FOKfl Recessie ook voelbaar in de kinderopvang Sleutels van Pand Paulus over in andere handen sfili 6EMEENTEBERICHTEN Rotterdams Dagblad GITALE PRIJS schiedam Extra veel werk aan de weg komend najaar DVD-SPELER Vrijwilligers gezocht voor visiteclubs VIDEO AUDI KTVO Snapshots In foto- museum Symposium over de dood Katja en Nijntje krimpen groepen in Twee broers in een klap Rectificatie Panieken angst Woon isROOT fobmaat GB lOKlScm m IN DE CORRECT K00PJESKELDER Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) PAOAATKEtD WWW.F0T0KlEIH.IML afdrukken VAN ibm mcffME F0T05 WEKELIJKS IN DEZE KRANT KLARE TAAL Of bel gratis 0800 - 0642 NIKON COOLPIX 3201 www.fohafotoservice.nl GEEN iNlKSKOSnN!!! PER STUK Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 15 juli 2004 lie Jaargang nr 29 (JDi ^0£-T£O.tM6 t'JiCT IN AANTOCHtr MAR Her K.N M-t £N 96 A.I,V P. &t'JVeN in pfc" rt06€Rt STAAT VAM SCHIEDAM - Jeugdland 2000 is haar tweede week ingegaan. Gisteren begon het spektakel weer in De Plantage waar 't Optater Theater de voorstelling 'De T van Tarzan'speelde. Een avontuurlijke tocht langs olifanten, een kanmbiaal met een vleesvork en een vleesetende bloem. Deze week voigt nog wat waterpret in het Beatrixpark en het vestigen van records in het Volkspark. Daarna houdt ook Jeugdland even vakantie. In de laatste week van de vakantie zijn ze er weer. onder andere met een avontuurlijke ontdekkingstocht door het centrum en een echte viswedstrijd vlakbij metrostation Parkweg. Foto Roger SCHIEDAM - Waren de wachtlijsten tot pakweg een jaar ge- leden nog ellenlang bij de Stichting Kinderopvang Schiedam (SKS), tegenwoordig worden er zelfs groepen gesloten omdat er simpelweg te weinig kinderen overblijven om de boel draai- ende te houden. In een informatiebrief aan de ouders vertelt Yde Dragstra, directeur van de SKS, dat door de economische teruggang meer ouders dan voorheen de kinderopvang stop hebben moeten zetten omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt en dat daarom het besluit is genomen op twee centra een aantal groepen in te krimpen. 3000 br rotterdam SCHIEDAM - Het Rijk stelt dit jaar geld ter beschikking voor onderhoud en verbete- ring van het rijkswegennet om de achterstand in het on derhoud weg te werken. In Zuid-Holland staan in het na- maasstac{B\ Gratis afhalen postbus 1685 jaar acht extra onderhouds- projecten gepland, waaron- der een aantal op de A20. CEINTUURBAAN111 Lylantse Baan 7, Capelle aan den IJssel www.woonstore.nl 3 WEKEN VOOR 6, Wilt u vrijblijvend kennismaken met het Rotterdams Dagblad? Neem dan nu een proefabonnement van 3 weken voor slechts 6,- en ontdek dat deze krant onmisbaar is voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het wereldnieuws en al het nieuws uit de regio. Naam: Voorl.: Ad res: Postcode: Plaats: Tel.nr.: Geboortedatum: E-mail: Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het eolofon vindt u nadere informatie. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Antwoordnr. 92100,3009 XB Rotterdam. Compacte digitale camera 3.2 miljoen pixels 3x optisch zoomobjectief, 38-115mm 1,8" LCD-scherm 16 Mb intern geheugen DIGITAAL FDTDS BESTELLEN? MOM MAAL 349 Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21.00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur. (ONGEACHT HIT HANTAL) Prijs- en zettouten voorbehouden. Prljs industef B.T.W. AHe voorgaande aanbiedingen komen hierbij te venrallen. Frits Kloppers (geheel links) en Jeannette Knigge (rechts) gaan de uitdaging aan en tonen zondag hun expositie in Pand Paul us. Foto aaierie 300procent SCHIEDAM - Pand Paulus is deze zomer de werkplaats van zes ver- schillende kunstenaars. Tot en met 22 augustus is er steeds een duo gedurende drie weken werkzaam in het atelier aan de Korte Haven. De ene helft van het duo is een deelnemer van de Stichting Kunst- werkt, de andere helft is geselec- teerd door de galeriehouder van 300procent. Ieder koppel moet in Pand Paulus een installatie maken waarbij ze op elkaar moeten reage- ren. Naast de gebruikelijke ope- ningstijden kunnen de kunstenaars ook op andere dagen en tijdstippen aan het werk zijn. Na telkens een week opbouw, is het eerste resul- taat te bezichtigen. Maar wanneer de deuren van Pand Paulus open zijn en de vlag uithangt dan is ie dereen welkom om de kunstenaars aan het werk te zien. Of de samen- werking voor de kunstenaars een duel of een duet zal zijn, kan met eigen ogen worden aanschouwd. Afgelopen zondag zijn aan Jean nette Knigge en Frits Kloppers de sleutels van Pand Paulus overhan- digd samen met een enveloppe met daarin duizend euro. De komende week zullen zij samen een exposi tie maken onder de naam Duel/ Duet. Frits Kloppers is deelnemer van Stichting Kunstwerkt en maakt beelden, Jeannette Knigge is voor- gedragen door galerie 300procent en goudsmid en beeldend kunste- naar. Zondag 18 juli om 16.00 uur is de opening van hun expositie. weekbladen SCHIEDAM - Het Stads- kantoor staat zaterdag 18 September van 13.00 tot 20.00 uur in het teken van het symposium 'De Dood voor Ogen'. Het symposium gaat over oude en nieuwe tradities, rituelen en ge- woonten die met de dood te maken hebben. Geestelijken gaan met elkaar in debat, schrijvers worden geinter- viewd door Prem Radhakis- kun (NPS) en de dood staat centraal bij verschillende 'Gesprekken aan de Schie', die geleid worden door An- nemiek Schrijver, presenta- trice van IKON-live. Ook het ontwerp van het Kinder- monument is te bezichtigen. Dit monument is ontworpen om de op Beukenhof begra- ven en gecremeerde kinde- ren te herdenken. Individualisering, ontkerke- lijking en globalisering heb ben de westerse mens ver- vreemd van eeuwenoude ge- bruiken en geloven en heb ben hem in contact gebracht met allerlei nieuwe waar- den, normen en tradities. Dit geldt ook voor de uit- vaartwereld. Naast persoon- lijke en maatschappelijke veranderingen, hebben uit- vaartdiensten ook te maken met een veranderende wet- geving die een belangrijke invloed heeft op rituelen en gebruiken bij het afscheid nemen. De Dood voor Ogen gaat over al deze en nog vele an dere zichtbare en onzichtba- re veranderingen, over de oorzaken en gevolgen bij de overgang van leven naar dood en de invloed hiervan op de kunsten. Gedurende een eendaags totaalpro- gramma wordt een groot aantal aspecten van de dood belicht. Door middel van li- teratuur, film, beeldende kunst, architectuur, muziek en debat wordt de verande rende cultuur van het af scheid nemen belicht. 'De Dood voor Ogen' wordt niet alleen gehouden in het Stadskantoor, maar ook in verschillende zalen van de bibliotheek. op de dagopvang? Bij de Stichting Kinderopvang Schiedam blijkt het tot nu toe om twee van de negen centra te gaan; Katja in Schiedam-West en Nijntje op twee locaties in Groenoord. Het aantal ouders dat hier de kinderop vang heeft beeindigd omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt is dermate hoog dat maatregelen niet meer uit kunnen blijven. Bij sommige groe- pen op de dagopvang is de bezet- tingsgraad te laag geworden om rendabel te kunnen draaien. Een aantal groepen op deze locaties zal daarom in moeten krimpen. Dragstra sluit niet uit dat op den duur sommige leidsters zelfs op andere plaatsen in de organisatie ingezet zullen moeten worden, iets wat natuurlijk consequenties heeft voor de kinderen die hun ver- trouwde gezicht kwijtraken. Ou ders bij wiens kinderen zoiets aan de orde komt, belooft Dragstra ruim van te voren bericht. „U kunt erop vertrouwen dat we in goed overleg per kindercentrum gaan kijken hoe we deze verandering op een geleidelijke wijze zullen vorm- geven. De leidsters, en de ouders via de clientenraad zullen wij hier bij uiteraard nauw betrekken", al- dus Dragstra. van der Kraan SCHIEDAM - Een 34-jarige man uit Zoetermeer is vrijdagmorgen kort na 01.00 uur op de noordbaan van de A20 aangehouden nadat hij met zijn auto tegen de vangrail was gereden. De man, waarvan het rij- bewijs sinds 1994 ongeldig is ver- klaard, was onder invloed van al cohol. Hij werd voor nader ver- hoor overgebracht naar het politie- bureau, waar zijn 30-jarige broer hem zou ophalen. Deze werd on- derweg naar het bureau echter staande gehouden tijdens een ver- keerscontrole en meteen ook maar aangehouden toen in zijn auto een zakje met cocaine werd aangetrof- fen. De jongere broer werd overge bracht naar het politiebureau, waar zijn 34-jarige broer al op hem zat te wachten. SCHIEDAM - In de Maasstad Schiedam van 30 juni is in het artikel over het Nationale Co- operatie Museum, 'De Coop is weer springlevend' een bui- tengewoon storende fout ge- slopen. In kolom drie wordt gesproken over de banden die de cooperatie onderhield met de arbeidersbeweging. Abu- sievelijk is hier de NSDAP genoemd in plaats van de SDAP. Het spreekt voor zich dat de Cooperatie niets van doen had met fascistische or- ganisaties, zoals de NSDAP. door Karin Moerman „De economische recessie is ook bij ons voelbaar", begint Y. Dragstra zijn informatiebrief die onlangs bij alle ouders en verzor- gers die een kind bij de SKS op de opvang hebben, op de deurmat viel. „De gevolgen ervan treffen ook onze organisatie en dus ook u als ouder. Daarom wil ik u per- soonlijk op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen bij de Stichting Kinderopvang Schie dam." Een nette actie van de SKS naar de ouders toe, maar wel een die opzien baart. Jarenlang was de klacht dat er te weinig plaatsen wa ren voor met name hele dagopvang en buitenschoolse opvang. En nu zou er juist weer te veel plaats zijn SCHIEDAM - Veel mensen heb ben last van angstklachten. Ze krij- gen klamme handen, gaan hyper- ventileren of trillen of krijgen het gevoel dat alles langs ze heen gaat als ze in een winkel staan of in een drukke trein zitten. Ze weten wel dat het niet nodig is om bang te zijn, maar weten niet zo goed hoe ze zich anders moeten voelen. Riagg heeft een preventieve trai ning rondom angst bedacht die eind augustus van start gaat voor mensen van 18 tot en met 60 jaar met lichte angstklachten. De kos- ten zijn 70,-. Voor meer info:E. van Heiningen, tel. 4 453 497. A20 richting Gouda tussen Nieu- werkerk a/d IJssel en knooppunt Gouwe wordt twee weekenden af- gesloten van 5 tot 15 november en de A44 richting Amsterdam tussen Rijnsburg en Sassenheim wordt vier weekenden afgesloten van 8 oktober tot 1 november. SCHIEDAM - De stichting Oude- renwerk zoekt nieuwe vrijwilligers voor de visiteclubs in dienstencen- trum De 4 Molens en zorgcentrum Francois HaverSchmidt. In De 4 Molens wordt een visiteclub geor- ganiseerd op maandag, in Francois HaverSchmidt op vrijdag. Op een visiteclub komt wekelijks een kleine groep ouderen bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd en om samen activiteiten te onderne- men. Er worden vrijwilligers ge- zocht die er plezier in hebben om wekelijks een halve of een hele dag in het dienstencentrum of zorgcentrum een vaste groep van maximaal twaalf ouderen te bege- leiden. De werkzaamheden be- staan uit het ontvangen van de deelnemers, het serveren van de koffie en de maaltijd; het met de ouderen samenstellen van het pro- gramma en het begeleiden van de deelnemers bij activiteiten. Er wordt samengewerkt met een col- lega-vrijwilliger. Het is een zelf- standige taak, waar men veel idee- en in kwijt kan. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door een medewerker van de Stichting Ouderenwerk. Voor info: Anneke Verkaaik, tel. 248 68 90. win bl id nH Bij deze adressen: Woon+ Valeriuutraat 3 Tabakshoo Boor Groenetaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Locnen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenptein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaar>460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Bewonersvereniging Boerhavetaan 79 Tussen eind augustus en half no vember zal in Zuid-Holland maar liefst 51 kilometer snelweg op- nieuw worden geasfalteerd. De ge volgen voor de weggebruiker zijn naar verwachting groot. De A15, A20 en A44 worden een aantal weekenden afgesloten. De A20 richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen-West en Maas- dijk wordt drie weekenden afge sloten van 8 tot 25 oktober. De A15 richting Rotterdam tussen knooppunt Gorinchem en Papen- drecht wordt twee weekenden af gesloten van 15 tot 25 oktober. De A15 in beide richtingen tussen Pa- pendrecht en knooppunt Gorin chem wordt een weekend afgeslo ten van 15 tot 18 oktober. De A20 richting Rotterdam tussen knoop punt Gouwe en Nieuwerkerk a/d IJssel wordt twee weekenden afge sloten van 8 tot 18 oktober. De

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1