m cisic* cf rl 1 I 1 d Cf S O* ic* iji Autostadt GOLFSBURG - Er was eens een welvarende stad in het midden van Duits- land, vlakbij Hannover. In deze stad, Wolfsburg geheten, woonden ruim 125.000 mensen. Hiervan werkten er 48.000 bij dezelfde baas in een fa briek. Het stadsbestuur was er erg trots op dat zon grote fabriek juist in hun stad was gevestigd en welvaart bracht. Toen de fabriek dan ook met een nieuw model op de proppen kwam, gaven zij als eerbetoon aan de fabriek, maandenlang hun $tad de naam Golfsburg. Alle naamborden rondom de stad werden speciaal voor deze gelegenheid veranderd. Dit sprookjesachti- ge verhaal speelde zich af omstreeks oktober 2003. Op bezoek bij Volkswagen In een unit staan drie robots bij el- kaar. Nummer een pakt een stuk plaatwerk en maakt er op drie plaatsen een soort deukje in. Met het plaatwerk in zijn handen (par don, tangen) draait hij zich om en geeft het over aan zijn metalen col- lega die op de drie plaatsen iets vastlast en het vervolgens door- geeft aan nummer drie die het werk afmaakt en het plaatwerk op een rek plaatst. Als je er lang naar kijkt dan beginnen de robots gewoon vertedering op te wekken, zoveel menselijke trekjes lijken ze te heb- ben. Ondanks het feit dat er veel robots ingezet worden blijft het maken van een auto bij Volkswagen uit- eindelijk mensenwerk. In de af- werkingsfase zien we hoe mede- werkers deuren inhangen, sturen monteren, middenconsoles plaat sen en versnellingspoken op hun plaats zetten. Het is opvallend om te zien hoeveel vrouwen er in alle stadia van het productieproces werkzaam zijn. Om het werk voor de mensen niet eentonig te laten worden, worden in de eindmonta- ge de diverse types auto door el- kaar op de band gezet. Uit de grote sortering onderdelen kunnen de medewerkers blindelings pakken. Alies staat op soort en type in de rekken gesorteerd. We rijden verder en zijn getuige van de zogenaamde 'Hochzeit' van een auto, De carroserie hangt in een telescopische gondel boven een luik. Van onderuit wordt in een vloeiende beweging een compleet onderstel met motor, wielkasten en al onder de auto geplaatst. De auto is nu klaar voor afmontage. Dage- lijks worden er op deze manier 2300 complete auto's de fabriek uitgereden en als straks de produc- tie van de nieuwe Golf 5 in voile gang is, zullen dat er 3200 per dag zijn. Auto's die door particulieren of handelaren besteld zijn, worden in een van de twee afleveringstorens geplaatst en worden op afspraak er uitgereden. Voor particulieren die hun auto komen afhalen, heeft Volkswagen nog een leuk extraatje in petto. Het hele gezin wordt ont- haald op een dagje Autostadt. Au tostadt is een op het Volkswagen- terrein gelegen 'belevingscen- trum'Een soort Efteling op auto- gebied als het ware. Volwassenen en kinderen kunnen hier de hele dag doorbrengen met de meest uit- eenlopende en realistische simula- tie-ervaringen. De geschiedenis van de ontwikkeling van Volkswa gen staat centraal in Autostadt. Vanuit de centrale science-fiction achtige hal gaan roltrappen naar boven die leiden naar de diverse audio-visuele presentaties. In ver- schillende omniversumzalen wor den prachtige kortdurende films vertoond en al lopend van het ene onderdeel naar het andere valt de kijker steeds weer in verbazing. Verspreid over het terrein liggen kunstzinnig geconstrueerde ge- bouwen waar de diverse merken die door Volkswagen geprodu- ceerd worden, aan bod komen. Seat, Skoda, Bentley, Audi en Lamborghini hebben allemaal een eigen onderkomen met een eigen tentoonstelling en show. Vooral de show die in het Lamborghini-ge- bouw wordt vertoond is indruk- wekkend als met donderend geraas een Lamborghini uit een vulkaan lijkt te ontstaan. Uiteraard hoort bij een bezoek aan Autostadt ook een rondrit met een treintje door een gedeelte van de autofabriek. Auto stadt is het hele jaar dagelijks ge- opend van 9.00 tot 18.00 uur. Meer informatie: www.autostadt~ .de; www.volkswagen.de; www- .wolfsburg.de. vend lawaai. Als je nagaat dat er 7300 ton druk nodig is op de persen om bij- voorbeeld een deur te vormen kun je je wel voorstellen dat dit enig geluid met zich mee- brengt. Bij het perswerk is 95 procent van het werk geautoma- tiseerd. Tijdens sommigegedeel- ten van de rondrit valt uitsluitend de kakofonie van geluid en bewe ging op. Overal lijkt iets tebewe- genoftewachten op verder trans port. Vanaf 1993 zijn er bij Volkswa gen robots in ge- bruik. Ze zijn in de fabriek zelf ontwikkeld en geproduceerd, Het voordeel is overduidelijk. Een robot hoeft bij- voorbeeldniet steeds een laskap op te zetten en o verde meterhoge von- ken die rondvliegen maken zij zich ook niet druk. De meest beweeglij- ke robots zijn geconstrueerd met evenveel gewrichten als een mens. Inmiddels is de Volkswagen Golf ook in Nederland geintroduceerd en heet Golfsburg weer gewoon Wolfsburg. Volkswagenimpor- teurPon uitLeusden stelde onlangs voor belangstellenden een arran gement samen waarin een bezoek aan de Volkswagenfabrieken was opgenomen. De stad Wolfsburg ligt op een klei- ne 550 kilometer van Rotterdam, in het midden van Duitsland, in de buurt van Hannover. Als we op zondagmiddag in ons hotel inchec- ken liggen bij de balie, als opwar- mertje, kaartjes klaar voor het namige film staat te glanzen naast modellen van hout, riet en smeed- ijzer. Prachtigbeschilderde model len met afbeeldingen van de Mona Lisa, wilde dieren of bloemen; een kever die geheel met postzegels is beplakt. De creativiteit van de mens wordt hier in voile glorie blootgelegd. De kunstenaar Salvatore Cina be- schilderde in 1998 een Polo met vingerverf en meende hiermee de multiculturele verantwoordelijk- heid van Volkswagen te verbeel- den. Rondom het exemplaar van het alleroudste kevertje, type 60, Volkswagenmuseum. Wie door Wolfsburg rijdt, hoeft zich geense- conde af te vragen welk merk hier de boventoon voert. Werkelijk overal waar je kijkt is het VW sym- bool te zien. Natuurlijk ontbreekt ook een VW voetbalvereniging niet. Het VW museum ziet er aan de bui- tenkant een beetje aftands uit maar eenmaal binnengekomen slaat de verwondering snel toe. De oudste, nog behouden Kever Cabrio uit 1938 staat er te pronken maar ook veel kevers die een prominente rol hebben gespeeld in geschiedenis van de film, kunst en sport. Herbie, het vrolijke kevertje uit de gelijk- her ge- stuurd te worden eer we naar binnen kunnen. Het is van- daag toe- vallig bitter koud en ril- lend staan we even te wachten tot we de zaal in kunnen voordepre- sentatie. Allereerst worden we op een 'ge- likte' pro- motiefilm verrast. De meeste deel- nemers zitten echter ongedurig te wiebelen op hun stoelZe willen de fabriek in! We nemen plaats in open karretjes die door een Volkswagen Cabrio worden voortgetrokken. De tour voert door gigantisch grote hallen waar de werknemers zich per fiets voortbewegen. Er blijkt een 'stra- tenparcours' van zeventig kilome ter te zijn aangelegd. Het produc tieproces wordt van het begin tot het einde met een bezoek aange- daan. Regelmatig stopt de tourlei- uit 1943 met een middenspijl in de achterruit, liepen diverse bezoe- kers likkebaardend heenOok in de sportwereld heeft Volkswagen zijn sporen ruimschoots verdiend. In het museum zijn de overwinnings- auto's van Parijs-Dakar 1980ende Golf GTI WK Rally A van 1986 onder meer te bewonderen. Al met al is het Volkswagenmuseum, ze- ker voor de liefhebbers, een bezoek meer dan waard. Het terrein van de Volkswagenfa- briek bestrijkt een oppervlakte van acht vierkante kilometer. Het heeft nogal wat voeten in de aarde om in de Volkswagenfabriek te komen. De hostess die de groep belangstel lenden begeleidt, lijkt van hot naar der om iets uit te leggen. We zien heel veel met glas afgeschermde units waarachter robots het werk staan te doen. Mensen zijn hier no- dig om de robot te controleren en het proces op de voet te volgen. In veel hallen heerst een oorverdo-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 10