Belangen- en Bewonersvereniging De Plantage zijn maan- dagavond boos weggelopen uit het wijkoverleg met de ge meente Schiedam. Belangrijkste punten van kritiek zijn het onjuist informeren van de bewonersverenigingen door de ge meente en een mogelijke stopzetting van de subsidie. Wethou- der Heijenk zou hebben aangegeven dat 'bewonersondersteu- ning wegbezuinigd kan worden' omdat hij vindt dat de ge meente niet de 'eigen opstand' moet financieren. ED PJ HAAL GRATIS OP <8 PowerShot ABO Scherp in prijs B 9 S'5ml SCHIEDAM - „Vier grote nieuwe bouwprojecten rond het centrum moeten de Schie damse stadsvernieuwing weer vlot gaan trekken." Dat is het goede nieuws wat wet houder Ton de Swart (WD) en directeur Cor Bolmers konden melden. Maar ook slecht nieuws: De Vernieuw de Stad heeft een verlies van 6,5 ton waardoor de deuren per heden sluiten. SPORTS HEALTH M££R PAM 2500 PAOIUA'S PIK... \I00R J Neem nu een proefabonnement op het i Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 19,50. Vul snel de bon in! Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam r weel bf den w (S k t» i 4 >t jfH Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie HofvanSpaland6 Bewonersverenioinq Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 De Plantage is vooral ontstemd als opstandelingen en dat hij om over de informatievoorziening die reden van de bewonersonder- door de gemeente, die meermaals steuning af wil en de subsidie ter BeoSound 9000 Glazen pandl Noordmolenstraat 17 Schiedam Tel. 010-473 7044 www.hetglazenpand.nl BANG 6. OLUFSEN Ai BERGWEG 110 ROTTERDAM onjuist en onvolledig is, volgens de vereniging. De BVSZ en de straatteams zijn ontstemd over een notitie, waarin wethouder Heijenk aangeeft dat de bewonersonder- steuning wegbezuinigd kan wor den en dat de subsidie aan bewo nersverenigingen ter discussie wordt gesteld. De bewoners en de bewonersver enigingen voelen zich door Heij enk flink geschoffeerd. „A1 jaren stellen zij zich op als constructieve overlegpartners van de gemeente en van Woonplus, politie, ONS en stichting Welzijn. Als voorbeelden werden maandagavond nog ge- noemd het opzoomeren, waarmee Schiedam-Zuid tien jaar geleden als eerste wijk buiten Rotterdam begon", schrijven zij in een boze brief aan de pers. „Burgemeester Scheeres sprak eens als mening uit dat die wijze van wijk- en buurtbe- heer eigenlijk in alle wijken zou moeten plaatsvinden." Ook heeft Zuid zich gewaagd aan het experi ment ter bestrijding van honden- poep, waaraan vele wijkbewoners en de bewonersvereniging enthou- siast meewerkten. „De gemeente heeft dit beleid echter gewoon la- ten mislukken", aldus de vereni ging- Aan het wijkplan voor Zuid zijn twee jaar geleden vele avonden ge- spendeerd en werd de vereniging telkens weer door politiek en amb- tenaren verzekerd dat die inbreng uit de wijk zeer op prijs werd ge steld. „Maar de wijk zit nu al twee jaar op een wijkplan te wachten en de gemeente heeft ook niets ge- daan om het opzoomeren naar an- dere wijken te exporteren of het in Zuid te versteVigen." Boos zijn de beide verenigingen dan ook dat de nieuwe wethouder hen nu neerzet discussie wil stellen. De wethouder was maandagavond overigens zelf niet aanwezig bij het wijkoverleg door verplichtin- gen elders. Namens de wethouder werd de aanwezigen dan ook mee- gedeeld dat de notitie van de wet houder slechts bedoeld was als 'uitgangspunten voor discussie". Maar die opvatting vinden de ver enigingen 'te gemakkelijk en goedkoop'. „De wethouder kan niet uit onder wat hij zelf zwart op wit heeft gezet. Ons vertrouwen in de wethouder heeft een ernstige deuk opgelopen." De BVSZ en de straatteams hebben het wijkover leg nu opgeschort. De Plantage gaat een stap verder en zal, na her- haaldelijk door de gemeente ver- keerd gei'nformeerd te zijn, het wijkoverleg voorlopig boycotten. SCHIEDAM - Deze maand houdt het CDA spreekuur op woensdag 28 januari van 19.00 tot 19.30 uur in Wijkcentrum Dreesplein. Aan wezig zullen zijn de raadsleden Tufan Turanoglu en Ad Hekman. Het is voor raadsleden van wezen- lijk belang te weten wat er onder de burgers leeft. Belangrijke aan- dachtspunten waar de raadsleden over van gedachten willen wisse- len zijn het parkeerbeleid, de vei- ligheid in de wijk en hoe de ge meente het openbare gebied onder- houdt. Ook onderwerpen als inte- gratie en het Schiedamse beleid over Werk en Bij stand komen aan bod. Tufan Turanoglu en Ad Hek man richten zich op de wijken Nieuwland en West. Van tevoren aanmelden is niet nodig, de CDA fractieleden zitten klaar. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam realiseert mede dankzij een landelijke stimuleringsmaatre- gel een uitbreiding van ruim 450 plaatsen in de kinderopvang. Dit is meer dan een verdubbeling ten op- zichte van het aantal plaatsen in 1998. Naast de uitbreiding is ook een nieuwe vorm van kinderop vang gestart: een aantal kinderen wordt na schooltijd opgevangen op sportpark Vijfsluizen, waar zij kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten. Inmiddels zijn er in de gemeente vijf aanbieders voor kin deropvang, die gezamenlijk ne- genhonderd kindplaatsen exploite- ren waarvan ongeveer vijftienhon- derd kinderen van 0-12 jaar ge- bruik maken. Sinds 1998 is het aantal kindplaat sen jaarlijks gegroeid, maar 2001 en 2003 gelden als topjaren. Met name de opening van Yggdrasil in Sveaparken en Holle Bolle Gijs in Nieuwland zorgden voor een grote uitbreiding in 2001. In de wijk Oost is de vraag naar kinderop vang dan nog steeds groot, maar in december jongstleden is het kin- dercentrum aan de Buys Ballotsin- gel met 76 kindplaatsen gereed ge- komen. Samen met het nieuwe kindercentrum bij het ROC en en- kele uitbreidingen in bestaande centra zijn in het afgelopen jaar maar liefst 141 kindplaatsen gerea- liseerd. De Stichting Kinderop vang Schiedam is verantwoorde- lijk voor verreweg de meeste nieu we kindplaatsen. www.kinorama.nl 010 220 55 10 010 480 70 10 010 412 88 01 010 461 01 06 010 442 24 27 010 435 90 61 •Nederlands 'Best verkochte digitals camera' 4 miljoen pixels voor perfecte fotokwaliteit •3x Canon zoomobjectief 35-105mm •Verstelbare LCD-monitor •Incl. geheugenkaart en accessoires VAN 549? VOOR Rotterdam Rotterdam Rotterdam R'dam/Hillegerberg Capelle a/d IJssel Vlaardingen Winkelcentrum Alexandrium |t] Winkelcentrum Zuidplein Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Winkelcentrum Koperwiek Liesveld 147 Prjjs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief 8.T.W. Afte voorgsande aanbiedingen komen hierbtj te vervalten. Aanbiedtng is atleen geldig op 22. 23 en 24 januari of zolang de voorraad strekt! m SCHIEDAM - Wat hebben mensen met verzamelen? En wat hebben beeldend kunstenaars ermee? In de tentoonstellingenreeks De Verzameling probeert de Artoteek de motivatie en achtergronden toe te lichten. Bij ledere tentoonstelling wordt een kunstenaar uitgenodigd om te laten zien wat hem of haar beweegt bepaalde dmgen te gaan verzamelen. Dit keer is de beurt aan Inge Haastert die al van jongs af aan iets heeft met patronen en motieven. De tentoonstelling is nog tot en met 28 februari te zien in de Artoteek aan de's Gravelandseweg 802-806. Foto Roger van der Kraan door Frank Willemse De samenwerking tussen gemeen te, ONS, Woonplus en Bouwfonds is over en deze aandeelhouders draaien op voor het verlies. Een (nieuwe) Vernieuwde Stad die voor honderd procent van de ge meente 'is gaat wel door, meldden Bolmers en De Swart strijdvaar- dig. „Omdat er in Schiedam plek is voor bouwwerken die goed zijn voor Schiedam, maar waar com- merciele bedrijven de neus voor op halen." De aandelen worden inge- leverd en de verliezen onderling betaald. Toch hebben oud-wethou- der Cor Bolmers en De Swart er vertrouwen in dat de dochter Ver nieuwde Stad wel 'moeilijke bouwprojecten' kan verkopen. Wethouder de Swart sprak liever over de bouwplannen op vier grote locaties die de komeride jaren ver- rijzen: Plein 40/45 met veertig ap- partementen, honderd studenten- woningen in het Wennekerpand, veertig luxe appartementen en wa- terwoningen op 'het Sodaterrein' achter de Tuinsingel en 54 water- woningen plus luxe torenflat (zes- tig eenheden) van Spieringshoek aan de Poldervaart. Plein 40-A5 is de entree tot Schie dam. Daar, op de hoek van de Bur- gemeester van Haarenlaan en de 's Gravelandseweg, staat een ver- waarloosd pand dat vroeger van de ABN was. Een pand dat veel over- last geeft van junks en krakers. Ko- mend vooijaar wordt dit gesloopt en zal er een mooi, luxe waaiervor- mig gebouw verschijnen. Goed voor zo'n veertig appartementen. „Een ontwerp met een architecto- nische uitstraling", volgens de Swart, met dure houten materialen. De eerste paal zal eind dit jaar de grond in gaan. Prijzen van de flats liggen afhankelijk van grootte rond de 2,5 en 3 ton. Een tweede project is het Wenne kerpand pal achter het Stadhuis aan de Vijgensteeg. Deze fabriek uit de jaren vijftig zou door de Ver nieuwde Stad verbouwd worden tot 24 luxe stadswoningen. Dat gaat niet door wegens gebrek aan kopers. Daarom zal snel het pand verbouwd worden tot 96 studen- tenwoningen. Kleine woningen CANNONS VOORDEEL CANNONS VOORDEEL CANNONS VOORDEELL CANNONS VOORDEEL w ,0°0<S" xfc Fitness en cardio (1000m2) Aerobics studio Cycling studio Zwembad Sauna -Sanarium Stoombad Zonnebanken Luxe kleedruimtes Bar/Restaurant Creche Cannons Sports a Health Rotterdam Blijdorp, Energieweg 9, Telefoon: 010 245 16 70 Cannons Sports a Health Rotterdam Centrum, Benthemstraat 10, Telefoon: 010 243 47 00 Cannons De clubs zijn dagelijks geopend van 7 tot 23 uur, op zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur (Blijdorp) en van 9 tot 16 uur (Centrum). met een huur van 300 euro. „Een ideale plek", volgens De Swart, „tussen Universiteiten en HBO's van Rotterdam en Delft. Per metro en trein gemakkelijk bereikbaar." Met het 'Sodaterrein' wordt de ou- de (ingestorte) Sodafabriek aan de Buitenhavenweg bedoeld die al- leen vanuit de Tuinlaan te bereiken is. „Een Al locatie waar een luxe appartementencomplex staat ge- pland met een historische uitstra ling", aldus De Swart. Op dit mo ment nog 'een rotte kies' maar met de torentjes en pakhuisachtige ar- chitectuur geen inbreuk temidden van de statige buurt. Een garage onder het complex moet ervoor zorgen dat er geen toename komt van de parkeerdruk. Het vierde project is het plan Spie ringshoek. Pal achter de bestaande flat en het scholencomplex zal een grote, futuristische flat van twintig verdiepingen gaan verrijzen aan de Poldervaart. Met erbij ronde, slin- gerende waterwoningen waarvan er 54 gebouwd worden. De appar tementen zullen zo'n 2,5 ton gaan kosten afhankelijk van de ruimte en de waterwoningen worden wat duurder. Dit project zal gezien de uitgewerkte tekeningen versneld van start moeten gaan. SCHIEDAM - Met de bouw van een steiger is een begin gemaakt met het herstel van het ankerwerk aan de toren van de Grote of St. Jans- kerk. Na voltooiing van de restauratiewerkzaamheden zal het uurwerk aan de to ren weer de actuele tijd aan- geven, kunnen de klokken weer worden geluid en wordt een overbekend stadsgeluid van Schiedam in ere hersteld doordat het ca rillon haar specifieke klan- ken weer ten gehore kan brengen. Anderhalf jaar geleden ver- loor de 54 meter hoge, uit de vijftiende eeuw stammende. toren een twintig kilo we- gende muuranker. Gezien de ernst van de situatie en om de veiligheid voor om- wonenden en passanten te waarborgen is, om herha- ling te voorkomen, kort na dit incident een inspectie uit- gevoerd naar de overige aanwezige muurankers van de toren. Uit de inspectie bleek dat door corrosie de muurankers waren aange- tast en dat ze op korte ter- mijn van de toren verwij- derd moesten worden om gevaarlijke situaties te voor komen. Naar verwachting is de restauratie medio maart voltooid. SCHIEDAM - In de Schie damse museummolen aan de Noordvest wordt zondag 8 februari een spelmiddag voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar georganiseerd. De middag begint met een kijk- je in de reusachtige molen en daarna een glaasje limo- nade. Vervolgens zijn er leu- ke spelletjes te doen op de zolder van Het Grote Mo- lenspel. De spelmiddag be gint om 14.00 uur en kost 4,50 inclusief limonade en attentie. Vooraf reserveren is gewenst, tel. 426 76 75. Naam: Voorl: m/v Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank-/gironr.: 0. Handtekening: H" Geldt aileen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagbiad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagbiad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam Rotterdams Dagbud

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1