Extra uur gaat ten koste van nachtrust Schiedam SCHIEDAM a 10x15cm Winkel besmeurd om Amerikaanse vlag Je bent nooit te oud om te exposeren goedkoopst! voor al@din maasstad Gemeente fel tegen verruiming openingstijden o GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Inbraak Autodiefstal Onderzoek GROOT fOBMAA' laagste prijs: STOP] Klachten over meeuwen Film voor ouderen Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 11 augustus 2004 lie Jaargang nr 33 maanssta* Gratis afhalen :lj|Q90Q.iyi8 COMPUTER SCHIEDAM - Het gemeentebestuur van Schiedam protesteert fel tegen het een uur langer openhouden van Rotterdam Air port. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Schultz van Haegen, maakte vorige week bekend de openingstijden van dit vliegveld met een uur te verlengen, van 11 uur 's avonds tot middernacht. Schiedam is woedend, omdat in 2001 de regels tegen nachtvluchten juist waren aangescherpt. „Het lijkt erop dat de staatssecretaris haar toezeggingen is vergeten, maar wel wil luisteren naar de economische motieven van het grote Rot terdam", zo luidt het Schiedamse, bittere commentaar. westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Laagste prijs, grootste keuze! FAWLTY\ I FAWLTY n TOWERS iu VdC MM SCHIEDAM - Verbaasd merkte de winkelier op dat er spuug zat op de vlag en etala- geruit. Zijn net gekochte Amerikaanse vlag aan de winkelpui wekt de woede op van jongelui. Hij ziet de vlag alleen als reclame voor het speakermerk 'U.S. Blaster', maar sommige jongeren van allochtone afkomst zien dit anders. Zij zien de vlag als een politieke stellingname. En dus als een provocatie. Rotterdams Dagblad Sportzomer Abonnement: Alios over da Ofymptecht Spulefi m M start van het nieuwe voetbafsefioen Ja, Ik wfl graag een Sportzomer Abonnement van hot Rotterdams Dagblad van 4 weken voor aleohts f 91* Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam w id Bi| deze adressen: Woon+ Valeriusetraat 3 Tabakshop Boor Qtoenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadaerf 1 Van Loenen Decokav Daiti 37-45 Plusmarkt Woudhoek Qauzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 36 Tabakshop Maccie Hal van Spaland 6 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Seerhavelaan 76 Frankenland St. Lidumaatraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avsnnestraal 33 &WIN EEN DE COMPUTER KOOPJES BEURS SPORTHAL MARGRIET-SCHIEDAM ZONDAG 15 AUGUSTUS 10-16 UUR www.pcdiscount.nl zet Schiedam vraagtekens bij. Rot terdam claimt dat dit extra uur 25 miljoen extra oplevert en vijfhon- derd extra banen. Dat de relatie met de buurgemeenten danig ver- stoord raakt, daar trekt de grote buurman zich weinig van aan. De openingstijden waren pas in 2001, na uitgebreid overleg met al- le belanghebbenden, tot stand ge- komen. De inkt was nog niet droog of het vliegveld vroeg al verrui ming van de openingstijden aan. „De afspraken die met deze partij- en worden gemaakt, hebben blijk- baar weinig waarde. Ze vragen nu een uurtje en krijgen prompt hun zin. Staatssecretaris, is het volgen- de verzoek ook al binnen?", zo luidt het cynische commentaar van B&W. Frank Willemse De verruiming van de openingstij den werd door het nieuwe Rotter- damse gemeentebestuur al bij aan- treden als 'speerpunt' gezien. Wet- houder Van der Sluis (Leefbaar Rotterdam) noemt het extra uurtje van 'onschatbare waarde' voor de economie en de werkgelegenheid. Het Schiedamse college is een an- dere mening toegedaan: „Blijkbaar mag de nachtrust van dertigdui- zend mensen worden opgeofferd aan economische groei." Onderzoek naar klachten van ge- luidsoverlast heeft uitgewezen dat omwonenden juist klagen over de late avonduren en de vroege och- tenduren. De staatssecretaris be- loofde destijds alleen tot verrui ming over te gaan als er voldoende draagvlak zou zijn in de hele regio. „Schiedam wijst erop dat daarvan geen sprake is! Niet alleen Schie dam, maar ook Berkel en Roden- rijs, Bleiswijk en Bergschenhoek zijn tegen de uitbreiding. Zelfs de provincie heeft haar een negatief advies gestuurd", schrijft de ge meente Schiedam in een brief aan de staatssecretaris. Inmiddels heeft Vlaardingen ook laten weten het extra uurtje niet te zien zitten. Het Schiedamse gemeentebestuur vindt dat het kabinet blijkbaar de toezeggingen is vergeten en zich volledig richt op de economische motieven van Rotterdam. Ook daar V SCHIEDAM - Cubaanse klanken droegen ver over het park van de Plantage. 'Ericysu Chocolate' liet horen en voelen dat er niet alleen in Cuba tropische temperaturen heersen. Zondag was het warm in Nederland. Hot, hot, hot. De meeste mensen gingen naar het strand voor verkoeling, wat niet zo handig was. Aan de kust was geen parkeerplekje meer vrij. De mensen die naar het Plantagefestival kwamen, hadden het slimmer aangepakt. Zij konden rustig zittend in het gras genieten van optredens in Neerlands oudste stadspark. Een heerlijk, relaxed sfeertje bij de hemelse klanken van klassieke muziek. Genietendvan een wijntje speelde Arion prachtige Chopin composities. Kinderen konden hun energie kwijt bij de poppenkast en spelen op de Djembe trommels. Aanstaande zondag 15 augustus speelt ivo Stuivenberg een mix van verschillende muziekstijlen. En brengt het tangotrio Claudia Copier de Argentijnse passie naar het park. Terwijl de band Rai-experience zowel funk als reggea verweven met typische chaabi ritmes. Dit allemaal gratis en voor niks, zo ook een workshop buikdansen. Dames grijp uw kans. Foto Roger van der Kraan LCD PLASMA TV DVD HIFI WITG0ED COMPUTER FOTO CD TELECOM SCHIEDAM - Een 40- jari- ge bewoner ontdekte zon- dagmorgen in zijn woning aan de Van Ostadelaan dat hij ongewenst bezoek in zijn woning had gekregen. Uit de woning werd een laptop weggenomen. SCHIEDAM - Zondagmid- dag constateerde een 29-ja- rige man uit Polen dat zijn auto, een zilverkleurige Volkswagen Golf, was gesto- len. Onbekenden hadden de auto, die stond geparkeerd aan de Burgemeester Hon- nerlage Gretelaan, wegge nomen. De man deed aangif- te SCHIEDAM - Het politie- personeel van het district Schiedam stelde zondag- morgen, een onderzoek in bij een woning in de Henri Polakstraat. Onbekenden hadden een deur geforceerd, waarna de woning werd doorzocht. Een dvd-speler werd ontvreemd. BERGWEG110, ROTTERDAM *Bij ontwikkelen en afdrukken, levertijd 2 werkdagen Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur Prijs- en zetfouten voorbebouden. Prijs inclusief B.T.W. Atle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen irnilum 0/1 "tv inkfW De bedrijfsleider van een computerzaak in de Gerrit Verboonstraat heeft de 'Stars Stripes' maar uit zijn etalage gehaald. Allochtone jongeren zagen de vlag als een provocatie. foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM De fractie van het AOV heeft schriftelijke vragen gesteld over stadsmeeuwen die vooral in de wijken Oost en Centrum de vuilniszakken openhalen. Blijkbaar heeft de reini- gingspolitie niet genoeg mankrachten om toe te zien of de vuilniszakken uitslui- tend op de bedoelde tijden worden buitengezet. De meeuwen komen in deze delen van Schiedam gratis een maaltje halen. Wel zor- gen de vogels daarbij voor enorme vuiloverlast, zwerf- vuil en een onhygienische toestand. De Algemene Ou- derenpartij vraagt zich af of de ONS hiertegen moet op- treden. En vooral dat er te gen bewoners die de vuilnis- zak te vroeg neerzetten moet worden opgetreden. ..Zelfs in Rotterdam wordt dit meeuwenprobleem seri- eus genomen." Het AOV stelt voor in de zomermaan- den de vuilnisbakken regel- matiger te legen, zeker ais ze overlopen met afval na een evenement. SCHIEDAM - Stichting Welzijn Schiedam en de af- deling preventie van Riagg rijnmond noord west orga- niseren een filmbijeenkomst voor 60-plussers over ouder worden. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 augustus tussen 13.30 uur en 15.00 uur in wijkcentrum Dreesplein in Schiedam. De film gaat over het ouder worden en heet: 'De kunst van het ouder worden'. De toegang is gratis. De bijeen komst is bedoeld voor senio- ren en andere belangstellen- den. Tijdens de bijeenkomst wordt de video vertoond, waarna een discussie volgt over ouder worden. Aanmelden voor de bijeen- komsten is wenselijk, maar niet verplicht. Voor aanmel- ding: Riagg rijnmond noord tel. 010 4 453 497. door Frank Willemse De volgende dagen wordt door verschillende jongeren op de win kelier gescholden, de vlag wordt besmeurd en zijn winkelpui beklad met anti-Amerikaanse teksten. Ook de deurruit heeft een flinke scheur in het glas. De Stars en Stri pes laat hij voortaan maar binnen. De computerwinkel aan de Gerrit Verboonstraat zit er pas enkele maanden. Bedrijfsleider Rob van V. - zijn naam liever niet voluit in de krant - heeft de Amerikaanse vlag speciaal gekocht bij de firma Bingham. Immers de hoog opge- stapelde dozen met speakers heb ben ook de kleuren van de Ameri kaanse vlag op de verpakking. Hij wil reclame maken met een actie voor dit merk U.S. speakers. Jongeren, lopend vanaf de Koe- markt, hebben de vlag bovenop de luifel in de gaten en maken er op- merkingen over. De jongens van buitenlandse komaf zien de vlag als een provocatie. Zij maken stampij voor de deur van de nieu we computerwinkel. De eigenaar zegt dit eerst niet in de gaten te hebben. Maar als de jongens gaan schelden en dreigen en spugen naar de vlag is het duidelijk. De winkeleigenaar, die zelf uit Oost Europa komt, is verbaasd over deze reacties. Hij wil alleen reclame maken. Maar als er graffiti gespoten wordt op de pui - USA met in plaats van de S een haken- kruis - wordt duidelijk dat de vol- gens hem Arabische jongeren deze vlag zien als steun aan de Ameri kaanse politiek in Irak en Afgha nistan. Sinds die tijd zijn landelijke televi- siezenders, en radio en kranten langs geweest bij de computereige- naar. De tekst 'Winkelier wordt lastig gevallen om Stars Stripes' wordt op internet gezet. En een reeks reacties op de site 'front- page.fok.nl/nieuws' bevestigt het beeld dat het incident met de Ame rikaanse vlag sommige jongeren bezighoudt. Onder schuilnamen als Muzz, Dokter B en Pro.jeex wordt in felle bewoordingen deze actie becommentarieerd. Met voor- en tegenstanders. Opmerkin- gen zoals: „Ik zou mij er ook aan storen" en „ik heb de Amerikaan se vlag als deurmat om mijn voeten aan af te vegen" zjn op de site te vinden. Tegenstanders menen dat 'dit gespuis keihard aangepakt moet worden' of beschuldigen de ze van 'ophitsing tot rassenrellen'. Andere menen dat deze jongeren die zo dapper reageren wel Nikes aan hebben, Coca Cola drinken en een hamburger bij MacDonalds halen. Allemaal Amerikaanse spullen dus. De bedrijfsleider van Computer Passage heeft per computer aangif- te gedaan van vernieling en de graffiti op zijn winkelpui. Maar de politie heeft, volgens de winkelier, weinig hoop dat de daders kunnen worden opgespoord. Sinds het in cident laat de winkelier de vlag binnen. De blauwe merkvlag Sveex zal geen acties opleveren. 4 weken €9,75 Naam: Voorl. m/v Adres: Postcode: Plaats: Tel.nr.: Geboortedatum: E-mail: Gewenste ingangsdatum: zo spoedig mogelijk anders/2004 Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-) abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad. ztum 4$ in #M»n or»V»l'»p I/.onetor naai WoIVerdwmss flagMafl, t a if I yn o, Aril mm or 9? 100. V»0Q XR HetfaiflaiTi KLARE TAAL Of b«l Mratiss 0800 0842

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1