schiedam Mondjesmaat subsidie voor volksfeest op Zuid 4j mm E E S I 1 33 E a MOEDERDAG KADO'S PRUSDOORBRAAH LAIMOIM DIGITA 179: 1. Voortbestaan Thurlede onzeker hcmtM rSflB jl FIAT IDEA EK-Aanbieding r aterweg viert feest met Oranje i^H OO Bewoners Grote Markt willen rustige zomer Dotje en Lotje lezen voor v°or 29,95 m Maasboulevardfeest dreigt te stoppen VIDE# AUDI Canon ins Landelijke fietsdag Koemarktbrug afgesloten voor verkeer Werk aan de A20 Gesprekaan de Schie over werk Grasmat Plantage verbeterd 8 weken Rotterdams Dagblad Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 5 mei 2004 lie Jaargang nr 19 jp WE DE KELIJKS IN ZE KRANT maasstacfj Gratis afhalen SCHIEDAM - Alleen een wonder kan het festival nog redden. Teleurgesteld en vooral boos reageren de vrij- willigers uit de Gorzen op het besluit van B&W om het Maasboulevardfeest mond jesmaat te subsidieren. Ge- vraagd werd vijftienduizend euro, waarvan het college nu met eenderde over de brug komt. En dat terwijl andere festivals als Stadserffestival of Brandersfeesten wel sub- stantiele geldbedragen krij- gen" aldus de organisie. Vooral het argument dat de activiteiten niet in het cen trum plaatsvinden, zet kwaad bloed bij de Gorzenaren. „Wat is er mis met een volks feest voor 30.000 bezoekers? 1NDEXPR1NT! STUDIOKWAUTIIT 10909-1718^ 3ZS Rotterdam Oostzeedijk/ Hoek Admiraliteitsstraat 8 Tel. 010 403 53 00 Scherp in prijs wnm 4 H gratis EK-shirt JA, ik profiteer van deze speciale EK-Aanbieding!* Of bei gratis 0800 - 0642 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen door Frank Willemse BERGWEG EN CEINTUURBAAN weokblade Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Pecokav Oam 37-45 Geuzenpiein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniqino Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Het nieuws van het cancelen zorgt voor grote commotie in Schiedam. Een actiegroep, ondertekend met de naam 'Vier W(o)estelingen' hing rouwadvertenties op in en rond het Stadserf. En een spontane handtekeningenactie op Koningin- nedag leverde 1500 onderteke- naars op. Ook de politiek schrikt op van dit collegebesluit. Nog vo- rig jaar werd een expliciete motie van het AOV aangenomen tegen het voornemen om alle subsidie te schrappen. Slechts met grote moei- te krijgt het feest nu 'een schijntje' Juist dit jaar wilde het organisatie- comite met nieuwe, grote attracties komen. Twee dagen extra met klassieke muziek vanaf pontons op de Nieuwe Waterweg. Een 'Maas- boulevard goes Classic' op don- derdag en een vrijdag met populai- re muziek met klassieke orkesten, grote koren en zangers die Schie dam Zuid met licht-klassieke klan- ken zouden overspoelen. Dit naast de al jaren succesvolle acties in het weekend als darten op vrijdag, straattheater en popfestival op za- BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U: L VANDA6G GEBRACHT MORGiN KLAAR! terdag en voetbal op zondag samen met de Hollandse meezingers. „De tijd dringt, contracten moeten afgesloten worden met artiesten, voor de reusachtige tenten en an dere huurbedrijven. Ook onze an dere sponsors willen zekerheid dat het door gaat. En zonder de garan- tie van de gemeente en het bedrag van vijftienduizend euro kunnen we echt niet," aldus John van Ou- denaerde. Begin februari ging de aanvraag de deur uit aan het hoofd cultuur van de gemeente, Carel Willems. Die bekeek de totale begroting van meer dan twee ton en adviseerde (slechts) eenderde van het ge- vraagde subsidiebedrag. Volgens de cultuurambtenaar betreft het hier een 'waarderingssubsidie' en geen projectsubsidie. Bovendien is het Schiedams beleid dat alleen evenementen worden gesubsidi- eerd op het gebied van cultuur die in de binnenstad worden gehou- den. Dit om de stadseconomie te ondersteunen. Het argument dat de Maasboulevard als volksfeest een 'lagere culturele waarde' zou ver- tegenwoordigen', ontkent hij na- mens de gemeente. Bovendien, met een subsidiepot voor alle festi vals van 90.000 euro zit meer sub sidie er niet in, volgens de hoogste cultuurambtenaar. Ook de politiek is gealarmeerd en gaat actie ondernemen. De aange nomen motie om het Maasboule vardfeest ftnancieel te steunen, moet nu uitgevoerd worden, aldus een persbericht van maandag. In een brief aan het college stellen ze- ven politieke partijen, alleen de plaatselijke WD doet niet mee, dat de Maasboulevardfeesten dit jaar door moeten gaan. Verwijzend naar de motie en de toezeggingen die ex-wethouder Heijenk vorig jaar heeft gedaan in de gemeente- raad. Voorgesteld wordt om geld te besparen op het Zomerbeatfesti- val dit jaar. Dit door de afdeling Cultuur opgezette festival zou acht keer plaatsvinden op het Stadserf. Voorgesteld wordt om zes zater- dagavonden te vullen en zo geld te besparen voor het festival in De Gorzen. f Omdat er zoveel rommel in A de wereld is, koop je alleen de beste binnen-, of buitenzonwering bij: Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 computer! DE COMPUTER KOOPJES BEURS SPORTHAL MARGR1ET-SCHIEDAM ZONDAG 9 MEI 10-16 UUR HARD- SOFTWARE DIGITAL! FOTO A VIDEO PC-EN VIDEOGAMES INFO DEMO TESTEN REPAREREN Stijlvolle digitate camera 2.0 miljoen pixels Canon zoomobjectief, 35-70mm 1.5" LCD-scherm op achterzijde I Volledig metalen behuizing MORMAAL 2991" Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - Bij het Indie en Korea Monument op crematorium en begraafplaats Beukenhof is afgelopen zondagochtend een herdenking gehouden. Burgemeester Scheeres legde een krans ter nagedachtenis aan de Schiedamse militairen die in het voormailig Nederiands Indie (1945-1950) en Korea (1950-1954) zijn gesneuveld. Op bronzen plaquettes van het herdenkingsmonument zijn de namen te vinden van de gesneuvelde Schiedammers. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Het gaat niet goed met Thurlede. Dat schrijft het inte- rim-bestuur in een bief aan de cli- entenraad, ondememingsraad, het managementteam en de medewer- kers van Thurlede. De huidige fi- nanciele positie is zo slecht dat het voortbestaan van de organisatie onzeker is. Om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen vraagt het interim- bestuur van overheidsinstanties circa 4,4 miljoen euro als eenmali- ge bijdrage om Thurlede te redden. De financiele positie, maar ook de zorginhoudelijke situatie van Thurlede is volgens het interim-be- stuur veel emstiger dan vooraf werd vermoed. Dacht het bestuur twee maanden geleden nog dat Thurlede over 2003 met een ver- lies van circa een half miljoen euro geconfronteerd zou worden, nu wordt het verlies op ongeveer 1,5 miljoen euro geschat. Voor 2004 wordt een verlies verwacht van on geveer 1,1 miljoen euro. SCHIEDAM - De landelijke fiets dag op 8 mei start ook vanuit Schiedam. Vanaf 09.00 uur is het VVV kantoor aan de Buitenhaven- weg geopend. De VVV heeft een route uitgezet richting Beneluxtun- nel. Daar sluit men aan op de be- staande route. De route gaat door de Beneluxtunnel richting Rozen- burg en via Maasluis weer richting Schiedam. De afstand is 35 kilo meter. Routes zijn te koop bij de VVV voor vier euro, inclusief een ticket voor de veerpont Rozen- burg-Maassluis. Maar dat is nog niet alles. Het inte- rim-bestuur heeft ook geconsta- teerd dat er veel te weinig verzor- gend en verplegend personeel aan- wezig is binnen de instelling. Zo'n tien fulltimers te weinig. De kwali- teit van de zorg- en dienstverlening binnen Thurlede laat op diverse onderdelen flink te wensen over. Dit komt overduidelijk naar voren uit interviews met mantelzorgers van de bewoners die Aanvullende Verpleegzorg ontvangen. De aangedragen punten blijken - volgens het bestuur- illustratief voor het gehele huis. Om uit de im passe te komen zal er kritisch ge- keken worden naar de personele formatie. Er moet meer formatie ingezet worden op de zorgverle- ning, maar ingekrompen worden op functies die niet direct zorgge- relateerd zijn. Het voortbestaan van Thurlede ligt nu in handen van de overheidsinstanties. Wanneer die niet over de brug komen met geld lijkt het Woon- en zorgcen- trum ten dode opgeschreven. SCHIEDAM - Omwonenden van de Grote Markt willen een rustige zomer. Deze zomer zouden zij eens willen genieten van hun woonomgeving. In alle rust zonder overlast van zandhopen, graafma- chines en gettoblasters van straten- makers die de Grote Markt herbe- straten. Nieuwe mooie steentjes zijn natuurlijk prima, zo stellen zij maar liever na de zomer. 'T is de vierde keer in vijf jaar dat winkeliers en omwonenden daar een lawaaierige zomer hebben. Was het eerst de herbestrating van de Hoogstraat, later werd de Grote Kerk totaal gerestaureerd. De laat- ste twee jaar wordt het Oude Stads- huis totaal opgeknapt wat. Gevolg ontsierende hekken om de bouw- plaats van het oude plein. „En net als wij denken dat het klaar is, komt de gemeente met de plannen tot herbestrating", zegt Hans Que- kel namens bewoners en onderne- mers. „Nou effe niet hoor", klaagt de ei- genaar van Cafe van Diggelen. Hij ziet een volgend terrasseizoen in het water vallen door deze plan ning. Hij heeft zijn bezwaren op schrift gesteld en alle bewoners de- den spontaan mee. Zij gaan inspre- ken op de vergadering Binnenstad en op de gemeenteraad van 17 mei. Wij willen ook wel eens de ra- men open zetten van de zomer", stelt de heer Pil als bewoner vast. Uitstellen tot na de Brandersfees ten van September dus. Centrum manager Frans Griffioen van de gemeente 'kan zich wel iets voorstellen bij de klachten' maar stelt tevens vast dat technische fac- toren, als vorst en regen deze klus in de winter kan uitlopen tot mis- schien maart volgend jaar. En niet alle ondernemers willen uitstel. Nieuwe uitbater van het Grand Ca fe onder het Stadhuis, Pirn Zaal van't Paard, wil zo snel mogelijk open en een nieuwe bestrating voor zijn terras. SCHIEDAM - Bij de jaarlijkse in- spectie van de Koemarktbrug bleek tegen alle verwachting in dat enkele vitale delen van de brug sneller slijten dan was ingeschat. Omwille van de veiligheid is een reparatie op zo kort mogelijke ter- mijn noodzakelijk. Besloten is nu om de werkzaamheden te verrich- ten van maandag 10 mei tot en met vrijdagavond 14 mei. Er wordt ge- werkt in twee ploegen van 's mor- gens vroeg tot's avonds laat om de brug weer zo snel mogelijk open te kunnen stellen. De brug is gedu- rende de week van 10 mei afgeslo ten voor snelverkeer. Omleiding- routes worden door middel van borden aangegeven. Voor (brom) fietsers en voetgangers blijft de Koemarktbrug toegankelijk. Di rect omwonenden krijgen nog na- der bericht over de werkzaamhe den. SCHIEDAM - Rijkswaterstaat voert in mei gedurende twee week- enden van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur werk uit aan rijksweg A20. De oprit vanuit de Spaanse Polder naar de A20 wordt afgesloten voor alle verkeer. Bo vendien worden er twee van de drie rijstroken vanaf Schiedam richting Kleinpolderplein afgeslo ten. Tijdens de werkzaamheden wordt het houten rijdek van de Giessenbrug vervangen. De werk zaamheden zijn gepland van: vrij dag 7 mei 21.00 uur tot maandag 10 mei 05.00 uur en vrijdag 14 mei 21.00 uur tot maandag 17 mei 05.00 uur. Bij slecht weer zullen de werkzaamheden en week ver- plaatst worden. Het verkeer wordt tijdens de werk zaamheden vanaf de oprit Spaanse Polder richting Gouda omgeleid via de Spaanse Polder naar de Doenkade richting de A13 vervol- gens bij knooppunt Kleinpolder plein de A20 richting Gouda. Naar verwachting zal het afsluiten van twee van de drie rijstroken vanaf Schiedam richting Kleinpolder plein voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat adviseert op de A20 bij knooppunt Kethelplein via de A4 te rijden, vervolgens de A15 richting Ridderkerk en bij knoop punt Ridderkerk de A16 naar de A20. Actuele verkeersinformatie is dagelijks verkrijgbaar via de tele- tekstpagina's 730, 731 en 732. SCHIEDAM - De biblio- theek organiseert vrijdag 14 mei in de reeks 'Gesprekken aan de Schie' een discussie- avond over werk. Het motto van de avond is 'Maak er werk van: over de betekenis van werk'. Gespreksleider is Marjan van Lier, oprichter en directeur van Carnac, Management- en bezin- ningscentrum in Amster dam. Gastsprekers zijn on der andere Aryan Tieleman (Hotel New York), Mirjam Sijmons (Uitzendbureau Content) en Chris Coppens (Centrum Management Schiedam). De avond begint om 19.30 uur, toegang is gratis. SCHIEDAM - De grasmat op de Plantage zal vanaf maandag 10 mei onder han den worden genomen. Het gaat om het parkdeel tussen de muziekkoepel en de Hooikade. De werkzaamhe den zullen bestaan uit het frezen van de mat, het aan- vullen van laagten en het egaliseren en opnieuw in- zaaien van de grasmat. De in de mat aanwezige bollen en boomwortels worden zo goed mogelijk ontzien. Na het inzaaien heeft het gras een tot twee maanden nodig om zich tot een volwaardige grasmat te herstellen. Hoe minder het gras gedu rende deze periode wordt gebruikt des te sneller zal het herstel van de mat plaatsvinden. Het einde van deze noodzakelijke periode van herstel wordt geken- merkt door de eerste maai- beurt na de werkzaamhe den. Bezoekers van De Plan tage worden verzocht gedu rende de periode tot de eer ste maaibeurt niet op het gras te (open en geen kinde- ren of honden op het gras te iaten speien. 2ooh,._ Wit- Jfc V'Ji. vooe Me HUISVAN«,WA2| PAAK Moet tk. ££N N4CHtJ£ OVe.8. SUP£H SCHIEDAM ■'Ill'llU UlUlll I1J11IIU l ken en knuffels. In het nieuwe programma waarmee Juffrouw Dotje en Juffrouw Lotje door het land reizen staan ze namelijk centraal. Bij boek- handel Post Scriptum waren de twee dames afgelopen zaterdag te gast. Ze lazen voor uit de mooiste prentenboeken zoals 'Woeste Willem', 'Mon- kie' en 'Kikker'. Foto Roger van der Kraan Naam: Voor!.: m/v Adres: Postcode: Plaats: Tel.nr.: Geboortedatum: E-mail: Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen abonnee bent geweest. t Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het eolofon vindt u nadere informatie. CI Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Antwoordnr. 92100,3009 XB Rotterdam. 1 Rotterdams Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1