schiedam Definitieve breuk Leefbaar en college CORRECT FMIMDMIXIG IMEMO TIJ5 'Schiedam drinkt volgend jaar Spa Blauw uit de kraan' DOK 99 KORTING Bijzetting Juliana had 'Schiedams geluid' SUPERAVOND at/a b urn a el EEN GEZELLIGE AVOND UIT 6 weken voor 19,50 Of bel gratis 0800-0642 PvdA eerstekandidaat nieuw college SMILE Het wit van jetanden in professio^ele handen Nehatis ova Waterbedrijf Europoort gebruikt nieuwe manier van drinkwaterzuivering Avond over de A4 Knutselen voor Pasen Finding Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 31 maart 2004 lie Jaargang nr 14 Gratis afhalen Van Loenen Decohav Dam 37-45 SCHIEDAM - De breuk tussen Leefbaar en de andere college- partijen is een feit. Dat valt op te maken uit een brief van zon- dagavond aan Burgemeester Scheeres. In deze brief van GBS, WD en CD A, zeggen zij 'dat ze de vrijheid nemen om met andere partijen te gaan onderhandelen over een nieuw colle ge' Leefbaar verwijt de collepartners 'onfatsoenlijk handelen' toen zij 'nee' zeiden tegen Leefbaar kandidaat-wethouder Meijer. Nu de breuk daar is, kijken alle partijen richting PvdA. Al im« kT\/ www.durftelachen.nl Rectificatie GEOPENQ TOT 21.00 UUR! VAN 129?° VOOR 5 c harp in priji WATERWEG - In de loop van volgend jaar komt er Spa Blauw uit de kraan. Dat be- looft het Waterbedrijf Euro poort. Dit bedrijf werkt op dit moment aan de overstap van chloorbleekloog naar ultra violet licht voor de zuivering van drinkwater. Hierdoor wordt het water beter van kwaliteit en vooral lekkerder van smaak. Het is voor het eerst in de wereld dat op deze grote schaal UV wordt toege- past voor de zuivering van drinkwater. Z£ V£RWACHTEM ££N Ni£UW W£R£LD RECORD AMiE e. A APRIL MARATHON ROTraiPAM tegen betaalbare prijzen? Zie onze advertentie elders in deze krant GRILLCAFE BAR BOWLING j Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 19,50. Vul snel de bon in! m/v Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) 1 weekbladen Schiedam Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 door Frank Willemse Woedend was Eric Zwennis toen ze zijn 'beregoeie' kandidaat Hans Meijer hadden afgekeurd. Wat nu te doen? Woensdag kwamen de fractievoorzitters van alle politieke partijen bij elkaar om de drie maanden durende crisis te bespre- ken. Daar werd duidelijk dat beide kemphanen vasthielden aan hun mening. Zwennis suggereerde openlijk dat 'angst voor deze ster- ke kandidaat' en 'eigenbelang' de echte redenen waren voor afkeu- ring. „Ik ben het spuugzat", zei hij waardoor WD, CDA en GBS de vertrouwensbreuk concludeerden. Eric Zwennis reageert een paar da- gen later dat 'alles nu op het nul- punt is aangeland'. „Alles staat nu open en iedereen kan met iedereen gaan onderhandelen," volgens hem. Leefbaar denkt dat met een bemiddelaar of informateur een nieuw college kan worden ge- vormd. En dat gaat hij aan burge- BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U KakiDoowmnstcmt333 ROTTERDAM AiBWWmI SPIJKENISSE Stadhuispassage 11 SOUDA-Cektpuw Mmkt 63 ZOETERMEER Piomenam156 SPECIALIST Wilt u in 1 uur stralend witte tanden? Bel dan (010) 426 20 22 voor het maken van een afspraak (ook 's avonds en in het weekend). Of kijk voor meer informatie op onze website. meester Scheeres voorstellen. Leefbaar Schiedam wil het liefst samen met PvdA, GroenLinks en gedoogsteun van SP een nieuw college vormen. Die zo op een krappe meerderheid kunnen reke- nen, aldus Zwennis. Will van Wijk (WD) klinkt dui delijk opgelucht nu de kogel door de kerk is. Hij schaamt zich over wat hij noemt een 'genante verto- ning' van de politiek de laatste maanden. Hij is tenminste blij met de duidelijkheid (lees breuk). „De handen zijn nu vrij en er kan nu met iedereen onderhandeld wor den", is het enige wat hij nu kwijt wil. Collegepartner Martijn Vroom, de nieuwe fractievoorzit- ter van het CDA, reageert met 'ik ben niet opgelucht en ook niet te- leurgesteld'. Toen Zwennis de woorden 'Ik ben jullie spuugzat' uitsprak was de breuk definitief. Hij is wel heel erg benieuwd hoe de PvdA reageert. Het is logisch dat nu aan de PvdA gevraagd zal worden de plaats van Leefbaar over te nemen. Maar willen die sa- menwerking op alle gebieden? Is de hamvraag volgens Vroom. Maarten Groene (PvdA), net terug van fractieoverleg, zegt dat de brief over de breuk wel wat cryp- tisch is gesteld. Een hoop vragen blijven over en hij blijft heel voor- zichtig. Kreeg Leefbaar niet plots weer een tweede kans? De PvdA wil best praten met de huidige coa- litie mits de nog zittende wethou- ders hun functies ter beschikking stellen. „Anders lijkt het net of on ze partij zo zou inschuiven; niet als volwaardig lid maar als invaller." Uitdrukkelijk vermelt hij dat de PvdA openstaat voor alle partijen. „Maar twee partijen, Leefbaar Schiedam en Gemeente Belangen, niet want die zijn geen stabiele fac tor gebleken." Daarmee lijken de kansen voor deze fracties uitge- speeld te zijn. In de Maasstad van vorige week schreef onze verslaggever Frank Willemse dat wethouder Henk Jan Habermehl toestemming had gege- ven voor de 'belastingconstructie' van ex-raadslid Hemmes van GBS. Dat is onjuist, volgens Habermehl, daar hij de kwestie heeft aangek- aard als lid van de kascontrole- commissie. BERGWEG110, CEINTUURBAAN111-125 F«VLL»Z4K17R4 OX/O-SPELEH •DVD-speler met ongeevenaarde prijs-/kwaliteit verhouding Geschikt voor DVD/CD(R/RW)/MP3/JPEG Inclusief afstandbediening finding nemo ft. if. v. B4,99J Rotterdam Oostzeedijk/ Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9 30 u r, vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Scouting had het weer druk het afgelopen weekeinde. Zaterdag was het Nationale Scoutingdag en dat betekende dat Scouting weer de straat op ging om iedereen te overtuigen van de lol en nut van deze vrijetijdsbesteding. Ook in de Schiedamse binnenstad trokken vele in het groen gehulde welpen volop de aandacht Foto Roger van der Kraan door Suzanne Eijgenraam Afgelopen vrijdag werd de officie- le eerste paal gestagen voor uit- breiding van productielocatie Be- renplaat in Spijkenisse. De burge meester van Spijkenisse ging met een aantal andere genodigden de competitie aan: wie sloeg als eerste een paal de grond in? Vervolgens gaf hij de heimeester de opdracht officieel met de uitbreiding van start te gaan. Productielocatie Berenplaat is de grootste drinkwaterzuivering van Nederland. Op deze productie lo- catie zuivert het waterbedrijf per jaar honderd miljoen kubieke me ter ruwwater tot drinkwater. Be- stemd voor de inwoners van het Waterbedrijf Europoort belooft dat er medio volgend jaar Spa Blauw uit de kraan komt. foto: Rob Kamminga zuidelijk gedeelte van Rotterdam, de Hoeksche Waard, de Zuid-Hol- landse Eilanden, het Westland, Schiedam, Vlaardingen en Maas- sluis, maar ook voor de bedrijven in het Rotterdams Havengebied. In totaal zijn dit anderhalf miljoen Nederlanders. Dat het waterbedrijf nu overstapt op ultraviolet licht, heeft te maken met de wetgeving. „Per 1 januari 2006 is het wettelijk verboden om chloorbleekloog te gebruiken", legt Jan van Zandbergen van Wa terbedrijf Europoort uit. „Aan het gebruik van chloorbleekloog kle- ven een aantal nadelen, zoals de vorming van ongewenste neven- producten en een chloorsmaak van het drinkwater. Daarom stappen we nu over op ultraviolet licht als desinfectiemiddel. Het resultaat is een efficienter pro- ductieproces met minder bijpro- ducten. En wat voor de consument belangrijk is: het water wordt lek kerder van smaak. „Wanneer je de twee soorten water naast elkaar zet, proef je duidelijk verschil. Het water gezuiverd met UV is veel lekkerder. Consumenten hoeven niet meer naar de supermarkt om Spa Blauw te kopen", lacht Van Zandbergen. Omdat UV voor het eerst op deze schaal wordt toegepast voor de zuivering van drinkwater, heeft het waterbedrijf eerst uitgebreid ge- test. „We hebben een proefopstel- ling gemaakt op werkelijke groot- te", vertelt Van Zevenbergen. „Ook in Canada zijn op twee uni- versiteiten proeven gedaan. Deze zijn geslaagd, vandaar dat we nu ons waterzuiveringsbedrijf gereed maken om over te stappen op het gebruik van UV." De Berenplaat, in 1966 in gebruik genomen, maakt voor de zuivering gebruik van water afkomstig uit de Oude Maas. Het water wordt eerst een half jaar opgeslagen in de spaarbekkens van de Biesbosch. Hier vindt een natuurlijke voorzui- vering plaats. „Wanneer je water in een grote plas belucht, sterven een aantal virussen en bacterien af. Vervolgens komt het water in onze zuiveringsinstallatie terecht." De huidige waterzuiveringsinstallatie blijft bestaan, maar dan zonder het gebruik van chloorbleeklodg. De ze installatie zal in de toekomst gaan dienen als voorzuivering. De volledig vernieuwde en uitgebrei- de zuivering zal in de loop van 2005, maar in elk geval voor 1 ja nuari 2006 goed gezuiverd en sma- kelijk drinkwater leveren. SCHIEDAM - De Vereni ging Tegen Milieubederf be- legt op 8 april een avond over de problemen voor de volks- gezondheid als de A4M-D zou worden aangelegd. Geen re- clamepraatjes maar een po- ging om een eerlijk en verant- woord beeld te schetsen van hoeveel luchtverontreiniging er zou ontstaan als de A4M-D er komt. Net als bij Overschie (waar door de A4 overigens niets verandert) zouden bewo- ners bij het Kethelplein in de toekomst wel eens bijna twin- tig sigaretten per dag kunnen gaan meeroken. De avond dient om provincie- bestuurder Norder tegengas te geven. Norder beweert dat er met de A4 schonere lucht in de stedelijke omgeving komt. Die bewering staat toch al ter discussie door een uitgebracht TNO-rapport over dit onder- werp (van juli 2003) met een heel ongunstige conclusie ('Met de A4 wordt de lucht in Schiedam/Vlaardingen te vuil'). Dit rapport werd door Norder achtergehouden.Uit dit rapport blijkt dat bij meer dan duizend woningen de nor- men overschreden worden- .Sprekers zijn P. Joormann van de gemeente Vlaardingen en de heer G. Hoek van onder- zoeksinstituut IRAS verbon- den aan de universiteit van Utrecht. De avond vindt plaats in Boerderij Landvreugd, Sweelincksingel 7 op donder- dag 8 april vanaf 20.00 uur. Toegang is gratis. SCHIEDAM - Kinderen tussen de 5 en 12 jaar kun nen woensdag 7 april tussen 13.00 en 15.30 uur komen knutselen voor Pasen op Kinderboerderij en Heem- tuin't Hoefblad in het Prin- ses Beatrixpark. Onder be- geleiding kunnen kinderen paasknutsels maken zoals eierdopjes, paasplacemats en een schapenschilderij. Deelname is gratis. 7 Finding Nemo Disney speelfilm auvicapi DVD KTV VIDEO HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Anna von Saksenweg 1 - Vlaardingen JiI; noteer mij voorzo'n voordelig proefabonnement* Naam: Voorl: Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank-/gironr.: T204P Handtekening: Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Antwoordnummer 1579 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1