schiedam Onderhandelingen nieuw college vastgelopen L irado FOKfl brievenbus VOOr Media Markt /MedjaWMarkt r EK-Aanbieding OP INTERNET Archeologen en Land van Belofte VVD kwaad op 'narrige' houding PvdA v.q. VIDEO AUDIO KTV Ophalen huisvuil in Schiedam door Hemelvaartsdag gewijzigd. WWW.CORRECT.COM Vrouw gewond na aanrijding Geld voor zomerschool Eersteopsporingsambtenaar lichtblauwe brigade beedigd Schiedam Proms waar spektakel Project 2004 Gewoon, het goedkoopst! Let op uw de spectaculaire krant! Zweedse ambassadeur in Sveaborg Bevallen thuis of in ziekenhuis Schot gelost in cafe Broersveld 8 weken Rotterdams Dagblad yoor€ 29,95 gratis EK-shirt m Wm Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 18 mei 2004 lie Jaargang nr 21 WWW.F0TQKLEIH.IIIL 1 rUIMI """"""""I!""" prima sebvici maasstacfj Gratis afhalen Of bel gratis 0800-0642 V V Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam f Met koffie, thee, een glas wijn of lolly's voor de kinderen alleen kunnen we u geen tevreden klant maken. Daarom koop je een zonnescherm bij: Broersveld 127-3111LG Schiedam V Tel. 010-473 3316 door Frank Willemse SCHIEDAM - De PvdA- en de VVD-fracties in Schiedam ge- ven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelin gen over een nieuw college. De PvdA verwijt de liberalen te treuzelen en niet over bepaalde zaken als erfpacht te willen on- derhandelen. De WD op haar beurt kaatst de bal terug met het verwijt aan de PvdA een 'narrige' houding te hebben. In een brief van 13 mei verwijt de PvdA de liberalen te treuzelen en over zaken als de grondpolitiek niet te willen onderhandelen. Lachende derde is het CDA die beide partijen de schuld geeft van het mislukken van de onderhandelingen. BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U! ■atorukkhmni uw dicitalefows H 1 G I N G iN I V C,,STVERL Op donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) is IRADO gesloten. Het huisvuil wordt op andere dagen opgehaald: Huisvuil in zakken wordt in plaats van 20 mei op maandag 24 mei opgehaald Blokcontainers met huisvuil worden in plaats van 20 mei op zaterdag 22 mei geledigd. Aanbiedtip: Op 24 mei de huisvuilzakken uiter- lijk om 07.45 uur buiten zetten. Dit ivm de noodzakelijke routewijzigingen. NV IRADO Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam. Telefoon (010) 262 1000 E-mail: info@iiado.nl Onderdeet van de 0NS Groep Politiek is onvoorspelbaar en de conclusie dat een nieuw college van PvdA, GroenLinks, CDA en WD niet mogelijk is gebleken on- derstreept deze stelling. Algemeen werd aangenomen d^t deze forma- tie de enige mogelijkheid was om aan de diepe bestuurlijke crisis te ontkomen. Nu de onderhandelin gen op niks lijken uit te lopen is de patstelling (weer) compleet. In de brief aan de raad van 13 mei stelt informateur Maarten Groene van de PvdA onomwonden dat het vooral de WD is die 'onverant- woord' bezig is geweest. 'De WD maakt haar politieke doelstellingen ondergeschikt aan het goede be- stuur dat Schiedam nodig heeft'. Duidelijk gaf deze partij aan dat zij niets voelt voor een college van vier partijen maar dat drie partijen (en dus drie wethouders) voldoen- de zijn voor de resterende periode. Weliswaar hebben deze drie een krappe meerderheid maar met ge- doogsteun moet dat lukken vol- gens de WD. Een totaal andere mening dan de PvdA die juist hamerde op een zo 'breed en stabiel mogelijk college dat Schiedam uit de ernstige be- stuurscrisis moet halen'. Een colle ge met Groenlinks waarmee het evenwicht tussen 'rechtse en link- se' partijen in stand werd gehou- den. Het CDA reageerde vorige week dat ook de PvdA schuld heeft aan de patstelling. Als de PvdA vast- houdt aan het feit dat GroenLinks erbij moet blijven, doen ze aan machtspolitiek die ze juist de WD verwijten. Het CDA denkt dat een 'rompcollege' van de drie partijen onvermijdelijk is. Beide kempha- nen zullen water bij de wijn moe- ten doen. Maar ook moeten inhou- delijke meningverschillen geslecht worden. De PvdA, als informateur, maakte duidelijk dat zij over 'alles' wilde onderhandelen. Ook over gevoeli- ge politieke kwesties als grondpo litiek, bezuinigingen en Islamiti- sche scholen. De kwestie van erf pacht blijkt een groot struikelblok en is voor de WD 'niet onderhan- delbaar'. Het raadsbesluit dat grond naast erfpacht ook te koop moet zijn is een besluit dat voor de VVD niet kan worden terugge- BERGWEG EN CE1NTUURBAAN SCHIEDAM - Geen betere combinatie dan zon en water. Hockeyvereniging Asvion trof afgelopen zaterdag dejuiste )opsportpark spetterende waterspelen waarbij regelmatig ook de link met de hockeysport werd gezocht. Na de officiele openingsplechtigheden verplaatste het feestgeduiszich naarhetbrandnieuwe miniveldvoor verschillende hockeyactiviteiten. Deze nieuwste uitbreiding van het Asvion-complex heeft de afmetingen van een zaalhockeyveld en is voorzien van een 'oefencirkel' zodat het veldje ook prima geschikt is voor het trainen op strafcorners. De afsluiting van het Asvion-hockeyfeest had zaterdag weer een erg nat karakter. Voor de oudere hockeyjeugd werd een groot 'schuimfeest' georganiseerd. Foto R°9er van der Kraan draaid. De crisis in de Schiedamse politiek is veroorzaakt nadat begin februari Leefbaar wethouder Heijenk op- stapte en Leefbaar de VVD be- schuldigde van 'lonken naar ande re partijen'. Drie weken geleden dacht de PvdA dat snel 'een breed gedragen nieuw college' mogelijk was. Maar alles lijkt nu weer terug bij af. Zelfs een terugkeer van Leefbaar Schiedam in het college is niet uit te sluiten. Demissionair wethouder Habermehl van Ge- meente Belangen betoogt dat hij graag zijn werk wil afmaken. Hij hoopt dat de PvdA zo 'groot' is om met een wethouder aan te schuiven bij het huidige college. Het duurt nog maar anderhalf jaar tot aan de nieuwe verkiezingen en mij op wachtgeld zetten kost Schiedam weer geld." SCHIEDAM - Een 41-jarige vrouw uit Rotterdam is zaterdag- avond omstreeks 22.00 uur zeer ernstig gewond geraakt na een aan rijding op rijksweg A20 ter hoogte van Schiedam. De vrouw zat in een auto die reed over de A20 toen een krat met boodschappen uit de laadruimte van de auto viel. De au to werd aan de kant gezet, zodat de vrouw de krat kon gaan halen. Ze stak, nadat zij de krat al had opge- pakt, vanaf de middenberm weer de rijbaan over en werd toen ge- schept door een auto bestuurd door een 37-jarige Rotterdammer. Het 41-jarige slachtoffer werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het Erasmus Medisch Cen trum in Rotterdam. SCHIEDAM - Het Oranje Fonds heeft tweeduizend euro toegekend aan de Stichting Ouderenwerk in Schiedam. Het geld is bedoeld voor zomervakantie-activiteiten voor ouderen. Het Oranje Fonds rjcht zich op verschillende doel- groepen in de samenleving. Bij- voorbeeld jongeren die hun draai moeten vinden in de samenleving, mensen die zelfstandig in hun ei- gen huis oud willen worden, buurt- bewoners die de handen ineen slaan en bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Afgelopen jaar ver- strekte het Oranje Fonds meer dan 1650 bijdragen voor een totaalbe- drag van ruim 13,5 miljoen. SCHIEDAM - De eerste bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) van de lichtblauwe brigade, Hannie Klepke, is vandaag beedigd. Na de formele plechtigheid op het Rotter- damse stadhuis is Hannie Klepke op de thuisbasis van de brigade aan het Broersveld 142 feestelijk ont- vangen door burgemeester Scheeres. In September vorig jaar is de licht blauwe brigade van start gegaan met vijftien leden die allemaal een algemeen beveiligingsdiploma hebben. Dit betekent dat zij be- schikken over algemene vaardig- heden met betrekking tot wetge- SCHIEDAM - Het grootste muziekspektakel in de regio, zoals St. Rad- boud zelf reclame maakt voor het muziekfestijn Schiedam Proms, zit er weer op. Twee avonden lang werd het massaal toegestroomde publiek in Sporthal Margriet in de ban gehouden met moderne klassiekers van Rad- boud en dans van het Schiedanstheater. Een geweldige show die zeker volgend jaar een vervolg zal krijgen. Foto Roger van der Kraan ,OOOM SHOWROOM BREED ASSOBTlMtNT W.Q Compacte digitale camera 4.0 miljoen pixels 3x optisch zoomobjectief, 35-105mm 3,8cm LCD-scherm op achterzijde voor het bekijken van de gemaakte foto's Incl. accessoires en 16Mb intern geheugen hokmaal 399 Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9.30 uur, vnjdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W, Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen www.mediamarkt.nl DVD KTV VIDEO HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED weekbladc Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraal 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraal 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersverenioinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 ving, gebouwenbeveiliging, brandpreventie en andere veilig- heidsonderwerpen. In hun be- voegdheid als toezichthouder kun nen de leden van de lichtblauwe brigade preventief optreden, maar geen bekeuringen uitdelen. Om de lichtblauwe brigade verder te professionaliseren volgen de toezichthouders een opleidingstra- ject. Naar aanleiding hiervan zijn de leden van de brigade in 2004 benoemd tot fiscaal ambtenaren. Hierdoor zijn ze bevoegd om bin- nen het gebied voor betaald en ver- gunningparkeren bekeuringen uit te delen voor parkeerovertredin- gen. Ook mag en kan het personeel van de lichtblauwe brigade be- stuursdwang toepassen, denk hier bij bijvoorbeeld aan het laten ver- wijderen van aanhangers en ver- keerd geplaatste fietsen. De opleiding tot BOA is de laatste fase van het opleidingstraject voor de toezichthouders. Een bijzonder opsporingsambtenaar heeft de be- voegdheid om naast parkeerboetes ook bekeuringen te geven voor lichte verkeersovertredingen en feiten genoemd in de algemene plaatselijke verordening. Denk bij voorbeeld aan het bekeuren voor het los laten lopen van honden of drankgebruik op straat in gebieden waar een alcoholverbod geldt. De bevoegdheden als BOA zijn voor toezichthouders bevoegdhe den op het hoogste niveau; verder- gaande bevoegdheden behoren toe aan de politie. SCHIEDAM - Wethouder Habermehl heeft maandag 17 mei de officiele paal ge stagen voor een tweetal wo- ningbouwprojecten in Svea- parken, deelplan Sveaborg. Het gaat om een project van 66 huurwoningen die gerea- liseerd worden in een U-vor- mig appartementengebouw en veertig zogeheten Hofjes- woningen, koopwoningen die gelegen zijn aan een au- tovrij hofje, eveneens in Sveaborg. De festiviteiten werden bij- gewoond door de Zweedse ambassadeur in Nederiand, Bjorn Skala. De ambassa deur bracht een werkbezoek aan Schiedam op uitnodi- ging van burgemeester en wethouders. Skala gaf graag gehoor aan deze uitnodiging omdat hij bij de start van de bouw in Sveaparken te ken- nen had gegeven de ontwik- kelingen in deze Zweedse wijk te willen blijven volgen. De ambassadeur maakte 's middags een wandeling door de wijk. WATERWEG - Het Vliet- land Ziekenhuis, locatie Vlaardingen, organiseert dinsdag 1 juni een informa- tieavond 'Bevallen thuis of in het ziekenhuis'. Het krij gen van een kind is een na- tuurlijke zaak, toch zijn er alierlei wetenswaardighe- den over te vertellen. Een kraamverpleegkundige, een verloskundige en een gynae- coloog belichten ieder een aspect van de bevalling. De avond wordt gehouden in het restaurant van het Vliet- land Ziekenhuis, locatie Vlaardingen, Holysingel 3 van 20.00 tot 22.00~ uur. Om teleurstelling te voorkomen aanmelden bij het Patienten Service Bureau, tel. 249 38 50/204 43 16. SCHIEDAM - Een 32-jarige Schiedammer is vrijdagavond aan- gehouden, nadat hij in een cafe aan het Broersveld een plaatsgenoot had bedreigd met een vuurwapen en een schot had gelost. De man had ruzie gekregen met een 41-ja- rige Schiedammer waarna een vechtpartij was ontstaan. De 32-ja- rige man had plotseling het vuur wapen op het slachtoffer gericht en vervolgens een schot gelost in een andere richting. Niemand raakte hierbij gewond. De 32-jarige Schiedammer werd korte tijd later door politiemensen aangehouden en voor nader verhoor en onder- zoek overgebracht naar het politie- bureau. Naam: Voorl.: m/v Adres: Postcode; Plaats: Tel.nr.: Geboortedatum: E-mail: Geldt alleen alsu de afgelopen 3 maanden geen abonnee bent geweest Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het cotofon vrndt u nadere mformatfe. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Antwoordnr. 92100,3009 XB Rotterdam. 1 Rotterdams Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1