maasstad Schiedams bedrijf verzorgde audio tijdens bijzetting Juliana 'Hoe Adile naar Nederland kwam en leerde fietsen' 42 km op je sloffen SHOARMA HERZILYA 010 -473 21 73 Thermen Holiday in Schiedam nodigt u uit! Gezinszak Kibbeling 595 visgilde NOBODY ELSE!)! Bijeenkomst overveiliger Schiedam Muzikale uitwisseling Sint Radboud We gebruiken wel achthonderd meter kabel in de kerk Boekje over Turkse gastarbeiders in Schiedam AANBIEDINC jj|| www.audiocontrol.nl Medicijnen verloren OPENINGSTIJDEN WIJBEZORGEN VAN 16.00 UUR TOT SLUITINGSTIJO Roogstraat 146 Schiedam V.. Thermen Holiday® Woensdag31 maart 2004 maasstad weekbladen SCHIEDAM INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: SCHIEDAM - Niks treintjes of voetbalschoenen. Sol- deerbouten en draaitafels was wat vroeger de klok sloeg toen Andre Pruijssers nog thuis woonde. Van jongs af aan was hij al hele- maal gek van geluidsappara- tuur. Nu is ie 44 en verzorg de zijn bedrijf, Audio Con trol, het geluid in de Grote Kerk van Delft tijdens de bijzetting van Prins Claus en deed dat gisteren opnieuw tijdens de bijzetting van prinses Juliana. SCHIEDAM - Adile Asa werd in 1935 geboren in het dorpje Kisas. Een boerenge- zin met zes kinderen. Al voor het alfabet was geleerd moest zij van school. Zij trouwde in 1954 met dorpsgenoot Ali. Ook een boer. Het leven was hard en eenvoudig: geen elektriciteit en geen stromend water. Zonder regen mislukte de oogst voor dat jaar. Een tractor zou de redding zijn voor dit boerenbedrijf. Daar- om kwam haar man in 1964 met een plan. Hij zou gaan werken voor die tractor in het buitenland. Ali kwam in Schiedam terecht bij de glas- fabriek en jaren later kwam de droom 'de tractor' uit. Maar nu zij zelf kinderen en kleinkinderen hebben kun nen zij niet meer weg uit Schiedam. Wat is beter? Ver- trekken of achterblijven? Wat is beter, vertrekken of achterblijven? visgilde Voordeel gezinszak MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO i FORTIS MARATHON A* ROTTERDAM Zondag t/m donderdag 14.00 t/m 02.00 uur Vrijdag t/m zaterdag 14.00 tot 05.00 uur Wij bezorgen vanaf 7,50 Verwenbon Beautybon www.thermenholiday.nl 0* XQ52 SCHIEDAM - Schiedammers zijn woensdag 7 april vanaf 19.30 uur welkom in de Aleidazaal van het Stadskantoor om hun mening te geven over veiligheid. Hoe denkt u over de veiligheid in onze stad, welke problemen ervaart u en hebt u suggesties voor oplossingen? Deze vragen zullen aan de orde ko- men. De uitkomsten worden opge- nomen in de nota integraal veilig- heidsbeleid. De bijeenkomst op 7 april is zo op- gezet dat iedereen aan bod komt. Iedere bezoeker krijgt de gelegen- heid om via de computer zijn of haar mening kenbaar te maken. Daarvoor is geen computerkennis nodig; Via een druk op de knop kan men een mening kenbaar ma ken. Dit betekent dat ook mensen die wat minder gemakkelijk naar de microfoon grijpen op deze ma- nier hun stem kunnen laten horen. Op eep groot scherm wordt steeds heel snel weergegeven hoe de standpunten in de zaal verdeeld zijn. Een gespreksleider brengt vervol- gens de discussie hierover op gang. Tijdens de bijeenkomst zal de veiligheid zo breed mogelijk worden behandeld. Welke onvei- ligheidsgevoelens zijn er? Voelt u zich thuis onveilig, op straat, in uw buurt, in het openbaar vervoer, op uw werk of tijdens het winkelen? Maar belangrijk is natuurlijk ook de vraag hoe we samen de stad vei- liger kunnen maken. De uitkomsten worden verwerkt in een allesomvattend plan, de nota integraal veiligheidsbeleid. Het plan moet de komende zomer klaar zijn. Dan wordt het aan de ge- meenteraad voorgelegd. Hierna wordt een uitvoeringsplan ge- schreven en kan de uitvoering ter hand worden genomen. SCHIEDAM - Muziekvereniging Sint Radboud organiseert zaterdag 3 april een muzikale uitwisseling met muziekvereniging Excelsior uit Gemert. Excelsior is de vereni- ging waar Chris Leenders, dirigent van Radboud, is begonnen als mu- zikant. Zaterdagavond vanaf 19.00 zullen het orkest en het koor van Sint Radboud een concert gdven. Bei- den zullen ieder apart twee num- mers uitvoeren. Het orkest zal we- derom het muzikaal verhaal De Minpins van Roald Dahl spelen met verteller Rob van Klaarwater. Samen geven het koor en orkest ook alvast een klein voorproefje op de Schiedam Proms, die op 14 en 15 mei gehouden worden. Na de pauze zal Excelsior een concert ge ven. Het concert wordt gehouden in de aula van Scholengemeen- schap Spieringshoek aan de Van der Brugghenlaan en de toegang is gratis. Aanvang: 19.00 uur. I KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004434 Fax 010 4128449 Geopend ma. t/mvr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900 2020299 (10euroct. p.min.) ma. t/mvr. 08.30-17.00uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE VERKOOP: H. Wirtz Telefoon 0104004276 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 010 4004286 of 0610921026 J. van Merwijk Telefoon 010 4004391 of 06 10920979 Totdinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 010 4004366 K.Moerman- vanderKnaap Telefoon 0104004322 E. Meijer Telefoon 010 4004401 CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010 4004490 MANAGER HUIS-AAN-HUIS-BLADEN AMG D. Captein Telefoon 010 4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Alte auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Rotterdams Dagblad b.v., c.q. de betreffende auteur door Henk van Gameren Het zat er van jongs af aan al in, vertelt hij. Zijn kamer was tot de nok toe gevuld met draaitafels, mengpanelen, bedrading in alle soorten en soldeerbouten. Hoe dat nu eigenlijk kwam en waarom ie naast het solderen en prutsen met versterkers, weerstanden en condensatoren alleen nog wel eens een boek van Arendsoog in- keek is voor hem zelf ook een raadsel. Maar niemand in zijn omgeving vond het vreemd dat hij 'in het geluid' ging. We spreken de eigenaar van Au dio Control een paar dagen voor de bijzetting. Andre is veertien jaar geleden voor zichzelf begon nen met Audio Control. Daarvoor had ie, na de MTS, bij KPN Tele com gewerkt. „Ook leuk, heb er een tijdlang lesgegeven." Maar hij wilde meer. „Ik ben eerst met een partner begonnen, maar ben na een tijdje alleen verder gegaan. Hij verzorgt al jaren het geluid in de kerk in Delft. „Dat doen we bij veel kerken. Bij zo'n zeventig per jaar vervangen we de geluidsin- stallatie inclusief de ringleiding. We hebben geen geheim, maar wel speciale eigen apparatuur die maar weinig andere bedrijven Andre Pruijssers (links op de foto) kijkt altijd even, als er een kerk op TV is, of hij zijn apparatuur ziet. En vaak is dat zo. Foto Roger vanderKraan kunnen leveren. Belangrijk plus- punt bij onze apparatuur is dat wanneer er een microfoon ge- bruikt wordt, de andere automa- tisch worden uitgeschakeld. Dat voorkomt storing. Zo'n ringlei ding, die we nu ook in de Gro te Kerk in Delft aanleg- gen is een magnetisch veld, waarbin- nen bezoekers met een ontvangertje alles wat er gesproken wordt versterkt kun nen horen. Waar we goed op let- ten is dat we geen last hebben van allerlei elektriciteitskabels van de NOB, want die verstoren het magnetische veld en dan gaat het mis. Er komt veel bij kijken, de be- staande opstelling in de kerk is helemaal veranderd. Alle banken zijn er uitgehaald en er is een nieuwe, tijdelijke, indeling. De tekening, die vertrouwelijk is, heeft Audio Control van de Rijks- gebouwendienst. Want bij zo'n gebeurtenis als een bijzetting, is de kerk tijdelijk een Rijksaange- legenheid. „Rond die nieuwe in- deling van de zitplaatsen leggen we dan een magnetisch veld aan voor de ringleiding. We gebrui ken zeker wel achthonderd meter kabel in de kerk." Andre kijkt ook nog wel eens naar het programma 'Nederland Zingt'. Niet zozeer van- uit de be- hoefte om mee te zin- gen, maar om een heel andere re- den. „Ik kijk altijd of ik de kerk herken en onze apparatuur zie. Ja, dat kan ik niet laten hoor." Maar Audio Control levert niet alleen de geluidsapparatuur voor ker ken. „We leveren ook veel aan voetbalstadions, rechtbanken. maar ook de apparatuur in de Ca- landtunnel hebben we geleverd. Alle FNV-kantoren hebben onze geluidsapparatuur en niet te ver- geten de Humanitas-instellin- gen." Maar nu moet Andre op- schieten, hij moet weer naar Delft. „We zijn nog lang niet klaar, er moet nog veel gebeuren. Het is ook geen kleine klus hoor. Je moet bedenken dat er wel tweeduizend zitplaatsen zijn. En alles moet kloppen, er mag im- mers niks fout gaan dinsdag." Op de website van Audio Control staat de slogan: 'We dromen ge luid, wij denken geluid, wij doen geluid' en die klopt helemaal, want Andrd Pruijssers doet niet anders, de hele dag door. door Frank Willemse Het roerende verhaal van Adile Asa is een voorbeeld van de vele verhalen van de eerste Turkse gast arbeiders die huis en haard verlie- ten om in West Europa hun geluk te beproeven. Een beter bestaan op te bouwen. En allemaal van plan om met tractor of een eigen huis daar terug te keren. Deze verhalen en geschiedenissen van de eerste gastarbeiders zijn slecht of niet be- waard gebleven. In het Schiedam- se archief zijn er maar sporadische brieven, foto's of officiele stukken over. Daarom organiseerde de Ge- meente Schiedam begin dit jaar een tentoonstelling over dit onder- Adile Asa werd in 1935 geboren in bet dor® Ksas in de provinde Jantiurfe. Zii icwat* uit een boerengedn met its kinderen. At voardat it het complete alfabet had geteerd, baalde vadet haar van school. En 1954 trouwde zij met At, Asa. Hear echtqenoot kwam uit heuetfdo dorp sis zij. Nadat zij getrouwd was, ging zij bij haar schooflfamitie wonen, een stukje verderop. haar man was net als haar vsder bom. Op hun velden van tien tot twintlg ate groot taaiden »j tarwe en liozen. Oaama was het wachten op regen. A&ifc Asa iff fcsf met gratis saus „.™»r regen zou de oogst van de gewassen mislukken. Dan louden te de rest van dat jaar een zware tijd hebben. Er was in bet dorp geen elektr 1 ritert en geen stromend water. Over de akkers reden geen tractoren. Sues Verhalen als die van Adile Asa zijn te vinden in het speciale boek '40 jaar in Schiedam'. Foto Roger van der Kraan werp. En is nu een boekje uitgeko- men dat '40 jaar in Schiedam; van Turkse gastarbeider tot stadsge- noot' heet. Hoe verging het Adile Asa verder in dat verre en koude Nederland? Haar man werkte bij de Vereenig- de Glasfabrieken. Hij woonde op de pensionboot aan de Buitenha- venweg, samen met zo'n honderd andere Turkse mannen. Na een jaar was het duidelijk dat hij niet terug kon komen. Daarom vroeg hij zijn vrouw Adile of zij naar hem toekwam. Een dilemma; zij moest kiezen tussen man en fami- lie. Zij koos voor haar man. In 1968 vonden zij een huis -inwo- ning- waar zij met zijn tweeen Complete surroundset bestaande uit: DVD/reciever, I Van 3.698,- voor 2.895," 1^^' Kijk voor meer details op: Jan van Galenstraat 28 - Schiedam - Tel. 010-2 460 460 konden gaan wonen. In de Jacob Marisstraat was het pension en kreeg zij een cultuur- schok bij haar aankomst in Neder land. „Onze reis duurde drie da gen. Het eerste wat mij aan Neder land opviel waren de verlichte hui- zen en straten. Wij hadden geen elektriciteit in ons dorp. En dan dat jonge stel dat aan het kussen was, toen ik uit de trein stapte. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik mensen op straat zag kussen. Ali trok me mee aan de arm en zei: 'Niet kijken Adile, dat hoort niet, het is onbeleefd." In 1964 werd een wervingsverdrag gesloten tussen Turkije en Neder land. Door gebrek aan arbeiders gingen bedrijven als de Glasfabrie ken en Wilton Fijenoord actief gastarbeiders halen uit landen rond de Middellandse Zee. Eerst Span- jaarden en Italianen en nu dus Tur- ken en later Marokkanen. Zij woonden in pensions van erbarme- lijk kwaliteit en werden uitgebuit. Ze zouden toch maar enkele jaren blijven en dan terugkeren met een zak geld. Langzaam werden de ar- beids- en woonomstandigheden beter. En in de jaren zeventig kwam de gezinshereniging en was duidelijk dat de gastarbeiders voortaan 'medelanders' zouden worden. Ook Adile kreeg werk bij wasserij Nico Bijmaan. Na anderhalve maand thuis zitten met huilbuien en niet op straat durven. Het wer ken deed haar goed en zij kon min der denken aan haar zoontje wat zij achter had moeten laten in Turkije bij haar moeder. Toen zij in de Ma- riastraat eindelijk een eigen huur- huis kregen waar zij veertien jaar zou wonen en waar zij haar kinde ren groot kon brengen. Langzaam- aan werd het gezelliger met een Turkse gemeenschap met feestjes en spulletjes uit hun geboorteland. „In 1978 hoorde ik van de fietscur- sus. Ik ging er meteen naar toe om me in te schrijven. Ik had nog nooit op een fiets gezeten. Wat was dat moeilijk! Mijn Nederlandse bege- leider hield mij vast en zorgde voor steun. Elke keer dat ik viel schaamde ik mij een beetje. Tot ik het een beetje had geleerd." Het boekje 40 jaar in Schiedam is zo- wel in het Turks als het Nederlands geschreven en uitgegeven door het Gemeentearchief van Schiedam. Het telt vijf gesprekken met Schie- damse Turken die een goed beeld geven van de vergeten geschiede- nis van deze medelanders. Visgilde Schiedam W.C. Spaland, Hof van Spaland 65,3121CA SCHIEDAM-NOORD, Telefoon 010 247 0190 fax 010 247 0191, www.visgilde.nl SCHIEDAM - Ergens tussen de wijken Nieuwland en Woudhoek heeft iemand zondag 28 maart rond 23.00 uur medicijnen verlo ren. Het gaat om het slaapmiddel Diazepam. De hypnotica is verpakt in drie doosjes, met in ieder doosje dertig pillen (drie strips). De pillen zijn blauw van kleur. Op de pillen staat het cijfer 10 en de tekst 'Diaze pam' vermeld. De doosjes zaten in een zakje van Apotheek Woud hoek. Bij het innemen van meer dan vijf pillen, kan men het be- wustzijn verliezen. Degene die het medicijn vindt, wordt verzocht deze af te geven bij de betreffende apotheek of het po- litiebureau aan het Bijdorpplein 1. De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overlast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toelichting op een aantal klachten van de afgelopen week. Afgelopen week was het rustig op de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond. In totaal noteerden de medewerkers van de meldkamer vorige week 258 klachten. Twee voorvallen waren opvallend: Vakantievluchten Afgelopen week klaagden in totaal 103 bewoners uit Rotterdam, Rhoon, Oud-Beijerland, Bergschenhoek, Vlaardingen, Schiedam, Bleiswijk, Maassluis en Tlnte over geluidsoverlast van vliegtuigen. 94 Klachten hadden betrekking op verkeersvliegtuigen, de andere 9 op de kleine luchtvaart. Vrijdagavond 26 maart kwamen er 25 klachten binnen over twee vakantievluchten naar Antalya. Op 21.08 uur vertrok een Mc Donnell Douglas 88 (MD88). Dit leverde 12 klachten op. Tien minuten later vertrok een Airbus 321 waar 13 burgers over klaagden. Het ging hier om twee relatief zware vliegtuigen. De DCMR heeft met het RANAMOS-systeem (Rotterdam Airport Noise Monitoring Systeem) geen verdere bijzonderheden in de aanvliegroute kunnen vinden. Geluidsoverlast door kleinmaken afvalbakken Afgelopen week kwamen drie klachten uit Bergschenhoek binnen over geluidsoverlast bij Irado gelegen aan het Bosland in Bergschenhoek. Op de gemeentewerf voor klein chemisch afval voor bedrijven en particulieren was men met een shovel aan de gang om een aantal afvalbakken klein te maken. Irado is gevestigd op het terrein van De Leeuwenakker, een composteringsbedrijf. Beiden bedrijven hebben een gezamenlijke vergunning. Om beter te kunnen handhaven is de DCMR in gesprek met beide bedrijven om twee aparte vergunningen te maken. 10 jaar milieu in beeld Al tien jaar meet het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) het milieu in de regio Rijnmond. In dit verband werkt de DCMR Milieudienst Rijnmond samen met de water- schappen, Rijkswaterstaat, Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid- Holland en de gemeente Rotterdam. Door gezamenlijk te kijken of het milieu verbetert, stabiliseert of verslechtert, houden we de gestelde milieudoelen scherp in het oog. Waar nodig nemen we maatregelen om het gewenste effect te bereiken. Op deze manier houden we het Rijnmondgebied voor burgers en bedrijven leef- en werkbaar. De milieuklachtentelefoon: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Of uw klacht via internet: www.dcmr.nl. De complete hardioopwinket 04-04-04 Volg de marathon met de 1-Dagkaart van de RET en krijg 10% korting* bij hardloopwinkel Run2Day. Meer informatie: bel gratis met RET Klantenreacties 0800-6061, ga naar een van de RET Verkoop- en Informatiepunten of surf naar www.ret.rotterdam.nl of www.run2day.nl *Vraag bij Run2Day naar de voorwaarden. Thermen Holiday is ten gloednieuw en luxueus sauna ft beauty- center in Schiedam. U bent gast in een paradijselijk resort, waar u een uitnodigend scala van ontspanningsmogelijkheden wacht. Thermen Holiday biedt u een aantal unieke faciliteiten, zoals de paalsauna, aqua- riumsauna, de bioscoopsauna, whirlpools, zoutwaterbad, kruidentempel en zwembaden. Laat u zich in de oogverblindende hammam-ruimte eens ver- leiden tot een rituele scrubbehandeling, gevolgd door een weldadige zeepmassage... Elke dag geopend van 10.00 tot 23.30 uur Elke dinsdag damesdag Primeur bij Thermen Holiday: Entree Thermen Holiday met II- Defiriitieve ontharing ICO/ Isi-tr+in/i i d.m.v. lichtflitsen, vanaf \J 10 KOriing 50 per behandeling! 1 1 Deze bon geeft recht op een gratis, vrijblijvend consult. Bel voor een afspraak. (normaal 23,50 nu €19,- p.p.) Kijk voor verwenarrangementen op Acties zijn alleen geldig op vertoon van de bonnen op origineel krantenpapier en zijn niet geldig in com- binatie met arrangementen en/of andere aanbiedingen. Bonnen zijn geldig van 01-04 l/m 3006-'04 Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN Schiedam SAUNA BEAUTY CENTER Afslag Schiedam-Noord

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 3