schiedam Gemeente geeft toch voldoende subsidie isweeropen! DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND irado ENGELEN Snel naar binnen op Nationale Molendag EK-Aanbieding tSEWSS Alles draait om kunst Maasboulevardfeestgered 1 Ophalen huisvuil in Schiedam door Hemelvaartsdag gewijzigd. Kinder- kunstdag SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND Amsterdammers ontwerpen Kindermonument Beukenhof Open dag Popschool Apollo speelt Zeep Schiedam Proms bijna uitverkocht Groene handen gezocht Gesprekaan de Schie over werk 8 weken Rotterdams Dagblad voorf 29,95 gratis EK-shirt Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 12 mei 2004 lie Jaargang nr 20 Dirk de Derdelaan 7-9 Tel.: 010 - 4602548 www.waItherssportenoutdoor.nl 21.00UUR SCHIEDAM - „We kunnen eindelijk opgelucht ademhalen." Moesten de organisatoren van het Maasboulevardfeest vorig week nog melden dat het jaarlijkse volksfeest niet door kon gaan, nu kwam er een bevrijdend bericht van de gemeente dat de subsidie toch is verhoogd. Onder zware druk van de poli- tiek heeft Burgemeester en Wethouders extra geld uitgetrok- ken. Zes weken voor aanvang kan het festival toch doorgaan. Gratis afhalen OLYMPUS MJU-300 biiime pabmeeb- geiegenheid breed assobtiment pbima sebvice ADMIRAllTEITSSTItAAT 8 VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Wijziging aanlevertijden advertenties in verband met Hemelvaartsdag NA AMST62.DAM.S f££Sf OP fi.orrta.PAMS F£££TJ6 U Of bel gratis 0800-0642 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) 1 weekbladen Schiedam ALIHERS^. PORT I iriuiiR DE ZOMER EN WINTERSPORT SPECIALIST lit advertentie elders in deze krant BERGWEG EN CEINTUURBAAN door Frank Willemse gevraagd. Zonder subsidie ook minder sponsors was de conclusie. En leek het einde van het festival in zicht. Verscheurde contracten worden opnieuw getekend. De rust is weergekeerd bij de vrijwilligers van het Maasboulevardfestival. Het feest dat al vijftien jaar gratis is en vorig jaar ruim 30.000 bezoe- kers trok. Genoeg publiek, maar (te) weinig subsidie. Woedend was de organisatie op de gemeente die dit jaar maar 5000 euro toekende. En dat terwijl het drievoudige was It hadden het unog zo gezegd. maar ja..., eigenwijs ne. Die andere zaak leek veel goedkoper! De buren genieten nu wel van een lonnescherm van: Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 RtlNIGING c N Dl I N ST V E R L Op donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) is IRADO gesloten. Het huisvuil wordt op andere dagen opgehaald: Huisvuil in zakken wordt in plaats van 20 mei op maandag 24 mei opgehaald. Mini-containers met huisvuil worden in plaats van 20 mei op woensdag 19 mei geledigd. Blokcontainers met huisvuil worden in plaats van 20 mei op zaterdag 22 mei geledigd. Aanbiedtip: Op vermelde ophaaldagen de huisvuilzakken en mini-containers uiterlijk om 07.45 uur buiten zetten. Dit i.v.m. de noodzake- lijke routewijzigingen. NV IRADO Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam. Telefoon (010) 262 1000 E-mail: info@irado.nl Onderdeel van de 0NS Groep Vorige week ondernam de politiek (weer) actie voor het feest: per brief werd B&W gevraagd om een coulante houding. Een 'zware' brief ondertekend door alle politie- ke partijen, uitgezonderd de WD. Onder deze druk besliste het de- missionaire college tot een verho- ging tot 12.000 euro. Wethouder De Swart (WD) van financien verdedigt dit besluit met de mede- deling dat het hier om een bijzon- dere waarderingssubsidie gaat. „Dit geld komt niet uit de pot Cul- tuur die al verdeeld is. Het toege- zegde bedrag dient 'ergens anders' vandaan te komen." De Swart staat daar garant voor. Hij verwijt de organisatie wel dat er slecht ge- communiceerd wordt en dat af- spraken als de evaluatie niet zijn nagekomen. De vrijwilligers uit de Gorzen zijn na het positieve bericht onmiddel- lijk in de weer om het festival op poten te zetten. Afgezegde zaken als tenten, porto cabins en artiesten zijn ge(her)contracteerd. Wel hebben we twee weken vertraging opgelopen door deze toestanden. Maar de blijdschap overheerst dat het festival van 24 tot en met 27 ju- ni toch door kan gaan." Met dit jaar twee extra dagen erbij. Schiedam Klassiek waar vanaf pontons en drijfdokken er licht klassieke muziek over de Maas- boulevard te horen zal zijn. Welke koren precies en orkesten of solis- ten is nog niet bekend, volgens John van Oudenaerde van de festi- valcommissie. De 'bekende' eve- nementen van het festival blijven. Zaterdag het popfestival met dit wsekbtaUsn Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshon Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerksiraat 26 Tabakshon Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersverenioina Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 1000M2 SHOWBOOM CBEDITCABO BETAUNG Ultracompacte digitale camera met volledig metalen weerbestendige behuizing 3.2 miljoen pixels 3x optisch zoomobjectief, 35-105mm 3,8cm LCD-scherm op achterzijde voor het bekijken van de gemaakte foto's Inclusief accessoires en geheugenkaart NORMAAL 399?" Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9.30 en zaterdag tot 17.00 uur. Elke eerste zondag van de maand van Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs Inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen. SCHIEDAM - Het college van burgemeester en wethouders heeft de M.C.M. de Groot-speld postuum toegekend aan molenaar Jan Kies. Deze overleed op 19 januari van dit jaar onverwacht op 43-jarige leeftijd. Kies was dertigjaar lang onverbrekelijk verbonden aan de Schiedamse molens. Tijdens een bijeenkomst in de Noordmoien, vrijdag 7 mei, waarbij de tweede verdieping van de Noordmoien naarhem werd vernoemd overhandigde de burgemeester de ere-speld met oorkonde aan mevrouw Kies. De MCM de Groot-speld is 16 december2003 door het college ingesteld ten behoeve van Schiedammers die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Schiedam op sociaal, maatschappelijkcultureel, economisch of sportief gebied. Het is de tweede speld die wordt uitgereikt, in dit geval postuum. De eerste speld is uitgereikt aan Prof ir.G. Meeuwse, voorzitter van de Stichting beschermd Stadsgezicht Schiedam, roto Roger vanderKraan jaar veel lokale, Schiedamse band- jes. Maar de topbands zijn nog niet bekend. Alleen zeker is de Neder- landstalige band 'Van Katoen': een band die op doorbreken staat en op Pink Pop speelt. De zondag is de familiedag met straattheater, feestmarkt, kinderactiviteiten en het voetbaltoernooi. Voor de mu ziek is er 'het Hollandse Hits festi val' met Marianne Weber, Danny Christiaan en Darius. „We moeten elk dubbeltje omdraaien maar on- danks de korte tijd gaan wij er een prachtig festival van maken", zo reageren ze in De Gorzen. SCHIEDAM - Vier culturele in- stellingen organiseren zaterdag 15 mei van 13.00 tot 16.00 uur de Kinderkunstdag. Kinderen kunnen terecht in muziekcentrum OpMaat, het Stedelijk Museum, Jeugdthea- terschool De Teerstoof en de Arto- teek. Iedere locatie biedt kinderen een aantal workshops aan ter ken- nismaking met de verschillende kunstdisciplines. - Al HEIR DAN 30 JAAR - SCHIEDAM - Marleen Kaptein en Stijn Roodnat zijn de ontwerpers van het Kindermonument dat in het najaar van 2004 op het park van Crematorium en Begraafplaats Beukenhof wordt gerealiseerd. Wat de kunstenaars vooral voor ogen stond, was een rustplek en een monumentaal element in de omgeving dat door z'n vorm en materiaalkeuze direct moest aan- sluiten bij de omringende natuur. Groen, wit en blauwtinten over- heersen zoals altijd in een omge ving met struiken en bomen. Ei- genlijk is het monument een grote schelp, een vorm die doet denken aan een slakkenhuis. En net zoals de natuur haar groei vastlegt in merktekens zoals groeistrepen op schelpen, jaarringen in het hout van de boom, lagen in gesteente en knoppen en ogen in de struik, is het kindermonument in lagen uitge- voerd. De kleuren zijn koraalachtig en ge- deeltelijk iets transparent wat aan het geheel een zachte, meer orga- nische uitstraling moet geven. Het monument omarmt daardoor als het ware de bezoekers en biedt 'm zelfs een zitplaats in het binnenste. Afgekeerd op dat moment van de begraafplaats en een met het strooiveld en de struiken daarach- ter. Een ander element is dat de schelp verwijst naar het leven dat verder gaat. Zoals in de tekeningen op schelpen en in jaarringen van bomen te zien is, laat elke gebeur- tenis z'n sporen na. Van alle ontwerpen voor het Kin dermonument wordt een kleine tentoonstelling ingericht in de Ar- toteek aan de 's Gravelandseweg 802-806. Deze tentoonstelling duurt van 12 mei tot en met 5 juni. SCHIEDAM - De popschool van muziekcentrum OpMaat verzorgt zaterdag 15 mei openbare lessen in het gebouw aan de Lange Nieuw- straat 128 van 11.00 tot 13.00 uur. De openbare instrumentale lessen en bandlessen zijn te bezoeken en er kunnen vragen gesteld worden aan de docenten. Popschool Op Maat verzorgt lessen in zang, toet- sen, gitaar, basgitaar en drums. Naast de instrumentale lessen wor den leerlingen ingedeeld in een aantal bands die wekelijks onder leiding van een van de popdocen- ten repeteert. Gedurende de cursus treden deze bands ook aan aantal malen op. Een van deze optredens vindt jaarlijks plaats op het plein bij cafe De Unie aan de Gerrit Ver- boonstraat en staat nu gepland voor diezelfde zaterdag, aanslui- tend oml4.00 uur en 17.00 uur. KEUKENS TEG ELS SANITAIR Barendrecht, Van t Hoffstraat 8,010 - 482 52 71 Rotterdam, Industrieweg 1, 010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 WWW.en9eleB-bv.fll In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 20 mei zal Maasstad weekbladen in die week een dag eerder verschijnen. Uw reservering en zetwerk voor de uitgaven van Maasstad weekbladen in die week hebben wij uiterlijk vrijdag 14 mei om 11.00 uur nodig. De sluitingstijd voor IM-advertenties is eveneens vrij dag 14 mei, en wel om 16.00 uur. Al het overige advertentiemateriaal kun u aanleveren tot maandag 17 mei om uiterlijk 10.30 uur Directie en redactie Maasstad Weekbladen waekiblade SCHIEDAM - Apollo Toneel speelt vrijdag 14 en zaterdag 15 mei in Theater de Teerstoof de nieuwe productie Zeep. De voor- stelling is geschreven en geregi- serd door Dorine Wip. Een verte- genwoordiger in luxe zeepjes zorgt voor amoureuze ontwikkelingen in net iets teveel huishoudens. Hij brengt het hoofd op hoi, maar hoe zit het bij hem thuis? Zeven spelers spelen in deze tragi-komedie in veel bedrijven. Aanvang is 20.15 uur, toegang 8,50 euro. Reserveren via nummer 460 02 56. SCHIEDAM - Voor Schiedam Proms, dat harmonievereniging St. Radboud vrijdag 14 en zaterdag 15 mei opvoert in de Margriethal, zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Het gaat om de voorstelling van vrijdag 14 mei, de voorstelling van zaterdag is al een tijdje uitver kocht. Schiedam Proms is een mu- zikaal spectakel met klassiek, pop, musical en Nederlandstalige num- mers. Aanvang van het concert is 20.30 uur, zaal open 19.30 uur. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijg- baar bij de VVV Schiedam, VW Vlaardingen, Boekhandel J.S. van Leeuwen en Boekhandel Post Scriptum. SCHIEDAM - Voor de Kin- dertuinen in Schiedam wor den nog een paar enthousi- aste vrijwilligers gezocht die het leuk vinden om met een groepje kinderen om te gaan en kinderen willen begelei- den bij het tuinieren. Jaar lijks leren enkele honderden kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar de begin- selen van het tuinieren op de kindertuincomplexenVijfs- luizen' (Vlaardingerdijk) en 'Park Kethel' (Harreweg) Ze tuinen ieder van begin april tot oktober in een klein tuintje en verbouwen hier groenten en bloemen. De kinderen worden begeleid door enthousiaste vrijwilli gers. Als vrijwilliger helpt men een groepje kinderen een keer per week van 15 JO -17.30 uur bij het verzorgen van hun tuintjes. Vroeger was het vrijwilligerswerk liefdewerk oud papier. Te- genwoordig krijgen de vrij willigers een onkostenver- goeding. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Dick van Leeuwen, tel. 631 52 90. SCHIEDAM - In Biblio- theek Stadserf vindt vrijdag 14 mei een Gesprek aan de Schie plaats met als thema 'Werk'. Onder het motto 'Maak er werk van! Over de betekenis van werk' wordt vanaf 19.30 uur gediscussieerd over dit thema. Gespreks- ieidster is Marjan van Lier, oprichter en directeur van Carnac, Management- en bezinningscentrum in Am sterdam. Medewerking wordt verleend door Boek handel J.S. van Leeuwen, Indonesisch eethuis Rawit en de Muziekgroep 2:PM- .Toegang tot het Gesprek is gratis. SCHIEDAM - Tafelkleedjes wap- peren op bij De Nieuwe Palm- boom. De tafeltjes zijn onbezet. Wel wordt er aan de bakkerskraam van Het Westen goed verkocht. Westertjes, kokosmacronen, maar dan om lekker thuis op te eten want echt lekker is het weer niet zater- dagmiddag. Het is koud en kil en er staat een straf windje. Gelukkig kunnen we naar binnen. Op de der- de zolder van museummolen De Nieuwe Palmboom worden molen- spelcompetities gehouden en voor de molen staat een tent waar mee- gedaan kan worden met de sterke verhalen door Slap en Slapper. Na afloop kan iedereen zich nog laten schminken. Op het terras van De Noordmoien kruipt animatiespeler Hans Anders in de rol van ontdekkingsreiziger Leen Livingsteen. Graag vertelt hij de bezoekers sterke verhalen over de vreemde eet- en drinkgewoon- tes die hij op zijn verrre reizen ont- dekt heeft. Ook het Anthonisgilde laat zich nog even zien. Een kort rondje wordt het, ter afsluiting van een kille Nationale Molendag in Schiedam. Foto Roger van der Kraan Naam: Voorl.: m/v Ad res: Postcode: Plaats: Tel.nr.: Geboortedatum: F-mail: Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen abonnee bent geweesL Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon vindt u nadere informatie. R3 Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Antwoordnr. 92100,3009 XB Rotterdam. Rotterdam* Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1