maasstad L L E33S55ISBHEQ stad De rechten en plichten van een patient in de zorg Romantische 'Love Actually' is een fiine feelgood movie Trust Poldervolkoren lak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam uitgaans en/of Polderwit 2 broden voor 2 Paastimpen en/of Kruidbroodjes -05 Paassoezen Q25 Paashaas gevulde koeken Q75 r- KLoamiK Onze top 4 van deze week gezortd Een belangrijk recht is het recht op informatie. Elke pa tient heeft het recht op vol- doende informatie over het onderzoek, de gestelde dia gnose, de verschillende be- handelingsmethoden en hun consequenties. Maar ook over de (bij)werking van ge- neesmiddelen, de rol van an- dere hulpverleners bij de be- handeling, de nazorg en de controle. Slechts aan de hand van al deze informatie kan de patient zelf beslissen of hij met de voorgestelde behan- deling instemt. video Richard Curtis schreef (mee) aan filmhits als 'Four wed dings and a funeral', 'Bean', 'Notting Hill' en 'Bridget Jo nes's Diary'Voor zijnnieuw- ste film 'Love Actually' nam hij zelf op de regiestoel plaats. Het resultaat is een romanti sche komedie voor het hele gezin. 'Love Actually' is later deze maand verkrijgbaar op dvd en video. MUZIEK THEATER Woensdag 31 maart 2004 CX63 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |38 39 140 I 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Horizontaal 1. Zijden stof 6. Luchtinhaling 12. Groot onheil 14. Zangstuk 15. Oude Testament 17. Deel van Frankrijk 20. Openbaar vervoer21. Snijwerk- tuig 23. Kattensoort24. Royaal 25. Moeder 27. Leraar 28. Bijbelse plaats 29. Zeeuwse plaats 30. Mug- genlarve 32. Geldvoorraad 34. Ge- kookt sap 35. Zoogdiertje 37. Ho- ningbij 38. Meester 39. Nagewas 40. Te weten 42. Opschepperij 44. Geld 47. Wereld 49. Kerkelijke straf 51. Gelderse plaats 53. En 54. Vanaf 55. Oosterlengte 57. Getal 58. Economische gemeenschap 59. Trekkerig 62. Slordige vrouw 63. Oude Duitse munt 64. Deurafslui- ting 66. Dwarsmast 67. Engelse maat 68. Reinigingsmiddel 70. Af- meting 71. Vermaak. Verticaal 1. Vervoermiddel 2. Onderne- mingsraad 3. Keukengerei 4. Bij belse figuur5. Maan7. Bedrijver8. Godin van tweedracht 9. Meelpro- duct 10. Dierengeluid 11. Verguld 13. Jong dier 16. Sportploeg 18. Ou de Duitse munt 19. Reukorgaan 20. Bejaarde 22. Deel van garage 24. Belezen 26. Zeegras 29. Utrechtse rivier 31. Uniform 33. Strijdperk 34. Gemodder 36. Zouteloos 37. Plaats in Noord-Holland 41. Geeu- werig 43. Lagere detailhandel- school 45. Gelofte 46. Vogel 48. Gelderse plaats 49. Componist 50. Nader overeen te komen 52. Tooi 54. Nattigheid 56. Plant 59. Beleid 60. Soort onderwijs 61. Vogel 64. Noordnoordoost 65. Hoofddeksel 67. In oprichting 69. Onmeetbaar getal. Id 69 oi 'L9 "13d 'S9 'oun P9 "13'D 19 'siH '09 '10^1 '6S 'szun "9S 'mooA PS 'J3IS TS '410N 'OS 'ipsa ^p -ui3[v '8F 'nrr;[3pv 9p 'pag $p 'spg Cf 'SuadBQ ip 'dg g£ 'jng 9£ 'qoiao 'PZ 'nuary 'anuai g£ 'mad 6Z 'SIV 9Z 'pwiiapo PZ 'Stuqjaams ~ZZ 'apno '0Z 'snajq •61 -8i 'ureai '91 'ureg £1 'piaiAao II 'hi -oi 'aipj 'sug '8 'rapBQ g 'judy 'soury "p 'treyj 'jo 'Z 'Jaunuojg g :|BB3ijjaA rajyaA \L 'ailoojQ '0Z. 'd33Z *89 'qoui 'L9 '5d '99 'dtmpqattN P9 urg -£9 '[3Q Z9 'Spqaoi "6S 'Sag '8S 'LS '10 'SS '5A 'PS 'snld ZS 'psaag gs 'ung '6P 'sp-rey 'LP 'isod pp 'jnig zp '<AL 0b '1J3315N '6£ 'JW '8£ -si 'LZ 'isSg "S£ 'tapo PZ 'S5N ZZ 'qauig -0£ 'apag -6Z '-ifl '8Z '-H 'LZ 'Burej^ sz 'ino 'PZ 'saaureis 'ZZ 'saj\ 'IZ 'A0 'Or 'aipireuuoN gi '10 'SI '5UV PI 'durey z\ 'Sural -apy *9 'rengojg g qtrejuozuofi Dee wee en Win! Mee doen is simpel! Koop eett of meet van de paasactic toppers bij Bakket Klootwijk en ontvang u eett gratis deelnatne- bewijs. Hoe meet it koopt hoe meetu kans maakt! Lexer het ingexutde deelname bewijs in bij eett van ottze filialen. eil maak kans op een van de schitterencle prijzen. Hoofdprijs Trust multimedia pakket 122 05 PowerCfa m Optical Zoom 440PQ Portable Quirk Battery Charger 45O0P5.I Home Theatre System le prijs Aqmmna Beautyverwenarrangement voor 2 pers. 2e prljs Trust 140BM LCD Wireless Observation System (2x) 3e prijs Trust 4S0LR Mouse wireless Optical Office (3x) 4e prijs Trust Easy Scroll Sihertine Keyboard (3x) 5e prijs 4 Tmpicana entreebewijzen (4*) Paassmulprijzen Klootwijks Paaspakketten (Sx), Paasskgroomtaarten (5x), Paasscbuitten (lOx) Met gratis deelnamebewijs Paas Prijzenfestival 6 voor I Boordevol gevuld 3 voor ^9 Met gratis deelnamebewijs Paas Prijzenfestival 3 voor Aanbledingen zijn geldlg van ma 29-3 t/m za 3 aprll 2004 Indien de patient uitdrukkelijk aan- geeft geen prijs te stellen op infor matie, dan moet de hulpverlener dit respecteren. Het recht op infor matie geldt echter niet alleen voor de hulpverlener. U, als patient, heeft ook de plicht om de hulpver lener zo volledig mogelijk te infor- meren over uw gezondheidstoe- stand. Zonder uw informatie kan de hulpverlener geen goede dia gnose stellen en het daarbij beho- rende behandelingsplan opstellen. Behandeling door een hulpverle ner mag alleen met toestemming van de patient plaatsvinden. Wan- neer er sprake is van een ingrijpen- de behandeling, dan zal deze toe- stemming uitdrukkelijk gevraagd moeten worden. Maar bijvoor- beeld het prikken van bloed bij een diabetescontrole is zo vanzelfspre- kend dat toestemming van de pati ent kan worden verondersteld. Het is niet in elke situatie mogelijk om vooraf toestemming te verle- nen voor een behandeling. In acute situaties, bijvoorbeeld bewuste- loosheid, mag dan ook gehandeld worden zonder toestemming. Ook vraagt de behandelaar toestem ming aan de patient als er een be- handehng of een medicijn nodig is dat mogelijk niet door de zorgver- zekeraar vergoed wordt. Dagelijks maken duizenden men- sen gebruik van de mogelijkheden die de gezondheidszorg biedt. Meestal gaat dit naar voile tevre- denheid, maar soms gaat het wel eens mis. De hulpverlener is vergeten u de informatie te geven, de uitslagen van uw bloedonderzoek laten op zich wachten, u begrijpt de hulp verlener niet goed omdat deze vak- taal spreekt of u bent zo nerveus dat u de helft niet hoort. Of, zoals in onderstaand voorbeeld, houdt iemand zich niet aan de gemaakte afspraken. Een patient krijgt een recept van zijn specialist voor een medicijn dat hem al eens eerder is voorge- schreven. Hij heeft destijds het ad- vies opgevolgd eerst toestemming te vragen aan zijn zorgverzekeraar vanwege de hoge prijs. Deze was bereid het dure medicijn te vergoe- den. De patient gaat alvast naar de apotheek met het nieuwe recept. Het medicijn moet waarschijnlijk worden besteld. Hij zegt nadrukke- lijk tegen de apotheker dat hij eerst de bevestiging van de zorgverze keraar wil afwachten of het medi cijn dit keer ook weer voor vergoe- ding in aanmerking komt. De apo theek bestelt het medicijn echter direct en presenteert de rekening van 500 euro. De patient klaagt hierover bij zijn zorgverzekeraar. Deze is het met hem eens: de pati ent had immers (nog) geen toe stemming gegeven om het medi cijn te bestellen. De verzekeraar verwijst de patient vervolgens naar het IKG voor informatie en advies over de wijze waarop en waar hij zijn klacht kan indienen. Wie een klacht heeft over een zorgverlener, informatie wil over patientenrechten of advies over de juiste manier om een klacht in te dienen kan zich richten tot het IKG. Het IKG kan helpen de klacht te analyseren en biedt on- dersteuning bij het indienen van de klacht. Het IKG is onderdeel van het Pati- enten Consumenten Platform Rijn- mond (RPCP-Rijnmond). De afde- ling IKG geeft advies en biedt on- dersteuning bij het indienen van klachten over hulpverleners en in- stellingen in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverle- ning. Het RPCP-Rijnmond geeft folders uit over de patientenrech ten. De algemene informatiefolder over patientenrechten is ook ver- krijgbaar in het Turks en het Ara- bisch. Na afspraak kan er op som- mige dagen ook gebruik worden gemaakt van een tolk in deze talen. Om even terug te komen op het voorbeeld: het IKG heeft de gedu- peerde patient ondersteuning gege ven bij het indienen van een klacht. De apotheker heeft excuus aange- boden en het medicijn is alsnog ge- leverd op kosten van de zorgverze keraar. Voor informatie kunt u bellen naar het landelijke telefoonnummer van het IKG: 0900-2437070(7 0,10 per minuut). Ook kunt u e-mailen: ik- g@rpcprijnmond.nl. Op internet kunt u informatie vinden op www- .klachtenopvangzorg.nl en op www.rpcprijnmond.nl Dat Britten goed zijn in het maken van feelgood movies bewezen eer der genoemde films. Wereldwijd kwamen miljoenen mensen naar de bioscopen om de komische en ro mantische verwikkelingen van de Britten de aanschouwen. 'Four weddings and a funeral' bracht we reldwijd bijvoorbeeld 250 miljoen dollar op en kreeg Oscar nominaties als beste originele screenplay en beste film. Ook 'Notting Hill' en 'Bridget Jones's Diary' (waarvan binnenkort een tweede deel ver- schijnt) brachten veel geld op. Richard Curtis was bij veel van deze hits betrokken als scenarioschrij- ver. MetLove Actually' maakte hij vorig jaar zijn regiedebuut. Hij liep al langer rond met het idee voor een film waarin de liefde centraal staat en waarin Curtis een groot aantal personages laat opdraven. De film begint op vliegveld Heathrow, waar we zien hoe mensen van alle leeftijd elkaarblijindearmenvallen. 'Vol- gens mij is er overal liefde'zegt een stem. Deze stelling wordt in de daaropvolgende twee uur onder- bouwd met een serie verhalen waar in liefde centraal staat. In de hoofd- rollen zien we onder meer Hugh Grant, Martine McCutcheon, Em ma Thompson, Alan Rickman en Keira Knightly. We zien onder meer de nieuwe En gelse premier (Grant), die direct na het betreden van Downing Street 10 verliefd wordt op een van zijn me- dewerksters. Ook een schrijver, die Engeland tijdelijk ontvlucht om in Frankrijk te gaan schrijven, wordt 'Love Actually' is de eerste film van Richard Curtis. Eerder werkte hij al mee aan scenario's van diverse kaskrakers. verliefd op een vrouw die voor hem werkt. Probleem is echter dat deze Portugese geen Engels spreekt en hij geen Portugees. En dan is er nog een jonge scholier die verliefd is op een klasgenootje, maar bang is dat zij hem niet ziet staan. Ondertussen vreest een getrouwde vrouw (Thompson) dat haar man (Rickman) een verhouding heeft met een collega en schat een pasge- trouwde vrouw (Knightly) het af- houdende gedrag van de beste vriend van haar echtgenoot hele- maal verkeerd in. En dan is er nog de al jaren durende stille verliefdheid van twee collega's en maakt een van de drugs afgekickte rockster zich op voor een comeback met de aller- slechtste kerstplaat die je maar kunt bedenken. Het lijken op zichzelf staande ver halen, maar ze hebben allemaal met elkaar te maken. Doordat sommige personages met elkaar werken, el kaar kennen of op een andere ma nier met elkaar in contact komen, vormen ze een geheel. Het resultaat is een leuke, onderhoudende feel good movie, waarin bovendien half bekend Engeland komt opdraven, terwijl er tevens gastrollen zijn voor onder meer Claudia Schiffer, Billy Bob Thornton en Denise Richards. In 'Love Actually' vormen humor, romantiek, heerlijke muziek en een batterij aan bekende acteurs een succesformule. Dat de film wat aan de lange kant is en niet alle verhalen even mooi worden afgerond, mag de pret niet drukken. Pret hebben ook de hoofdpersonen in 'Spun' van regisseur Jonas Aker- lund. Hij is vooral bekend als regis seur van videoclips, onder meer voor Madonna. Feitelijk is zijn film 'Spun' ook een langgerekte video- clip, waarin het visuele aspect zwaarder weegt dan het inhoudelij- ke. 'Spun' gaat over de speedver- slaafde Ross (Jason Schwartzman) die op zoek naar een nieuwe dosis drugs terechtkomt bij drugsdealer Spider Mike (John Leguizamo) en diens vriendin Cookie (Mena Suva- ri). Omdat zij hun voorraad drugs kwijt zijn, komt hij via Nikki (Brit tany Murphy) terecht bij The Cook (Mickey Rourke), een geflipte che- micus die zelf drugs prepareert. Na zijn eerste dosis vraagt The Cook Ross als zijn persoonlijke chauf feur. Ross stemt toe in ruil voor drugs. Wat volgt is een bizarre trip, waarin de meest vreemde gebeurte- nissen voorbijkomen. WaarTrainspottingj e in een roes liet, geeftSpun' je een overdosis' zegt de cover van deze dvd/video. Helaas is het tegendeel waar. Het duurt niet lang voor je je als kijker afvraagt waar het allemaal goed voor is. Ross snuift de ene na de an dere lijn speed naar binnen, terwijl hij blijft proberen zijn vriendin aan de telefoon te krijgen. En ook alle personages die om hem heenlopen zijn geflipt. Het doet je als kijker al lemaal weinig, al zit het met de vormgeving van 'Spun' wel goed. Een soort van trip, zo zou je deze film wel kunnen omschrijven. Je moet er voor openstaan, anders kun je deze film beter in de schappen van de videotheek laten staan. Activiteitencenbtrum Zjaak Maria Wesselingstraat 8 Zjaak Saturday Night Fever. Voortaan iedere le zaterdag van de maand een swingende 70 80-ties party, (voorheen 30+ disco). 3 apr; 21.00 Brasserie Henkes Voorhaven 17 Live Band. Jaren '80 en '90 muziek. 4 apr; 20.00 Live Jazz High Tea. t/m 31 dec (beh. ma di wo do vr za); 13.00 TerrasPlan-C Slepersvest 1 Student Night, t/m 29 apr (beh. zo ma di wo vr za);19.00-02.00 Happy dance classics. 2 apr; 19.00-05.00 Rubber. Toprockspektakel. 3 apr; 19.00-05.00 Stielau Speelt. Akoestische optredens in het caf6. t/m 28 apr (beh. zo ma di do vr za); 19.00-02.00 Prachtig Willemsplein93-97 Salsa Under The Bridge. salsAventura. Stage 2: Latin mix, DJ: Bas. 3 apr; 22.00-02.00 Ahoy' Dance event Carl Cox Friends. 3 apr; 22.00- 07.00 Doelen Schouwburgplein 50 Doelencafe Jazz at the DoelencafS. New Rob van Bavel Trio. 4 apr; 14.30 Eduard Flipse Zaal Jasper van't Hof Solo. Jasper van't Hof is een van de belangrijkste Nederlandse jazz-pianis- ten. 3 apr; 20.30 Grote Zaal Symfonisch Avontuur John Adams: An American Original. Rotterdams Philharmo- nisch Orkestl apr; 20.15 (19.15 inleiding door PaulJansen) Symfonisch Avontuur John Adams: An American Original. Rotterdams Philharmo- nisch (Nederlandse premiere); Harmonie- lehre. 2 apr; 20.15 (19.15 inleiding door Paul Jansen) Lenteconcert 'Pieces of a Dream'. Wibi Soer- jadi. 4 apr; 15.00 J.S. Bach, Matthaus Passion.t/m 9 apr; 19.30 Philharmonisch Koor Toonkunst. t/m 9 apr; 19.30 Hal Grote Zaal Lunchconcert. Dick de Graaf presenteert zijn nieuwe formatie Ouaga. 7 apr; 12.45-13.15 Jurriaanse Zaal Meesters aan het klavier. Melvyn Tan en Ro nald Brautigam. Weber 2 apr; 20.15 Doelenensemble: een gouden eeuw. 4 apr; 20.15 (19.30 inleiding door Hans Koolmees VCZ) Willem Burger Zaal Folk. Shantalla. De leden van de groep Shan- talla worden wel de schatbewaarders van de echt Ierse volksmuziek genoemd. 2 apr; 20.15 Oude Luxor Theater Kruiskade 10 VOF de Kunst. Beesten. In deze voorstelling gaan de heren van VOF de Kunst op zoek naar een Lapjeskat. Waar zou deze zitten? Op de noordpool? Of heeft ie zich verstopt in de jungle? 4 apr; 14.00 en 16.00 Jungle Book. 7 apr; 14.00 en 19.00 Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25 Grote Zaal Parsifal. Orkest de Volharding. 6 apr; 20.15 Krijn Boon studio Lautsprecher Arnolt. Productiehuis Rotterdam (Rotterdamse Schouwburg). Muziek: Huba de Graaff. t/m 4 apr (beh. zo ma di); 20.45 Theater Zuidplein Zuidplein6(>-64 Grote Zaal Vier, drie, twee, een... (3+). Dirk Scheele De Liedjesband. Kinderen worden voortdu- rend betrokken bij de voorstelling en kunnen volop meezingen. 4 apr; 14.00 nieuwe Luxor Theater Posthumalaan 1 The death of Klinghoffer. Uniek Rotterdams operaproject.t/m 3 apr; 20.00; inleiding 19.00 Musicals in Concert II. t/m 11 apr; 20.00; zon- dag ook 14.00 Theater Lantaren/V enster Gouvemestraat 133 Lantaren 1 Schonberg Kwartet. Met Amerikaans pro- gramma. 2 apr; 20.30 Coolhaven met Str0mblocque Phantasieen en Riorg baritonsax-ensemble met Anne Well- mer. I.s.m. Worm.7 apr; 20.30 Theater de Evenaar Willemskade 25 Lucy Acevedo. Afro Peruaanse muziek 8 apr; 20.15 Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 27 Middagpauzeconcert. Door Hyo-Bi Park, koororgel. 1 apr; 12.45 Joh. Seb. Bach - Matthaus Passion. Laurens- Bachorkest. 4 apr; deel I 10.30 deel II 13.15 Orgelpauzeconcert. Door Bert den Hertog. 7 apr; 12.45 Middagpauzeconcert. Door dameskoor 'Sem per Cantates'. 8 apr; 12.45 Oude-ofPelgrimvaderskerk Aelbrechtskolk 20 Geert Bierling. Stadsorganist te Rotterdam. 3 apr; 16.00 Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25 Passieconcert Erasmus Kamerkoor. 3 apr; 20.15 Bluessocieteit L'Esprit Wendeldijk 25 Bluesjamsession. Opgeven bij Herman: 010- 4831537. 2 apr; 20.00 Jean Paul Rena Terrawheel. Rhythm blues. 3 apr; 20.30 Jongerencentrum Baroeg Spinozaweg 300 Alternatieve Dansavond. Altonurockz. DJ's Serious Hell-y. 3 apr; 21.00 Penance. (US traditioneele doom), Orodruin (US traditioneele doom), Well of Souls (D tra ditioneele doom). 8 apr; 20.00 Nighttown West-Kruiskad&6-28 Basement Horrorpops. 3 apr; 20.00 Cafe Chixdiggit en The Apers. 5 apr; 20.00 Grote Zaal Wayne Wonder. 4 apr; 20.00 Parkzicht Kievitslaan 25 Club Eye. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do vr); 23.00-06.00 Rotown Nieuwe Binnenweg 19 British Sea Power (UK). Klinkt als: Joy Divi sion, Pixies, David Bowie. 1 apr; 21.30 Indie Lighthouse. 1 apr Pimptendo. 2 apr Double Trouble. 3 apr Cinerama (UK). Klinkt als: The Wedding Pre sent, Camera Obscura. 4 apr; 21.30 Shack Up!: Boys Do Cry. 7 apr Last Days of April (S). Verdwaald: 3voorl2 draait (DJ Sandeman DJ Postmo. I.h.k.v. Scharrelweekend. 8 apr; 21.30 Wijkgebouw de Esch Rijnwaterstraat7-23 Theeconcert. Speciaal deze middag treedt het Kinder-schoolorkest voorb op. Ook deze mid dag wordt mede mogelijk gemaakt door de SKVR. 4 apr; 15.00 C5 Jazz Schiehaven 11 Hot Revival Stompers. 4 apr; 15.00 Calypso Mauritsweg 5 Grote Zaal, Lounge 90's Delight.3 apr; 23.00 - Kleine zaal Zondagmiddag - Jazzmiddag.4apr; 16.00 Club L^s Palmas Wilhelminakade 66 Viva Las Palmas. 3 apr; 23.00-06.00 Easy Cafe Claes de Vrieselaan 113 a Easy Real Music Night. Diverse dj's. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do za); 22.00 African Dance Night. Diverse dj's. Reggae en Afrikaanse muziek. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do vr); 22.00 Soifee Senegal. Feest met dj's en eten. 3 apr (beh. zo); 22.00-04.00 OffCorso Kruiskade 22 Foyer Weekend! Voor een leuke start van je week end kan je elke vrijdag terecht in de lounge van Off Corso, want daar is het elke vrijdag- middag Weekend! t/m 31 dec (beh. zo ma di wodoza); 17.00-21.00 Prinses Theater Schiedamseweg 19 Rondje Rotterdam. 4 apr; 13.30 SKVR Muziekschool Larenkamp Slinge 303 Leerlingenuitvoering harp. Leerlingen van Lenie de Mey 5 apr; 20.00 SKVR Muziekschool Oostzeedijk 90 Workshop stemvorming voor beginners. 3 apr; 10.00-15.00 Leerlingenuitvoering dwarsfluit en piano. Leerlingen van Lucia Arends en Iija Zeper 7 apr; 20.00 SKVR Muziekschool Ringdijk 50 Leerlingenuitvoering Hobo. Leerlingen van Maarten Karres 2 apr; 19.30 Leerlingenuitvoering piano en gitaar. Leerlin gen van Foekje Verhoef en Jan de Kwaadste- niet 2 apif 19.30 Leerlingenuitvoering blokfluit. Leerlingen vanWilleke de Boer 7 apr; 19.30 Waterfront Boompjeskade 10 Johnny Dowd. Jennie Stearns. 1 apr; 22.00 Keelhaul (USA). TransmissionO. 2 apr; 21.00 Roff Toff. 3 apr; 23.00 Scharrelweekend ism Rotown. Met op: Do.8, 21.00 uur, 3,-; Supertrio (3 regiobands); Vr.9, 23.00 uur, 9,-; Gayle San supported by strictly techno. Za.10, 21.00, 9,-; Extince support: Za.10, 23.00 uur 6,-; De Wildernis; Zo.ll, 21.00 uur, 6,-; Ye-Ye party! Swinging sound of the sixties, t/m 11 apr Hotel New York Koninginnenhoofd 1 de Blauwe zaal Jan Klaassen. Sprookjestheater Margo van Schie-Biesta. Jan heeft als altijd trek in pan- nenkoeken maar Katrijntje heeft geen koeken- pan meer. t/m 18 apr (beh. ma di wo do vr za); 11.00 Oude Luxor Theater Kruiskade 10 Sjaak Bral. Op Ware Grootte. 1 apr; 20.00 Merrily we Roll ALong. Koninklijk Ballet van Vlaanderen. 2 apr; 20.00 Jetty Mathurin. Dichterbij. 3 apr; 20.00 Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25 Grote Zaal Bestseller (8+). De verhalen uit het Oude Tes tament zijn de best verkochte vertellingen ter wereld. Maar is de mens er iets wijzer van ge- worden? 4 apr; 14.30 Madre. Madre is een gloednieuwe flamenco- opera van flamencogrootheid La Tati. 5 apr; 20.15 De Zykovs. Toneelgroep Oostpool. V&n Maxim Gorki. 7 apr; 20.15 Mahler. Het Nationale Toneel. Van Ronald Harwood. 8 apr; 20.15 Kleine Zaal Geslacht. Dood Paard. t/m 1 apr; 20.30 Sell By date Best Before End. Dood Paard. t/m 1 apr; 20.30 Seduction (12+). 'Vet dope!' Dat is misschien wel de beste omschrijving van de nieuwe 020- voorstelling Seduction, die vorige zomer in premiere ging.2 apr; 19.30 Arm (8+). Van en met Kathleen Wijnen, Erik Bassier. Het toneel ziet eruit als 66n grote rom- melmarkt: vol prullaria en afgedankt speel- goed. Daartussen scharrelen Mireille en Mathieu. 3 apr; 20.30 Een kleine sneeuwstorm (5+). Het Filiaal.. Kommer vindt alles vervelend. Met zijn boot brengt hij mensen naar de overkant en weer te rug. Hij eet zijn brood en hij leest zijn krant, maar verder... ble&hhh, wat is alles vervelend! 4 apr; 15.00 Proeflokaal #7. Productiehuis Rotterdam (Rotterdamse Schouwburg) Het Lokaal voor Spannende Zaken. Het Productiehuis Rotter dam (Rotterdamse Schouwburg) organiseert dit seizoen, in sapienwerking met Het Lokaal voor Spannende Zaken, van oktober t/m mei acht avonden waarop u een kijkje krijgt in de keuken van de theatermaker. 7 apr; 19.00 Theater Zuidplein Zuidplein6(>-64' Grote Zaal Jules Deelder Kamagurka. 1 apr; 20.00 Jan Jaap van der Wal. Staat. t/m 9 apr; 20.00 Kleine Zaal Rooyackers, Kamps Kamps. t/m 1 apr; 20.15 Rapalje. Getemd. Een tragikomedie rond de liefde. 2 apr; 20.15 Tante op een wolk (4-10 jr). Eric Beekes Heddy Lester. Een muzikale kinderkomedie met emstige ondertoon waarin getrakteerd wordt op de belevenissen van Tante Wies,4 apr; 14.15 Hou mijn hart vast. Rotterdams Wijktheater. 7 apr; 20.15 A Night of Comedy. Actualiteit, snelle verha len, oneliners en het risico om te worden uit- gekozen tot mikpunt van spot, met goedkeu- ring van de rest van het publiek. 8 apr; 20.15 B ibliotheektheater Hoogstraat 110 Jaap en Shirley. Frank Wijdenbosch en Paul van Soest. 3 apr; 20.30 Dini's Poppenrijk Adamshofstraat 52 De Gouden Gans. Er was eens een prinses die niet kon lachen. Haar vader was erg bezorgd, en beloofde de man die haar zou laten lachen, haar hand. Op een dag keek de prinses uit het raam en wat ze toen zag!4 tot 8 jaar. t/m 28 apr (beh. zo ma di do vr za); 14.00 Het is lente, Kleine Beer! Vanaf 2 jaar. In de berengrot heeft Kip haar eieren gelegd. Wat duurt het lang voor ze uitkomen.t/m 28 apr (beh. zo ma di do vr za); 10.00 Jeugdtheater Hofplein Benthemstraat 13 Grote Zaal Aida. Aida.t/m 9 mei (beh. di wo do); vrijdag en zaterdag 19.00; zondag 14.00 Theater't Kapelletje v.d. Sluijsstraat 176 Theatersport. Een theatersportteam van Rot terdams eigen Lof en Zotheid speelt een wed- strijd tegen een andere Nederlandse eredivi- sieclub. 2 apr; 20.30 Winnaarsavond. Op deze avond zullen de winnaars van het Eenakterfestival 2003 en het Monologenfestival 2004 nogmaals hun kun- sten vertonen in 't Kapelletje! 3 apr; 20.30 Nemesis. Raak. t/m 14 apr (beh. zo do vr za); 20.30, zo. 14.30 Tussen de Muzen. Programma voor ouderen. 7 apr; 14.30 Pluk de dag. Improtheater. 8 apr; 20.30 Theater Lantaren/V enster Gouvemestraat 133 Lantaren 1 Bollenschuur. Door Mantaan. 1 apr; 20.30 Private Lives. Door St. Amsterdamse Drama Onderneming. 3 apr; 20.30 Locatie: Park bij Nighttown Bastaardvolk. Theatergroep Groen Ds. Don- derdag 8 premiere, t/m 10 apr; 20.30 Clemenshuis Gruttostraat 9 Nico Nijlpaard. Poppentheater Hans Schoen. Vanaf 4 jaar. 7 apr; 14.00 De Scheg Ambachtsplein 141 O je. Kindertheatr Nul Nul de Clown. Oje" is een fysieke en muzikale voorstelling over een clown die zichzelf heeft weggetoverd uit het circusVanaf 4 jaar. 2 apr; 16.00 Wijkgebouw de Esch Rijnwaterstraat7-23 Landingsgestel. Het Waterhuis. 1 apr; 20.00 Cabaret Restaurant Schelling's Voorhaven 51 Dineren en genieten met "Nou en...", t/m 2 apr (beh. vr za); 18.30 De Flamingo's goes Delfshaven.t/m 4 apr; 18.30 Dan maar zo... 7 apr; 18.30 De Tunes, t/m 9 apr; 18.30 Calypso Mauritsweg 5 Murphy's Comedy Night. 3 apr; 21.00 Prinses Theater Schiedamseweg 19 Mike Mandy met hun Grote Geluk Show. 1 apr; 19.00 Vedette Dinnershow. 3 apr; 19.00 Cornelli's: Terug naar Rotterdam. 8 apr; 18.30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 22