schiedam PvdA, GroenLinks, CDA en WD maken periode vol DiGITALE CAMCORDER il\l PRIJS VER 1 Schiedam bouwt 1450 ouderenwoningen Mag ik er nog een? KORTING! ZONDAG 25 APRIL GEOPEND v Protocol tegen het geweld in taxibranche I Actie voor behoud Gorzenkerk 6 weken Rotterdams Dagblad 'Politieke verschillen even op de lange baan' maa: Quattro Stagioni Rotterdam m p A20 twee nachten afgesloten (boeo, pe meestc voor€ 19,50 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 21 april 2004 lie Jaargang nr 17 Gratis afhalen SCHIEDAM - De ernstige bestuurscrisis dwingt politiek Schiedam snel, een stabiel en breed gedragen college te vor- men. Opschieten met een nieuw college is de boodschap met (maar) anderhalf jaar te gaan tot de nieuwe verkiezingen. Van- daar dat 'informateur' Maarten Groene(PvdA) niet de inhou- delijke verwantschappen centraal stelt voor een nieuw college maar de nadruk op stabiele verhoudingen en een ruime meer- derheid. TRV ESO Oostzeedijk/ Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 Scherp in prijs SCHIEDAM - In de komen- de jaren staan ruim 1450 huur- en koopwoningen op het Schiedamse woning- bouwprogramma die ge- schikt zijn voor ouderen. Dit staat vermeld in de tweede evaluatie van de nota Oude- renhuisvesting, die het colle ge heeft vastgesteld. AM5TE12.PAMI4ER5 6€£f£6PERUlMT£,.. Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 19,50. Vul snel de bon in! JA! Noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement!* Ofbel gratis 0800 - 0642 Schiedam weekbladen m 3 e fc b a- d a s| Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshoa Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniqinq Schiedam-Post Boertiavelaan 79 SCHIEDAM - Kamerkoor Quattro Stagioni onder leiding van dirigent Aart de Kort verzorgt zondag 25 april een optreden in de Dorpskerk in Kethel. Op het programma staan werken van E)a Vittoria, Rossini en Rorem maar ook composities uit de Anglicaanse traditie van onder meer Stanford en Balfour Gardi ner. De orgelbegeleiding is in handen van Arie de Bruijn. Quattro Stagi oni bestaat bijna dertien jaar, het repertoire bestaat uit zowel geeste- lijke als wereldlijke muziek met een licht accent op de twintigste peuw. De liturg is deze avond ds. J.J. van de Peppel. De teegang is Vrij. Aan het eind van het concert wordt een collecte gehouden. A Weet u dat wij eigenlijk alleen maar tevreden klanten hebbenl! Kom maar langs dan begrijpt Broersveld 127 - 3111LG Schiedam V Tel. 010-473 3316 VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN De politieke twistpunten moeten even op de lange baan waardoor samenwerking tussen 'oude' colle- gepartijen CDA en WD met de oppositiepartij de PvdA mogelijk moet worden. Aangevuld met Groenlinks voor een ruime meer- derheid van 21 van de 35 raadsze- tels. Daarmee lijkt het politieke einde gekomen voor wethouder Henk Jan Habermehl (Gemeente Belan- gen Schiedam) en de collegepartij Leefbaar Schiedam. Drie weken gelden kwam een formeel einde aan de coalitie van deze 'rechtse' partijen na maandenlange ruzies. Een politieke chaos waarbij vele politici gezichtverlies leden of ge- royeerd werden. Opdracht werd gegeven aan de PvdA te komen tot een nieuw coalitieakkoord voor de resterende raadsperiode. Maarten Groene ging enthousiast aan de slag met deze inventarisatie en concludeerde monter binnen een maand met een nieuw college te komen. Inzet van zijn inventari satie via bilaterale gesprekken met alle acht politieke partijen was 'een stabiel bestuur' want daar heeft het aan ontbroken. Haast is geboden want de regeerperiode van een nieuw college is maar anderhalf jaar. Nu verkiezingen organiseren zou de beste oplossing zijn maar dat kan niet in de plaatselijke poli tiek. Een moeilijke klus voor de PvdA want de oude oppositie en coalitie stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Zij beschuldigden elkaar van machtmisbruik in kwesties als erfpacht, integratiebeleid, woning- bouw en bezuinigingen. Ook on- derling gaven CDA, WD en Ge- meentebelangen en Leefbaar Schiedam elkaar de schuld van de crisissituatie. Vandaar het uit- gangspunt bij de inventarisatie: de bereidheid om niemand op voor- hand uit te sluiten. Duidelijk werd dat Leefbaar Schiedam door de an- dere parijen, waaronder ook PvdA, niet als stabiele factor wordt gezien en daarmee (voorlopig) uitgesloten is van deelname aan het college. Dat geld ook voor Gemeentebelan- gen Schiedam die door afsplitsing en personele problemen niet meer collegewaardig is. De eenmansfracties (D66 en AOV) willen oppositie blijven voeren en de Socialistische Partij is voor de WD als partner niet aan- vaardbaar. Blijft, bijna noodge- dwongen, over de combinatie van WD en CDA in samenwerking met de PvdA. Daarbij aangevuld met GroenLinks voor de noodza- kelijke ruime meerderheid in de raad. Andere theoretische moge- lijkheden liggen op dit moment niet voor de hand, volgens Groene. Zodat aanstaande donderdag aan de volgende fase in de onderhan- delingen kan worden begonnen. Gesprekken tussen de vier partijen die een nieuw college willen gaan vormen. Knelpunten als de bezui nigingen, het grondbeleid en de verzelfstandiging van het Open- baar Onderwijs moeten dan weg- genomen worden. Groene ver- wacht binnen een maand de nieu we wethoudersploeg te presente- ren. Frank Willemse REGIO - Taxichauffeurs worden steeds vaker geconfronteerd met geweld en agressie. Om het veilig- heidsprobleem in de taxibranche aan te pakken hebben het Open- baar Ministerie in Rotterdam, de politie Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam de handen in- een geslagen. In een dinsdag on- dertekend Convenant Geweldspro- tocol Taxibranche hebben deze drie partijen en taxicentrale RTC nv afspraken vastgelegd over hoe te handelen bij een geweldsinci- dent in een taxi. De RTC is vooralsnog de enige taxicentrale die het convenant heeft ondertekend. Ook andere taxicentrales of vrije rijders kun- nen zich aansluiten nadat zij een aantal technische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een noodknop, hebben aangebracht. De taxichauf feurs zullen verder bijvoorbeeld een anti-agressietraining moeten volgen. Volgens het convenant verplichten de politie en het Openbaar Minis terie zich incidenten volgens een vaste werkwijze af te handelen. De politie zal bijvoorbeeld bij een melding met de hoogste prioriteit handelen alsof een collega in nood is. Daarnaast zal het Openbaar Mi- nisteriede zaken tegen verdachten waar mogelijk binnen twee maan- den op zitting brengen. Dit convenant geweldsprotocol is niet de eerste die in de regio Rot terdam wordt getekend. Andere bekende voorbeelden zijn het pro tocol dat ten behoeve van RET- medewerkers werd gesloten, en het protocol dat met de gemeente werd afgesloten voor de afspraken rand om geweldsincidenten waarbij ge- meentelijke medewerkers betrok- ken zijn. Het nu gesloten convenant is wel het eerste met een niet-ambtelijke organisatie in deze regio. Rotter dam is ook de eerste van de vier grote steden die afspraken over hoe te handelen met geweldsinci denten in taxi's in de vorm van een geweldsprotocol vastlegt. Digital 8 Compacte Digital8 camcorder Steady Shot voor trillingsvrije opnamen 20x optische- 700x digitaal zoom 2,5" LCD Touchscreen DV-in/out Inclusief accessoires Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen. SCHIEDAM - Op dit moment werken gemeente, Woonplus en bewoners in Groenoord samen aan een herstructureringsplan. Blokken woningen maken plaats voor nieuwbouw, complexen worden aangepast voor ouderen en verder worden diverse complexen ingriipend gerenoveerd. In de Valeriusstraat wordt op de hoek met de Laan van Bol'es de laatste flat gesloopt. foto: Roger van der Kraan ■iboUwmaatschappj» votker bouw< SchtfKiam Tel 010-449 04 12 H|| a n k e B o E w e s Verentgtng Gro«pswonen van Ouderen Schiedam r Jet Remtjes architecten OwwittK^SLsr. Adviesbureau J. Put bv Amstorciam Rotterdam Aan het Bospad worden op het moment 46 seniorenwoningen gebouwd. foto: Roger van der Kraan In de nota ouderenhuisvesting is een aantal beleidsvoornemens ge- formuleerd op het gebied van ou deren en wonen. Schiedam vindt het belangrijk dat deze beleids voornemens zo veel mogelijk wor den omgezet in concrete plannen en projecten waar de oudere schie- dammers behoefte aan hebben. Dat in de komende jaren in Schiedam zo'n hoog aantal woningen wordt gebouwd dat geschikt is voor ou deren is mede een gevolg van de eisen die tegenwoordig in het Bouwbesluit aan een appartement worden gesteld. Met een aantal bouwprojecten is inmiddels gestart. De gemeente gaat de aantallen nieuwgebouwde woningen die voor ouderen ge schikt zijn bijhouden om de ont- wikkelingen tussen vraag en aan- bod te kunnen volgen. Ook wil de gemeente onderzoeken of door opplussen meer ouderen woningen kunnen worden gereali- seerd. Opplussen is het beter toe- gankelijk en bruikbaar maken van bestaande woningen voor ouderen. In februari 2002 startte de woning- corporatie Woonplus Schiedam met een opplusactie in Groenoord Midden. Naast het collectief op plussen van de flatgebouwen (bij voorbeeld het verbreden van de gezamenlijke ingang van de flat, het vervangen van liftdeuren, etc) is ook aan de bewoners een indivi- dueel oppluspakket voorgelegd. Dit pilotproject is inmiddels ge- reed. Van de 168 woningen heb ben 73 huishoudens gebruikt ge- maakt van het individuele pakket. Na mutatie zullen ook de andere woningen beter toegankelijk voor ouderen worden gemaakt. De gemeente wil ook meer inzicht krijgen in het huidige aanbod op het gebied van ouderenhuisves ting. Het is de bedoeling de be staande voor ouderen geschikte woningen aan de hand Van een classificatiesysteem onder te ver- delen in mate van geschiktheid. Van 1 ster, een nultrapswoning tot 4 sterren, een rolstoeltoegankelijke woning. Woonplus Schiedam heeft haar bezit inmiddels ten be hoeve van de advertenties in de woonkrant al geclassificeerd. Niet alleen ouderen zijn een aparte doelgroep als het gaat om de ge schiktheid van een woning, dit geldt ook voor mindervaliden en gehandicapten. Voor deze perso- nen zijn namelijk vaak ook aanpas singen in de woning gewenst. Stichting Fokus is een landelijke organisatie die mensen met een ernstige lichamelijke handicap de mogelijkheid biedt om onafhanke- lijk en zelfstandig te leven door hulp bij de algemene dagelijkse le- vensverrichtingen (ADL). Momenteel wordt er onderzocht welke behoefte er bestaat aan Fo- kuswoningen in Schiedam. De ge meente is zich, samen met Woon plus Schiedam, aan het orienteren welke locatie(s) geschikt zijn voor het realiseren van een Fokuspro- ject. Naast de bestaande beleids voornemens uit de nota Ouderen huisvesting zijn ook andere ont- wikkelingen random wonen voor ouderen opgestart. Een voorbeeld is het organiseren van een Platform Wonen met als thema wonen voor ouderen. De gemeente heeft, in samenwer king met andere partijen op het ge bied van wonen en zorg, het voor- nemen om een platform te organi seren waar via informatiestands, presentaties van nieuwbouwpro- jecten en dergelijke, ouderen infor- matie kunnen krijgen over de ver- schillende projecten op het gebied van wonen voor ouderen in Schie dam. Naar verwachting zal het platform in mei 2004 worden ge houden. REGIO - Het verkeer op de A20 in de richting Hoek van Holland wordt op vrijdag 23 april tussen 22.00 uur en 08.00 uur omgeleid. De om- leiding vindt plaats tussen het Schieplein en het Klein- polderplein. In de nacht van 24 april is op dit weggedeelte de rijrichting Gouda/ Utrecht voor alle verkeer af gesloten tussen 21.00 uur en 08.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De omleidingen zijn het ge volg van werkzaamheden aan het viaduct voor de Ho- gesnelheidslijrt HSL-Zuid Tijdens de nachtafsluitingen worden voorbereidingen ge- troffen om het dek van het HSL-viaduct over de A20 te plaatsen. Met behulp van een kraan zullen stalen lig- gers boven het afgesloten weggedeelte worden gehe- sen. Deze liggers worden op een ondersteuningscon- structie gelegd die al ge bouwd is. Vervolgens zal in juni met behulp van de sta len liggers het dek boven de weg geplaatst worden. Na het plaatsen van het dek moeten de stalen liggers en de ondersteuningsconstruc- tie onder het dek verwijderd worden. Dit zal wederom met behulp van afsluitingen gebeuren. In de nacht van vrijdag 9 juli zal het verkeer richting Hoek van Holland omgeleid worden, zaterdag- nacht 10 juli het verkeer richting Utrecht. De locatie en de tijdstippen van de af- sluiting zijn identiek aan die van 23 en 24 april. De werk zaamheden aan het HSL-vi aduct over de A20 worden uitgevoerd om de Hogesnel- heidslijn (HSL-Zuid) aan te sluiten op Rotterdam Cen traal Station. Behalve een viaduct over de A20 bouwt de projectorganisatie HSL- Zuid viaducten over de Ka- naalweg en Stadhoudersweg in Rotterdam. Ook in de omgeving van het Centraal Station en in Lombardijen vinden uiteenlopende werk zaamheden plaats. Naam: Voort.: m/v Adres: Postcode: Plaats: Tel.nr.: Geboortedatum: E-mail: Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met u w gegevens. In het eotofon vindt u nadere informatie. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Antwoordnr. 92100, 3009 XB Rotterdam. Rotterdams Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1