Rabobank: de beste deal op hypotheekgebied. Nieuwe Plussenburgh is architectonisch hoogstandje Polderuitzicht vanuit je villa maasstad Stijlvolleappartementen meteigen parkeergarage 't Noordeindsche Dael Toch woontorens in Maassluis VROM weer te laat iak 180 postbus 1 685 3000 br rotterdam Vertrouw op de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Scherpe taneven en een desf.ung en persooniijk adv ies. Bel voor meer gfcrmatie Rabobank Rotterdam ;C0) 400 33 33. Ook op saterdag en zondag b$jeikbtfr Het is tijd voor de Rabobank. IJSSELMONDE - Het nieuw te bouwen Plussen burgh, een woongebouw voor 55-plussers, wordt een opvallende verschijning in het centrumgebied van de deelgemeente IJsselmonde. In de nieuwbouw naast ver- pleeghuis Meerweide en te- genover winkelcentrum Keizerswaard komen 88 drie- en zestien vierkamer- appartementen. De opleve- ring is naar verwachting be gin 2006. Groenblauwe Slinger Nieuw-Beijerland - Kanters Projectontwikkeling maakt het niet uit wat voor projec- ten ze aanpakken. Klantge- richt werken is toch al de huisstijl. Maar het project waar ze nu mee bezig zijn in Nieuw-Beijerland is ook voor hen wel heel bij zonder. Vijf villa's geheel naar smaak van de klant opgele- verd; het is weer eens wat an- ders. trends tips ideeen design doe-het-zelf tuinieren accessoires verlichting RIDDERKERK - In het hart van Bolnes in Ridderkerk wordt op de plek van het winkelcentrum gestart met de bouw van De Nieuwe Werf. Een project dat de allure en betekenis doet herleven van de werven die in Bolnes waar eertijds vele grote zeeschepen van stapelie- pen. De Nieuwe Werf omvat be- halve een modern, nieuw winkel centrum, 53 stijlvollekoopapparte- menten in verschillende groottes en indelingen. De woningen zijn gesitueerd aan de Noordstraat, een brede laan met fraaie waterpartijen ep statige oude bomen. De archi- tectuur ademt een voorname uit- straling, die zich uit in verfijnde detaillering en gedegen afwerking. Alle appartementen beschikken over een royale buitenruimte in de vorm van een serre of terras. Bo- vendien heeft elke woning een ei- gen parkeerplaats in de parkeerga rage die in het souterrain van het gebouw is gelegen. Dse vriendelij- ke en levendige sfeer van het nieu we winkelcentrum doet denken aan de klassieke passages, met hun grote variatie aan winkels. Een in- druk die nog eens wordt versterkt door de inval van gefilterd daglicht door de glazen lichtstroken in het dak van de passage. Voor het ontwerp van de Plussen burgh heeft opdrachtgever Stich- ting Ouderenhuisvesting Rotter dam (SOR) een architectuurwed- strijd uitgeschreven. Het architec- tenbureau Arons en Gelauff uit Amsterdam kwam daarbij als winnaar uit de bus. In het juryrap- port staan lovende woorden over het heldere ontwerp, de combina- tie van een krachtige en toch luchtige uitstraling en de spranke- lende architectuur. „Een echt sta tement, een spannend en spraak- makend ontwerp dat recht doet aan deze prominente locatie in het centrum van IJsselmonde", valt in het jury rapport te lezen. ongeveer 745 euro per maand (prijspeil 2006). De netto huur- prijzen zijn richtprijzen. Ze geven een goede indicatie van wat de toekomstige woningen gaan kos- ten, maar de definitieve prijzen worden in een later stadium vast- gesteld en kunnen hiervan afwij- ken. Het gaat om 'kale' huurprij- zen. Hier komen de servicekosten bij. De hoogte van deze kosten zijn op dit moment nog niet exact bekend. De nieuwe Plussenburgh wordt een luxe en comfortabel woonge bouw. Onderdeel van het comfort is de inpandige parkeergarage. Omdat in het centrumgebied van IJsselmonde over circa twee jaar betaald parkeren wordt inge- voerd, is deze parkeergarage een waardevolle aanvulling. De par- keerplaatsen worden na opleve- ring in combinatie met de wonin gen verhuurd. De woningen met parkeerplaats zijn 80 euro duur- der dan de woningen zonder par keerplaats. Bij het bepalen van de rangorde op de belangstellendenlijst heeft de SOR mee laten wegen tot wel- ke leeftijdscategorie potentiele huurders behoren en of men wel of niet in IJsselmonde woonach- tig is. Om de doorstroming te be- vorderen hebben bewoners uit IJsselmonde voorrang gekregen. In de deelgemeente zijn erg wei- nig woningen geschikt voor 55- plussers, terwijl veel ouderen wel graag in hun wijk willen blijven wonen. Bij de woningtoewijzing heeft de SOR ook de leeftijd laten meewegen omdat de stichting in al haar gebouwen streeft naar een mix van leeftijdscategorieen. Het nieuwbouwproject in IJssel monde past in het beleid van de SOR dat gericht is op een kwali- tatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod van 55 plus-woningen. De stichting bouwt en beheert woningen en woonzorgvoorzie- ningen in Rotterdan, Oud-Beijer- land, Briellle, Westvoorne en Krimpen aan den IJssel. De nieuwe Plussenburgh krijgt vijf verschillende woningplatte- gronden. De netto huur van de driekamerappartementen wordt circa 700 euro per maand. Die van de vierkamerappartementen MAASSLUIS - De bouw van drie woontorens aan de Merellaan is definitief. Afge- lopen dinsdag besloot de raadscommissie voor Stads- ontwikkeling en -beheer dat de inspraakprocedure geen bezwaren aan het licht had gebracht die de bouw kun nen verhinderen. In het inspraakverslag heeft de gemeente volgens de commissie de bezwaren van omwonenden voldoende weerlegd. Zo is volgens het rapport de locatie aan het begin van de Merellaan waar nu nog de sportvelden liggen ideaal. Laagbouw in het midden van de toekom stige nieuwe Burgemeesters- wijk, hoogbouw aan de ran- den. Net als in de rest van de stad. Dat het uitzicht vanuit be- staande bebouwing zal wor den belemmerd, erkent de gemeente. Maar de bouw voldoet aan de wettelijke normen die hiervoor be- staan. Zo staan de torens ten minste honderd meter van de al bestaande huizen, waardoor privacy gewaar- borgd lijkt. Ook wijst de ge meente er op dat 'in een dichtbevolkt gebied als Maassluis aan een uitzicht geen blijvende rechten kun nen worden ontleend'. De voorgestelde hoogte van de woontorens met dertien verdiepingen het grootste kritiekpunt van de inspre- kers is volgens de gemeente bittere noodzaak. Er moeten zoveel mogelijk woningen gerealiseerd worden en de opbrengst van de woningen dient als kostendrager voor de uitvoering van verdere renovatie van de Burge- meesterswijk. Bovendien is er op de woningmarkt veel vraag naar woningen aan het water. Tot slot geeft de bouw Maassluis een 'ge- zicht' vanaf het water. Het CDA vindt dat het met uitzichtverlies wel meevalt. Alleen voor een aantal wo ningen aan de Nobeldreef geldt volgens die partij dat er in de winter wat slagscha- duw op valt. „Dat ongemak weegt niet op tegen de wens van veel Maassluizers om in een van de torens te gaan wonen", aldus Heijboer. Ook Breunis van de VVD staat 'niet te juichen' naar eigen zeggen. „Maar de VVD laat een grondige her- structurering van de wijk prevaleren. De wijk moet een moderne, gemengde wijk worden waar voor rond de 3000 Maassluizers weer woongenot is wegge- legd." De rest van de commissie liet een soortgelijk geluid horen. In het vervolgtraject zal eerst de provincie een bewijs van geen bezwaar tegen de bouw moeten afgeven. Daarna moet het gebied, dat ernstig verontreinigd is met zink, worden gesaneerd en pas daarna kan de bouw be- ginnen. Het ministerie van VROM heeft weer grote moeite om de huursubsidie op tijd te betalen. Ongeveer twaalf- duizend nieuwe aanvragen hebben vertraging opgelo- pen, omdat de gegevens op de formulieren niet overeen- komen met de informatie van de gemeentelijke basis- administratie. Dit zei de ver- antwoordelijk ambtenaar J. Uijlenbroek van het ministe rie zaterdag 10 april in het televisieprogramma Kassa. De nieuwe aanvragers wachten soms al maanden op een reactie van het minis terie. Dat heeft nu besloten om achteraf de gegevens pas te gaan controleren, in plaats van vooraf zoals tot nu toe gebeurde. Uijlen broek zei dat de eerste aan vragers komende week hun geld kunnen verwachten. Het probleem doet zich vol gens Uijlenbroek bijvoor- beeld voor bij mensen die nog niet zijn uitgeschreven op hun vorige adres of bij straatnamen als de Sint Ja- cobsstraat. Computers her- kennen die naam niet als er Jacobsstraat op het aan- vraagformulier staat. De klassiek vormgegeven ontwer- pen van 't Noordeindsche Dael zijn geent op de jaren dertig-archi- tectuur. Deze klassieke en roman- tische woonvorm kenmerkt zich door ambachtelijke toepassingen van robuuste baksteen, grote glas- oppervlakken, een klassiek ont werp van de kozijnen, schuine kappen met ouderwetse pannenda- ken en sierlijke dakoverstekken. De veertig woningen zijn verdeeld in acht hoofdtypen. Elk ontwerpty- pe heeft een individueel en nostal- gisch karakter meegekregen. In te- genstelling tot woonwijken met weinig variatie is bij't Noordeind sche Dael gekozen deze acht wo- ningtypen afwisselend neer te zet- ten en te combineren. Dit zorgt voor een verrassend en zeer geva rieerd straatbeeld! Ondanks het combineren van de acht woningtypen straalt 't Noord eindsche Dael een heldere eenheid uit. Dit komt onder meer door de traditionele keuze van materialen en kleur. Ook qua architectuur en vormgeving sluiten de woningen nauw op elkaar en de karakteristie- ke landelijke omgeving aan. Door een royale verkaveling van de grond ontstaat verder een opval-. lend lage woondichtheid. Alles wordt afgewerkt op een hoogwaar dig niveau. Het gebied't Noordeindsche Dael bevindt zich aan de toekomstige Groenblauwe Slinger. Dit is een waterrijk en groen natuurgebied van ongeveer 200 km2 tussen de r Rotterdamse en Haagse regio. Het zorgt voor een bijzondere woon- en leefomgeving. Vanuit't Noord eindsche Dael heeft u een directe verbinding met de provinciale weg naar de A12 en de toekomstige N470. Ontsluiting gebeurt via een ontsluitingslus van 5,5 meter breed met op de hoeken een gemeen- schappelijk plein. De tuininrichting met de gelijktij- dig aan te leggen beukenhagen aan de straatzijde aan de voorkant ge ven 't Noordeindsche Dael een groen karakter. Om de groene be- leving te optimaliseren, zijn ook de zij- en voortuinen betrokken in de parkachtige opzet van het project (traditionele verkaveling van voor- en achtertuinen zou immers een meer gesloten en minder parkach- tig beeld tot gevolg hebben). Er is een doorzicht naar het achterlig- gende landschap in het gebied op- genomen. Bij het ontwerpen is er extra aan- dacht besteed aan de directe relatie tussen woning en tuin: aanbouwen en optionele serres en veranda's doen u genieten van de tuin en de groene aanleg in de wijk. Door het verspringen van de kaprichtingen, het verschil in kaphoogtes en de verschillende afstanden tot de straat, ontstaat een zeer gevarieerd en rijk straatbeeld. Vrijwel alle kavels beschikken over minimaal twee parkeerplaat- sen op eigen terrein.De keramisch beklinkerde straatjes bieden wei nig ruimte voor bezoekersparkeer- plaatsen. Voordeel: het straatbeeld levert weinig geparkeerde auto's op. John de Geus van Kanters Project ontwikkeling vertelt over het tra- ject dat is doorlopen. „Eind 2000 hebben we de ontwerpcompetitie gewonnen die was uitgeschreven door de gemeente Korendijk voor de Stuifakker. Nu is de eerste paal al geslagen en ook de fundering is er al. Van de eerste twee woningen dan, want die zijn al verkocht." Kanters Projectontwikkeling heeft ook klussen waarbij hele wijken met wel zevenhonderd huizen op- geleverd moeten worden. Daarbij komen andere dingen kijken dan bij de ontwikkeling van een gebied waar vijf villa's moeten komen. Die dan ook nog eens geheel naar wens worden gebouwd van de ko- per. Opd e grens van de polder te gen de kern van Nieuw-Beijerland. Het leuke van de ontwerpwedstrijd was dat het niet alleen om de hui zen ging. „We moesten ook de ci- viele inrichting voor onze rekening nemen. Het groen dus, de verhar- ding en de bestrating. dat is een aardig detail om mee te mogen ne men in je ontwerp." De naam voor het project is 'Tus sen Kade en Polderdijk'. Het ge bied wordt op de website van ma- kelaar Veldhoen en Romeijn fraai omschreven. 'In vroeger tijden vormden de kaden en dijken een natuurlijke bescherming van mer- ns en vee tegen het wassende wa ter. Ook nu nog vinden we deze elementen terug in met name het Zuid-Hollandse landschap. Het ge bied voor de kaden waren de slik- ken. De begroeiing van deze slik- ken bestond voornamelijk uit riet. Het gebied tussen de kaden en de dijken was een aantrekkelijke plek. Deze, ook wel bekade gorzen ge- noemde, stukken grond waren erg in trek door de hoge vruchtbaar- heid van de grond. Een aantrekke- lijk stukje polder dus. Deze kwali- teit, zowel in gebruik als beleving, hebben we ook gelegd in het plan Stuifakker' Of in de woorden van De Geus: „Het zijn met recht echte villa's. Royale woningen gebouwd in een jaren dertigstijl met donkere stenen en een klassieke uitstraling. Het zijn alle vijf grote kavels. Het kleinste heeft een oppervlakte van 1100 vierkante meter. En dat op een unieke locatie met een riant uitzicht op de polder, want daaraan worden de villa's gebouwd." Er is uitgegaan van een standaard- woning die de kopers naar eigen wens kunnen aanpassen voor de oplevering. In die standaardwo- ning is op de begane grond een werkkamer gepland maar die kan natuurlijk ook als slaapkamer wor den ingericht. Een deel van de bij- keuken kan dan worden veranderd in een badkamer. De bijkeuken wordt dan wat kleiner maar ook daar is aan gedacht. Want dan wordt de ruimte tussen het huis en de losstaande garage er bijgetrok- ken. Bij de standaarduitvoering is uitge gaan van een gesloten keuken. Tussen de woonkamer en eetka- mer is een wand met deur voor- zien. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om er een open keuken van te maken. En al gaat het om heel grote huizen, er kan natuurlijk aan de achtergevel een kleine of grote serre worden gebouwd. En zo gaan de opties nog een tijdje door, je kunt het zo gek niet ver- zinnen of het kan. En de ontsluiting is ook geen pro bleem. Via de nieuwe randweg 'Het Buitenom' zit men zo in Oud- Beijerland. of op de A29 naar Rot terdam of Breda en Spijkenisse is ook niet ver weg met de pont. Er zxijn diverse busverbindingen die voor een goede aansluiting zorgen op het metronet van Rotterdam en diverse andere buslijnen naar bij- voorbeeld Dordrecht. „Tegen de verwachting in zijn de kopers tot nu toe inwoners van de Hoeksche Waard", vertelt De Geus. „Vooraf hadden we ver- wacht dat het mensen zouden zijn uit de Randstad die de rust kwa- men zoeken Maar blijkbaar spreekt Nieuw-Beijerland de mensen niet echt aan. De eerste twee huizen le- veren we deze zomer op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 13