r r r n uuu u Oud-hoofdcommissaris schets beeld van naoorlogs Rotterdam knalleb 2 Roomboter Appelflappen C luister tip Clara Hill - Restless Times Lai's - Douce Victime lees uitgaansl agenda L i mm mil lak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Memoires van politieman Jan Blaauw in een biografie MEMOIRES VAN EEN OUD-HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE \Meergranen donker *%oez en/of Tijgerwit 2 broden voor ^2 I Polder Meergranen bollen 125 a 'DNiamaaoAdv 01 'su "HI3TI31SNVV 8 '3fl3NNVd -33318 L 'SJ33Nimi 9 'N3D -vavN p 'NHdNaiaaaiax -oh c SHaaava z mrr-fusa aaicLLsaoa 9z iNaov sz 'NaiAioaim pz 'aia ->H3 er 'laaiaod zz 'Naaaia iz ONaAaa 6i 'aansvaa 9i 'ovasaaaN si 'aisaaA pi 'saaads ei 'ovasaaA zi 'vaN -nv n avisaNva 6 'isNaa s 'GNVHacaaa i mrrjuozuoh &m\U door Vincent Wernke ROTTERDAM - Oud- hoofdcommissaris Blaauw presenteert zaterdag bij boekhandel Donner in Rot terdam zijn memoires 'Dos sier Blaauw'. Jan Blaauw was veertig jaar werkzaam bij de politie en doorliep vrij- wel alle diensten van het korps. Vrijwel zijn hele loopbaan bracht hij door in de Maasstad, waardoor zijn memoires tegelijkertijd een goed beeld geven van het na- oorlogse Rotterdam. -if 1)1: tONTON' kujoguj gvgs WSt Onze top 4 van deze week Overheerlijke zochte meergranen bollen 6 \oor I Puddingbroodjes Lekkersnoepen 3 EXCURSIES FESTIVALS EN MANIFESTATIES MUZIEK OVERIGE THEATER 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 Horizontaal 1 Geen nieuw lichaamsdeel erbij. (9) 5 Die jongen meent het echt. (5) 9 Grensplaats. (8) 11 Dit is in de re- gel voor 'n nieuwe regel. (6) 12 Het lag vers in m'n geheugen, zodat ik het ook aan anderen kon vertellen. (7) 13 Eendeel van Brabantis uitge- laten in Essen. (6) 14 Volksliedje. (6) 15 Dit is voor 'n bokser het ein- de. (8) 16 Een bindmiddel. (8) 19 Het vendel werd met bezieling in beweging gehouden. (6) 21 Dit zijn duidelijk Gelderse beesten. (6) 22 Hoofddoek. (7) 23 Hotdog. (6) 24 De bloemen moeten nu maar eens een keer beginnen. (8) 25 Hij houdt de overtreders goed in de gaten. (5) 26 De slaapplaats van kippen. (9). Verticaal 2 De politie wist met het juiste adres de naam van de vrouw te achterha- len. (7) 3 Gastarbeiders. (14) 4 Avonden. (7) 6 Bij 'n vogel kan de- ze gok veel schade veroorzaken. (7) 7 Ontvreem een keukengerei. (13)8 De stille naaister gedroeg zich als een populaire komediante. 14) 10 Transportmanager. (13) 17 Dit is een edelmetaal. (7) 18 Legwagen. (7) 20 Marathon. (7). dOOTBHA 0Z 'OJilVdH 81 'NHXHdJS schap dat voor een derde uit leden van Jazzanova bestaat, en uiteindelijk tot het nummer No Use, een track van Jazzano va' s In Between. De heren van Extended Spirit waren dermate onder de indruk van Clara Hill's vocale prestaties dat ze ston- den te trappelen om haar debuut Restless Times te produceren. Hill's stem blijkt per fect gegoten te zijn voor het geluid van Extended Spirit, dat vergelijkbaar is met het rustige werk van Jazza nova. Haar stem kan zowel zacht en gevoelig, als hard en krachtig klinken, wat de diversiteit aan sfe- ren alleen maar bevordert. Wie al- tijd dacht dat Duitsers geen soul hebben, wordt door Clara Hill tot de orde geroepen. jkl23130 De Berlijnse zangeres Clara Hill maakte in de hoogtijdagen van de acid jazz furore in haar stad met de band Superjuice. A1 brak deze for- matie nooit door, toch werd ze op- gemerkt door DJ Alex Barck van Jazzanova, die haar aan de rest van zijn gezelschap voorstelde. Dit leidde tot samenwerking met Ex tended Spirit, een producersgezel- Engelenzang of sirenenzang? De meerstemmige samenzang van het Vlaamse vrouwentrio Lais verleidt hoe dan ook luisteraars overal ter wereld. Na Dorothea duurde het bijna vier jaar voor de zangeressen Jorunn Bauweraerts, Annelies Brosens en Nathalie Delcroix hun derde album uitbrachten. Ze had- den lang getwijfeld over de rich- ting die ze zouden inslaan en wel- ke producent ze zouden kiezen. Uiteindelijk ging Lais in zee met popprodu- cent Wouter van Belle, bekend van onder an- dere Gorki, Novastar en Flip Kowlier. Van Belle heeft het album Douce Victime een heel specifieke klank- kleur gegeven, veel krachtiger, warmer en organischer dan Lais' vorige cd's. Dit is ook de verdienste van ar- rangeur en (film)com- ponist Andrew Powell, die gewerkt heeft met onder andere Kate Bush en Belle Sebas tian. De teksten die Lais koos uit oude liedboeken gaan dit keer voornamelijk over pijn en dood- gaan. De verhalen van De Drie Maagdekens en Wanhoop Van Een Wees kennen bijvoorbeeld een tragische afloop. Prachtige verhalen, rijke vocale harmonieen, gedurfde moderne instrumentaties Douce Victime is een grote stap voorwaarts. Fascinerend! kax4826 Na zijn werkzame periode bij de politie heeft Jan Blaauw nooit echt stil gezeten. Het deze week ver- schijnende 'DossierBlaauw' isal- weer zijn tiende boek. Anders dan bijvoorbeeld Appie Baantjer be- perkt Blaauw zich altijd tot feiten. Fictieverhalen zijn aan hem niet besteed. Vrijwel altijd behandelt hij in zijn boeken zaken die hij tot in detail uitzoekt. Zo beschreef hij enkele jaren geleden de beruchte Puttense Moordzaak. Mede dank- zij zijn inspanning en die van mis- daadverslaggever Peter R. De Vries werden de twee verdachten vrijgesproken. In zijn boek had Blaauw al aangetoond dat beide heren onmogelijk de daders kon- den zijn. Gezien zijn achtergrond is het niet verwonderlijk dat ook 'Dossier Blaauw' geen hapklare memoires zijn die je even tussendoor vluch- tig kunt lezen. In zijn tiende boek neemt Blaauw zijn lezers in acht hoofdstukken mee langs belang- rijke gebeurtenissen uit zijn leven, waarbij de nadruk vanzelfspre- kend ligt op zijn werk. Johannus Albertus Blaauw werd op 2 april 1928 geboren in een huisje in Nieuw-Buinen in Dren- the. Het gezin zou totaal gaan be- staan uit tien kinderen. Zijn vader werkte eerst als bakker, maar werd in 1921 aangesteld bij de politie. Later verhuisde het gezin naar Noord-Brabant. Na de Tweede Wereldoorlog meldde Blaauw zich aan als oorlogsvrijwilliger. Daarvoor moest hij wel zijn leef- tijd kunstmatig met twee jaar op- voeren, want de minimumleeftijd was immers achttien jaar. Een- maal terug in Nederland wilde Jan Blaauw niets liever dan in het voetspoor treden van zijn vader. Hamertenen zaten een carriere bij de politie in eerste instantie in de weg, maar na een operatie vertrok hij in 1950 alsnog naar Rotterdam om daar in dienst te treden bij de politie. Hij kon ook naar Amster- dam, maar dat werd hem door zijn vader afgeraden ('die Amster- damse politie is niks voor jou'). Blaauw begon zijn politiecarriere begin jaren vijftig in Charlois waar de meest spraakmakende criminele activiteiten diefstal van fietsen en het jatten van metalen waren. Terwijl Blaauw carriere maakte binnen het korps, greep echter ook de criminaliteit om zich heen. Bij de zedenpolitie kreeg hij veel te maken met de prostitutie, die zich toen concentreerde in de wijk Katendrecht. Uit het hoofd- stuk dat aan dit onderwerp is ge- wijd, blijkt dat de huidige proble- men rond de Keileweg alles behal- ve nieuw zijn. Dertig jaar geleden kwamen dezelfde plannen, sug- gesties en ideeen al eens voorbij. „En de prostituees in Rotterdam intussen?"vraagt Blaauw zich in zijn boek af. „Zij leefden nog lang en (on)gelukkig." De meest amusante hoofdstukken zijn die waarin Blaauw verhaalt over het Rotterdam van de jaren zestig en zeventig. Straatontrui- mingen, havenstakingen, voetbal- geweld, de complete politiehisto- rie van Rotterdam passeert de re vue. Als lezer kun je je niet aan de indruk onttrekken dat er in de ja ren heel wat veranderd is in de veel ervaring op. In 1971 was hij de eerste Nederlander die een op- leiding volgde aan de befaamde FBI Academie. Met zijn vrouw en kinderen vertoefde hij enkele maanden in Amerika, waar hij uit eindelijk zijn diploma behaalde. Een document dat hem vele malen heeft geholpen bij zijn speurtoch- ten, onder meer het zoeken van in- formatie voorzijnboeken: „Ikheb in dat verband wel eens over Ame rika gezegd dat ik bij reizen in dat land slechts drie dingen nodig heb: een landkaart, een FBI-NA register en een creditcard." Nazijnpensioneringin 1990zette Blaauw zich aan het schrij ven. Hij schreef columns voor het Rotter- dams Nieuwsblad en Radio Rijn- mond en publiceerde in 1992 zijn eerste boek. Voor de daaropvol- gende boeken verrichtte hij altijd uitgebreid archiefonderzoek, waarbij hij werd bijgestaan door zijn vrouw, steun en toeverlaat oo Aanbiedingen zijo geldig van di 13 t/m za 17 april 2004 maatschappijNiet voor niets ver- zucht Blaauw: „Intussen zijn we wel vergeten hoe lichtvaardig over een reeks van jaren is omge- sprongen met zaken als eigen ver- antwoordelijkheid, tolerantie, toezicht en het begrip mijn en dijn. Inmiddels verkeren we in een situ- atie waarin geweld, onverdraag- zaamheid en egoi'sme hoogtij vie- ren." Naast een historisch inkijkje is 'Dossier Blaauw' ook een boek over een gedreven politieman, bij wie het politiewerk duidelijk in zijn hart zit. Blaauw doorliep vrij wel alle diensten en eindigde als hoofdcommissaris. Hij was altijd nieuwsgierig naar ontwikkelin- gen bij de politie in andere landen. Daartoe bezocht hij korpsen in ve le landen om daar ideeen op te doenensoms-zoalsbij zijneerste reizen naar Amerika - dingen te zien die in Nederland nog onbe- kend waren. Zo zag hij in de jaren zestig in Amerika voor het eerst wat drugs konden aanrichten, ter wijl de hele drugsproblematiek op datmomentnogeenver-van-mijn- bed-show was voor Blaauw. Ook op andere gebieden deed de Rotterdammer in het buitenland Nelly. Zij overleed in 1994, vlak voor het verschijnen van 'ons boek', zoals Blaauw zijn onder- zoek naar de Duitse seriemoorde- naar B runo Ludke omschrij ftZij n meest bekende boek verscheen in 2000 en was gewijd aan De Put- tense Moordzaak. „Inspannende en interessante jaren", schrijft Blaauw, die uiteindelijk leidden tot de vrijspraak van de 'twee van Putten'. In 'Dossier Blaauw' doet Jan Blaauw verslag van al deze en nog meer gebeurtenissen. Voor eenie- der die gei'nteresseerd is in mis- daad, politie en het naoorlogse Rotterdam is dit boek een absolute aanrader. Bovenal is 'Dossier Blaauw' echter een persoonlijk boek geworden van een man die duidelijk verknocht is aan het po litiewerk. Ruim veertig jaar zette hij zich in voor de goede zaak, maar ook daarna en blijft hij door middel van het schrij ven van boe ken bezig met zijn vak. 'Dossier Blaauwwordt komende zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur gepresenteerd bij boekhandel Donner in Rotterdam. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en kost 16,95 euro. Arboretum Trompenburg, Iloninger- dijk 86, ROTTERDAM Museumweekend. Wandeling met gids: 'Lentebloeiers' meewandelen met de gids. t/m 18 apr; 14.00 Centraal Station Rotterdam, Stati- onsplein 1, ROTTERDAM, Hal Culturele Route. 20 apr; 14.00 Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, ROTTERDAM Rondleiding. Voor volwassenen. t/m 18 apr; 13.30, 14.30 en 15.30 Diverse locaties, ROTTERDAM MotelMozaique. t/m 18 apr Veerhaven, Rotterdam Heineken Race of The Classics, t/m 19 apr Alliance Francaise, Westersingel 14, ROTTERDAM, de Galerie Begane grond Soiree - Chansons franfaises. 16 apr; 19.30 Bergsingelkerk, Bergsingel 152, ROTTERDAM Orgelconcert. O.l.v. Andries Stam. 17 apr;16.00-16.45 Crosstown Beats. No Needles. 16 apr; 19.00-05.00 Party Night. 16 apr; 19.00-05.00 De Juf. Nederpop. 17 apr; 19.00-05.00 25 jaar Jazz Rotterdam Conservatori- um. JazzXtentions met o.a. zangeres Xandra Verkroost-en bassist Aram Kers- bergen. 19 apr; 22.00 RC Trombone Octet, featuring Louk Boudesteijn, Ilja Reijngoud en Bart van Lier. 20 apr; 22.00 Prachtig, Willemsplein 93-97, Rotter dam Jazz op zondag: Darjeeling. Live jazz. 18 apr; 15.00 Ahoy' Rotterdam, Ahoy'-weg 10, ROTTERDAM Craze 2004. Met artiesten uit India. 17 apr; 20.00 Concert- en congresgebouw de Doe- len, Schnuwburgplein 50, ROTTER DAM, Doelencafe Jazz at the Doelencafe. Tango-ensem ble van het Rotterdams Conservatorium. 18 apr; 14.30 Concert- en congresgebouw de Doe- len, Schouwburgplein 50, ROTTER DAM, Eduard Flipse Zaal Harmen Fraanje Kwartet. Met o.m. Nelson Veras. 17 apr; 20.30 Concert- en congresgebouw de Doe- len, Schouwburgplein 50, ROTTER DAM, Grote Zaal Gouden Meesterwerken. t/m 16 apr; 20.15 Wereldberoemde pianisten. 17 apr; 20.15 Grote Matinees. 18 apr; 14.15 Concert- en congresgebouw de Doe- len, Schouwburgplein 50, ROTTER DAM, Jurriaanse Zaal Noord-Afrikaanse muziek. 16 apr; 20.15 Kamermuziek op zondagmiddag. 18 apr; 14.30 Strijkkwartet. 20 apr; 20.15 Concert- en congresgebouw de Doe- len, Schouwburgplein 50, ROTTER DAM, Willem Burger Zaal Saudade. Dudu Araujo. 17 apr; 20.15 Oude Luxor Theater, Kruiskade 10, ROTTERDAM Fernando Lameirinhas. 15 apr;-20.00 nieuwe Luxor Theater, Posthumaiaan I.ROTTERDAM Hold Tight, It's 70's Night. 19 apr; 20.00 Theater de Evenaar, Willemskade 25, ROTTERDAM Zescontinentenproject. 17 apr; 20.15 City Kerk het Steiger, Hang 17, ROT TERDAM heNK Salon. M.m.v. van het gemengd koor 'Voci Volante' en haar kleinkoor Klaas'. 18 apr; 14.30 Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25, ROTTERDAM Oude Muziek: Egidius Kwartet. 17 apr; 20.00 Baroeg, Spinozaweg 300, ROTTER DAM Desire. (Por heavy atmospheric doom); The Provenance (S atmospheric doom) 1. 16 apr; 20.00 Zware Metalen Festival. 17 apr; 21.00 Disavowed. (NL brutal death). Pyaemia (NL brutal death), Fleshless (CZ brutal death), Surgical Dissection (SK death), Deception (PL death). 18 apr; 15.30 Bluessocieteit L'Esprit, Wendeldijk 25, ROTTERDAM The Crown Jewels. Rhythm blues. 17 apr; 20.30 Jordy's Inn, Omloopdijk 1, Rotter dam Mercy Man. Blues. 18apr; 14.00-17.00 Nighttown, West-Kruiskade 26-28, ROTTERDAM, Alle Zalen Motel Mozaique. t/m 17 apr; 19.00 Rotown, Nieuwe Binnenweg 19, ROT TERDAM Beulah (US). Klinkt als: The Beach Boys vs Spoon. 15 apr; 21.30 m.U.S.U.K. t/m 22 apr (beh. zo ma di wo vr za) Loosefit. Klinkt als: Soulfunk DJ Speci al. 16 apr; 22.00 Beat the DJ. 18 apr; 21.30 De Scheg, Ambachtsplein 141, ROT TERDAM Seniorenmiddag. Vocal Group 'Blue Note'. 20 apr; 14.00 Wijkgebouw De Larenkamp, Slinge 303, ROTTERDAM Zondagconcert. Shantykoor Overstag. 18 apr; 14.00 Calypso, Mauritsweg 5, ROTTER DAM Rollerdisco. Skates te huur. t/m 22 apr (beh. zo ma di wo vr za); 21.00 Hits. 17 apr; 23.00 Calypso, Mauritsweg 5, ROTTER DAM, Grote Zaal, Lounge Gaylypso. Gaydisco met DJ Thunder- pussy DD King. 17 apr; 23.00 Calypso, Mauritsweg 5, ROTTER DAM, Kleine zaal Zondagmiddag - Jazzmiddag. 18 apr; 16.00 Club Las Palmas,' Wilhelminakade 66, Rotterdam Huisje, Boompje, Feestje! 17 apr; 23.00-06.00 Holland Casino Rotterdam, Postbus 2540, ROTTERDAM Hind. 15 apr; 21.00 Prinses Theater, Schiedamseweg 19, ROTTERDAM Thank God it's Friday!!!!! 16 apr; 19.00 Metz on Sunday. 18 apr; 18.00 SKVR Muziekschool Dalweg, Dalweg 5, ROTTERDAM Open Podium. 20 apr; 20.00 Waterfront, Boompjeskade 10, ROT TERDAM 90 Day Men (ovb). solo men only. 15 apr; 21.00 Baby Woodrose (DK). Skidmarks. Cafevertier: Twist! Crazy popcorn sound met Senor ALberto Roccalber- ti. 16 apr; 21.00 De Buurtsuper! 17 apr; 23.00 Albeda College, Rosestraat 1103, Rot terdam Tweede Feijenoordse Poeziefeest. Ver- rassende podiumacts en natuurlijk de fi nale van de gedichtenwedstrijd. 18 apr; 14.00-18.00 Zaal de Unie, Mauritsweg 34, ROT TERDAM Preken voor andermans Parochie. 15 apr; 20.00 Theater de Evenaar, Willemskade 25, ROTTERDAM Het Nationaal Museumweekend. t/m 18 apr; 10.00-17.00 Zaal de Unie, Mauritsweg 34, ROT TERDAM Rotterdamse films en filmmakers pre- senteren. Gesprekleider: Christiaan van Schermbeek. 16 apr; 20.00 Buurthuis Basta, Schoterbosstraat 17, Rotterdam Bingo, t/m 15 apr (beh. zo ma di wo vr za); 13.00 Buurthuis Mozaiek, Schommelstraat 69, Rotterdam Bingo avond. 15 apr; 19.00 Wijkgebouw de Esch, Rijnwater- straat 7-23, ROTTERDAM Surinaamse Thema. 15 apr; 20.00 Nivon centrum, Dirk Smitsstraat 76, ROTTERDAM Buitensportcafe. Bert ter Horst over het NIVON: Bergsporttrefkamp in Vicoso- prano (Zw). 16 apr; 20.00 Partyschip De Smaragd, Westerkade t.o. Cafe de Balletent, Rotterdam Talentenjacht. 5 april nog 1 voorronde, 12 april halve finale en 19 april de grote finale, t/m 19 apr (beh. zo di wo do vr za);20.00-23.00 SKVR Muziekschool Centrum-West, Willem Buytewechstraat 70, ROT TERDAM Saxofoondag. 17 apr; 09.00 Seniorensoos Willebrord, Vrijebanse- straat 50, ROTTERDAM Crea. Gezellig kreatief bezig zijn onder deskundige leiding. 15 apr; 13.30-16.00 Bingo. Leuke en nuttige prijzen te win- nen op de dinsdag-middag bingo in de Willebrord Soos. 20 apr; 13.30-16.00 Historisch Museum De Dubbelde Palmboom, Voorhaven 12, ROTTER DAM Museumweekend. t/m 18 apr Maritiem Museum Rotterdam, Leu- vehaven 1, ROTTERDAM Museumweekend. t/m 18 apr; zaterdag 10.00-17.00;zondagl 1.00-17.00 Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, ROTTERDAM Het is maar een impressie! Workshop voor kinderen tussen 6 en 11 jaar. t/m 18 apr; 14.00-16.00 Activiteitencenbtrum Zjaak. Maria Wesselingstraat 8, ROTTERDAM Poppentheater Pom Pom. Voor kinde ren van 3 t/m 6 jaar. 18 apr; 15.00 Hotel New York, Koninginnenhoofd 1, ROTTERDAM, de Blauwe zaal Jan Klaassen. Sprookjestheater Margo van Schie-Biesta.t/m 18 apr (beh. ma di wo do vr za); 11.00 Oude Luxor Theater, Kruiskade 10, ROTTERDAM Jan Jaap van der Wal. Staat. Nadere in- formatie volgt op de avond zelf. Oude Luxor Theater 20.00 t/m 17 apr; 20.00 Maarten van Roozendaal Egon Kracht. Tijdelijk Tekort aan Chronisch Geluk. 18 apr; 20.00 Rotterdamse Schouwburg, Schouw burgplein 25, ROTTERDAM, Grote Zaal Romeo en Julia. Toneelgroep Amster dam. Van William Shakespeare. 15 apr; 20.15 Zuur. 20 apr; 20.15 Theater Zuidplein, Zuidplein 60-64, ROTTERDAM, Grote Zaal Arie en Silvester. Rammen! zo snel mo- gelijk persoonlijk toespreken. 20 apr; 20.00 Kleine Zaal Droog Brood, t/m 15 apr; 20.15 Bob en Ko. Theatergroep Delta. 18 apr; 14.15 nieuwe Luxor Theater, Posthumaiaan 1, ROTTERDAM De Vliegende Panters. t/m 18 apr; 20.00 Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, ROTTERDAM Fridaynight Spotlight: Groninger Stu- denten Cabaret Festival-Finalisten. 16 apr; 20.30 Theater't Kapelletje, v.d. Sluijsstraat 176, ROTTERDAM Yvonne. Risk, t/m 18 apr; 20.30 Buurtcentrum Westerpoort, Heem- raadstraat 60, Rotterdam Hou mijn hart vast. Rotterdams Wijk- theater. 18 apr; 15.00 De Middelburgt, Plein 1953 191, ROTTERDAM Casa Mundial. Rotterdams Wijktheater. 19 apr; 13.30 Wijkgebouw Heijplaat, Victorieux- straat 20, ROTTERDAM De verdwalingen van Z. Rob Heiligers. Vanaf 6 jaar. op weg naar huis.... Is hier zijn thuis? 16 apr; 14.00 Wijkgebouw de Scheg, Ambachts plein 141, ROTTERDAM Clown Gevraagd. Kindertheater Pagetti. Vanaf 4 jaar. 16 apr; 16.00 Cabaret Restaurant Schelling's, Voorhaven 51, ROTTERDAM Dan maar zo... Bestaande uit Karin Le vin, Monique van de Ster en Karel Witt, maken er een gezellige puinhoop van tij- dens uw vier-gangen-diner. 15 apr; 18.30 De Tunes. De Tunes zetten de zaak weer ouderwets op hun kop. Met: Harry Jan Bus, Steef Vooren en Emiel Benda. Het leukste cabaretdiner van Rotterdam, t/m 16 apr; 18.30 Dan maar zo... Bestaande uit Karin Le vin, Monique van de Ster en Karel Witt, maken er een gezellige puinhoop van tij- dens uw vier-gangen-keuze-diner. 17 apr; 18.30 De Flamingo's goes Delfshaven. Peter de Koning en zijn kornuiten maken ook dit seizoen Schelling's weer op hun ei gen wijze onveilig tijdens een heerlijk cabaret-diner. 18 apr; 17.30 Prinses Theater, Schiedamseweg 19, ROTTERDAM Even naar de buren, de Enge Buren! Je zult maar worden uitgenodigd voor een rustig etentje, wat ruw wordt verstoord door de Enge Buren. Daar wordt zeker nog lang over nagesproken. Avondvul- lend programma vol hilarische momen- ten. 15 apr; 18.30 Vedette Dinnershow. De felbegeerde Vedette-awards worden uitgereikt. 17 apr; 19.00

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 18