a Rampenbestrij ding: een goede voovbereiding is vereist! Bibliotheek- informatie Plaatsingsplan ondergrond.se containers voor de inzameling van restafval stad Gemeente Schiedam SCKIECjJAM D De gemeente Schiedam informeert de bewoners van Gvoenoord H D A\/A Colofon Informatie Gemeente Schiedam AANVRAAG EXPLOITATIEVERGUNNING T.B.V. TERRAS op internet: www.schiedam.nl openbare bibiiotheek SCHIEDAM Bibiiotheek Zuid in de Leliestraat Bibiiotheek Nieuwland aan het Dr. Wibautplein is definitief gesloten. Bibiiotheek Stadserf Bibiiotheek Noord Service-Plus-Punt Leliestraat BOUWZAKEN VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING PUBLICATIES GEMEENTE SCHIEDAM, WEEK WOENSDAG AUGUSTUS 2004 Na de succesvoile avonden van Zomerbeat in de City gaat Zomer in Schiedam door met het familiefestival ZONdagen in de Plantage. Het oudste stadspark van Nederland is de komende vier zondagen in augustus het decor van workshops en optredens. r. G emeenteb er ichten Stadskantoor: Telefoon: (010) 246 55 55, Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer Stadswinkel (010) 2465457 Gemeentelijk Informatiepunt, Stadswinkel, Stadserf 1 Telefoon: (010) 246 53 04 Openingstijden: maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Telefonisch blijft de Stadswinkel bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur (op donderdag tot 20.00 uur). Postadres: Postbus 1501, 3100 EA Schiedam Bezoekadres: Stadserf 1 Internet: www.schiedam.nl Eindredactie: Gemeente Schiedam, afdeling BMO, e-mail: fmj.govaart@schiedam.nl, tel.: (010) 2465389 Buiten Kantoortijden: Alleen voor spoedeisende veiligheidszaken die geen uitstel dulden. Telefoon: (010) 246 54 00 Bij de burgemeester is een exploitatievergunning op grond van artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam aangevraagd voor het plaatsen en exploiteren van een terras behorend bij het horecabedrijf'Cafe De Dam', gevestigd in het pand Korte Dam 2 te Schiedam. De aanvrager heeft aangegeven het terras te willen plaatsen langs de gevel van het cafe op de Korte Dam. Het terras zal bestaan uit 3 tafels en 12 stoelen. Vanaf 4 augustus 2004 ligt de aanvraag vier weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Veel bedrijven in de regio Rotterdam- Rijnmond werken met gevaarlijke stoffen. Om de veiligheid van werknemers en omwonenden te bevorderen worden aan zulke bedrijven hoge eisen gesteld. Alle voorbereidingen moeten getroffen worden om ongevallen zoveel mogelijk te voorko- men. Voor een aantal bedrijven is de over- heid verplicht een rampbestriidingsplan op te stellen. Bij het opstellen van rampbestrijdingsplannen werken overheidsdiensten samen. Met de Regionale Hulpverle-ningsdienst Rotterdam- Rijnmond (RHRR) als eindverantwoordelijke voor het proces, werken de volgende diensten mee: DCMR Milieudienst Rijnmond, de politie Rotterdam-Rijnmond, de Geneeskun- dige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Haven-bedrijf Rotterdam N.V. Ook de deelnemende gemeenten hebben hun aandeel en uiteinde- lijk een door de wet bepaalde verantwoorde- lijkheid. In 2002 is gestart met het opstellen van rampbestrijdingsplannen. De informatie in deze plannen moet, in geval van een ramp of zwaar ongeval, de hulpverleningsdiensten in staat stellen deze op adequate wijze te bestrijden. In totaal worden ruim 60 ramp bestrijdingsplannen opgesteld voor de regio Rotterdam-Rijnmona. In 2005 moeten deze gereed zijn. In een rampbestrijdingsplan wordt beschre- ven welke grote ongevallen er kunnen plaats- vinden, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke maatregelen er dan genomen moe ten worden. Brandweer, politie, GHOR, DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de gemeen- te(n) maken gebruik van zo'n rampbestrij dingsplan als zich daadwerkelijk een zwaar ongeval of ramp voordoet. Rampbestrijdingsplannen zijn openbare plan nen. Ze worden vastgesteld door de gemeen te waar het bedrijf is gevestigd. Voordat de burgemeester tekent voor het eindresultaat, kunnen gei'nteresseerden een openbare versie van het plan inzien. Deze plannen zijn in te zien bij net Bureau Documentaire Informatie- voorziening van de DCMR Milieudienst Rijnmond, aan de's Gravelandseweg 565 te Schiedam. Van 2 tot 29 augustus 2004 zijn de rampbestrijdingsplannen van de volgende bedrijven in te zien: Atofina Rotterdam B.V./ Cerexagri B.V. Postbus 6030 3196 XH Rotterdam-Vondehngenplaat Baris Beheer B.V. Energieweg 1 3201 LH Spijkenisse DSM Special Products B.V. Postbus 1021 3180 AA Rozenburg Gastransport Services (Gasunie) Missouriweg 55 3199 LB Rotterdam-Maasvlakte Kerr-MCGee Pigments B.V. Postbus 1013 3180 AA Rozenburg Maatschap Europoort Terminal (MET) Moezelweg 101 3198 LS Rotterdam-Europoort Maasvlakte Olie Terminal (MOT) Europaweg 975 3199 LD Rotterdam-Maasvlakte Odjfell Terminals Rotterdam B.V. Postbus 5010 3197 XC Rotterdam-Botlek Shin-Etsu PVC B.V. Postbus 641 3190 AN Rotterdam-Hoogvliet Store-Ship B.V Postbus 1188 3180 AD Rozenburg Team Terminal B.V. Rijndwarsweg 3 3198 LK Rotterdam-Europoort Veembedrijf De Rijke B.V. (De Rijke Botlek) Malledijk 1, 3208 LA Spijkenisse Veembedrijf De Rijke North Europe B.V. (De Rijke Spijkenisse) Malledijk 1 3208 LA Spijkenisse Vopak Terminal Botlek B.V. Welplaatweg 115 3197 KS Rotterdam-Bodek Vopak Terminal TTR B.V. Postbus 5040 3197 XK Rotterdam-Bodek Wilt u een of meer van deze rampbestrij dingsplannen inzien? Dit kan door telefo nisch een afspraak te maken met de balie van het Bureau Documentaire Informatievoorzie- ning van de DCMR, tel.: (010) 2468621. De mogelijkheid bestaat om in de avonduren een afspraak te maken. In verband met het betreden van een beveiligd gebouw kan u verzocht worden zich te legitimeren. Alle bovengenoemde bedrijven bevinden zich buiten de gemeente Schiedam. Bij een onge val bij de bedrijven Atofina Rotterdam B.V./ Cerexagri B.V., Odjfell Terminals Rotterdam B.V. en Shin-Etsu PVC B.V. kunnen de effecten daarvan de gemeente Schiedam treffen. Vandaar dat de rampbe strijdingsplannen met betrekking tot deze bedrijven gedurende de kantoortijden ook ter visie liggen bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswin-kel, Stadserf 1 te Schiedam en wel van 2 tot 29 augustus 2004. Indien gewenst kunt u schriftelijk uw reaches of vragen op een reactieformulier invullen. Binnen 4 weken na 29 augustus 2004 kunt u een antwoord tegemoet zien. Met algemene vragen over de rampbe strijdingsplannen kunt u zich wenden tot de Regiopale Hulpverle-ningsdienst Rotterdam-Rijnmond, telefoon (010) 4468900 of e-mail info@rhrr.nl gaat vanaf 17 augustus 2004 open voor 7 uur per week als Service-Plus-Punt. De bibiiotheek heeft dan een kleine facelift gekregen. De collectie is afgestemd op alle doelgroepen in de wijk. De openingstijden zijn VOORLOPIG als volgt: dinsdag 10.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 utir zaterdag 10.00 - 12.00 uur De wensen van de leners van deze bibiio theek met betrekking tot de openingstij den worden momenteel gei'nventariseerd. Op basis van deze inventarisatie worden de definitieve openingstijden vastgesteld. Op donderdag 19 augustus, 26 augustus en 2 September kunnen tussen 14.00 en 17.00 uur in deze vestiging geleende materialen worden ingeleverd. Als extra service kunnen tot 6 September 2004 in Nieuwland en Zuid geleende materialen boetevrij worden ingeleverd in Bibiiotheek Stadserf of Noord. Stadserf 1 3112 DZ Schiedam Telefoon (010) 2465700 maandag 11.00 - 20.00 uur dinsdag 11.00 - 17.00 uur woensdag 11.00 - 17.00 uur donderdag 11.00 - 20.00 uur vrijdag 11.00 - 17.00 uur zaterdag 11.00 - 15.00 uur Bachplein 589 3122 JM Schiedam Telefoon (010) 4708320 maandag 14.00 - 17.00 uur dinsdag 10.00 - 17.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 14.00 - 20.00 uur vrijdag 14.00 - 17.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur Leliestraat 10 3114 NK Schiedam Telefoon (010) 4267981 maandag gesloten dinsdag 10.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uur donderdag gesloten vrijdag gesloten zaterdag 10.00 - 12.00 uur Gei'nteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565. Rectificatie: Op 14 juli 2004 is gepubliceerd het Stationsplein Oostzijde, woongebouw stallinggarage bouwen, dit moet echter zijn: woongebouw stallinggarage bedrijfsruimten/commerciele ruimte bouwen. Ingekomen aanvragen van 26 juli 2004 t/m 30 juli 2004: bouwaan vragen: Dam 27 E. van Beinumlaan 61 Galjoot 31 Kerlaan tussen nr. 29 en 31 Noordvest 42 Tollensstraat 30 Valeriusstraat/ hoek Obrechtstraat Buwalda Holding B.V. St. Islamitische College W. Versnel VDM Holding P. van der Plas-Peeters A. Putters WOGroenoord bedrijfsgebouw verbouwen (herziene aanvraag) schoolgebouw vergroten woning vergroten bedrijfsgebouw bouwen pand verbouwen (herziene aanvraag) berging plaatsen 14 woonwerkwoningen bouwen (herziene aanvraag) asbest verwijderen sloopaanvragen/sloopmeldingen: Kerkweg 51 F. Baartmans P.K.O. laan 154-170/ Stationsplein 7-15 Gem. Schiedam, afd. REO woningen slopen Verleende bouwvergunningen: Verzonden 26 juli 2004 Noordvestsingel 9-71/ Parkweg 340-400 en B.H.G-Laan 95-157 Woonplus Voornsestraat 12 G. Iturk Verzonden 27 juli 2004 Lange Haven 9 P. Meurs Verzonden 29 juli 2004 Odinholm 38 F. Willemse entree's veranderen dakkapel plaatsen tuinmuur bouwen woning vergroten Verleende sloopvergunningen/sloopmeldingen: Verzonden 27 juli 2004 Buitenhavenweg 50, 52 en 54 Nolet Vastgoed B.V. Geweigerde beschikkingen bouwvergunningen: Verzonden 22 juli 2004 Rustenburg 13 H. Van Hattum fabiekshallen en loodsen geheel slopen oprichten van achteraanbouw voor de duur van 5 jaar N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burge meester en wethouders indienen. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behande- ling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorzie- ning (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorzie- ning dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Op 2 augustus 2004 is een vergunning verleend voor het organiseren van het festival "Zondagen in de Plantage" op 8, 15, 22 en 29 augustus 2004 van 13.00 tot 17.00 uur in stadspark De Plantage, tussen Tuinlaan en Lange Nieuwstraat te Schiedam. Het festival biedt een podium aan organisaties voor amateurkunst en lokale kun- stenaars en zal bestaan uit muziek, dans en workshops. Vanaf vandaag ligt een afschrift van de verleende vergunning gedurende een periode van 6 weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 Van 4 augustus 2004 t/m 15 September 2004 kunnen belanghebbenden tegen de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning bent. Ook moet u aange- ven waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Intussen blijft de vergunning geldig. Als u vindt dat de verleende vergunning meteen moet worden ingetrokken dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat u bij de burgemeester en het college van burgemeester en wet houders van Schiedam een bezwaarschrift heeft ingediend. Aan een procedure bij de recht bank zijn wel kosten verbonden. Schiedam wil met ondergrondse containers het restafval gaan inzamelen. Hierdoor hoeven straks geen huisvuilzak- ken meer op straat te worden gezet. De voordelen hiervan zijn: minder zwerfvuil op straat, een schonere en fraaiere woon- en leefomgeving en een nog betere gescheiden afvalinzameling. Op 17 febru- ari 2004 heeft het college hiertoe beslo- ten. De uitvoering zal plaatsvinden in fasen. Per wijk(deel) wordt een plaatsings plan gemaakt waarin wordt aangegeven waar de containers komen. Het plaatsingsplan voor Groenoord Na Nieuwland is nu de beurt aan de wijk Groenoord. Het plaatsingplan is gereed. Het gebied waarvoor dit plan is opgesteld is omsloten door de Laan van Bofes, gemeen- tegrens, Brederoweg en de trambaan vanaf aansluiting Brederoweg tot kruising met de Laan van Bofes. Voor het wijkdeel Groenoord Zuid is de plaatsing van onder grondse containers reeds eerder meegeno- men met de inrichtingsplannen, zoals deze in het kader van de WOG-plannen worden uit- gevoerd. In het gebied is, behalve de aanbieding van het huisvuil middels huisvuilzakken, ook een groot aantal flats aanwezig waar het huisvuil middels inpandige containers wordt ingeza- meld. Irado is in overleg met de huiseigena- ren (Woonplus) van deze flats over de moge lijkheid om de inzameling d.m.v. inpandige containers om te vormen naar ondergrondse inzamelpunten. Op de overzichtstaten en kaarten zijn beide voorzieningen verschillend aangegeven. Zoals uit het plaatsingplan blijkt betreft het voor deze wijk de plaatsing van 30 containers ter vervanging van huisvuilzakken en 64 containers ter vervanging van inpandige containers. Een en ander heeft tot gevolg dat er 3 parkeerplaatsen vervallen voor de eerste groep en 6 parkeerplaatsen voor de tweede groep. Het is mogelijk dat sommige containers niet op de voorgestelde plaats kunnen worden aangelegd omdat er kabels en leidingen in de ondergrond liggen. Het informatietraject Het informatietraject voor bewoners houdt in dat het plan 6 weken ter inzage wordt gelegd. Deze periode wordt 2 weken ver- lenga in verband met de vakantieperiode. Tevens wordt een informatieavond gehouden. Het is belangrijk te weten dat voor het plaatsingsplan van de afvalcontainers geen inspraakprocedure van toepassing is. Deze activiteit valt namelijk niet onder de in art. 2 lid 2 genoemde activiteiten van de inspraak- verordening. De inzameling van huishoude- lijk afval is een wettelijke taak van de gemeente. Er geldt een wettelijke afstands- norm van maximaal 75 meter loopafstand voor een burger. Hierdoor zullen de contai ners dus dicht bij woningen moeten worden geplaatst. Uiteraard is zorgvuldig gekeken welke plekken zich het beste lenen voor plaatsing van afvalcontainers, maar er bestaat weinig ruimte om af te wijken van de geko- zen plekken. De mogelijkheden om tege moet te komen aan bewoners die bezwaren hebben tegen de gekozen locaties zijn dan ook heel beperkt. Hierbij geldt dat net maat- schappelijk belang (een optimale inzamelsy- stematiek tegen zo laat boven het individueel 1 in mijn buurt) gaat. mogelijk kosten) clang (geen container Het plaatsingsplan zal van 4 augustus 2004 tot en met 16 September 2004 ter inzage liggen. Het plan ligt ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de Stadswinkel, Stadserf 1 in Schiedam. De openingstijden van de Stadswinkel zijn: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur. De informatieavond zal gehouden worden op donderdag 2 September 2004 van 18.00 tot 20.00 uur in het Stadskantoor (lunchkamers), Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mw. A. Nix van de afdeling Bouwen en Milieu onder telefoonnummer 010-2465440 en e-mail am.nix@schiedam.nl ZONdagen op komst De Plantage ligt tussen de Tuinlaan en Lange Nieuwstraat in Schiedam en is in 1767 aangelegd. Vereniging De Plantage en afdeling Cultuur van de gemeente Schiedam organiseren een veelzijdig pro- gramma dat gedeeltelijk plaatsvindt in het kader van Roes en Ritueien, onderdeel van het provinciale project Kleurrijke Wijken. ZONdag 8 augustus opent het festival met een klassiek pianoconcert. Ook kunnen bezoekers een workshop Jembe volgen en swingen op de Salsa van Eric y su Chocolate. Voor de kleintjes brengt poppentheater De Kleine Zon spannende verhalen. Vooruitblik De tweede ZONdag, 15 augustus, begint met een nostalgisch optreden van de Cubaanse zangeres Astrid Diaz samen met pianist Peter Wenk. Later in de middag zingt Claudia Copier Argentijnse tango, begeleid door gitarist Marcos di Paolo en bandoneonist Darfo Polonara. Verhaient'erteller Alice Fortes leest voor en liefhebbers kunnen een workshop buik- dansen volgen. De band Rai-Experience sluit deze tweede ZONdag af. De tweede helft van augustus kunnen bezoekers onder andere een rondleiding kriigen door de Plantage, een workshop schilderen en tekenen volgen *bij Brandon Lemmons en Vixy en nl.Mundo treden op. Jumelage met Marokkaans park ZONdagen in de Plantage kan gezien wor den als een pilot-project voor volgend jaar. Dan vindt er een uitwisseiingsproject plaats met het park Hermitage in Casablanca in Marokko. Het kunstenaarscollectief La Source de Lion uit Casablanca werkt sinds 2001 aan een meerjarig project waarbij herstel van het vervallen park Hermitage centraal staat. La Source du Lion heeft voorgesteld te komen tot een jumelage met het park de Plantage in Schiedam. Q Tijdens Zomer in Schiedam worden veel evenementen en activiteiten georganiseerd in Schiedam. Op het programma staan nog Stadsrituelen (t/m September) en ZONdagen in de Plantage (8, 15,22&29 augustus; 0 van 13.00 tot 17.uur). Ook het programma van September in Schiedam staat vol van evenementen en activiteiten. Diverse festivals en evenementen vinden komende maanden plaats. Informatie over de evenementen en activiteiten tijdens Zomer in Schiedam en September in Schiedam, kunt u vinden op www.schiedam.nl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 2