schiedam Kandidaat-wethouder Leefbaar afgekeurd CORRECT ENGELEN DIGITALE STUNT! tor dagen q KORTING Sjef Henderickx in de Korenbeurs Nieuwe Borsato SUPERAVOND DAAGSE Europas grootste Start herinrichting Dam en omgeving Korenbeurs n Eerste paal voor molen De Nolet gestagen rendhopper 0M 6 weken voor 19,50] Of bel gratis 0800-0642 Weer nieuwe rellen in politiek Schiedam SMILE Het wit van jelanden in professio^ele handen HET 75f BOEKENFESTIJN: EEN GROTE ONTDEKKING! 1 Matthaus Passion Verkoopdag in WIC Knutselen voor Pasen SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR OLYMPUS C-4000 Zoom -tc nAM£R^i\ioovWR mam Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 24 maart 2004 lie Jaargang nr 13 SCHIEDAM - De crisis in politiek Schiedam duurt voort en voort. Deze week weer een nieuw hoofdstuk in het boek 'Schiedamse Toestanden'. Met in de landelijke pers smalende koppen als 'Bananenrepubliek Schiedam' (AD) en de Tele- graaf met 'Schiedamse Soap'. Deze week raadslid Hemmes (Gemeente Belangen) die moest aftreden wegens VUT-fraude via gesjoemel met raadsvergoedingen en de lang verwachte kandidaat-wethouder die trots door Leefbaar Schiedam werd gepresenteerd, maar even snel werd afgeserveerd door de an- dere collegepartijen. START DONDERDAG 25 MAART BERGWEG/CEINTUUBAAN R'DAM Wilt u in 1 uur stralend witte tanden? Bel dan (010) 426 20 22 voor het maken van een afspraak (ook's avonds en in het weekend). Of kijk voor meer informatie op onze website. www.durftelachen.nl DIT MAG U NIET MISSEN! GRATIS TOEGANG! KWART MIU0EN B0EKEN BBS pipi HHfl ROMANS LITERATUUR pTTi LrX A LJ;1 EN WETENSCHAP VOOR fcjhJ fartcM faAd WEGGEEFPRIJZEN! HS3 KH BlM mii.m:«j.b i ci.'n-t-w.vi Laag inkomen en hoge ziektekosten. Geld terug? www.engelea-bv.nl KOM SNEL LANES BU KiNORAMA VAN 599.°° VOOR www.kinorama.nl Scherp in prijs OPtU 00 VJV3H Trendhopper Rotterdam (Kralingseveer) IJsselmondsetaan 175 (Aiexandi turn) Watermanweg 201 Gratis afhalen Neem nu een proefabonnement op het f Rotterdams Dagblad en ontvangde krant 6 weken lang in de bus voor slechts 19,50. Vul snel de bon in! Ef JSEy noteer mij voorzo'n voordelig proefabonnement* It weekbladen door Frank Willemse SPECIALIST Het complete magazijn van A1IAV DOTTCDfl A Ail De (enlralt Boekhandel mi lijdelijk in AMll/f A V/ I I L Al/M/rl 0'Metro stop, Voor'.lnfo;010S904575 www.boekenleslijn.cem www.metfiamarkt.nr De laagste prijs en het grootste assortiment! Het lijkt wel of iedereen met ieder- een mot heeft sinds het vertrek van Leefbaar-wethouder Marius Heij- enk in januari. Het is sindsdien niet meer rustig geweest rond en in de Schiedamse raadszaal. De proble- men stapelen zich op. Niemand lijkt zich bovendien meer zeker van zijn positie. Geen week gaat er voorbij of iemands positie staat wel ter discussie of treedt daad- werkelijk af zoals Heijenk, Gou- weleeuw, Ruseler en Hemmes al deden. Vorige week bedankte Jilles Hem mes voor de eer. Toen werd be- kend dat de voormalige buschauf- feur zijn raadsvergoeding (800 eu ro per maand) op een aparte reke- ning van Gemeente Belangen liet zetten zodat zijn vergoeding niet gekort zou worden, want hij zat in de VUT. Toen hij in augustus 65 jaar werd. kreeg hij het gehele be- drag terug op zijn eigen rekening. 'Fraude', volgens Achmea, zijn VUT-tverstrekker en dat met me- deweten van bestuur en wethouder Habermehl van Gemeente Belan gen Schiedam. En Gemeente Belangen kreeg vo rige maand al openlijk ruzie met Joop Gouweleeuw die had gesolli- citeerd naar de vacante wethou- derszetel. Merkwaardig was dat, want die zetel is van Leefbaar Schiedam. Gouweleeuw werd, offtcieel we gens slecht functioneren, ontheven van zijn fractievoorzitterschap en even later ook nog eens geschorst omdat hij de nieuwe voorzitter niet wilde steunen. Hierna volgde mod- dergooien waarbij de beschuldi- ging over de VUT-fraude van Jil les Hemmes aan het licht kwam. Ondanks het aftreden van Hemmes lijkt deze zaak door te tetteren om dat het bestuur van Gemeente Be langen en de huidig wethouder Ha bermehl toestemming voor deze belastingconstructie hebben gege- ven. Ook de lokale CDA liep flinke kleerscheuren op. Partijsecretaris Nelke de Vos werd geroyeerd na- dat zij kandidaat bleek namens Leefbaar Schiedam voor de open- gevallen wethouderszetel. Dat had zij wel moeten zeggen tegen be stuur en fractieleden. Zij sleurde SCHIEDAM - Landschapspark Kethel, ingeklemd tussen Barkentijn, Woudhoek-Zuid en wijk DeAkkers heeft een opknapbeurt gekregen. Het park Is ontstaan tijdens de stadsuitbreidingen van Schiedam-Noord en is een restant van het oorspronkelijke Veenweidegebied. Burgemeester Scheeres heropende het park afgelopen vrijdag bij de gerestaureerde windmolen. Het park is nu een aantalnatuurvriendelijke oevers rijkeren eris een nieuwe paddenpoelgegraven. Ook is ereen pestbosje aangelegd, een element dat oorspronkelijk door boeren werd aangelegd in een hoek van het land om zieke en dode dieren onder te begraven, maar dat nu slechts als groen landschapselement dienst zal doen. Op het infobord dat in park Kethel is geplaatst, staan meer van dit soort wetenswaardigheden vermeld. Foto Roger van der Kraan hierbij fractievoorzitster Marijke Ruseler mee die (vertrouwelijk) op de hoogte was van de sollicitatie. 'Jonge honden' Vroom en Hek- man namen de macht over in deze fractie en Marijke Ruseler zit voor- lopig ziek thuis. Deze week ontplofte de volgende politieke bom. Leefbaar Schiedam presenteerde trots haar nieuwe wethouder. Ex- (Schiedamse) poli- tieagent Hans Meijer kon maar kort genieten van zijn intrede in de Schiedamse politiek. Nog zondag- avond kreeg hij een onverbiddelijk 'nee' te horen wegens gebrek aan politieke ervaring. Een negatief van B&W en de collegepartijen CDA, WD en Gemeentebelan- gen. Op de binnenpagina van deze kwestie wordt deze kwestie uitge- breid beschreven. Dit allemaal tot grote woede van Leefbaar Schiedam die nu boos dreigt om het college (alweer) ten val te brengen en met de oppositie (PvdA) te gaan praten over een nieuw te vormen coalitie. SCHIEDAM - De Dam en de om geving van de Korenbeurs behoren tot de fraaiste plekjes van histo- risch Schiedam. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de be- woners en middenstanders die de afgelopen jaren hun panden heb ben opgeknapt. De gemeente gaat nu, zoals eerder is toegezegd, aan die inzet een bijdrage leveren en beginnen met de herinrichting van dit bijzondere gedeelte van de bin- nenstad. Met de werkzaamheden is maandag 22 maart een begin ge- maakt bij de Korenbeurs. De ople- vering is ongeveer tien weken later gepland. Bij het opstellen van het herinrichtingsplan is de gemeente niet over een nacht ijs gegaan en de buurt is er op verschillende manie- ren bij betrokken geweest. De her inrichting moet ook meer worden dan een verplichte onderhouds- beurt. Gekozen is voor een ont- werp en voor materialen die de his- torische sfeer versterken en extra allure geven, zoals het hergebruik Bel 0800-8051 of kijk snel op www.SZW.nl IMtnisterie van Sociale Zakert enWerkgetegertheld van oude materialen. Belangrijke elementen zijn rode straatstenen, een vlak proftel zonder trottoirban- den met donkerder molgoten en het gebruik van gtijze, natuurste- nen keitjes voor een opvallend ef fect. De Dam behoudt de asymme- trische inrichting met bomen en straatverlichting aan een kant. Over de verkeerssituatie na de her inrichting zitten de bewoners en middenstanders onderling en de gemeente nog niet op een lijn. Het is de bedoeling is daarover op kor- te termijn verder met elkaar te overleggen om dan tot een deftni- tieve beslissing te komen. Tot die tijd blijft de huidige verkeerssitua tie gehandhaafd. De nieuwe inrich ting biedt daartoe nog keuzemoge- lijkheden. SCHIEDAM - Het Bachkoor Schiedam geeft woensdag 31 maart een uitvoering van het mees- terwerk van Bach, de Matthaus Passion, in de Grote Kerk. Wie de ze uitvoering bij wil wonen kan kaarten hiervoor kopen bij de VVV aan de Buitenhavenweg. Ze kosten tien euro per stuk. De uit voering begint om 19.30 uur. SCHIEDAM - De eerste paal voor wat eens de hoogste molen van Schiedam moet worden is gesta gen. Wind en regen konden niet verhinderen dat burgemeester Scheeres afgelopen donderdag de offtciele handeling kon verrichten aan de Hoofdstraat. De molen zal na oplevering, gepland voor eind 2005, startpunt worden voor de rondleidingen door de distilleerde- rij van Nolet. De ruim 42 meter hoge molen wordt een beeldbepalende aanvul- ling op de omvangrijke verbou- wing van Nolet Distillery, die mo- menteel wordt uitgevoerd. De ver- bouwing is nodig om de productie van Ketel 1 graanjenever en Ketel One Vodka in Schiedam te kunnen blijven realiseren. De nieuwe mo len sluit qua uiterlijk aan op de eeuwenoude Schiedamse molens maar zal geen graan malen. De molen gaat in de toekomst wel groene stroom opwekken. Ook het interieur wordt eigentijds. Van de tien verdiepingen wordt een aantal ingericht als ontvangstruimten en filmzaal die per lift bereikbaar zijn. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Woonplus or- ganiseert zaterdag 27 maart een verkoopdag voor de nieuwbouwprojecten Bols Lanvas en 'De Dirigent'. In het Woon Informatie Cen trum aan het Stadserf kun nen woningzoekenden zich op deze dag uitgebreid laten informeren over de diverse woningtypen die bij deze projecten te koop worden aangeboden. Makelaars en medewerkers van Woonplus zijn aanwezig om op alle vragen antwoord te geven. Voor het project Bols Lan vas kan men tussen 11.00 en 13.00 uur terecht. 'De Diri gent' staat van 13.30 tot 15.30 uur centraal. Op het vroegere Bols Lanvas ter- rein aan het Burgemeester Honnerlage Gretepad vlak- bij het centrum realiseert Woonplus vijftien ruime eengezinswoningen, voor- zien van een schuine kap, drie woonverdiepingen met de mogelijkheid voor vijf slaapkamers en twee badka- mers. In Schiedam-Noord realiseert Woonplus 'De Di rigent'. Aan het Albert van Raalteplein ondergaat het bestaande flatgebouw een complete metamorfose, waarbij het casco, in feite het skelet van het gebouw, opnieuw wordt gebruikt. Hierbij ontstaan onder an- dere zestien koopwoningen. SCHIEDAM - Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kun nen zondag 4 april een mooie paasversiering ko men maken in Museummo- len De Nieuwe Palmboom. De knutselmiddag begint met het bekijken van de mo len. Daarna is er een glaasje limonade met iets lekkers. Vervolgens gaat iedereen aan de slag om een mooie Paasversiering voor thuis te maken. Aanvang is 14.00 uur, kosten 4,50 euro. Voor- af reserveren via nummer: 426 76 75. - AL MEER DAN 30 JAAR - KEUKENS TEG ELS SANITAIR Borendrecht, Van J Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 Compacte digitale camera met 4.0 miljoen pixels •3x optisch Olympus zoomobjectief (35-105mm) 1,8" LCD-scherm op achterzijde voor het bekijken van de gemaakte foto's •Veel handmatige instellingen Indusief accessoires en geheugenkaart Rotterdam R'dam/Hillegerberg Capelle a/d IJssel Vlaardingen Winkelcentrum Zuidplein Bergse Dorpsstraat 32 Winkelcentrum Koperwiek liesveld 147 010 480 70 10 010 461 01 06 010 442 24 27 010 435 90 61 Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen. Weekaanbieding is geldig van 24 t/m 31 maart of zolang de voorraad strekt! K ..-mom «t k 1 e| Bij deze adressen: Woon* Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav 0am 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersverenioina Schiedam-Post Boertiavelaan 79 Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank-/gironr.: a Handtekening: N Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam /Rotterdams Dagblad m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1