maasstad L L m Foto met Rotterdampasgevoel goed voor reisje naar Amerika Teken: vervelende lifters maasstad tuister Dogs Die In Hot Cars - Please Describe Yourself Swing Out Sister- Where Our Love Grows uitgaans [agenda dATlm H m I 'Li 'mn 'sc 'ss-isi -pc 'rl 'zz 'PPO '0C 'reBH '6Z '^a '81 Ta 'LZ 'Spa sz 'Aid PZ 'snEqjng -£Z 'muz '\Z 'jO '0Z 'UBBjgdoog 'L\ Tj. SI 'st?!N 'PI j°0d Z\ spuB] -sa '9 'SujsSny *x :[bbjuozuoxx DOGS DIE IN HOT CARS 1 ■Sip®™ 'mwmt ROTTERDAM - Op de foto drinkt een jong meisje via een rietje uit een flesje ran- ja. Naast het flesje op de ta- fel staat een gebakje waar- van ze duidelijk al heeft ge- snoept. Terwijl ze geniet van al dat lekkers kijkt ze je vanuit haar ooghoeken te- vreden aan. Maar er is meer te zien op de foto. Er staat nog een gebakje met een kopje koffie op tafel, waar- schijnlijk van de maker van de foto. Door de glazen wand achter het meisje zijn in de verre diepte bouwacti- viteiten op de Mullerpier zichtbaar. Met de komst van het mooie weer trekken heel veel men- sen de natuur weer in. Wie zich overgeeft aan deze prima manier van vrijetijdsbeste- ding moet er zich van bewust zijn dan ook veel insecten de ze plaatsen bevolken. Daar naast is er ook een reeel risico om door een teek gebeten te worden. Echt gevaarlijk hoeft een tekenbeet niet te zijn. Wie goed oplet en attent is op on- verklaarbare ziekte verschijn- selen kan de meer ernstige ge- volgen van een tekenbeet voor zijn. EXCURSIES FESTIVALS MARKTEN EN BRADERIEN MUZIEK OVERIGE SPORT THEATER bEE 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 4~i 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ~55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Horizontaal 1. Zwemslag 6. Europese taal 12. Europeaan 14. Eiland bij Sumatra 15. Ter attentie 17. Verplaatsbare hefkraan 20. Gram 21. Zelfstandig naamwoord 23. Gebouw in Scheve- ningen 24. Plaatsvervangend 25. Uniek 27. Domina 28. Burgerlijk Wetboek 29. Vis 30. Vaartuig 32. Steundraad34. Europese vrouw 35. Smal weefsel 37. Europese voetbal- unie 38. Neon 39. Rondzwerver40. Bevel 42. Steunstok 44. Omlaag 47. Groningse plaats 49. Deel van fuik 51. Oude munt 53. Muziekterm54. Veiligheidsraad 55. Voormiddag 57. Raad eens 58. Via 59. Soort loofboom 62. Energie 63. Plus 64. Planeet V enus 66. Mobiele eenheid 67. Walkant 68. Halt 70. Water bij Groningen 71. Dierenverblijf. Verticaal 1. Wielerterm2. Gemeentepolitie3. Noot 4. Uiachtige plant 5. Vanjaren her 7. Bits gezegde 8. Rijgsnoer 9. In werking 10. Spoorwegen 11. Eu ropeaan 13. Hare Koninklijke Hoogheid 16. Meisjesnaam 18. Trots 19. Koolsoort20. Drinkgerei 22. Vrije verkiezing 24. Tekston- derdeel 26. Scheepstouw 29. Grondsop 31. Aziatische rivier 33. Scheikundig element 34. Elk 36. Dierengeluid 37. Askruik 41. Af- mattend 43. Rijksnormaalschool 45. Voordat 46. Aardewerk 48. Plaats in Limburg 49. Oosters land 50. Zuivelproduct 52. Friese plaats 54. Bodem 56. Jodenkoek 59. Poli- tieke partij 60. Te dezer zake 61. Belgische rivier 64. Vis 65. Paard 67. Koninklijke Landmacht 69. Pla- tina. Jd '69 "IN 'L9 's°a S9 'I"V P9 '3J3N '19 'zpi '09 TPM '6S 'ssjspyj '9S "J3°IA 'PS 'unity 'ZS 's"t?}i 'OS 'UBJI *6P 'U3dg -gf, [aajRId 9P '»a 'SP 'suy £P 'puadois \p 'tun 'LZ 'T«l '9£ 'J3P3I 'PC 'uBBjfi 'snp -ui -xc 'J3H 6Z 'PO '91 'JBBJi?BJB<j PZ -JnaasmM. 'ZZ 'seio '02 'PBy '61 'J^d '81 '™UV '91 'MTH 'CI 'J3IAJ3S 'IX 'sn 01ubv '6 'sun '8 'Aureus 'pno[y g gooq -p 'jog 'C 'dO 'Z PSszpy 'I :iBeaijJ3A IBJS33A 'lL 'P-reiPa '02, 'dots -go 'spnyi Y9 '31N '99 '«is -puoAy f9 '"3 'C9 'ln3 Z9 'ubbj -Bid "6S '-isd '8S 'f-rey 'LS 'i"V 'SS 'jA 'PS 'sndo 'CS 'IS 'TUI '6P 'SU333 'Lt 'J33N 'PP 'aiuy Zf To 'OP P-reBioa "6C '3N '8£ "PH Het is een ijzeren wet in popmu- ziek dat hetzelfde geluid om de twintig jaar terugkeert. Het eerste decennium van de 21e eeuw brengt ons dus een revival van het popgeluid van de jaren tachtig. Niet erg, zolang er wordt terugge- grepen op de betere new wave, zo- als het Schotse Dogs Die In Hot Cars doet op haar uitstekende de- buut Please Describe Yourself. Vooral het hoekige, nerveuze ge luid van XTC en (de vroege) Costello lijkt model te hebben ge- staan voor hun geluid. Daarnaast is er uitstapje naar ska op de single I Love You Because I Have To. De originele bandnaam verraadt al een goed ontwikkeld gevoel voor ab- surdisme. Ook het overspannen stemgeluid van zanger Craig Mac intosh werkt af en toe op de lach- spieren. Het draagt allemaal bij aan het luchtige karakter van de mu- ziek. Belangrijker is dat DDIHC nog beter dan het in veel opzichten vergelijkbare Franz Ferdinand - in staat is tot het schrijven van memo- rabele popmelodieen. Dat ze tradi- tioneler en daardoor wat minder hip klinken, is een logisch vervolg maar aan de kwaliteit van de mu- ziek doet het niets af. jkl25136 Hip waren ze nooit maar liedjes als Break Out (1987), You On My Mind (1989) en Am I The Same Girl (1992) komen nog regelmatig voorbij in nostalgische radiopro- gramma's. Net als tijdgenoten als Simply Red, Matt Bianco, Style Council en Sade greep het Britse Swing Out Sister terug op elemen- ten uit zowel de betere pop, soul, (cocktail)jazz en easy listening uit de jaren zestig. In de jaren negen- tig zakte de groep langzaam weg in de vergetelheid. Door de successen van Norah Jones en verwanten lijkt de tijd weer rijp voor de luchtige, jazzy softpop van zangeres Corin- ne Drewer en haar kompanen. Twee jaar na het vrijwel onopge- merkt gebleven Somewhere Deep In The Night (2002) verschijnt de sterke opvolger Where Our Love Grows. Liedjes die je gelijk mee zingt met de pakkende opener Lo ve Won't Let You Down als ge- doodverfde hitsingle - afgewisseld met een enkele instrumental, gear- rangeerd in een stijl die aan Burt Bacharach, Sergio Mendez en The Carpenters doet denken, maar die hier gelukkig zonder ironie of campy bijbedoelingen worden ge- bracht. Perfecte zomerplaat. jk125123 Woensdag 4 augustus 2004 CX63 Deze foto was goed voor een reis naar de Verenigde Staten. Het is duidelijk dat de foto geno- men is op de Euromast en vol- gens de jury van de fotowedstrijd van de Rotterdampas verbeeld deze foto van alle inzendingen het best het Rotterdampasgevoel. De juryleden, Frits van Someren van het Rotterdams Dagblad, Naomi Boas van het Nederlands Fotomuseum en Rick Keus, vaste fotograaf van de Rotterdampas, roemden unaniem de 'echtheid' die de opname uitstraalt. Vorige week nodigde hoofd Rot terdampas Erik Reitsma de ma kers van de foto uit in het Neder lands Fotomuseum aan de Witte de Withstraat om hun hoofdprijs in ontvangst te komen nemen. Daar bleken opa en oma Bouman verantwoordelijk te zijn geweest voor de opname van hun klein- dochter, de zesjarige Rosalyn. Ook het jonge 'fotomodel' was met haar ouders aanwezig. Op- nieuw mocht ze een stukje taart eten, ditmaal met daarop de af- beelding van de winnende foto. De fotowedstrijd, waarvoor fo to's konden worden ingezonden die het 'Rotterdampasgevoel' verbeelden, was uitgeschreven De trotse opa en oma Bouman. Rotterdampasgevoel. naar aanleiding van het vijftienja- rig bestaan van de Rotterdampas. Reitsma: „We hebben vele hon- derden inzendingen ontvangen en op veel van de foto's waren de grote, bekende Rotterdamse at- tracties terug te vinden. Blijdorp, Euromast, Spido, maar ook de Erasmusbrug en Arboretum Trompenburg zaten er tussen. Na lang wikken en wegen besloot de jury de foto van Rosalyn tot win- naar uit te roepen." Aan een tafeltje in het Fotomuse um zit de familie Bouman te ge- nieten van alle aandacht. Hoofd- rolspeelster Rosalyn heeft maar weinig tijd voor alle aandacht. Ze is druk aan het spelen, maar wil uiteindelijk toch wel even met een stukje taart poseren voor de aanwezige fotografen. Opa en oma krijgen ondertussen van Het echtpaar heeft de foto gemaakt met het meeste foto: Dick Sluijter Erik Reitsma een enorme cheque uitgereikt: Een reis naar Miami in Amerika ter waarde van 2500 eu ro. „We weten nog niet of we echt naar Miami gaan hoor", vertelt meneer Bouman. „Dat is voor jonge mensen. Wij gaan lie- ver lekker wandelen." Het blijkt dat het echtpaar Bou man in hechte samenwerking de foto van kleindochter Rosalyn hebben gemaakt. „Ik heb uitein delijk op de knop gedrukt", ver telt mevrouw Bouman. „En ik heb aangegeven waar ze het beste kon gaan staan voor de foto", vult haar man aan. Hoezeer ze ook bij het maken van de foto hebben samengewerkt, ze had- den nooit verwacht dat hun plaat- je tot winnaar zou worden verko- zen. „Nee, we waren erg over- rompeld door het telefoontje van meneer Reitsma." Het in Ommoord woonachtige echtpaar is nog nooit in Amerika geweest. „We hebben wel veel gezien in Europa, maar aan de andere kant van de oceaan zijn we nog niet geweest. We gaan binnenkort maar eens naar een reisbureau om te kijken wat er al lemaal is." Overigens mag Rosa lyn zelf niet mee naar Amerika. „Nee, daar is ze nog een beetje te klein voor." Naast de hoofdprijs zijn er nog vele andere prijzen, als weekend- jes, dagtochten, arrangementen, bioscooptickets en Rotterdamp- aspaketten verdeeld onder de in zendingen. Meer informatie over de Rotter dampas is te vinden op website www.rotterdampas.nl of via tele- foon 010-498.66.66. Een teek is geen insect, maar be- hoort tot de spinachtigen. Teken zien er dan ook uit als bruinzwarte spinnetjes. Het zijn parasieten. Dat betekent dat ze zich in de huid van een mens of dier vastbijten, om zich zo vol te kunnen zuigen met bloed. Op zichzelf vormt dit bloedzuigen geen probleem. De teek kan echter tijdens deze activiteit meerdere ziekteverwekkers overbrengen. Meestal worden mensen niet ziek, maar in sommige gevallen kan een van deze bacterien wel degelijk pro- blemen veroorzaken. De ziekte van Lyme is daarbij het bekendst. Maar zeker niet minder vervelend is de te- ken-encefalitis. De ziekte van Lyme is een infectie- ziekte die verschillende stadia kent. De eerste klacht, meestal een rode ringvormige huiduitslag, ontstaat drie dagen tot drie weken na de beet Daarnaast kunnen verschijnselen optreden die doen denken aan een griep: hoofdpijn, koorts en ver- moeidheid. Herkenning van een van deze klachten is op zich al reden genoeg om de huisarts te raadple- gen. Enkele weken na de tekenbeet kun nen de klachten verergeren. Ge- wrichtspijnen, als dan niet in com- binatie met problemen aan hart-en zenuwstelsel kunnen het leven be- hoorlijk zwaar maken. In de derde fase spreekt men van chronische Lyme ziekte. Maanden tot zelfs ja ren na de besmetting kan men met bijvoorbeeld loopstoornissen en ernstige huidaandoeningen gecon- fronteerd worden. Meestal komt het gelukkig niet zo ver. De ziekte kan goed behandeld worden met een antibioticakuur. Daarbij geldt natuurlijk ook: hoe eerder men erbij is, hoe beter. Teken-encefalitis is een virusinfec- tie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Reeds een week na besmetting krijgt men last van koorts en een grieperig gevoel. Als gevolg van de infectie is de kans re- eel dat een ernstige hersenontste- king zich openbaart. Hoewel ook deze gevolgen redelijk te behande- len zijn, houdt eenderde van de en- cefalitis patienten blijvende onge- makken aan de infectie over. Nog beter dan behandelen is natuur lijk om tekenbeten zoveel als moge- lijkte voorkomen. Op zich is dat ze ker niet moeilijk. Teken zijn voor- namelijk van maart tot november in dicht struikgewas en hoog gras te vinden. Het gemakkelijkst is dan ook om het contact hiermee te ver- mijden. Maar ook voor wie die niet mogelijk is, ligt een oplossing voor- dehand. Het dragen van sluitende, huidbedekkende kleding verkleint de kans op een tekenbeet immens. Voor kinderen is het dragen van een shirt met lange mouwen aan te be- velen. Bescherm de eventuele onbedekte lichaamsdelen (ook gelaat en han- den) met muggenwerende midde- len. Er zijn diverse middelen op de markt. Voor gebruik op de huid zijn middelen met het bestanddeel DEET (diethylholuamide) het meest geschikt. Bij kinderen onder de twee jaar worden concentraties boven de 30 procent afgeraden. Ondanks alle genomen preventieve maatregelen blijft er altijdde moge lijk bestaan dat zo'n teek toch op de huid terechtgekomen kan zijn en te- goed doet aan uw bloed. Het is dan ook noodzakelijk om, als u in de na tuur geweest bent, het lichaam op mogelijke tekenbeten te onderzoe- ken. Vooral op die plaatsen waar de huid warm en vochtig is, zoals ok- sels en knieholtes, is het risico het grootst. Wie onverhoopt toch een teek ont- dekt moet deze zo snel mogelijk verwijderen. In de winkel zijn spe- ciale tekenpincets te verkrijgen, waardoor vrij eenvoudig de gehele teek uit de huid te verwijderen is. Natuurlijk kan ook de huisarts daar bij behulpzaam zijn. Bij een verwij- dering van de teek binnen vieren- twintig uur is de kans op besmetting te verwaarlozen. Voor het verwij deren mag de teek beslist niet wor den verdoofd en ook op de huid mag niets worden aangebracht. Niet alleen in Nederland huizen te ken. Ook tijdens de vakantie in het buitenland is het noodzakelijk in steeds alert te blijven. Voor meer informatie over teken en hun gevolgen kunt u contact opne- men met de afdeling Algemene Ge- zondheidszorg van de GGD. Het te- lefoonnummer is (0181) 65 24 40. Historische Tramlijn 10, Vertrek Wil- lemsplein (bij de Spido), ROTTER DAM Historische Tramlijn 10. t/m 5 sep (beh. ma vr); Vanaf 10.15 elke 45 minuten tot 15.30 Prachtig, Willemspiein 93-97, Rotter dam Salsafeest op de Maas met de Tapas- boot. De zomer komt er aan en we heb ben weer zin om te genieten van de zon, het water en natuurlijk de overheerlijke tapas. Het luxe jacht "de Smaragd" vaart met u over de Maas onder het ge- not van een drankje en met een lekker muziekje op de achtergrond kunt u ge nieten van de Rotterdamse skyline. Tij dens de vaart staat er een Tapasbuffet voor u klaar. Stap aan boord en preof de sfeer van de Spaanse gezelligheid in Rotterdam zodat het net lijkt of u op va kantie bent, t/m 31 aug (beh. ma di wo dovrza); 18.00-21.00 Boompjeskade, ROTTERDAM Rotterdam - Kinderdijk v.r. U wordt welkom geheten aan boord van het pas- sagiersschip 'Nehalennia'. Varend over de Nieuwe Maas geniet u van de be- roemde skyline van Rotterdam. Bepa- lend voor deze skyline zijn vooral de bruggen die de linker en rechter maasoe- ver met elkaar verbinden. Via de Nieu we Maas en de Lek vaart u naar de Kin derdijk. U krijgt ruim 1 uur om de mo- lens te bezichtigen. t/m 30 sep; dag. om Leuvehoofd bij Rotterdam Strand aan de Maas, Rotterdam Tapasboot. Met een glaasje rose of sangria in de hand ga je 2 uur ronddob- beren op de Maas en snoepen van de Spaanse hapjes. Met zonnige muziek en vrolijke mensen. Daarna meren we weer af bij het strand aan de waterkant. Hier kun je nog lang nagenieten van de zo- meravond. Salonboot Animathor maakt er weer een culinair vaarfeest van. t/m 31 aug (beh. ma di wo vr za); 18.30- 20.30 Voormalige Drinkwaterleidingbe- drijf, Eindpunt tramlijn 1 aan de overkant van de weg bij het informa- tiebord, Rotterdam Natuurpad De Esch. Bij het voormalige Drinkwaterleidingbedrijf in Kralingen ligt de Kralingse Esch. In dit stukje Rot terdam is een van de laatste stukjes ver- wilderde natuur te vinden. Op het aldaar gestorte havenslib is in de loop der tijd een interassante flora en fauna ontstaan. Een enthousiaste gids vertelt u hier alles over. Er wordt in kleine groepjes ge- wandeld en de wandeling duurt onge- veer een uur. U wandelt over een gras- pad, dus wandelschoenen of laarzen zijn gewenst. 5 aug; 14.00 Schouwburgplein, ROTTERDAM Cineboards. Film op de Pathe Bio- scoop! Elke avond wordt het werk van Rotterdamse film- en videomakers ge- projecteerd op de gevel van de Pathe bioscoop aan het Schouwburgplein. Het immense scherm van 15 bij 20 meter no- digt de toevallige voorbijganger uit even te blijven staan en te kijken. t/m 3 sep; in de avond Museumpark, ROTTERDAM SkateSwing. Zeven weken lang, elke zondag, swingen op je skates bij de grootste openlucht rollerdisco in Rotter dam: Skate Swing! Op zondagmiddag wordt de asfaltvlakte van het Museum- park om getoverd in een disco op wie- len. Hits uit alle decennia rollen voorbij voor iedereen die zich jong voelt. t/m 29 aug (beh. ma di wo do vr za); 14.00 Ben Jerry's Pleinbios. Na het inval- len van de schemering komt Rotterdam bijeen in het Museumpark. Op gehuurde stoeltjes 1) of zelf meegenomen zit- meubulair wordt er 18 avonden lang ge- dronken, gegeten maar vooral gekeken naar het (inter)nationale en bijzondere ftlmaanbod van Europa's grootste open- luchtbioscoop. t/m 29 aug (beh. ma); Tegen het vallen van de avond Park bij de Euromast, ROTTER DAM Dag van de Romantische Muziek. De hele dag flaneren in de meest romanti sche kleding, snoepen uit de picknick- mand en al nippend aan een glaasje wijn luisteren naar romantische muziek. Op zeven podia worden meer dan 45 con- certen gegeven met heerlijke klassieke en populaire romantische muziek, zi- geunermuzieken opera-aria's. Bij slecht weer verplaatst het evenement naar 15 augustus 2004!!! 8 aug; openingscon- cert 12.00; maanlichtconcert 21.30 Binnenrotte, ROTTERDAM Zondagsmarkt. t/m 29 aug (beh. ma di wo do vr za) Delfshaven, ROTTERDAM Piet Heynsmarkt. Op de Piet Heyns- markt valt van alles te snuffelen voor de liefhebber van antiek, curiosa, antiquari- sche boeken en prenten en verzamelob- jecten. De markt vindt plaats rond de Piet Heynsbrug, in de Piet Heynstraat en op het Piet Heynsplein. t/m 3 okt (beh. ma di wo do vr za); 11.00-17.00 Brasserie Henkes, Voorhaven 17, ROTTERDAM Live Jazz High Tea. t/m 31 dec (beh. ma di wo do vr za); 13.00 Diseotheek-Podium-Cafe-TerrSSan- C, Slepersvest 1, ROTTERDAM SnelDating. Een spannende en leuke manier om zeer snel met veel verschil lende mensen nieuwe contacten op te bouwen. Op zo'n avond ontmoet je on- geveer 20 tot 30 mensen waarmee je met ieder afzonderlijk een gesprek hebt, van 3 minuten. t/m 12 aug (beh. zo ma di wo vrza); 19.00-21.30 Aanlegsteiger rest. Leipzig, ROT TERDAM Watermuziek - de muziek vaart weer. Voor de vijfde keer brengt de Rotter damse componist, dichter en zanger Pe ter Goedhart zijn 'Watermuziek' op au- thentieke locaties in het havengebied van Rotterdam. Een gloednieuw pro- gramma wacht de passagiers van het sa- lonschip Animathor. Het gaat langs kra- nen, zeeschepen en industriele monu- menten naar de Vulcaanhaven, waar in een met wit kristal gevulde zoutsilo een ode aan de geschiedenis, winning en verscheping van zout zal worden ge- bracht. Verder bezingt Peter Goedhart in poetische liederen en balladen zijn lief- de voor de haven, voor zijn stad Rotter dam en voor de zeevaart. Salonschip De Animathor. Afvaart vanaf de Luxor-stei- ger aan de Rijnhaven-zijde. LET OP; de boot vertrekt precies op tijd! Dus: gaan de trossen los, dan zijn de telaatkomers helaas de klos. t/m 27 aug; 20.00; zon dag 14.00 Grote- of St. Laurenskerk, Grote- kerkplein 27, ROTTERDAM Orgelcyclus. Meesters uit de St. Clothil- de door Aart de Kort. 10 aug; 20.00 Rotown, Nieuwe Binnen weg 19, ROT TERDAM Indie Lighthouse. 5 aug Pimptendo. 6 aug Double Trouble, t/m 14 aug (beh. zo ma di wo do vr)Michiel. t/m 26 aug (beh. zo ma di wo vr za) Boegklep van de Scheepsbrug, Scheepsbrug, ROTTERDAM Podium uitvoering. Op het buitenpodi- um de Boegklep: licht-klassiek, jazz, wereldmuziek, koormuziek enz. t/m 19 sep (beh. ma di wo do vr); 15.00 Calypso, Mauritsweg 5, ROTTER DAM 90 'v Delight. Van Dr. Alban, tot Speedy J, Nirvana en Pearl Jam. 7 aug; 23.00Dance Classics. 7 aug; 23.00 Club Las Palmas, Wilhelminakade 66, Rotterdam Viva Las Palmas. Robbie Rivera (New York), Victor Coral, MC Nova, VJ Mac- Motion. Little Tim invites... Mr. Brown. 7 aug; 23.00-06.00 Easy Cafe, Claes de Vrieselaan 113 a, Rotterdam Easy Real Music Night. Diverse dj's. t m 31 dec (beh. zo ma di wo do za); 22.00 African Dance Night. Diverse dj's. Reggae en Afrikaanse muziek. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do vr); 22.00 Thalia Lounge, Kruiskade 31, ROT TERDAM Groove Adventure. DJ: Chris, VJ: Slik. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do za); 23.00-05.00 Apex. DJ: Chris Lewis. VJ: Slik. t/m 31 dec (beh. zo ma di wo do vr); 23.00- 05.00 Wilgenhof, Ringdijk 76, ROTTER DAM Rugzakroute. Het gezin kan een rugzak- je lenen op CNME Wilgenhof. In de rugzak zitten allerlei materialen waar mee de kinderen natuuropdrachtjes kun nen doen. Zo kunnen zij met een schep- netje slootdiertjes vangen en bekijken, met een loep onderzoeken wat er in een knotwilg leeft en met een kompasje het landschap verkennen. Hierbij krijgen de kinderen een werkboekje en de ouders of begeleiders een boekje met achter- grondinformatie mee. Na inleveren van de rugzak bij de Wilgenhof krijgt u nog een leuke attentie als herinnering mee. t/ m 10 sep (beh. zo za); 09.00-16.00 Ahoy' Rotterdam, Ahoy'-weg 10, ROTTERDAM Kids Adventure. Het meest avontuurlij- ke kinderevenement voor iedereen van 4 t/m 12 jaar. t/m 13 aug; 10.00-17.00 nieuwe Luxor Theater, Posthumalaan 1, ROTTERDAM Cirque Eloize. Het circus van de droom. Een circus dat geen circus is, althans niet in de traditionele zin van het woord. Muziek, dans, acrobatiek en poezie, in afwisseling met ongewone, de fantasie prikkelende circusnummers. Het nieuwe programma van het nu ruim tien jaar be- staande Cirque Eloize heet 'Nomade'. Uitgangspunt is de gedachte dat wij al ien, ondanks al onze vastigheden, noma- den zijn waar het gaat om reizen door herinneringen en gedachten die ieder mens weer andere, uniek persoonlijke beelden voor ogen doen krijgen. t/m 22 aug; 19.30 Donner Boeken, Lijnbaan 150, ROT TERDAM, Afdeling Exacte WetenschappeivtraftesL Arabesk de- monstreert Clixi geometrische vormen. 7 aug; 14.00 Kinderboerderij de Kooi, Maeter- linckweg 85, ROTTERDAM Jeugdvakantiepaspoort. Tijdens de zo- mervakantie is er voor de kinderen weer de mogelijkheid om hun stempel te ver- dienen voor het Jeugdvakantiepaspoort. Los de opdracht op die je in de kantine krijgt en ontvang je stempel in je boekje. t/m 15aug; 08.30-16.30 Havenmuseum Leuvehaven, bij de vuurtoren, Leuvehaven 50-72, ROT TERDAM Jeugdvakantiepaspoort. Elk museum heeft schatten in de collectie, die pas gaan leven als je weet wat erachter steekt. Met het paspoort heb je toegang tot de Rotterdamse musea, die je op een leuke manier kennis laten maken met de collectie. Na elk museumbezoek ont vang je een sticker. Heb je ze alle tien, dan ding je mee naar een leuke prijs. Het Havenmuseum heeft een speurtocht voor je uitgezet, zodat je het hele muse um leert kennen. Als je alle opdrachten hebt uitgevoerd, krijg je je Havenstic- ker. t/m 15 aug; 10.00-16.30 Natuurmuseum Rotterdam, Westzee- dijk 345, ROTTERDAM Jeugdvakantiepaspoort: Circus Pico- bello. Zoek de (opgezette) circus-dieren in het museum, t/m 15 aug ANWB WV Rotterdam, Coolsingel 67, ROTTERDAM The Thursdaynight Steparound. Het kleine broertje van de Wednesdaynight skate. In samenwerking met de VVV Rotterdam organiseren we steptochten door Rotterdam. Deelnemers kunnen voor 7,50 euro een step huren en mee- doen aan de tocht. Onder begeleiding van een aantal gidsen gaan we langs ver schillende routes door Rotterdam. Er zit een consumptie bij het inschrijfgeld. In- schrijven kan door een email met je naam en mobile nummer te sturen naar info@steparound.nl t/m 31 aug (beh. zo ma di wo vr za); 19.00 Excelsior, Honingerdijk 110, Rotter dam Excelsior-SVTriborgh. 7 aug; 19.30 Binnenrotte, ROTTERDAM Europeesche Verzekeringen Wednes day Night Skate. De tocht dit jaar is 16,5 kilometer lang. Dat is dezelfde lengte als afgelopen jaar, dwars door bruisend Rotterdam, t/m 18 aug (beh. zo ma di do vr za); 19.30 Jacobustuin, Jacobusstraat 209, Rot terdam Knoest, belevenissen in de Jacobstuin. In de tuin staat een hele oude boom met enorme takken, dit is Knoest. In de boom zit een bizar boommannetje die al de geheimpjes van de boom kent. Hij neemt je mee op een mysterieuze reis door het verleden van de tuin. Misschien komen koning Dwarrel en koningin Amalia nog zoentjes pikken van break- dancer Gerrit. t/m 15 aug (beh. ma di wo); 11.30-12.15-13.00-13.45-15.00- 15.45-16.30-17.15

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 18