maasstad Residence PC Hooft Hordijkerveld behoudtgroen gezichtondanks bouwplannen De noordeliike binnenstad van Schiedam (her)leeft stad toplgc^tie in Hoo Wonen en werken in de creatiefste wijk van Rotterdam Dekker wil duidelijkheid recreatie- woningen trends tips ideeen design doe-het-zelf tuinieren accessoires verlichting ROTTERDAM - De wijk Hordijkerveld in Rotterdam IJsselmonde krijgt een op- knapbeurt. Slopen en bou- wen zal de komende tien jaar het dagelijks leven in de buurt beinvloeden, maar in 2014 moet er uiteindelijk een mooie woonwijk met 2298 woningen gebouwd zijn. 180 posHbus 1685 3000 tx rotlerdam Meer weten? Rotterdam krijgt er een uniek vfakje bij. het Lloyd- kw artier. Het voonnalige ha\ engehied transformeert tot het kloppende hart van de Rottcrdamse audiovisti- ele, film- en ICT-branche. Daarnaast wordt het ook een woenkwartier. Op de Mullerpier vernjzen steeds meer fraaie wooneonv plexen met een moderne er; robuaste uitstraling De komende jtiren verandert ook de Liovdpier in een stedelnk woongebted met opv allende acchitecmur. Ook op andere p!aat>en in het gebied komen bijzon dere appartementen. waar- onderde STJOB Lofts. He! Oaafhatskelijk ToneeL eea basissch<»L een kiaderdagver- tslijf, diverse horecagelegefthe- oen. een ^ii}X"rnarkt, het Sefceefsvasit en Trassportcolle- ge, het Sport-en Evenememen- terrem. hes vertiicuwde Maas- kaatgefesuv. en verschiHende gezotrdhetdsvof.czjenhigerj ma kes het l..lo>dkw .trtier straks complect En weral schmeii het ;r,ciieu;*t/i.ht »p de Nieuwe Maas HELLEVOETSLUIS - In Zuid- West Hellevoetsluis op de hoek van de Amnesty Internationallaan en de Rijksstraatweg ('het voorma- lige Berkel-Terrein') wordt mo- menteel een plan ontwikkeld voor de bouw van vijftig appartemen- ten. Naast een grote verscheiden- heid in woninggrootte en typen is in dit plan, gelet op de bijzondere ligging, ook veel aandacht besteed aan de vormgeving van het ge- bouw. Het gebouw bestaat uit een woon- toren van veertien woonlagen (34 woningen) en twee zijvleugels met elk twee woonlagen (zestien wo ningen) verbonden met het hoofd- gebouw. In de halfverdiepte par- keerkelder zijn 52 parkeerplaatsen en is er voor elke woning een ber- ging. Voor bezoekers zullen buiten het gebouw parkeerplaatsen wor- den aangelegd. Er zijn een tiental woning typen, varierend van een tweekamerwoning van ca. 65 vier- kante meter tot een vijfkamerwo- ning van ruim 210 vierkante meter (penthouse). Daarnaast zijn er zestien drieka- merwoningen, dertig vierkamer- woningen en nog eens twee vijfka- merwoningen. Voor meer infor- matie over dit bouwproject kan worden gebeld met Jongerius Ma- kelaardij, tel. 0181 - 330011 of Fonk Makelaardij 0181 - 316666. SCHIEDAM - De locatie is op z'n minst uniek te noe- men: enerzijds magnifiek uit- zicht over de levendige bin nenstad, het water en de mo- lens, anderzijds het nieuwe, modern ontworpen metrosta- tion 'Parkweg', vanwaar het centrum van Rotterdam in luttele minuten bereikbaar is. Het complex is gelegen op loop af- stand van het sfeervolle stadshart met zijn monumentale panden en veelzijdige cultuur-, horeca- en winkelaanbod. In de directe omge- ving zijn basisscholen en voortge- zet onderwijs volop aanwezig en ook kinderopvang is uitstekend ge- regeld. Utopia maakt deel uit van een reeks vernieuwingsprojecten in de noordelijke binnenstad die hier een krachtige kwaliteitsimpuls geven aan de woonstrook tussen de Noordvest en de Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Gekleurd door een rijke historie, maar met het vizier gericht op de toekomst, is Schiedam een heerlij- ke plek om te wonen, te winkelen en te werken. Monumentale pan den, pittoreske havens en karakte- ristieke stadsgezichten herinneren aan het roemruchte brandersverle- den, dat de stad ooit wereldfaam bezorgde. In de sfeervolle straatjes is het heerlijk struinen. Winkelen kan onder meer in de Nieuwe Pas sage, het moderne, overdekte win- kelcentrum centraal gelegen in het historisch winkelhart. Ook op culi- nair en cultureel gebied heeft Schiedam veel te bieden. Strate- gisch gelegen aan de A20 en de A4, is de stad uitstekend bereik baar. Met de realisatie van de tweede Beneluxtunnel zijn ook Spijkenisse en Hoogvliet een stuk dichterbij gekomen. De toch al goede bereikbaarheid heeft daarnaast een enorme impuls gekregen door de aanleg van de metro en Tramplus (lijn 1). Naast bus en tram is er nu ook een per- fecte metroverbinding naar het centrum van Rotterdam. In het verrassende ontwerp van Cees Reijers Architecten krijgt de voormalige fabriekshal een geheel nieuwe bestemming. De onderste laag van het gebouw blijft staan en wordt omgebouwd tot parkeerga- rage met aan de buitenzijde ruimte voor bedrijven en ateliers. Hier bo- venop worden in een U-vorm vier woonlagen gebouwd met een ge- differentieerd woningaanbod, van appartementen en maisonnettes tot patio- en atelierwoningen. In de kelders van het bestaande pand ko- men de externe bergingen voor de bewoners. Langs de Noordvest, op tien meter van het grote complex, komt ap- partementengebouw De Vrijheid, bestaande uit vijf verdiepingen. Qua sfeer en afwerking is dit ge bouw verwant aan het grote com plex. Het gehele project omvat 134 koopwoningen, 3824 vierkante meter bedrijfsruimte en circa 162 parkeerplaatsen. De woningen worden ontsloten via een gang die op de tweede en derde woonlaag ligt en als een ader door het ge bouw loopt. Deze inpandige, be- schutte corridor geeft niet alleen een gevoel van veiligheid, maar fungeert tevens als ontmoetings- plek voor de bewoners. Alle wo ningen hebben een prive-buiten- ruimte in de vorm van een riant balkon, terras, patio of dakterras. Tussen de woongebouwen, op het dak van de parkeergarage, komt bovendien een semi-openbaar bin- nengebied, waarin een fraaie bin- nentuin wordt aangelegd, voorzien van terrasachtige bamboe- en vlondervloeren en riet. Ook de be woners van De Vrijheid kunnen van deze binnentuin gebruik ma- ken; een loopbrug op de tweede verdieping van het gebouw leidt rechtstreeks naar het sfeervolle binnenhof.De tuin biedt prachtig zicht op het water en de stad en de ligging is zodanig dat de zon diep in de binnentuin doordringt. Een poort maakt het mogelijk de tuin van buitenaf af te sluiten, waar- door ook hier een gevoel van rust, veiligheid en geborgenheid heerst. Voor meer informatie: Anke Bo- dewes Makelaardij, tel. (010) 246 44 44 of Ooms Makelaars, tel. (010) 273 01 02. Veel nieuws over de plannen kan projectleider eengezinswoningen Wim Wilbers niet geven. Of lie- ver gezegd; mag hij niet geven. „We hebben een afspraak met de bewoners dat zij eerst van alles op de hoogte zijn", legt hij uit. „Pas daarna gaan we met derden en de pers praten." Over de eengezins woningen kan hij daarom niet eens een tipje van de sluier op- lichten. Maar Wilbers is enthousi- ast genoeg om te vertellen over de algemene plannen. De projectleider is enthousiast over de communicatieafspraken met de bewoners. „Het is ambiti- eus om de zittende bewoners zo'n grote rol te geven in de planvoe- ring en manier van uitvoering." Normaal gesproken spelen bewo ners bij stedelijke vernieuwing geen grote rol, maar in Hordijker veld kon het haast niet anders of woningcorporatie Vestia Rotter- dam-Zuid, projectbureau Estrade en de deelgemeente IJsselmonde moesten de bewoners hun zegje laten doen. „Er zijn veel protesten geweest oyer de sloopplannen in de wijk", herinnert Wilbers zich. „De binding met de wijk is erg groot. Uit huisbezoeken die we hebben gedaan, blijkt dat ruim dertig procent van de bewoners na de vemieuwing terug wil ko- men in de wijk. Dat is een goede score in vergelijking met andere projecten. Daaraan zie je ook dat Hordijkervelders hier graag wo nen." En om van de nood meteen een deugd te maken, zijn de zaken voor Hordijkerveld goed aange- pakt. Er is een informatiecentrum geopend, afspraken omtrentcom- municatie tussen de projectleiders en de bewoners zijn gemaakt en Vestia doet haar best om de Hor dijkervelders zoveel mogelijk bij de plannen te betrekken. „We willen niet alleen investeren in stenen", zegt de projectleider. „We willen de fysieke vernieu wing samen laten gaan met een groene en sociale vernieuwing, zodat het leuk en fijn wonen is als mensen terugkomen in de wijk. Het is belangrijk dat bewoners zich betrokken voelen en later kunnen zeggen: goh, wat is dit mooi geworden." Uiteindelijk moet er een gevari- eerde wijk ontstaan. De 2500 So ciale huurwoningen die de wijk vandaag de dag zijn gezicht ge ven, zijn voornamelijk veertig jaar oude portiekwoningen en ga- lerijflats. Het wooncomfort vol- doet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom vindt Vestia dat er meer variatie moet komen. „We merken hu dat mensen uit Hordijkerveld wegtrekken om er- gens anders een duurdere koop- of huurwoning te betrekken. Voor die groep willen we ook graag een woning aan kunnen bieden in de wijk zelf'En daar om komen er goedkopere en duurdere huurwoningen, maar ook koopwoningen in verschil- lende prijsklassen. In totaal zullen de koopwoningen 24 procent van het woningaanbod in de wijk be- slaan. Het goedkope wonen neemt af. Nu bestaat de wijk nog voor 97 procent uit huurwonin gen in de goedkopere categorie, in de toekomst wordt het percen tage 81. Een procent van de wo- ningvoorraad wordt dure koop. „We willen ook graag dat oudere mensen in de wijk kunnen blijven wonen", gaat Wilbers enthousi ast verder. „Momenteel kas. tat haast niet. Over tien jaar staaa er ongeveer 170 ouderenwoningen in de wijk. Ook weer gevarieerd in huur en koop en prijsklasse. Op die manier kunnen ouderen zo- lang mogelijk thuis blijven wo nen." Bij dit project komen de bewo ners en derden wederom naar vo- ren. „Het moet allemaal sociaal gebeuren", zegt de projectleider. „Dus we willen ook welzijns- voorzieningen in de wijk. Daar om wordt er door een zorginstel- ling gewerkt aan een woonzorg- zone. Ook wordt er een buurthuis gebouwd, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten." De klachten of ideeen van de hui- dige bewoners zijn waar mogelijk ook opgenomen in de plannen. „De meest gehoorde klachten gingen over wateroverlast en het groen", zegt Wilbers. „Het groen kon volgens de bewoners wel op- geknapt worden en na een regen- bui bleef overal water op 3e gras- velden staan. In de plannen is nu een grote singel met veel groen eromheen opgenomen." Op die manier wordt het waterbergend vermogen opgeschroefd en blijft de wijk een natuurlijk uiterlijk houden. Dat is ook precies waar het volgens Wilbers in de plannen om draait. „De kwaliteiten van de wijk zijn eruit gepikt door de pro ject ontwikkelaars. In Hordijker veld is dat voornamelijk het groe ne karakter van de buurt. In de nieuwe plannen laten we dat zo veel mogelijk terugkomen." Minister Dvkktr van VROM wil np k'jrte ttrnujn van genieenten duidelijk heid over recreatkw ontngen en de onreehlmaiige be wo- ning daarvan. Een etrste in- vMitatisatii bij alle gemeen- ten Jtverde een re spoils op van 32 procent. Dekker maakt zich grote zorgen over de lage reqtras. Zij vindt het van groot helang dat betrekken bewoners eind 20M4 duidelijkheid heb ben over de wijze waarop hun gimeente omgaai met de buidigt probkmatiek rondom recreatiewoninaen, De minister doet In ten brief een driagende uproep aan gemeenten aLvaog de ge- vraagde gegevens te v er st rekken voor 20 September 2004. Kort daarna zal de VROM-Inspecrie ten tus- senrapportage op-tellen. aarin de minister een meer complect en betrouw baar heeid verwacbt. Eind april untvinuen gemeenten een eerste v erzoek om de 3*ROM-Inspectie eegtvens U verstrekken over de on- rechtmatige be woning van reereatzewomngen. Met de tnv enfarisatk houdt minis ter Dekker een vtager aan de pols. Zij heeft aemeenten tot 31 december 2004 de tijd gegevea om heirokken be woners belderheid te seven over het te voeren beleid. Voor de prehtetoalfek van onreehtmatige hc-woning van: mrearkwoBingen ver- rutotde si«Hier Dekker v rig jaar bet beleid. Onder voorwaarden kunnen ge meenten de bestemming wij- zigen van 'recreatie' naar "wonen" of ten persoonsge- bonden hescfeikkiag afge- vea, Maken gemeenten bier- vs» seen gebroik dan mne- ten zij het verbod op het permanent be v out a v an eta recreatiewoning handful- ven, Het verruiitide beleid is dit jaar event-ens opatno- nten in de Noia Ruimte. Er zijn naar schatting tussen de 12.TOO en 2(WMM) permanent bewrxinde recreatiewonln- gen in Neder land. De skyline van zuidwest Rot terdam gaat veranderen. Het Oosterbaken -130 apparte menten verdeeld over 33 woonlagen, bijna 100 meter de lucht in- mag je dus gerust ambitieus noemen. De ver- koop van de appartementen in het hoogste gebouw van Hoogvliet is onlangs begon- nen in het Informatiecentrum van Hoogvliet. De woontoren staat symbool voor de nieuwe leefkwaliteit rond het Oedevlietsepark. Architectenbu- reau KuiperCompagnons maakte er onder supervisie van steden- bouwkundige Ashok Bhalotra een gewaagd plan voor: een groen woon- en recreatiegebied langs de Oude Maas met daarin bestaande vijvers, grienden en sloten. Rond dit waterrijke, groene hart verrij- zen ongeveer 1100 mime en duur- zame woningen met een zeer geva- rieerde architectuur. Met het Oos terbaken als absoluut hoogtepunt. Van bovenaf gezien lijkt het Oos terbaken op een schelp. Door deze bouwvorm profiteren alle bewo ners van de drie- en vierkamerap- partementen optimaal van het dag- licht en het uitzicht. Onder en naast het gebouw bevindt zich een grote afgesloten parkeerkelder. De woontoren bevat diverse typen ap partementen die passen bij een ver- schillende wensen en budgetten gericht op zowel jonge gezinnen, tweeverdieners als 55-plussers. Toekomstige bewoners kunnen re- kenen op een uiterst comfortabel appartement aan het water, midden in de 'groene gordel', en volop re- creatiemogelijkheden. Een toplo- catie met alle denkbare voorzienin- gen om de hoek. Het Hoogvlietse stadshart met een uitgebreid win- kelcentrum ligt op een steenworp afstand en de metro zorgt voor een snelle verbinding met het centrum van Rotterdam. Voor nadere informatie over de koopappartementen kan contact opgenomen worden met Ooms Makelaars Spijkenisse, telefoon (0181) 69 23 33. Of kijk op ww- w.oosterbaken.nl. Het Oosterbaken wordt ontwik keld door BAM Woningbouw in samenwerking met Woonbron- Maasoevers Hoogvliet en Kuiper Compagnons, bureau voor Ruim- telijke Ordening en Architectuur. Ji.4ss\ cent, tet vootmahge pak- huss dat de iaatste jaren onder- ;k boisd aan tie dancesah N;av A: V. f.\wordt nu das officevortnd tot ecu complex met ongeveer bmderd vrij m- deelhare woningen tlofts). Het niksmoBument «a de locatie di rect aan he! atet in he! Rotter dam se Lioydkwanier nrxligen uit voor de c« mimunicaiie over dit project buiten de ganghare paden te treden. Projectontw ik- kel;tar 8AM V astgocd heeft in -amenw erking met B AM Wo- ningbouw Vpiker Boowssii..:!- schappij daarom m december 2(ii >3 eea prijsvsaag liugeschre- sen onder 35 kimst.wademie>. hoge-'ChcJei! en ansverstfeiren met marketing- en comrmiftk'a- j treopleidingen t»m Johsx eem m de mark) t:e zeties als "the place: i to be In de loop der jareti wordt de St. Johsilp geskK>pt en Blijft alleen het seem betkmfem. In 1996 el Je. cS-t r iebver,-M a h e spier he: gebied 'x kcru; sfond. nog maar eso.ele haveng<Adn- den hednjven. St. .lobsxeem siond mmiddeK ieeg ea diende tot eind 2003 als mdeckomea Vs de NOW&WOV" parts' van Ted Larjgenbach be braakliggende Mailerpjet wa rn gebruik als eveaemeatsmer- rem. Maar Rotterdam zou Rot- terdara tiiet zijn als er met druk nagedarfhi wen) over de herbt- -terrtmirig vm. dit siukje ert- goed. Deze bestemming a. gee onder in het Lkp dkw ardet Waar htstone en xisietBftssor!- den in een nseuv en feoeieml •tukjc Rotterdam In de komen de anderh.Jf :;ta? zal StJoS- t eern een transformane .mde-- gaaa dse reefer doet aaa de be- staantk architectuur en tege- moet komt aan de ei s«s en a ea- sen an de moderne mxiscob- -umern fyde®'- de open cise vih bet LloysJi cnier. eerier eM pM. is STJOB officsee: peft "ge- doopt' tk:«>r wetfeoudeT M Pas tors De belasgsitelling t oor dc nnxteiw .»ning was groot ea veel beiangstellestieii hebben ;nch deze dag ingeschreveS- Wit de model woning nog met heeft ge zien, kan terecht hjdens de "Open Huis Da gen" die met ens- ge regelmaat worden georgaa;- seerd. Meer .ntotmatie. W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 13