schiedam Moties WD tegen zin in van burgemeester ENGELEN DOK 99 20x30 ALLE LCD/PLASMA TV'S IIM. PR US. VERLAA GO HI D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND r KORTING! Plussenburgh architectonisch hoogstandje Weer verzet tegen A4 /tiV PvdA op herhaling in Zuid Demos speelt zondag de laatstethuiswedstrijd 6 weken Rotterdams Dagblad Terrassen in centrum langeropen v SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND EEN GEZELLIGE AVOND UIT Infomarkt beleidsplan Spaanse Polder en 's-Graveland gratis L Rotterdam Geen paniek Getuigen schietpartij metro gezocht Sterke- verhalen- wedstrijd voor €19,50 VAN 11.00 TOT 17.00 UUR I IV L VIDE# AUDI# KTV 16 APR 17 APR 18 APR Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 14 april 2004 lie Jaargang nr 16 j SCHIEDAM - Mensen die graag tot diep in de nacht 'een ter- rasje pikken' mogen op een mooie zomer hopen. Ook in Schiedam waar alle terrassen van de binnenstad tot een uur 's nachts open mogen zijn. Op dit moment gelden nog verschil- lende sluitingtijden zoals 22.00 uur op de Broersveld en de Hoogstraat en 23.00 uur op de Oude Sluis. Maar op de Koe- markt en Grote Markt mag tot een uur na middernacht op straat geschonken worden. 'Verwarrend, frustrerend en onno- dig', zo concludeerde de WD die in de gemeenteraad met moties kwam. worn tegen betaalbare prijzen? Zie onze advertentie elders in deze krant GRILLCAFE BAR BOWLING K INDEXPRINT! *9 VANDAAG gebracht, morgen KLAAR! -m STUDIOKWALITEIT WWW.FOTQKLEIH. mai Gratis afhalen Oostzeedijk/ Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 Scherp in prijs Oproepcentrale rr*«4Biss-t:«a ci ho-nJ .00 UUR MOO I W££(2 OM €£N T£££ASJ£ PtiO&N Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 19,50. Vul snel de bon in! JA! Noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement!* Of bel gratis 0800-0642 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen 1 AAR - door Frank Willemse - Al MEER DAN 30 JAAR - KEUKENS TEG ELS SANITAIR Barendretht, Van t Hoffstraat 8,010 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010 -262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41 0181 - 62 32 00 www.engeleR-fcv.Rl Anna van Saksenweg 1 - Vlaardingen Het aannemen van de motie 'gelij- ke sluitingtijden' was tegen de wens van burgemeester Scheeres die verantwoordelijk is voor de ho- reca in Schiedam. In de nieuwe no- ta Horeca, stelde hij verschillende sluitingtijden voor verschillende gebieden in het centrum vast. In de 'concentratiegebieden' voor hore ca als Broersvest, Koemarkt en Grote Markt mogen terrassen lan- ger open zijn dan bijvoorbeeld op de Hoogstraat. Een ervaringsgege- ven volgens Scheeres. Zo ver- wacht hij problemen met omwo- nenden van de Oude Sluis waar ca fe Sjiek haar terras heeft. Een smal gebied waar het geluid weerkaatst tegen de gesloten gevels. En waar bewoners wonen die de volgende morgen vroeg op moeten en kinde- ren hebben. Zij zullen terecht gaan klagen, zo verweerde hij zich. De raad dacht daar anders over en stemde in meerderheid voor gelij- ke terrastijden. Waarbij de Burge meester wel het recht behoudt om horecaterrassen vroeger te sluiten bij geluidsoverlast. Naast de sluitingstijden was er een tweede motie tegen geluidsoverlast van de horeca. Via gesprekken met de pas opgerichte Horeca Neder- land afdeling Schiedam kwamen de WD en CDA met een motie voor het toestaan van taxi's in wandelgebieden. Taxi's mogen daarmee ook in loopgebieden zo als de Hoogstraat stapvoets rijden naar klanten van cafe's en restau rants. Dit ter voorkoming van de overlast en veiligheid van klanten die na sluitingstijd naar taxi's moe ten gaan zoeken. Zo hopen de WD en CDA een balans te vinden tussen wonen en horeca in de bin nenstad. Ook deze motie werd aan- genomen. Een derde motie die de horecaver- gunningen wilde veranderen werd ingetrokken toen de burgemeester beloofde enkele strenge regels te willen versoepelen. Nu zijn exploi- tatievergunningen onbeperkt gel- dig maar volgens de nota moet el- ke drie jaar de vergunning worden vernieuwd. Deze periode wordt vijf jaar en het tussentijds wisselen van leidinggevende of beheerder zal gemakkelijker gaan. De burg- meester beloofde dat nieuwe, tijd- rovende, administratieve romp- slomp vermeden zou worden zodat deze motie niet ter stemming werd aangeboden. SCHIEDAM - Het Theater a.d. Schie waszaterdag 10 april van de Marokkanen. De Stichting Narcis vierde erhet Narcis-Festival met een keur aan Marokkaanse artiesten. Publiekstrekker was Khalid Bannani, volgens de flyer de beste Marokkaanse artiest die alle Marokkaanse muziekstijlen heel goed beheerst Zondag 11 april was er voor de kinderen een speciaal kinderprogramma in Wijkcentrum Nieuwiand. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De gemeenten Rot terdam en Schiedam organiseren woensdag 14 april een informatie- markt voor ondernemers en vast- goedeigenaren van de Spaanse Polder en 's-Graveland. Centraal staat het nieuwe integraal gebieds- gericht beleidsplan voor deze be- drijventerreinen. De informatie- markt wordt vanaf 20.00 uur ge- houden in het Rotterdam Airport Hotel. In het integraal beleidsplan zijn de beleidslijnen op het gebied van economie, ruimte en milieu voor BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U AFDRUKKEN VAN! PIGITAIE HffO S] 18 t b I ti I ii| Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewoners vereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 53cm LCD-TV Topklasse 53cm LCD-TV Superieure beeldkwaliteit: 1024x768 resolutie 3 ingebouwde luidsprekers Bxhxd: 52.8x51.6x23cm (incl. voet) NORMAAL 1699.°° Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs indusief B.T.W. Alle voorgaande aanbledingen komen hierbij te vervallen zowel de Spaanse Polder als 's- Graveland verder uitgewerkt. De ze beleidslijnen zijn in 2000 door de gemeente Schiedam en in 2001 door de gemeente Rotterdam vast- gesteld. Het plan dient als basis voor de nieuwe bestemmingsplan- nen voor beide terreinen. Schie dam en Rotterdam werken geza- menlijk aan de bestemmingsplan- nen maar hanteren elk een eigen procedure om uiteindelijk tot een defmitief vastgesteld bestem- mingsplan voor beide terreinen te komen. Schiedamse ondernemers kunnen zich op deze avond laten informe- ren over het nieuwe beleid dat in het voorontwerp bestemmingsplan 's-Graveland en Spaanse Polder Schiedam staat beschreven. Op de avond zelf kunnen zij niet formeel op het voorontwerp bestemmings plan reageren, maar wel tijdens de inspraakprocedure 'voorontwerp bestemmingsplan' die de gemeen te Schiedam direct na de bijeen- komst start. In 2015 moeten de Spaanse Polder en 's-Graveland zijn omgevormd tot een modern gemengd terrein met een verschijningskwaliteit die bij een dergelijk terrein hoort en waar de ondernemers trots op kun nen zijn. Samenwerking met en in- teractie tussen de gemeenten Schiedam en Rotterdam en de on dernemers staan hierbij centraal. SCHIEDAM - De oproepcentrale is op zoek naar vrijwilligers die mensen in een rolstoel wat meer buitenlucht willen geven, die een dementerende oudere een paar uurtjes gezelschap willen houden of die een gezellig contact op wil len bouwen met mensen die door hun chronische ziekte of handicap weinig contacten meer hebben in hun directe omgeving. Voor meer info: oproepcentrale zorggroep water- wegnoord.nl of Karen van Zeijl, tel. 427 81 77. westblaak 1 SO postbuS 1 685 3000 tor rotterdam SCHIEDAM - De fractie van de PvdA begint aan een nieuwe reeks wijkbezoeken. Startpunt is de wijk Zuid. Zaterdag 17 april gaan de raadsleden onder leiding van Maarten Groene eerst op bezoek bij Belangen- en bewonersvereni- ging de Plantage. Daarna gaan ze naar Bewonersvereniging Schie dam Zuid (BVSZ) aan de Lelie- straat 10. Om 10.00 uur vindt de eerste begroeting plaats bij het be- stuur van De Plantage. In een rondleiding door De Plantage staat het thema 'Kapitaalvernietiging en gebrek aan communicatie' cen traal. De route is dusdanig uitge- stippeld dat onderwerpen die de bewoners ook bezighouden belicht kunnen worden. Het gaat onder meer om de gevaarlijke verkeerssi- tuatie in de Lange Nieuwstraat, de muziektent, fietsbeugels, handha- ving hondenpoepbeleid, en in- en uitritten van nieuwbouwprojecten aan de Lange Nieuwstraat. Ook komen al wandelend onder werpen aan de orde als bestem mingsplan binnenstad, gebrekkige communicatie met de gemeente en het functioneren van het wijkbe- 10-21 uur MINIMAAl voor uw hurdigeauto of 1.51M3,- bovenop de ANWB/BOVAC irtruilwaarde www.occasionfestival.nl heeroverleg. Het functioneren van het wijkbeheeroverleg staat ook op de agenda van het gesprek met de BVSZ. Vanaf 11.30 uur blikken bestuur en fractie terug op het af- gelopen half jaar en wordt ook be- sproken wat de samenwerking heeft opgeleverd. Contacten over onder andere het openhouden van het bibliotheekfiliaal, de kinder- boerderij, subsidie Maasboule- vardfeest hebben hun vruchten af- geworpen. Maar er valt nog veel te doen in Zuid als het gaat over buurtpreventie, overbewoning, te- rugdringen criminaliteit, wijkge- richt werken en een economische impuls voor de Groenelaan. Ten- slotte heeft de PvdA zoals gebrui- kelijk een deel van de dag van 12.00 - 15.00 uur) een plek nabij de kruising Hagastraat/Groenelaan tegenover Albert Heijn ingericht om bewoners uit de wijk Zuid, maar ook andere belangstellenden te ontmoeten. SCHIEDAM - Bij de Riagg Vlaar dingen gaat dinsdag 27 april een cursus 'Geen Paniek' van start voor mensen van 18 tot en met 60 jaar. De cursus is bedoeld voor mensen die in lichte mate last heb ben van paniekklachten en hier iets aan willen doen. Paniekklachten zoals duizeligheid, hartkloppin- gen, zweten kunnen zomaar optre- den, maar ook in bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld een drukke winkel, in de trein of auto. In acht bijeenkomsten, wekelijks op dins- dagavond van 19.00 - 21.00 uur, komen de volgende onderwerpen aan bod: het verminderen van spanningsklachten, meer grip krij- gen op gedachten die de paniek doen toenemen en het leren om- gaan met moeilijke situaties. De cursus wordt gegeven door de af deling Preventie van Riagg rijn- mond noord west. Kosten zijn 50,- voor de hele cursus. Voor meer in- formatie of aanmeldingen: Elisa beth van Heiningen, 445 34 97. BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - In de metro, tussen de metrostations Park- weg en Schiedam-Centrum, heeft dinsdag 6 april rond 13.30 uur een schietpartij plaatsgevonden. Hierbij is een 19-jarige man gewond ge- raakt. De afdeling Opsporing van het politiedistrict Schie dam doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen. Voorafgaand aan de schiet partij vond in de metro een worsteling plaats. Het signale- ment van de dader luidt als volgt: een blanke, licht getinte man met een lengte van onge- veer 180 centimeter. De man heeft geen snor of baard. Hij droeg een cremekleurige jas, een blauwe skatebroek van katoen en witte sportschoe- nen. Voorafgaand aan de wor steling droeg de dader een donkere, gebreide hoge muts. De politie verzoekt iedereen die getuige is geweest van de ze schietpartij en/of de wor steling in de metro om zich zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan telefonisch via 0900- 8844 (lokaal tarief) of aan de receptie van het politiebureau aan het Bijdorpplein 1. Men kan vragen naar de afdeling Opsporing. SCHIEDAM - Jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar kunnen meedoen aan een sterke-verhalen-wed- strijd, die georganiseerd is door en voor de Schiedamse molens. De komende Molen- dag van zaterdag 8 mei zal in het teken staan van sterke verhalen. De bedoeling is dat deelnemers aan de wed- strijd zelf een sterk verhaal verzinnen over molens. Een sterk verhaal is meestal een verhaal waarin flink wordt overdreven, maar het kan ook over kracht gaan, want dat is ook sterk. Het mag een verhaal zijn over nu, of over vroeger. Het zou (bijna) waar gebeurd kun nen zijn, of een zelfbedacht sprookje. Heel veel verschil lende manieren zijn dus mo gelijk. Er zijn twee eerste prijzen, een voor de inzen- dingen van 8-10 jaar en een voor 10-12 jaar. De win- naars krijgen elk een kado- bon van veertig euro. Ook mogen de winnaars hun verhaal op Molendag 8 mei, om 15.00 uur, zelf ko men voorlezen bij de muse- ummolen. Verder worden de twee winnende verhalen gepubliceerd in het volgende nummer van Schiedams Molennieuws. Het verhaal moet minimaal 1200 en maximaal 2000 woorden lang zijn 2 pagi- na's). Het moet een sterk verhaal zijn, waarin een mo- len voorkomt. Inzenden tot uiterlijk 29 april; met ver- m elding van naara, leeftijd, adres en telefoonnummer. Adres van inzending is: Schiedamse molens sterke- verhalen-wedstrijd, Lange Haven 74-76, 3111 CH Schiedam. De winnaars krijgen schrif- telijk bericht op uiterlijk 5 mei. Een deelnameformulier met alle gegevens kun je op- halen bij de bibliotheek, VW, molen De Walvisch, Westvest en Museummolen De Nieuwe Palmboom, Noordvest 34. SCHIEDAM - Voor voetbalclub Demos volgt komende zondag de allerlaatste wedstrijd uit haar lange historie. Op 18 april wordt vanaf 14.00 uur gespeeld tegen titelkan- didaat sc Victoria'04 uit Vlaardin gen. Hoewel er voor Demos nau- welijks meer iets op het spel staat, de ploeg van trainer Jan van den Hurk heeft zich in de vierde klasse F inmiddels in een veilige haven gemanoeuvreerd, zal er bij de Schiedamse club veel waarde aan worden gehecht de allerlaatste thuiswedstrijd in winst om te zet- ten. Zou Demos daadwerkelijk winnen tegen de koploper dan zou roet in het eten gegooid worden van de Vlaardingse kampioensplannen. En echt onmogelijk blijkt dat niet te zijn. Victoria liet afgelopen maandag een kans om te promove- ren naar de derde klasse liggen door de verliezen van middenmo- ter AVS, 6-0. Demos fuseert na dit seizoen met GTB en Schiedamse Boys tot Har- gasport en is momenteel hard be- zig alle voorbereidingen te treffen voor deze samensmelting. De nieuwe club wordt gehuisvest op de huidige Demos-lokatie. Op de ze plek is nieuwbouw voorzien. Naam: Voorl.: m/v Adres: Postcode: Plaats: Tel.nr.: Geboortedatum: E-mail: Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon vindt u nadere informatie. ra btuur aeze Don in een envelop zonaer postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Antwoordnr. 92100,3009 XB Rotterdam. Rotterdams Dagblad V -i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1