schiedam Op- en afritten A4 van en naar Schiedam onbruikbaar SCHIEDAM I L GEEN FOKfl T raf assi-zanger krijgt wat hij wenst: 'Ik wil billen zien' Wonen in de wolken Vier ZONdagen in de Plantage YAMAHA KEYBOARD SHOW BIJ ABiiii! voor Vlaardingerdijk twee weken dicht GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT VIDE# AUDI Kunstroute VOOR '2:00uur I5:00uur K Vol Stadserf tijdens laatste Zomerbeat Nieuwbouw ABN AMRO Skaten op rijksweg Project Parkweg succes Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 4 augustus 2004 lie Jaargang nr 32 Gratis afhalen Gemeente Schiedam Voor het autoverkeer tussen Schiedam en Vlaardingen over de Vlaardingerdijk in Schiedam-West geldt van 9 tot 23 augustus een omleiding. De Vlaardingerdijk wordt in deze periode tus sen het metrostation Vijfsluizen en het kruispunt Burgemees- ter Knappertlaan/Westfrankelandsedijk/Burgemeester van Ha- renlaan (bij Shell-benzinepomp) afgesloten vanwege weg- werkzaamheden. Alom wordt verwacht dat de afsluiting van deze belangrijke Schiedamse verkeersader voor de nodige ver- traging en overlast gaat zorgen. Zo is bedrijventerrein De Vijf sluizen vanaf komende maandag alleen nog maar bereikbaar via de Westfrankelandseweg en de Jan Evertsenweg. Om al het verkeer zo goed mogelijk in de juiste banen te leiden, wor- den verschillende omleidingsroutes met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers hebben overigens nauwelijks last van het werk aan de weg. Zij kunnen zonder omleiding gewoon van Schiedam naar Vlaardingen en andersom. AVONDWINKEL PARKWEG OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zondag 14.00 00.00 uur WWWFOTOKLEIIB mcmae FQTO'S VOOR KLEINBEELD EN DIGITALEFOTO'S INLIESKDSTENH! LAAGSTE PWjS; PER STUK door Frank Willemse SCHIEDAM - De cocktailbar moest al rond 21.00 uur 'nee' verkopen. De cocktails met ananas en aardbeien waren uitver- kocht. Niet aan te slepen die exotische mixdrankjes maar ook de 'gewone' bar met ffis en bier deed goede zaken. De laatste twee donderdagavonden Zomerbeat in the City kregen te ma- ken met een prima weertje, bijna tropisch. Je waande met mu- ziek, klimaat en publiek zo in Cura£ao, Paramaribo of ander idyllisch vakantieoord. En toch was dit Schiedam. Om precies te zijn: het Stadserf. eRZITf€N(MOK6£V4L. WcSi f£Y£NOCmi25 IN P£ S£t£CTie VAN H£T N£P££LANP5 aFTAL Rotterdams Dagblad Sportzomer Abonnement: Alles over de Oiympische Speien en de start van bet nieuwe voetbalseizoen. Ja, ik wil graag een Sportzomer Abonnement van het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor slechts 9,75 Ad res: KLARE TAAL Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam we oladen weekbladen. Bij deze adressen: Woon* Valeriusstraat 3 Groenelaan 53 Stadserf 1 Van Loenen Pecokay Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniging Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Door de wegwerkzaamheven aan de Vlaardingerdijk is het voor au- tomobilisten vanuit Schiedam en in de richting Schiedam niet moge lijk de op- en afritten 'Schiedam- West' op de A4 te gebruiken. Voor wie echter uit Vlaardingen komt of naar Vlaardingen moet, zijn deze op-en afritten wel gewoon bruik- baar daar de op-en afritten zelf niet in de wegwerkzaamheden worden betrokken. De aankondiging van de afsluiting van komt voor de omwonenden en bedrijven in een heel laat stadium. Pas vorige week konden de direct omwonenden en de bedrijven in het 'getroffen' gebied per brief op de hoogte gesteld worden. De late kennisgeving blijkt geen onwil van de gemeente Schiedam te zijn maar een ongunstige samenloop van omstandigheden. Reconstructie van het bedoelde stukje Vlaardingerdijk stond na- melijk al langere tijd hoog op het Parkweg 1 -3 Schiedam 010-473 73 52 De enige avondwinkel met dagprijxen. verlanglijstje van het stadsbestuur. Maar ook de RET had in dit gebied plannen om de doorstroming van het openbaar vervoer en het overi- ge verkeer te stroomlijnen. Pas zeer kort geleden bleek dat de RET geld beschikbaar had om haar deel van het plan te kunnen financieren. Voorwaarde van het gevonden 'potje' was wel dat de uitvoering op zeer korte termijn moest ge- schieden. Alhoewel de overlast van de af sluiting aanzienlijk zal zijn en de voorbereidingstijd erg kort om ie- dereen fatsoenlijk op de hoogte te stellen, besloot de gemeente Schie dam toch maar eieren voor haar geld te kiezen. Combineren van beide reconstructies zou immers een enorme kostenbesparing met zich meebrengen. Daarnaast vindt men op het Stadskantoor dat de voordelen van de wegverbetering - een betere doorstroming van het verkeer- zeer zeker opwegen tegen twee weekjes stevige overlast. De werkzaamheden die worden uitgevoerd door de ONS, bestaan uit onderhoudswerk op het gedeel- te Vlaardingerdijk vanaf de Karel Doormanweg tot aan de oprit A4. Tegelijktertijd wordt het gedeelte Vlaardingerdijk tussen de Karel Doormanweg en de kruising BK- LaanAVestfrankelandsedijk/Bur- gemeester van Haarenlaan op- nieuw heringericht. Vanaf de BK- laan gezien wordt namelijk de bus- baan verlengd en ook komt er een aparte rijstrook voor rechtsaf- slaand verkeer richting Westfran- kelandsedijk. De verwachting is dat, door het verleggen van de ver schillende rijbanen, het verkeer van en naar Schiedam West en het busverkeer naar Vijfsluizen na de reconstructie veel soepeler kunnen doors tromen. SCHIEDAM - Leerlingen van ba- sisschool De Kring wacht de eerste schooldag een verrassing. Op het kleine plein van de school is on- langs een kunstroute aangelegd. Kunstenaar en stedenbouwkundi- ge Nikolaj Dielemans heeft een aantal tekeningen van kinderen ge- schilderd op straattegels. De tegels vormen een route naar de school en een speelroute op het plein. Om het plein en de aangebrachte kunstroute in te wijden wordt 's middags tijdens de eerste school dag uitgebreid aandacht aan het project besteed. Alle leerlingen gaan langs een expositie van de oorspronkelijke tekeningen en de afbeeldingen van de uiteindelijke resultaten. Gei'nteresseerden kunnen deze mi- ni-tentoonstelling vanaf 16 augus tus bekijken in obs De Kring aan het Frans Halsplein 33. [DNGEACHI HIT AANTAL) Kleinbeeld snelservice bij ontwikkelen en afdrukken en digitate bestanden Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervalten mi i im w SCHIEDAM - Eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk. eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk... De regen is weggetrokken, alle donkere wolken zijn verdwenen. We kunnen nu eindelijk massaal genieten van het zomerweer. Langs het strand, op het terras, gewoon zomaarin de buitenlucht of in ons eigen bootje. Heerlijk gewoon! Badmeester ben ik al bruin Oh ja, en niet te veel zeuren over 'te warm'! Want wie weet is het zo weer voorbij. Foto Roger van der Kraan Zomerbeat 'vijf achtereenvolgen- de donderdagavonden' begint na twee seizoenen vruchten af te leve- ren. Was het eerste jaar een pro- beersei en trok het weinig publiek. Nu krijgt het gratis festival op het Stadserf langzaam vaste grond on- der de voeten. En voetjes die als vanzelf gaan dansen. Volgens organisator Amin Daci, afdeling Cultuur van de gemeente Schiedam, was Zomerbeat dit jaar een succes. Oke, een verregende avond en een met wat minder be- zoekers. Toch mocht ook de eerste avond met Tasha's World er zijn. De laatste twee donderdagavonden sloegen echter alles. Naar schatting tussen de twee en drieduizend mensen op het Stadserf. Wat dit succes het gevolg van mooi weer of van goede programmering? Waarschijnlijk alle twee. Twee weken geleden met thema Urban Style: rappers gecombineerd met zware, zwarte R&B-tonen over een uitgelaten menigte. En vorig week donderdag de afsluiting met show- en dance-orkest Trafassi die het gemeleerde publiek moeiteloos naar zijn hand zette. De zanger van Trafassi met cow- boyhoed in tijgerprint die moeite loos van genre kon veranderen. Dan weer Surinaamse en Creoolse liederen die overgingen naar zo- merhits als 'Que si, Que Non' of 'de Macarena'. Kinderen en vol- wassenen die dansten en er geen genoeg van kregen. Hij zweepte het publiek op. Vooral nadat hij dames uit het publiek op het podi um liet dansen. „Ik wil billen zien'gilde hij het uit tot vermaak van de toeschouwers. En de dames lieten deze schudden, trillen en 'boomzen'. Om 23.00 uur gingen massaal nog eenmaal alle handen in de lucht en was het feest in een klap over. Volgend jaar weer? Ja, hoopt Amin Daci van de organisatie. Dan met weer nieuwe acts en hij droomt al om volgend jaar een Ne- derlandstalige topper op het plein te krijgen. Frans Bauer? „Nee, die gaat ons budget ver te boven. Nee, meer zoiets als Acda en de Mun- nik. Als er tenminste sponsors ge vonden worden." Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - ABN AMRO zal 1900 vierkante meter afnemen van het nieuw te bouwen project Land van Belofte in het centrum van Schiedam. De bank zal zich om precies te zijn vestigen langs de Broersvest en voor een deel aan het plein van het Land van Belofte. Hiermee is meteen het grootste deel van de commerciele ruimtes in de nieuwbouw van het Land van Belofte ingevuld. De resterende 600 vierkante meter, op te delen in twee of drie units en liggend aan het plein, zullen wor den bestemd voor hdrecavorzie- ningen of detailhandel. Het is de bedoeling dat het Land van Belofte een bovengemiddelde kwaliteit gaat uitstralen. Tenminste dat is de insteek van de gemeente. Het gaat dan niet alleen om het be- bouw zelf maar ook om de invul- ling ervan. Momenteel wordt de grond bouwrijp gemaakt, waarna in September wordt gestart met de bouw. De oplevering van de bouw wordt in 2006 verwacht. In de toekomstige ABN AMRO- vestiging kunnen klanten terecht voor bankzaken en advies. De ves- tiging krijgt een licht en open inte- rieur. Het wordt een gastvrije om- geving waarin klanten zich prettig voelen. ABN AMRO overweegt om de bank open te stellen op za terdag. SCHIEDAM - Bij politiedis- trict Schiedam kwam afge- lopen zaterdagmiddag een melding binnen dat een man op skates op de rijksweg A20 zou rijden. Daarop stel- den politiemensen een on- derzoek in en troffen op de vluchtstrook nabij de afslag Schiedam-Centrum inder- daad een skater aan. Het be- trof een 31-jarige Frans- man. De toerist verklaarde dat hij op doortocht naar Denemarken was. De politie besloot de skater aan te houden en over te brengen naar het politiebu- reau. Daar kwam zijn ge- vaarlijke actie hem op een boete van 95 euro te staan. SCHIEDAM - Het project Parkwegplein, een samen- werking tussen onder meer justitie, de gemeente Schie dam, IRADO, Woonplus en de politie ging op 11 juni van start en geldt nu reeds als een succes. Het doel van het project is om gezamenlijk alle voorkomende vormen van overlast te bestrijden teneinde de leefbaarheid rond de Parkweg te vergro- ten. Het resultaat van de eerste vijf weken extra aandacht, aanpak en controle leverde 166 processen-verbaal op. Ook werden twintig mensen aangehouden en werden een groot aantal gestolen fietsen aangetroffen. De aanwezig- heid van politiemensen en het dagelijks schoonmaken van het plein blijken daad- werkelijk bij te dragen aan de veiligheid op en rond het plein. Zeker is dat er nage- noeg geen berovingen/crimi- nele activiteiten meer plaatsvinden op en rondom het plein. Tot slot werd een overlast- gevende groep aangepakt en zijn bewoners van een over- lastgevend pand vertrokken aan het Parkwegplein. 4 weken €975 Naam:Voorl.:m/v Postcode: Tel.nr.: Plaats: Geboortedatum: E-mail: Gewenste ingangsdatum: zo spoedig mogelijk anders/2004 Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-) abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. Stuur de bon in een envelop (zander postzegel) naar: Rotterdams Dagblad. t.a.v. LezersService. Antwoordnummer 92100,3009 XB Rotterdam, I Rotterdam* Dagblad I V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1