Familieberichten €13.50 27?° €12.50 Hherder Kaasschnihets pakje2 voor MIX INN BIEDT MEER BERGERAC thot de tekkerste vets 0 Verbouwinkj e Hulp no dig? piw- Vikani Qonge ftfaerderkaas /joerenkaas wels Betegen Haas nmijnekaas Qud Qonq ISelegen WMe fimhchtetijke pe JlosHef lioterhaNiwnf De laatste maten en nog veel meer zomerkoopjes: van Lier Clarks Mephisto Picardi Tevens uw gildeschoenmaker AFHAALMENU!!! Menu A MenuB MenuC www.jerdefonkert.nl Kalfsbeek Malibu BOKMA iPgy m\ Graanjenever iPAsPBr mil TIA BOOTZ Kabouter MILL ESTRELLAS HOOGHOUDT PEDRO DOMECQ Pavilion wijnen LA CHASSE DU PAPE 4,69 SLIJTERIJ WIJNHANDEL ViaWerk ViaWerk Uitzendbureau Schiedam is op zoek naar: Hp-. Vuihe piepetsatade, fijn van smaak, 300 gram nu 1.291 Coconut Liquer Jonge Jenever Ice 1,0 LITER 114ijGrant,s Scotch Whisky Lusso Cream Vieux Rum, wit of bruin Wodka SHERRY medium dry of Rouge, Blanc sec, Demi rouge of blanc 4k W 4k Tip: tSrabanhe Rraadham, fijn van smaak, 100 gram nu 1,19 VERKEERSBESLUITEN ~VV; TOELICHTING BIJ DE VERKEERSBESLUITEN Kom naar de Stadswinkel, Stadserf 1, Schiedam WET BODEMBESCHERMING Kom naar de Stadswinkel, Stadserf 1, Schiedam Wij zijn diep geschokt door het onverwachte overlijden van de heer H.J.A. BROKLING Herman is 37 jaar ais docent natuurkunde, scheikunde en wiskunde aan onze school verbonden geweest. Hij was een inspirerende collega en zeer betrokken bij zijn leerlingen. Zijn enthousiasme, humor en vakmanschap zullen we erg missen. De familie en vrienden wensen we veel sterkte toe bij het verwerken van het zware verlies. De crematie zal plaatsvinden op woensdag 4 augustus om 12.00 uur in het crematorium Beukenhof, Burg, van Haarenlaan 1450 te Schiedam. Leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, Ouderraad, Medezeggenschapsraad, Leerlingenvereniging Onder Ons en schooileiding Scholengemeenschap Schravenlant Schiedam Chinees Indisch s Thais Restaurant 'm "WOO-PING" genoeg voor genoegvoor 2 a 3 personen 4a 5 personen genoegvoor 2 personen ICT Medewerker NDO Specialist in Opleiding BMW BMW Huisselectie en occasions uan sntaak! %ulm 2achl en rontig! noord-Hollandsel pieiersMoeve\ ^2^ [JoSjwwQ poogrowl ^JOOjraM] ^jofgrarn] Specialist Winkelcentrum Hof van Spaland, Schiedam. Geldig t/m dinsdag 17 augustus 2004 Z3 1.9iS roadster Z3 1.9iS roadster 325Ci cabrio Z3 1.9iS roadster Z3 1.9iS roadster 325Ci cabrio aut www.kalfsbeekbmw.nl Cabriolet Chevrolet Honda Hyundai Klassiekers oj Oldtimers Porsche Ruiter Luitink k A 1,0 LITER 1,0 LITER, *3 V6 0,70 LITER 0,70 liter 0,70 LITER 12,99 Mixers 0,50 LITER 1,0 LITER 1,0 LITER 11,99 1,0 LITER 13,99 0,70 LITER 0,75 LITER Frans Rietveldpad 2 SCHIEDAM tel. (010) 470 44 61 www.biertapverhuur.nl EEN GOED GLAS, EEN GOEDE Z A A K Rijlessen Restist eens prvevenl ^oigoedkoop1 100 grant 100 grant Motoren Auto-accessoires en onderdelen Japans-Koreaans AutoHegei I ip en AutoFotoA/ignetTip Uw vakman specialist Aleidastraat 64 gratis parkeren Voor het leveren en plaatsen van: Bedrijfsauto's Schade-auto's 1 Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij op 20 juli 2004 op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: 1. de maximum snelheid op de Kerkweg, over een lengte van ca. 250 meter vanaf de aansluiting op de Slimme Watering, in noordoostelijke richting, vast te stel- len op 30 km/uur door plaatsing van de borden model E10 (Al) en Ell (Al) bijlage I RW; 2. aan de oostzijde van de Singel, ter hoogte van pand nr 118, een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen, door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RW; 3. het parkeren aan de noordzijde van de Piet Heijnstraat te verbieden.door plaatsing van het bord model El bijlage I RW; 4. aan de noordoostzijde van de Nieuwe Haven, tegenover pand nr 99, een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RW; 5. het parkeren in de parkeerstrook aan de noordzijde van de Jan Evertsenweg, tegenover de panden nrs 2 t/m 38 en het pand Adm. Trompstraat 1, alleen toe te staan voor personenauto's, door plaatsing van het bord model E08 bijlage I RW; 6. op de parallelweg aan de oostzijde van de 's-Gravelandseweg, ter hoogte van het pand nr 363, eenrichtingsverkeer in te stellen voor alle bestuurders, in noordelijke richting, door plaatsing van de borden model C2 en C3 bijlage I RW; 7. het parkeerverbod aan de noordzijde van de Kerklaan, tegenover de panden nrs 48 t/rh 58 te wijzigen in een stc El door bord model E2 bijlage I R1 nrs 48 t/m 58 te wijzigen in een stopverbod, door vervanging van bord model 8. op de Polderweg, het gedeelte ten noorden van pand nr 164, een gesloten verklaring in te stellen voor voertuigen met een massa hoger dan 20 ton, door plaatsing van het bord model C21 bijlage I RW; 9. de Korte Dam aan te wijzen als voetpad, uitgezonderd voor fietsers, door plaatsing van het bord model G7 bijlage I RW met onderbord en het verwijderen van het bord model CI bijlage I RW met onderbord; 10. aan de oostzijde van de Broersvest, nabij het Stadserf, een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RW; Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid, in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, cLt.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij het bureau Verkeer en Vervoer, tel. (010) 246 54 04. Het besluit kan worden ingezien bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Punten 2 ,4 en 10: door het aanwijzen van deze algemene gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen bezoekers per auto dichter bij hun bestemming parkeren, met name de basiliek, de jachthaven van de watersport- vereniging "Nieuwe Haven" en het Stadskantoor. ■y Punt 1: hierdoor wordt de maximum snelheid op dit weggedeelte 30 km/uur, pas- send bij de functie van erftoegangsweg, in het belang van de verkeersveilig- heid. Punt 3: hierdoor ontstaat meer ruimte op de rijbaan voor vrachtwagens die de bedrijfspanden aan de zuidzijde willen in- en uitrijden. Punt 5: door deze maatregel worden de parkeervakken toegewezen aan personenau to's. Voor andere voertuigen gelat een verbod om er te parkeren. Hiermee moet worden voorkomen dat het parkeren van vrachtauto's leidt tot schade aan de parkeerplaatsen of tot minder parkeerruimte voor personenauto's. Punt 6: hierdoor ontstaat eenrichtingsverkeer op de parallelweg, zoals ook geldt op de andere parallelwegen op de 's-Gravelandseweg. Punt 7: door deze maatregel mogen auto's, vooral van bezoekers van de "HOED", niet meer stoppen aan de noordzijde van de Kerklaan, in het belang van de doorstroming. Punt 8: een verbod op voertuigen met een massa hoger dan 20 ton moet trillingshin- der yoor de aanliggende woningen aan dit deel van de Polderweg tegengaan. Punt 9: deze maatregel leidt tot meer gelijkheid in bebording voor straten die op dezelfde wijze zijn ingericht; de Korte Dam blijft toegankelijk voor voetgan- gers en fietsers. Ontwerpbeschikking Onderwerp Op grond van artikel 28 juncto 39, lid 2 van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethouders van Schiedam een saneringsplan ontvangen voor de locatie Admiraal De Ruyterstraat 22 te Schiedam, kadastraal bekend onder sectie N, nummer 743 (gedeeltelijk). Burgemeester en wethouders van Schiedam zijn voornemens met het sanerings plan in te stemmen en te besluiten dat: - op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming; - geen sprake is van milieuhygienische urgentie voor het uitvoeren van sane- ringsmaatregelen als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 4 augustus 2004 gedurende vier weken op de volgende plaatsen inzien: - bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en don- derdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565. Inspraak Op grond van de Verordening Bodemsanering Schiedam en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen belanghebbenden gedurende de bovenge- noemde termijn hun zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Korving van de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon (010) 246 56 13. Wbb-code: DC060600258/B40 Week 32 MAASPOST SCHIEDAM - XQ03 Voor meer Info bel010 - 473 06 00 of fax: 010 - 27311 33 WIJ bezorgen ook bij bedrljven, aan huls en catering. i Julianalaan 122b 3116 JW Schiedam (bij Burg. Knappertiaan) j Doel van de functie: Het ontwikkelen en bewaken van rapportages (geen financiele rapportages, het gaat hier om het ontwikkelen van standaarden m.b.v. bestaande software). Aansturen en ondersteunen van projecten. Beheer en uitbouw van ERP-systeem (Navision). Mede verzorgen van de helpdeskfunctie. Het maken van analyses. Kennisoverdracht aan gebruikers. Het op de werkplek assisteren van de gebruikers. Het verzorgen van documentatie en procedurebeschrijvingen. Gewenste opleldlngs-/ervaringsniveau: HBO-niveau, HEAO (software-gericht). Goede kennis van het Microsoft office pakket. Ervaring met administratieve systemen in zowel handels- als productiebedrijven. Kennis van Navision is een pre. tV/y bleden: Een plezierige en interessante werkkring, een goed salaris en prima secundaire voorzieningen, waaronder een 13e maand, winstdelings- regeling en een uitstekende studiekostenregeling. De functie: Het Niet Destructief Onderzoek wordt uitgevoerd door: rontgen-, magnetisch-, ultrasoon- en penetrant onderzoek. Deze technieken maken het mogelijk onzichtbare fouten zichtbaar te maken. Dit onder zoek wordt uitgevoerd aan staalconstructies, pijpconstructies (offshore, onshore). Eveneens vinden deze onderzoeken plaats bij machines of bouwplaatsen zoals raffinaderijen. De apparatuur waarmee gewerkt wordt, bestaat vaak uit manipulatoren (mechanisch) en elektronische apparatuur waarbij de verwerking van de meetresultaten vaak geschied met behulp van computers. Opleldlng/ervarlng: Voor deze uitdagende en interessante functie zoeken wij kandidaten met een afgeronde MBO-opleiding, richting techniek (niveau 4). U heeft affiniteit met computers. Ook bent u bereid om af en toe's avondsof in de weekenden te werken. U heeft geen hoogte- of engtevrees. Tevens bent u in het bezit van een rijbewijs B. U kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. U bent zelfstandig, flexibel en ook eigenwijs. Tevens zijn wij op zoek naar: Service Technicus Bultendienst (Eindhoven, Tilburg) Materlaal Onderzoeker (NDO Specialist) le en 2e Monteurs Utlllteltsbouw Voor vragen kun je contact opnemen met Karel, Nees of Flavio. Rotterdamsedljk 421-A 3112 AR Schiedam Tel. 0104733533 Fax 0104739292 E-mail: schledamevlawerk.nl Internet: www.vlawerk.nl Voor een actueel aanbod kijk op: BMW dealer Jer. de Fonkert, Burg, de Zeeuwstraat 130, Numansdorp, tel. 0186-658111 BMW 520i Touring, automaat, '93, zwart metallic. 010- 5112697 www.autobuchner.nl Met uw AutoTip bereikt u de lezers van Algemeen Dag- blad en Rotterdams dagblad *Vf fA 1-02, 44dkm, saphirzwart, leder, Im velgen, airco, alarm, full options, 28.995,- 7-00, 48dkm dakargelb II, leder, Im velgen, airco, alarm, full options, 22.995,- 7-01, 89dkm, oxfordgruen, leder, executive, Im velgen, elektr. kap, full options, 33.995,- SCHIEDAM Tel. 010-2462828 3-03, 1dkm, dakargelb II, leder, Im velgen, airco, navi- gatie, alarm full options, €33.995,- 3-03,3dkm, pistazien, leder, airco, navigatie, Im velgen, alarm, full options 33.995,- 8-03, 6dkm, stahlblauw, leder, executive, Im velgen, elektr. kap, harmon kardon full options, 51.295,- WATERINGEN Tel. 0174-291891 UW BMW DEALER 2 jaar BMW dealergarantie Voor de scherpste prijzen op, BMW 728i EXE beige leder, enz. 70.000 km, groenmet., 100% nieuwstaat, 2000, €22.900. Bovaggarantie. BO- VAG IMPALA AUTO'S al 40 jaar uw autopartner! Zoeter- meer 079-3163661 06- 53585619. 6x Diverse op voorraad. Bel voor meer info!! Bovaggaran tie. BOVAG IMPALA AUTO'S al 40 jaar uw autopartner! Zoetermeer 079-3163661 06-53585619. WV Golf '92 zwart, wit leder bekl. elek. dak APK 7/"05 €4250 in nw st. 06-51777191 Chevrolet Transsport 3.4 meest luxe uitvoering! 5x 2000 v.a. 12.900. Bovagga rantie. BOVAG IMPALA AUTO'S al 40 jaar uw auto partner! Zoetermeer 079- 3163661 /06-53585619. Altijd meer dan 50 nwe en gebr. Honda's in onze show room. Honda Verhagen, 010- 4801166 (Slinge 562-564). Hyundai Lantra 2.0 GLS au- tom. aug. '01, beige metall., 50.400 km, airco. QUICK SERVICE KIEVIT B.V.. Slin ge 244, R'dam. 010-4800111, www.auto-kievit.nl GETZ 1.31 GLS april 2003 blauw st.bekr. airco 9850. Erasmus auto's 010-4156344 Ford Torino GT V8 351 Ca briolet, super mooi, 1970, €13.900. Bovaggarantie. BO VAG IMPALA AUTO'S al 40 jaar uw autopartner! Zoeter meer 079-3163661 06- 53585619. 35x Porsche alle types bj '84 t/m '98, zaterdag open!! Oud Loosdrechtsedijk 56A Loosdrecht, 035-5827600 www.ruiterenluitink.nl Met uw AutoTip bereikt u de lezers van Algemeen Dag blad en Rotterdams dagblad Prive - AUTORIJLES Vanaf 5/10 dagen je rijbewijs. Spec, aanbieding voor 18-jrg. Rijopleidingen op maat vanaf 8,- p.w. in heel Nederland met onbep. examengarantie. In 1 dag je aanhangw. rijbew. Theoriedagcursus .examen. Gratis theorie bij inschrijving. Bel gratis 0800-4004001 Kijk op www.all-in-solo.nl Theorie- rijschool L002 Verkeersschool TEMPO star- terspakket €215,-. Vervolg- lessen 30,-. 10 dgse opl. v.a. 635,-. Motorles 35,-, 5 dgse opl. v.a. 590,-. Vracnt- en buslessen 47,-. Telefoon: 010-4675762, 070-3457626, 071-5122046, 06-52322000 (Dordrecht), 079-3212132, 0181-633971. www.rijtempo.nl PRIVE - AUTORIJLES. 1e 10 lessen voor maar €180. Theoriecursus 45,-. Tel. 010-4778828 070-3976247 Rijschool ENJOY Nu gratis proefrit 1e les 50% studpr. 15% vrouwelijke instructeur aanw. tel 06-24707102 1f "Of Winkelcentrum Hof van Spaland, Schiedam. Geldig t/m dinsdag 17 augustus 2004 Voor 181,95 kompleet aan- gekleed: waterdicht, gevoerd jack broek, integraalhelm, laarzen en handschoenen. Mega collectie textiel en leer, ook in grote maten. Leren sportcombi 399,95. Onder- delen Struik, Hooigracht 51, Leiden, tel. 071-5120525, www.onderdelen-struik.com onderdelen nleuw of gebruikt 0184-602550 www.waal-langerak.nl Grote sorterlng auto onderde len van zeer recente schade- auto's. Autosloperij Gebroe- dersOPDAM. 071-5315101. Gebruikte AUTO-MOTOREN, versnellingsbakken en motor- delen, met garantie. Okesion bv, tel. 0411-643320. AUTOMOTOREN, versnel lingsbakken en motoronderd. Brus Motors BV 073-5479542 Een opvallende manier van adverteren. Schoen# hardhouten kozljnen, ramen en deuren dakkapellen isolatieglas alles ult onze elgen timmerfabriek Vraag geheel vrijblijvend deskundlg advles of een offerte. De specialist voor alle soor- ten VW-BUSSEN. meer dan 60 stuks, div. uitv. en bouwj. ABC BV, Gustoweg 83, grens R'dam Schiedam. Do. koop- avond, za. en zo. gesl. 010- 4263333. www.vwbussen.nl F. Transit 320M 2.4 TD '00, dubb, cab, wit, semi hg. 010- 5112697 www.autobucnner.nl Hyundai H200 bestel 20.000 km, bj 2000, imperiaal. Tel. 0186-619136. W. LUBBERS B.V. Te koop diverse jonge schadeauto's, zie hiervoor onze website: www.autodemontage- wlubbers.nl/lubbers.html Hoofdweg 157, 010-4565666 4551233.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 3