schiedam Kinderen hebben recht op buitenspelen DE CORRECT r ill fi Pr Word CV nulla!/ Eerste 'Samen Doen'- ontmoetingsdag Nieuwbouwproject Land van Belofte echt van start KORTING Ztvembad Groenoord N opent lustrumjaar RUIMT OP KRANT stad Spaanse Polder heeft nu een eigen infopunt 6 weken voor 19,50 Of bel gratis 0800-0642 SP voorstel aan Schiedamse raad februari gratis '8|a - geen inschrijfgela/ - gratis sportpakket t.w.v. €100,- www.cannons.nl THTfD Ontwerpers spelen op zeker Carnaval barst los Digitale bibliotheek Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 4 februari 2004 lie Jaargang nr 6 mmsm ,r,HAAL GRATIS OP ia maa Gratis afhalen SCHIEDAM - 'Kom je buiten spelen?' Hoe vaak hoor je nog kinderen aanbellen en schreeuwen naar kameraadjes met deze kreet. Waar kan je nog lekker ravotten is de vraag. Als het aan de fractie van de Socialistische Partij (SP) Schiedam ligt ko- men er meer speelveldjes. De SP komt met een initiatiefvoor- stel om grasveldjes, zandbakken en parkjes te bestemmen voor kinderen. Bij nieuwbouw moet minstens drie procent van de oppervlakte voor bestaande speelplekken worden ingeruimd. m 3k 180 postbus 1686 3000 br rotterdam I a Hi/' oeldig t/m 13 februari!/ SPORTS HEALTH LLEEM VAN 59 voor! ".tsvrn .I' NA ££N bt0t?MACHTl6 W££K£NP A15 2££2 W££R0P U<a6£N 6A IK ££K f£«KA5j£ PAKK£N Scherp in prijs SCHIEDAM - De jarenlange impasse rond de nieuwbouw op het Land van Belofte lijkt doorbroken. DE afgelopen week verschenen de eerste graafwagens op het braaklig- gende terrein om er een dam- wand te slaan. Daarmee gaan de voorbereidende werk- zaamheden op het terrein de- finitief van start. De eerste paal zal echter pas in juni van dit jaar worden geslagen. J Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagbiad en ontvang de krant j 6 weken lang in de bus voor slechts 19,50. Vui snel de bon in! Jtif noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekblade BERGWEG 110 ROTTERDAM w e g 1' b a 4 fl ft Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groanelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek G»uz«npl«ln 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslain460 Tabakshop Bas de Haard l.ange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Ho! van Spaland 6 Bewonersverenioino Schiedam-Oost Boarhavalaan 79 door Frank Willemse Dat kinderen minder buiten kun- nen spelen bewijst een recent on- derzoek in Amsterdam; een op de drie kinderen tussen de 7 en 9 jaar speelt niet meer buiten op straat. Het bebouwde oppervlak in Ne- derland is verdubbeld en straten slibben dicht met geparkeerd staande auto's. Openbare ruimte wordt een schaars goed en speel plekken voor kinderen zijn niet langer vanzelfsprekend. Een speel- plek is de sluitpost op de begroting van architecten en projectontwik- kelaars. Dat geldt ook voor Schiedam. En de landelijke actie van de SP vraagt ook hier aandacht voor. In de raadsvergadering van 16 febru ari komt een voorstel van Yorick Haan waarbij hij steun vraagt bij de andere raadsleden. Ook in Schiedam is de gemeente verant- woordelijk voor speelruimte voor jonge kinderen. In Zweden is dit per wet geregeld, hier niet. Dat is de reden dat deze kinderenbelan- gen het vaak verliezen van autobe- zitters, winkelcentra of woning- bouw. Haan stelt voor om in Schiedam bij nieuwbouw rie procent van de grond vrij te houden voor speel plekken. Zodat met deze norm per blok, buurt of wijk een vaste aantal meters voor kinderen geregeld is. En niet voor even, maar voorgoed. In bestemmingsplannen bijvoor- beeld. Natuurlijk moet de plek in overleg met kinderen en bewoners geregeld worden. Voor bestaande woongebieden stelt Haan een 'standstill' voor, wat betekent dat het aantal en soorten speelplekken niet 'weggesaneerd' mag worden in een wijk. En eigenlijk moet ver- beteren. Daarmee hebben nieuwbouwwij- ken als Sveaparken recht op drie procent speelplek en in oudere wij- ken mogen bestaande speelplaat- sen niet wijken voor bijvoorbeeld parkeerplekken. Als ook in Schie dam grond verkocht worden aan particulieren wordt de openbare ruimte kleiner en zal ook de parti- culier gehouden worden aan deze kinderrechten. Buiten spelen is geen luxe maar een recht voor kinderen. Zelf heeft Haan ook twee kinderen die op de Hoogstraat weinig of geen speel ruimte hebben. Maar in elke oude re wijk dreigen speelveldjes te ver- dwijnen. Zeker als er in de oudere wijken op de stoep wordt gepar keerd wat ten koste gaat van het spelende kind. Buitenspelen is niet alleen leuk maar noodzaak voor de ontwikkelingen van kinderen, zo stelt dit rapportje. SCHIEDAM - In de hal van het stadkantoor staat sinds kort een levensgrote en kleurrijke Jeugdtheaterkijker. De kijker is een kruising tussen een toverlantaarn en een zeppelin en kinderen kunnen ereen kijkje nemen in de wereld die Jeugdtheater heet. Via een klein schermpje is er onder andere een preview te zien van Cyrano, de neus en het meisje: een familieopera die Xynix Opera zaterdag 28 februari in het Theater a.d Schie speelt. De Jeugdtheaterkijker is een initiatief van de jeugdtheatergezelschappen Het Filiaal, Artemis, Xynix Opera en Max. Hij staat nog tot eind februari in het Stadskantoor en is gratis te bekijken. Foto R°9er van der Kraan CANNONS VOORDEEL CANNONS VOORDEEL CANNONS VOGRDEEL (Kt»f deze advertentle uit en neem hem mee!) Fitness en cardio (1000mz) Aerobics studio Cycling studio Zwembad Sauna Sanarium Stoombad Zonnebanken Luxe kleedruimtes Bar/Restaurant Creche Cannons Sports 6t Health R'dam Centrum, Benthemstraat 10, Telefoon: 010 Z43 47 00 Cannons Sports a Health R'dam Blijdorp, Energieweg 9, Telefoon: 010 Z45 16 70 Cannons 4 De clubs zijn dagelijks geopend van 7 tot Z3 uur, op zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur (Blijdorp) en van 9 tot 16 uur (Centrum). SCHIEDAM - Wethouder Bolsius van Rotterdam en wethouder De Swart van Schiedam hebben afge- lopen maandag een infopunt Spaanse Polder geopend aan de Vlaardingweg. Het infopunt wordt de locatie waar ondernemers en vastgoedeigenaren van de Spaanse Polder en 's-Graveland-Zuid te- recht kunnen voor allerlei informa- tie over de herstructurering van beide bedrijventerreinen. Na de openingshandeling werd ook een samenwerkingsovereenkomst voor de herstructurering ondertekend. Het doel van het infopunt Spaanse Polder is om de ondernemers en vastgoedeigenaren zo goed moge- lijk te informeren over de herstruc turering van de Spaanse Polder en 's-Graveland-Zuid. Zo kunnen zij er terecht voor vragen, advies en suggesties, maar ook kunnen zij er aangifte doen of advies krijgen over veiligheid tijdens het politie- spreekuur. Daarnaast zal in het inf opunt voor de ondernemers en vastgoedeigenaren een aantal bij- eenkomsten en workshops worden georganiseerd over onderwerpen die met de herstructurering te ma- ken hebben. Het infopunt Spaanse Polder aan de Vlaardingweg 72, is wekelijks geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 en 14.00 uur en heeft iedere donderdagavpnd politiespreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur. Na de herstructurering moet de Spaanse Polder in 2015 omgevormd zijn tot een modern gemengd terrein met een verschij- ningskwaliteit die bij een dergelijk terrein hoort en waar de onderne- mers trots op kunnen zijn. SCHIEDAM - Stichting Ouderen- werk organiseert woensdag 11 fe bruari de eerste 'Samen Doen'- ontmoetingsmiddag voor ouderen in Schiedam-Nieuwland. Op deze middag wordt op speciale wijze de eerste 'Samen Doen'-krant gepre- senteerd. De ontmoetingsmiddag vindt woensdag plaats van 13.15 tot 15.30 uur in de grote zaal van Dienstencentrum de 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan 766. De toe- gang is gratis. Het programma bestaat uit diverse onderdelen waarbij de bezoekers, in de lijn van het project, ook veel samen zullen doen. Zo is er een bingoronde, een kleurenspel en de uitreiking. Daarnaast zijn er con- tactpersonen van ouderengroepen en vrouwenorganisaties om infor- matie over hun activiteiten te ge- ven. Voorafgaand aan deze mid dag is in het dienstencentrum van- af 12.00 uur een vismaaltijd. Hier- voor zijn tot en met 9 februari kaarten te koop a 7,50 bij de recep- EasyShare DX4530 Digitale compactcamera met 5.0 miljoen pixels 3x optisch Kodak Retinar zoomobjectief, 38-114mm Ingebouwde flitser met rode ogen reductie 1,8" LCD-scherm op achterzijde voor het bekijken van de gemaakte foto's Inclusief geheugenkaart en accessoires Winkekentrum Alexandrium (I) Winkelcentrum Zuidplein Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Winkelcentrum Koperwiek Liesveld 147 010 220 55 10 010 480 70 10 010 412 88 01 010 461 01 06 010 442 24 27 010 435 90 61 Rotterdam Rotterdam Rotterdam R'dam/Hillegerberg Capelle a/d IJssel Vlaardingen Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W, Alte voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen Aanbieding is alleen geldig op 5, 6 en 7 februari of zolang de voorraad strektl www.kinorama.nl tie van de 4 Molens. 'Samen Doen' is een project dat de Stichting Ouderenwerk in het ka- der van Nieuwland aan Zet organi- seert. Het is bedoeld voor ouderen in Schiedam-Nieuwland die in contact willen komen met anderen om samen activiteiten te onderne- men. Een middel dat hiervoor in- gezet wordt, is een speciale krant met oproepen. Iedereen die een op- roep leest, kan reageren en zo wordt het contact gelegd. De afgelopen periode zijn de oude ren in Schiedam-Nieuwland bena- derd of ze geinteresseerd zijn in het plaatsen van een oproep, bijvoor beeld op het gebied van gezellig- heid, beweging en sport, uitgaan of hobby's. Alle reacties op de oproe pen zijn samengevoegd in het eer ste exemplaar van de 'Samen Doen'-krant die op de ontmoe tingsmiddag gepresenteerd word- t.Ook zijn er een aantal enthousias- te vrijwilligers gevonden die mee zullen werken aan het vervolg van het project. Iedere bewoner van Schiedam- Nieuwland van 55 jaar en ouder is welkom. Men wordt in verband met de beschikbare ruimte ver- zocht zich van te voren aan te mel- den bij de Stichting Ouderenwerk, tel. 248 68 88. Meer informatie kan verkregen worden bij Marian ne Pullens, ouderenadviseur. SCHIEDAM - Carnavals- vereniging De Rietzeilers trekt de komende weken weer Schiedam door om bij iedereen het Carnaval te brengen. Op 6 februari start het feest bij de GJVW om 20.00 uur, waarna De Riet zeilers op 11 februari de Tweemasterin Maassluis aandoen en een dag later Huize Frankeland van- afl9.30 uur. Op 14 februari wordt er eerst Seniorencar- naval gevierd in de Blauwe Brug vanaf 13.30 uur en's avonds Prinsenbal vanaf 20.30 uur (entree vijf euro). Een dag later is het de beurt aan de jeugd bij het Jeugd- carnaval in de Blauwe Brug vanaf 13.30 uur (entree drie euro). Op 16,17,18 en 19 fe bruari zijn de feestbeesten weer in verschillende woon- en zorgcentra, waarna de feestperiode op 24 februari wordt afgesloten met het Sluitingsbal in de Blauwe Brug vanaf 20.30 uur. SCHIEDAM - De openbare bibliotheken hebben hun di gitale dienstverlening uitge- breid. Vanaf nu kan elke Nederlander alles wat hij al- tijd al had willen weten via de bibliotheek vinden. De di gitale persoonlijke vraag- baak al@din biedt namelijk de kans alle brandende vra gen vanuit huis te stellen. Waarom is de lucht nu ei genlijk blauw? Wat was het allereerste popliedje? Op www.bibliotheek.nl, de web site van de openbare biblio theken, kan iedereen een vraag stellen aan de per soonlijke vraagbaak al- @din. Het landelijke net- werk van informatiespecia- listen dat meewerkt aan de ze gratis service, is gespecia- liseerd in de selectie van in formatie en het herkennen van betrouwbare bronnen. Daarom staat al@din ga- rant voor een betrouwbaar antwoord. De gemeente zal vanaf maart de projectlocatie saneren en bouwrijp maken in twee fasen. Daartussenin krijgen de deskundigen van het BOOR Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) ongeveer zes weken de gelegenheid om ar- cheologisch veldwerk te doen. Zo- dra de verleende bouwvergunning defmitief is, wordt het terrein bouwrijp overgedragen aan BAM Vastgoed, naar verwachting in ju ni. Dan gaat ook de eerste paal of- ficieel de grond in. De eindoplevering van de nieuw bouw op het Land van Belofte staat gepland voor het najaar van 2006. De uitvoering van het pro ject ligt bij BAM Volker Bouw- maatschappij bv. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om overlast voor omwonenden en verkeer zo- veel mogelijk te beperken. Zo wordt het hek aan de kant van de Lange Kerkstraat vervangen door een schutting om stof- en lawaai- overlast tegen te gaan. De bouw- keet staat uit het zicht op de hoek van de Boterstraat. Vrachtverkeer wordt zoveel mogelijk over de kortste en meest gunstige route ge- leid. De binnenstad en de ABC-ga rage in de Kreupelstraat blijven goed bereikbaar. Het nieuwbouwcomplex bestaat uit tachtig appartementen, pent houses, atelier- of praktijkwonin- gen, herenhuizen en een maisonet- tewoning. Op de begane grond is ongeveer 2.500 vierkante meter bestemd voor commerciele ruimte. In totaal zijn er binnen het project ruim twintig verschillende wo- ningtypen beschikbaar. Het ont- werp van Land van Belofte vormt een eenheid met de omgeving, om- dat de betrokken architectenbu- reaus de historische omgeving als uitgangspunt hebben genomen. De woningen omsluiten met elkaar een binnentuin. Vanaf de balkons of terrassen van alle omringende woningen is uitzicht op deze aan- gelegde tuin. De tuin is overdag geopend en dient dan als 'stads- tuin' voor alle Schiedammers. Voor iedere woning is parkeerge- legenheid in de ondergrondse par- keergarage. Voorl: Adres; Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank-/gironr.: Handtekening: Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagbiad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur d«z« bon in oen envelop zondef postzegei naar: Rotterdams Dagbiad Antwoordnummer 1579 3000 V8 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1