maasstad stad &sto k m PAPERIN0 I Roodbaars 1 FLES WIJN CADEAU!* Vrees voor zelfde luchtvervuiling als Overschie 695 visgilde 010-4707214 Gemiddeid 'Blijkbaar is veiligheid hier gaf de zad n/ef belangrijk genoeg RISTORANTE - PIZZERIA APRIL - ACTIEMAAND Woensdag 14 april 2004 maasstad kerk maasstad weekbladen SCHIEDAM SCHIEDAM - Een tweede Overschie met dezelfde gezond- heidsproblemen. Dat staat volgens de tegenstanders het gebied tussen Schiedam en Vlaardingen te wachten als rijksweg A4 wordt aangelegd. De omstreden rijksweg tussen Delft en het Kethelplein die bijna veertig jaar de gemoederen bezig houdt. Komt die er nu wel of niet? En waarom is dat plan Norder voorbarig en te optimistisch? Dat werd afgelopen donderdag besproken door milieuactivisten in boerderij Landvreugd. Waarvandaan je zo de rijksweg 20 kon horen, zien en ruiken. SCHIEDAM - Stichting Kinderspel organiseert van 3 tot en met 7 mei een vakantieweek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar in Nunspeet. De week is bedoeld voor kinderen die weinig mogelijkheden hebben om vakantie te vieren en voor kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Voor meer info: Leon Collignon, tel. 06-25 21 00 10. ONI Expositie Visgilde Voordeel 500 gram Alleen bij bestelling in het restaurant, minimaal 2 personen. Schiedamseweg 41 D« Schiedam fax:010-44904 60 Elke maand een nieuwe actie. Zie ook de advertentie voor volgende maand in de Maaspost! MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO Gratis Pathe bioscoopkaartje bij 4 uurnetkaarten. ELBLele Hervormde Gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat, zo 10.00 uur: ds, G. de Lang. Accent College, Nieuwe Damlaan, 10.00 uur: cand.mr. J.P. de Man. (Gereformeerde Bond) Grote Kerk, Lange Kerkstraat, zo 17.00 uur: ds. C.M. Visser. (Gereformeerde Bond). Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat, zo 10.00 uur, ds. Wtterweerde. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde, zo 10.00 uur: ds J. van de Peppel. De Ark, Hargplein, zo 10.00 uur: ds. L.G. Bos. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, zo 10.00 uur: ds. W.R. van Wie- ren. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek, zo 10.30 uur: ds W. Verhoef. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30, zo 09.30 uur, ds. F.H. Blokhuis en 16.30 uur, ds. F.H. Blokhuis. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-laan. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219, zo 10.00 uur: ds. J. Visbeek. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg, tijdelijk dicht, dienst van 09.30 uur ver- plaatst naar Martinuskerk. Martinuskerk, W. Andriessenlaan, zo 11.00 uur. euch. viering. Parochiekerk St. Jan de Doper/Visitatie Mgr. Nolenslaan 99, zo 10.30 uur. zondagsviering met koor- en sa- menzang en za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30, zo 10.30 uur, Schrift en Gebed. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106, za 18.00 uur, euch.vie- ring en zo 10.15 uur, Hoogmis m.m.v. herenkoor I.H.D. RK Parochiekerk van het Heilige Hart Lekstraat 55, zo 10.00 uur. euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92, zo 10.30 uur. Havenkerk Lange Haven 70, zo 10.00 uur ere- dienst, vr 20.00 uur bidstond en za 18.30 uur jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63, zo 10.00 en 17.00 uur, ds N. van de Want, wo 19.45 uur, ds. N. van de Want. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein, zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. Kerk der Zevendedags Adventisten Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, za. 10.00 uur. predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat, elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004434 Fax 0104128449 Geopend ma. t/mvr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900 2020299 (10euroct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE VERKOOP: H. Wirtz Telefoon 0104004276 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 010 4004286 of 06 10921026 J. van Merwijk Telefoon 010 4004391 of 0610920979 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Totdinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 0104004366 K.Moerman- vanderKnaap Telefoon 010 4004322 E. Meijer Telefoon 010 4004401 CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010 4004490 MANAGER HUIS-AAN-HUIS-BLADEN AMG D. Captein Telefoon 010 4004485 FOTOGRAFIE: Voornabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Alfe auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Rotterdams Dagblad b.v., c.q. de betreffende auteur Weiniganimovoor veiligheidsdiscussie door Frank Willemse SCHIEDAM - Na het schietincident in de metro, verwachtte ik een zaal vol verontrustte burgers", rea- geerde de gespreksleider. Teleurgesteld was de markt- onderzoeker over de op- komst: slechts 32 Schiedam- mers wilden discussieren over 'Een veiliger Schie dam'. Waaronder vier 'ge- wone' burgers. De computer toonde razendsnel dat de helft van het publiek uit le- den van belangenorganisa- ties bestond en veertig pro- cent ambtenaar of raadslid was. „Blijkbaar is veiligheid hier niet belangrijk genoeg." Zo vroeg de presentator zicb af die op honderd meepraters had gerekend. Vanuit de gemeente waren uitnodigingen gestuurd naar maatschappelijke organisaties als allochtonen, win- keliers, jongerenclubs, vrouwen adviescommissies, de horeca tot aan het Decanaat toe. Adverten ties waren gezet en de pers was ingelicht. Met als lokkertje dat de mening van de burgers in het rap port 'integraal veiligheidsbeleid' meegenomen werd. Het kleine aantal stemmers levert geen be- trouwbaar of representatief resul tant op, moest de vlot heen en weer rennende spreekstalmeester toegeven. Misschien kwam het door het voetbal of het weer, werd er geopperd, maar de avond ging hoe dan ook gewoon door, ledereen kreeg een stemkastje waarop een vraag stond als: hoe veilig- voelt u zich op straat? Waarna in seconden het grote scherm de uitkomsten toonde. Staafdiagrammen in procenten Maar weinigen toonden belangstelling in een discussie over veiligheid in Schiedam. Onder de veertig aanwezigen ongeveer vier 'gewoneSchiedammers. Foto Roger van der Kraan per wijk of per leeftijd. Helaas onbetrouwbare statistieken: im- mers als de twee Gorzenaren op heel veilig stemden, verscheen er een reuze staaf van honderd pro- cent waarbij de Gorzen het veilig- ste stukje van Schiedam werd. Of omdat er niemand onder de 25 jaar was, de uitkomst nul op de vraag of deze categorie zich 'thuis veilig (on)veiligheid te spuien. Van dis cussie was weinig sprake. Dat kwam niet alleen doordat de ge spreksleider uit Brabant kwam en de plaatselijke situatie niet kende, maar ook door de stellige en geen weerwoord duldende meningen uit de zaal. 'De gemeente moet optreden tegen al die inbraken in sportkantines', stelde iemand van voelt'. rapportcij- fer voor de veiligheid in Schiedam. „Tja een zes min, Geen vlees noch vis" waren opmerkingen in de zaal. Want ondanks de lage opkomst weerhield het niet 'de wel-betrok- kenen' om enthousiast hun op- merkingea en grieven over de die hij niet kwijt kon aan de in stances. De politie nam niet op en de RET kon niets doen toen hij meldde over drugsdealers die hij zag in metrostation Parkweg. Ook schrijnend was het verhaal van een dame waar al meerdere keren was ingebroken. Waarna er gesproken werd over het keur- merk 'veilig wonen' waardoor dieven minder kans maken. En bewoners uit Schiedam Oost vertelden het gruwelijke de sportraad. En boze bewoners uit Schiedam Noord gaven een- zijdig de schuld aan de jeugd voor de problemen in hun wijk. Wei een illustrerend verhaal ver- telde een raadslid over klachten verhaal van bewoner Aad Sprong die op klaarlichte dag op straat 'per vergissing' mishandeld werd door drie onbekenden. Maar te vaak bleef het bij losse opmerkingen en erg individuele voorbeelden. Zoals die meneer met een bekeuring voor hardrij- den (42 kilometer) op de Lange Nieuwstraat, enige tijd geleden een 30 kilometer zone, maar nu een stuk waar wel vijftig gereden mag worden. Naast dit gesprek met de burgers van Schiedam zal dinsdagmiddag met professionals worden gespro ken. Politie, beleidsambtenaren en jongerenwerkers kunnen dan hun mening geven. En hiernaast zijn er zogenaamde portiekge- sprekken geweest met Schiedam mers in de wijk. Al deze gege- vens worden verwerkt tot een al- lesomvattend plan wat volgens de gemeente moet leiden tot 'een rij- ke hoeveelheid ideeen over een veiliger Schiedam, waarmee een flinke stap kan worden gezet bij de aanpak van 6611 van de groot- ste maatschappelijke vraagstuk- ken van onze tijd'. Tegengas voor plan Norder van milieuactivisten Midden-Delfland, waar de A4 dwars doorheen komt te lopen richting Schiedam en Vlaardingen. door Frank Willemse le aanleg is) beweert dat de A4 leidt tot 'schonere lucht in het ste- delijk gebied'. Het rapport van TNO veegde de vloer aan met deze conclusie en meldde dat meer dan twaalhonderd woningen in te vuile lucht komen bij aanleg van de A4. Dit rapport was door Norder ge- heim gehouden, maar dankzij uit- lekken door tegenstanders aan de Tweede Kamer gestuurd. Maar Norders boodschap blijft dat de A4 er komt. De nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat Peijs stelt een aanzienlijk bedrag 475 mil- joen) beschikbaar voor de auto- baan. Niet genoeg om de hele weg te ondertunnelen en met een ge- deelte onder het maaiveld als een open bak. Weinig geld, wat kan betekenen dat ondertunneling tus sen Schiedam en Vlaardingen kor- ter wordt (kort dek) en waardoor er meer woningen in de gevarenzone komen. Het voorstel om deze wo ningen te slopen is niet bespreek- baar volgens beide gemeenten. Volgens onafhankelijk onderzoe- 'Niet ruiken, niet horen en niet zien' is de eis van de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. Dus niet afbreuk van alleen natuur- schoon waar de geplande rijksweg recht door Midden Delfland gaat. Maar vooral ook de gezondheidsri- sico's voor woningen die naast het opgespoten zandlichaam zijn ge- bouwd. Tegenstanders verenigd in de Vereniging tegen Milieubederf (VTM) samen met Stichting Stop Rijksweg 19/A4 die een beeld schetste van toekomstige luchtver- ontreiniging van Schiedam en Vlaardingen Noord. Volgens een TNO-rapport dat is uitgelekt, zou- den de Europese normen worden overschreden. Met meer stikstofdi- oxide (N02) en fijnstof (PM10). Vooral in de woongebieden rand om het Kethelplein. „Wonen bij deze weg is hetzelfde als het meeroken van twintig sigaretten per dag", stelde de onderzoeker. En dat terwijl plan Norder (PvdA provinciebestuurder die voor snel- ker Gerard Hoek van de universi- teit van Utrecht zijn grenzen moei- lijk te stellen voor luchtverontrei- niging. Elke exacte grens is arbi- trair. Wel bevestigen meerdere on- derzoeken dat wonen naast of bij rijkswegen slecht is. „En niet ver- waarloosbare risico's met zich meebrengt voor gezondheid van kinderen, astmatici en vooral ou- deren. Gemiddeid leven mensen twee jaar minder in deze situatie. Vooral uitstoot van zware Diesel- voertuigen is funest." „Het is on- verstandig", zo luidt zijn eindcon- clusie, „Om de bestaande situatie random het Kethelplein te ver- slechteren met de aanleg van de A4." Een tweede spreker was ambtenaar Joormann van de gemeente Vlaar dingen die zich jarenlang met deze zaak bezig hield. Hij vertelde over de varianten die nog onderzocht en mogelijk zijn (kort dek, lang dek en hoe door Midden Delfland). Maar vooral dat -in weerwil van de Foto Roger van der Kraan berichten van Norder- de komst van de rijksweg niet een uitge- maakte zaak is. Hij somde de pro cedures en aantal onderzoeken op die nog doorlopen moeten worden. Als MER, richtlijnen, en beroepen bij de Raad van State. In het publiek bevonden zich een aantal politici vooral die van Groenlinks met uit Vlaardingen wethouder Ben van der Velde en uit Schiedam fractieleden uit de raad waaronder Henny Hagen die zich fel roerde in de discussie. Zij trok een vergelijking met de uit- breiding van Schiphol. Vooral toen een ambtenaar van Rijkswaterstaat meende een goed woordje voor de aanleg te moeten doen. Nee, die weg komt er voorlopig niet, als het aan de tegenstanders ligt. Op 15 mei wordt actie gevoerd: eerst met een wandeling vanuit Delft naar Schiedam/Vlaardingen. En rond het middaguur bij de Brederoweg met muziek, sprekers en een bal- lonnenwedstrijd. Er worden zo'n 250 actievoerders verwacht. Lathouwers. Het zijn figuratieve SCHIEDAM - Mandoline Orkest ONI geeft vrijdag 16 april een con cert in de Magnalia Dei Kerk aan de Albardastraat 67. Het concert begint om 20.00 uur en entree- kaartjes zijn te koop aan de zaal vanaf 19.30 uur voor 3,50. Ge- woonlijk is het jaarconcert het be- langrijkste optreden, maar dit jaar gaat dit orkest een stapje verder. Op 19 april vertrekt ONI voor een 8-daagse concertreis naar Dallas in Amerika. Deze reis is georgani- seerd in samenwerking met 'The Texas Toot', een stichting die mu- ziekfestivals organiseert. pasteltekeningen en nai'eve acryl- schilderijen op doek. SCHIEDAM - In De Harg-Spa- land aan de Willem Andriessen laan is tot en met 24 mei een expo sitie te zien van werken van John Waar 16 12/4 t/m 17/4 Visgilde Schiedam W.C. Spaland, Hofvan Spaland 65,3121CA j SCHIEDAM-NOORD, Telefoon 010 247 0190 fax 010 247 0191, www.visgilde.nl ^Vteudienst Rijnn,0n De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overlast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toelichting op een aantal klachten van de afgelopen week. In verband met de paasdagen en daardoor gewijzigde sluitingstermijn van de krant, kijken we deze keer terug op de klachten die tot en met donderdag 8 april bij de meldkamer van de DCMR zijn binnengekomen. Stankoverlast waterzuivering Woensdag 7 april kwamen er bij de meldkamer klachten binnen van bewoners van Hoogvliet-Rotterdam en een melding van deafdeling Gevaarlijke Stoffen van het Havenbedrijf Rotterdam over rottingslucht. In eerste instantie kon de uitrukdienst van de meldkamer de bron van overlast moeilijk traceren. Wegens aanhotidende stank in de loop van de week werd uitsluitingsonderzoek gedaan bij scheepvaart, contai- neroverslag en pijpleidingen. De DCMR; stelde vast dat de oorzaak bij de waterzuiveringsinstallatie ten noordoosten van de Botlekbrug moest liggen. De DCMR onderzoekt nog welke maatregelen nodig zijn om een einde te maken aan de stank. Geluidsoverlast van goederentreinen Wekelijks ontvangt de meldkamer klachten van inwoners van Oostvoorne over de geluidsoverlast van de goederentreinen van en naar de Maasvlakte. Zo ook op 7 en 8 april. Er is zowet's nachts als overdag hinder van de goederentreinen. In het bewonerspiatform Hinder en Veiligheid Westelijk Voorne is deze geluidsoverlast onder- werp van gesprek (geweest) met gemeentelijke bestuurders van West Voorne, Rotterdam, ProRail (uitvoerder spoortrajecten) en de DCMR. De klachten over geluidshinder worden genoteerd en gebruikt bij ver der onderzoek en uitvoering van toekomstige plannen, zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De milieuklachtentelefoon: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Of uw klacht via internet: www.dcmr.nl. Deze actie loopt vanaf 5 april, zolang de voorraad strekt. Geldt alleen voor aankoop bij een RET Verkoop- en Informatiepunt (dus niet bij bus, tram of kaartautomaat). Kijk voor meer informatie op www.ret.rotterdam.nl of www.pathe.nl, bel gratis met RET Klantenreacties 0800-6061 of ga naar een van de RET Verkoop- en Informatiepunten. A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 3