schiedam Scheeres kan niets doen aan komst detentieboten h Tsmma \i CAPELLE I FOKfl EEEffl Veel zomeractiviteiten in zonnig Schiedam DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Woondag met of zonder sport? Protestbrief naar Minister Van der Hoeven Rotterdams Dagblad 'Waarde huizen Grensflat daalt' IN CAPELLE VIHDT U AUES VOOR IN HUM Vinding Zuid-Holland moet kop- staartbotsingen minderen Schooljeugd maakt rondvaart met de Fluisterboot Duel-Duet Speurtocht door Nieuwland Afsluiting projecten in Oost Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 23 juni 2004 lie Jaargang nr 26 maasstacB Gratis afhalen SCHIEDAM - „Het is een gesloten inrichting, waarbij Rotter dam verzekert dat er niets van te merken valt'zei burgemees- ter Scheeres tot een opstandige raad. De raadsleden wilden weten waarom hij zo laconiek reageerde op de komst van twee 'gevangenisboten' op enkele meters van Schiedams grondge- bied. 'Waarom geen extra politie geeist of stampij gemaakt?' Twee detentieboten aan de Merwehaven. Toeval of niet; op de grens van Rotterdam en Schiedam. 'Wij de lasten en Rotter dam de lusten?' 'Hoe ver gaat goed buurmanschap?' vAAv.vvoonboulDvardcapelle.nl groot F0RMAAT b lOHlScm PER STUK SCHIEDAM - De zomer- maanden in Schiedam staan in het teken van een groot aantal kleurrijke evenemen- ten en activiteiten. Het laatste weekend van juni is het tijd voor't veelzijdige Maasbou- levardfeest en het wervelen- de Stadserffestival en in juli vinden de swingende Zomer- beat in de City-avonden plaats. In augustus kunt u op zondagmiddag naar ZONda- gen in de Plantage. HUP T5J£CHie HUP H0LWMP Of bel gratis 0800 - 0642 KLARE TAAL Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) *1 weekbladen Schiedam a Dttklllldlfl Hi Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenetaan 53 Gcmeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Pecokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bcwonersverenioino Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 ^Vraag het maar aan uw makelaan uw buis wordt meer waard met zonweringen of rolluiken van: Broersveld 127-3111LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 ^^^wwvillenuszonwenngid^^ „U bent, volgens mij, in het ootje genomen door de Rotterdamse wethouder", merkte Maarten Groene (PvdA) op. „Nee", ant- woordde de burgermeester. „Wij kunnen er niets tegen beginnen en Rotterdam verzekert dat bewoners en bedrijven geen overlast onder- vinden. Immers de twee detentie boten zijn een gesloten inrichting, waar niemand in of uit kan. Bewo ners hoeven geen angst te heb- ben." Rotterdam had de bewoners van de Grensflat en bedrijven vorige week donderdag geinformeerd. De vragen van de raad gingen vooral over een hardere opstelling naar Rotterdam; genoegdoening of ex tra politietoezicht. „Er valt geen slaatje uit te slaan en niks te clai- men", betoogde Scheeres. „Met zo'n boodschap wil ik niet naar Rotterdam gestuurd worden." Scheeres probeerde onrust bij be woners weg te nemen. Waardever- mindering van woningen van de *k ISO postbus 1685 3000 br rotterdam LANGS DE RIJKSWIG A20, ROTTERDAM GOUDA, CAPELLE A/D USSIl ALEXANDERPOLDER (AFSLAG 16} REGIO - De provincie Zuid-Hol- land is een proef gestart om te kij- ken of het aantal kop-staartbotsin- gen bij verkeerslichten is terug te brengen. Een bord, ongeveer 50 meter voor de kruising, geeft licht- signalen op het moment dat de ver keerslichten op oranje springen. Het bord moet automobilisten aler ter maken. De laatste jaren heeft de provincie veel maatregelen genomen om on- gevallen bij kruisingen te voorko- men. Het gaat dan om het aanbren- gen van plateaus, instellen van maximaal 50 km/h bij kruisingen, plaatsen van roodlichtcamera's en het aanpassen van de verkeersre- geling. A1 deze maatregelen zor- gen voor een verlaging van het aantal ernstige flankongevallen. Deze ongevallen zijn vooral een gevolg van door rood licht rijden. Het blijkt dat de invloed van deze maatregelen op kop-staartaanrij- dingen vrij beperkt is. Onderzoek door de provincie wees uit dat vooral de geelfase (het licht is dan 'oranje') gevaarlijk is. Op groen en rood reageren mensen in het alge- meen op dat moment hetzelfde. Bij oranje echter, remt een aantal men- sen direct stevig af, terwijl anderen nog even gas bijgeven om het licht te halen. De geeltijd van 3 a 4 se- conden is bedoeld om auto's die redelijkerwijs niet meer op tijd kunnen stoppen nog veilig door te kunnen laten rijden. Hiermee wor den flankaanrijdingen door rood- lichtrijders voorkomen. Het levert echter wel een moment van onze- kerheid op tussen weggebruikers onderling (wat gaat mijn voorgan- ger doen?). Gevolg kan een kop- staart-aanrijding zijn. Eigenlijk moeten automobilisten dus ge- waarschuwd worden dat het licht geel gaat worden en je voorganger dus mogelijk opeens krachtig gaat afremmen. Je kunt hier dan beter op anticiperen. Grensflat valt moeilijk te bewijzen. Eind voorjaar werd hij geinfor meerd door Rotterdam dat de Mer wehaven de plek werd voor de twee boten. Boten bestemd voor de opvang van illegale vreemdelingen in afwachting van uitzending. Bo ten van drie lagen, 110 meter lang en voor maximaal 300 personen. Volgens de afgegeven vergunning mogen de boten er maximaal vijf jaar liggen. De komst van de eerste boot in au- gustus betekent dat langs de Gus- toweg eerst hekken, opslagruimten en luchtkooien worden geplaatst. De bewaakte ingang gaat over Schiedamse grondgebied. Waarom juist die plek zo ver van Rotterdam vandaan? Dat vond de raad vreemd. „De Rotterdamse haven is zo groot. Waarom dan niet in bij- voorbeeld de Waalhaven maar pre- cies op 500 meter van het Schie damse centrum", zo vroeg de PvdA zich af. Hij werd gesteund door Ada Valk (CDA) die opmerk- te dat Schiedam (met Keileweg, gevangenis De Schie en afgesloten parallelweg) wel erg veel Rotter damse problemen in de buurt kreeg. Andere fracties als de VVD en D66, meenden dat Schiedam haar verantwoordelijkheden moest ne men. Strikt juridisch valt er niets tegen te doen. 'Niet gelukkig, maar het moet gebeuren' was de teneur. De Bewonersvereniging Schiedam SCHIEDAM - Op de step door Schiedam. Afgelopen donderdag ondemam een groep van ongeveer twintig sportievelingen dit avontuur door Schiedam. De steptocht is een nieuw arrangement dat de VW Schiedam heeft samengesteld. Het is een tocht door het centrum die gereden wordt aan de hand van een plattegrondje met hierop een aantal stippen, die staan voor monumenten. Het is de bedoeling deze monumenten te vinden en daar aangekomen wacht de steppers een vraag. Wie alle gebouwen gevonden heeft en de vragen goed beantwoord, kan een slagzin maken. De stepjes die hiervoor gebruikt worden zijn geschikt voor mensen en kinderen vanaf 12 jaar. Ze hebben een groot voorwiel en een wat kleiner achterwiel wat zorgt voor een goede stabiliteit. Erzit ook licht op, dus wie "s avonds in het donker wil steppen kan ook goed uit de voeten. FotoRoel Dijkstra Oost was verre van blij met de plannen in hun buurt. „Wij hebben al Rotterdamse prostituees, het Boumanhuis voor verslaafden en binnenkort komt er een dak- en thuislozenhuis in de Spaanse Pol der. Dat doet onze buurt beslist geen goed", merkte Dennis van de Berg van de BVSO op. Frank Willemse SCHIEDAM - Onder het motto 'Schiedam schenkt meer dan je denkt' vaart de Fluisterboot de ko- mende maanden vol met enthousi- aste kinderen van de groepen 6 of 7 van het basisonderwijs door Schiedam. Om ook jonge Schie- dammers in contact te brengen met het historisch hart van Schiedam heeft de Dienst Educatie van de gemeente Schiedam in samenwer- king met Stichting Fluisterboten een aantrekkelijk en educatief aan- bod ontwikkeld. In de periode tot aan de zomerva- kantie is het voor leerlingen uit het huidige leetjaar 6 van alle scholen voor primair onderwijs in Schie dam mogelijk een rondvaart met de fluisterboot te maken. Deze mo- gelijkheid bestaat ook nog in de periode vlak na de zomervakantie voor de leerlingen die dan inmid- dels in leerjaar 7 zitten. Tijdens de ze gratis rondvaart krijgen de leer lingen uitleg over de historie van Schiedam en zullen ze Schiedam van een andere kant bekijken, na- melijk vanaf het water. Door een tocht met de fluisterboot worden kinderen op een ontspan- nen en uitnodigende manier gein formeerd over de geschiedenis en rijkdom van Schiedam. Een rond vaart op de Fluisterboot betekent dat je Schiedam ontdekt over het water. De boot vertrekt vanaf windkorenmolen 'De Nieuwe Palmboom' en vaart langs onder andere een branderijpand met dub- bele klokgevel, de Jorisdoelen, richting het Zakkendragershuisje dat gebouwd werd in 1725. Ver- volgens vaart de boot langs de Ko- renbeurs, via de Lange Haven naar het 'Gedistilleerd Museum' met de authentieke branderij 'De Ge- kroonde Brandersketel'. Dit is nog maar een klein gedeelte van wat er allemaal te zien is tijdens een tocht met de fluisterboot. Voor de jonge Schiedammer is va- ren met de fluisterboot een uitste- kende gelegenheid om meer over de stad te weten te komen. SCHIEDAM - De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maas- sluis protesteren tegen de bezuini- gingsmaatregel op het budget voor het gemeentelijk onderwijsachter- standenbeleid. De drie wethouders onderwijs stuurden een protest- brief naar minister Van der Hoe ven van onderwijs, cultuur en we- tenschap. De bezuiniging houdt in dat de rijksuitkering ongeveer 40 procent omlaag gaat. Daardoor wordt de zorgvuldig opgebouwde lokale en regionale onderwijsinfra- structuur zwaar onder druk gezet en moeten projecten voortijdig be- eindigd moeten worden. De gemeenten hebben in de afge lopen jaren een goed lopend on- derwijsachterstandenbeleid opge- bouwd waarin zij samenwerken met onderwijs en instellingen. In de gemeenten worden leerlingen die de Nederlandse taal onvol- doende beheersen apart opgevan- gen en begeleid totdat zij voldoen- de kennis van de Nederlandse taal hebben om aan het reguliere on- derwijsaanbod deel te nemen. Schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd in het basison derwijs en in het voortgezet onder wijs. Ook faciliteren Vlaardingen, Schiedam en Maassluis de opvang en begeleiding van zorgleerlingen in#de regio Nieuwe Waterweg Noord. De bezuiniging op de rijksmidde- len zal voor deze regiovoorziening grote negatieve gevolgen hebben voor het aanbod van kwalitatief goed onderwijs. De integratie van veel allochtone leerlingen is hier- van afhankelijk. De wethouders schrijven in hun brief aan de mi nister dat het voorkomen van voor- tijdige schooluitval een speerpunt is van het gezamenlijk beleid. Hierbij werken de gemeenten na- drukkelijk samen op de terreinen onderwijs, leerplicht, zorg, jeugd en welzijn. „Het door u bekend ge- maakte besluit leidt in de drie ge meenten tot het voortijdig beeindi- gen van succesvolle projecten en heeft grote gevolgen voor de tot de doelgroep horende leerlingen, de scholen en deelnemende instellin gen", aldus de gemeenten. IGITAAI FOTD S BESTELLEN? WWW.F0KA FDTDSERVICE.NL GEEN iNLiESKOSTINH! Compacte digitale reflexcamera 3.2 miljoen pixels lOx optische zoom, 38-380mm 1,5" LCD-scherm op achterzijde voor het bekijken van de gemaakte foto's Incl. accessoires en 16Mb geheugenkaart [ONGIACHT NET AANTAL) NORMAAL 469?" Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9.30 uur, vrijdag tot 21.00 uur - zaterdag tot 17.00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. j Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen. 't Zestiende Maasboulevardfeest, dat van 24 tot en met 27 juni plaatsvindt, kent een veelzijdig programma. Tijdens de openings- avond klinkt er klassiek. De dagen ema wisselen pop, rock en Hol- landse hits elkaar af. Naast optre- dens van SKIK, OLaBOLA, Mari anne Weber en Dennie Christian vinden er talloze andere activitei ten plaats, van het welbekende darttoernooi tot een grote feest- markt. Tegelijkertijd vullen het laatste weekend van juni Portugese en Spaanse klanken de Schiedam se binnenstad tijdens het Stadserf festival. Het festival brengt met onder andere Splash!, Radio Mun- dial, Nazare Pereira en Manecas Costa swingende Braziliaanse Samba, nostalgische Bossa Nova en melancholische Kaapverdiaan- se Morna afgewisseld met ontroe- rende Fado, spetterende Flamenco en passievolle Tango. Zomerbeat in de City vult in juli vijf verschillende muziekcocktails met latin, breakdance, jazz, gospel en tango. Tasha's World opent het evenement op 1 juli. Deze zange- res heeft al op menig groot poppo- dium het publiek weten te boeien met haar combinatie van jazz, blues en hip hop. Op 3 juli wordt ook in Schiedam de landelijke Dag van de Architectuur georgani- seerd. Na het startsein op het Stadserf kunnen bezoekers daar een tentoonstelling bekijken en een speciaal uitgestippelde architec- 101 21.00 UUR OPEN BERGWEG EN CEINTUURBAAN tuurroute volgen. Augustus biedt een cultureel programma met de ZONdagen in de Plantage. Vereni- ging De Plantage en gemeente Schiedam organiseren in samen- werking met organisaties voor amateurkunst en lokale kunste- naars een cultureel programma. Op 8 augustus is er onder andere een pianoconcert en geeft de Rotter- dams/Amerikaanse kunstenaar Brandon Lemmons een workshop tekenen en schilderen. Een aantal evenementen in de zo- mer staat in het teken van Roes en Rituelen, een koepelprogramma van de gemeente Schiedam dat in samenwerking met Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid- Holland, tot stand komt. Roes en Rituelen is een zoektocht naar de huidige tradities van de stad en de geschiedenis die deze tradities heeft bepaald. Roes en Rituelen start officieel met de tweede avond Zomerbeat in de City. Ook maken deze zomer acht fotografen een fo- toserie waarin oude en nieuwe ritu elen worden belicht in het project Stadsrituelen. Door middel van een postercampagne en een boek worden deze stadsrituelen aan de bewoners en bezoekers van Schie dam getoond. Maar er is nog veel meer te doen in Schiedam deze zo mer. Kijk op www.schiedam.nl voor alle activiteiten. SCHIEDAM - Tijdens de zomer is Pand Paulus de werkplaats van zes verschillende kunstenaars.Van 20 juni tot 22 augustus is er steeds een duo gedurende drie weken werk- zaam in Pand Paulus. De ene helft van het duo is een deelnemer van Stichting Kunstwerkt, de andere helft is geselecteerd door de gale- riehouder van 300Procent. leder koppel heeft de opdracht gekregen om in Pand Paulus een installatie te maken, waarbij ze op elkaar moe ten reageren. Zo zal er aan het eind van iedere periode een unieke in stallatie zijn ontstaan. Naast de ge- bruikelijke openingstijden kunnen de kunstenaars ook op andere da gen en tijdstippen aan het werk zijn. Ieder duo bestaat uit een deelne mer van de stichting Kusntwerkt en* een kunstenaar uit de stal van 300Procent: 20 juni - 11 juli: Tineke Weber (cartoons) en Dani Smulders (foto- grafie) 11 juli - 1 augustus: Frits Kloppers (beelden) en Jeannette Knigge (goudsmid en beeldend kunste naar) 1 augustus - 22 augustus: Marita Beukers (fotografie) en Joost Ben- them (installaties) Na telkens een week opbouw is het eerste resultaat te bezichtigen. Maar wanneer de deuren van Pand Paulus open zijn en de vlag hangt uit, dan is iedereen ook van harte welkom om de kunstenaars aan het werk te zien. Of de samenwerking voor de kunstenaars een duel of een duet zal zijn, kan dan met ei- gen ogen worden aanschouwd. SCHIEDAM - Thuis op Straat (TOS) organiseert woensdag 7 juli voor kinde ren van 8 tot en met 15 jaar een Survivalspeurtocht. Het startpunt is bij de van Ho- gendorpstraat omstreeks 13.00 uur (vlakbij Station Nieuwland). Wie van span ning houdt, wil spoorzoe- ken, tokkelen, vlotvaren en nog veel meer spannende avonturen wil meemaken kan zich inschrijven bij de TOS-medewerkers op de pleinen in Nieuwland. De kosten bedragen twee euro, de sluitdatum is 1 juli. Voor meer info: 273 48 51. SCHIEDAM - Drie projec ten uit het wijkplan Oost worden deze week feestelijk afgesloten. Bij kindercen- trum 'De Triangel' aan de Celciusstraat werd de speel- gelegenheid voor de kinde ren helemaal vernieuwd; een eerste project uit een bredere aanpak om de om- geving van basisschool 'de Peperklip' op te waarderen. Voor de ouders van de kin deren was er maandag kof- fie met gebak. Vandaag zijn de bewoners van het New- tonplein aan de beurt om op feestelijke wijze hun plein in gebruik te nemen. Er zijn nieuwe toestellen geplaatst en als ondergrond is kunst- gras gebruikt. Hierdoor kan er vrijwel altijd gespeeld worden. Donderdag 24 juni wordt tenslotte gevierd dat de omgeving van het pomp- station aan de Rotterdamse- dijk en Boerhaaveplein een metamorfose heeft onder- gaan. Rond dit gebouw, dat een monument is, is de om geving op een zodanige ma nier aangepakt dat het pompstation goed zichtbaar is. Voorheen lag het gebouw verscholen en was het niet 'zichtbaar'. Ook de trappen zijn vernieuwd. 3 WEKEN VOOR 6, Wilt u vrijblijvend kennismaken met het Rotterdams Dagblad? Neem dan nu een proefabonnement van 3 weken voor slechts 6,- en ontdek dat deze krant onmisbaar is voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het wereldnieuws en al het nieuws uit de regio. Naam: Voorl.: m/v Adres: Postcode: Plaats: Tel.nr,: Geboortedatum: E-mail: Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het eolofon vindt u nadere informatie. Sttlur deze bon in een envelop zonder postzegel naar. Rotterdams Dagblad, Antwoordnr. 92100,3009 XB Rotterdam. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1