Herinrichting Grote Markt en Lange Kerkstraat gaat eind augustus van start stad zBeukenhof I Gemeente Schiedam tm Luchtkwaliteitrapportage Gewijzigde tarieven Maatregelen konijnenziekte en -overlast op begraafplaats Beukenhof gratis ultzending op Look TV! i wmkm Steunpunt Vrijwilligerswerk steunt vri jwi 11 i gersco^ganisalijss Colofon De Grote Markt en de Lange Kerkstraat en omgeving vor- men het karakteristieke hart van historisch Schiedam. Nu de Grote Kerk en straks ook het Stadhuis in oude luister zijn hersteld, gaat de gemeen te als 'finishing touch' de omgeving ervan in stijl herinrichten. De werkzaam- heden gaan eind augustus, na de bouwvakvakantie van start. Met onderbrekingen voor de Brandersfeesten en de Kerstmarkt kan, als alles volgens planning verloopt, de herinrichting begin volgend jaar gereed zijn. openbare bibliotheek BELEIDSREGELS VERLENING EN VASTSTELLING SUBSIDIE GROOT ONDERHOUD EN FUNDERING HERSTEL PARTICULIERE WONINGEN Informatie Gemeente Schiedam op internet: www.schiedam.nl BOUWZAKEN WELSTANDS- EN MONUMENTENCOMMISSIE WIJZIGEN RIJKSMONUMENT PUBLICATIES GEMEENTE SCHIEDAM, WEEK 33, WOENSDAG 11 AUGUSTUS 2004 G emeenteberichten Stadskantoor: Tclcfoon: (010) 246 55 55, Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer Stadswinkel (010) 2465457 Gemeentelijk Informatiepunt, Stadswinkel, Stadserf 1 Tejefoon: (010) 246 53 04 Openingstijden: maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Telefonisch blijft de Stadswinkel bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur (op donderdag tot 20.00 uur). Postadres: Postbus 1501, 3100 EA Schiedam Bezoekadres: Stadserf 1 Internet: www.schiedam.nl Eindredactie: Gemeente Schiedam, afdeling BMO, e-mail: finj.govaart@schiedam.nl, tel.: (010) 2465389 Buiten Kantoortijden: Alleen voor spoedeisende veifigheidszaken die geen uitstel dulden. Telefoon: (010) 246 54 00 Planning Eind augustus wordt begonnen met het herstel van de bestrating van het Oude Kerkhof, van een klein stukje Nieuwstraat en met de herinrichting van de Ooievaarsteeg en van de rijweg en het trottoir tussen de Hoogstraat en de Boterstraat en tussen de Nieuwstraat en de Boterstraat. Na de Brandersfeesten vofgt de complete herinrichting van het plein rond het Stadhuis en van de Lange Kerkstraat vanaf de Grote Markt tot het Oude Kerkhof. Ontwerp Bij het opstelien van het herinrichtings- plan is de gemeente niet over een nacht ijs gegaan. De herinrichting is dan ook meer dan een verpliehte onderhouds- beurt. Gekozen is, cvcnals bij de herin richting van de Dam, voor een ontwerp en voor materialen die de historische sfeer versterken en extra allure geven, zoais het hergebruik van de bestaande oude materialen. Graniet uit A China, Portugese keien, mangaan molgoten en metalen boomroosters met daarin lichtspots zorgen voor bijzondere accenten. De Grote Markt wordt een levendig terrassenplein met ruim plek voor trouw- stoeten. De twee grote bomen aan de voorzijde blijven vanzelfsprekend behouden; de boom aan de achterzijde heeft te weinig ruimte en wordt gekapt. In de Lange Kerkstraat wordt onder meer langs de bomenrij een natuurstenen baan aangelegd waardoor de inrichting evenwichtiger wordt. Bijzondere aandacht is er voor de verlichting en voor de aanlichting van de monumenten. Dankzij de medewerking van de bewoners en ondernemers rondom de Grote Markt is het mogelijk om het Stadhuis en de fraaie panden eromheen subtiel uit te lichten. De bedoeling is dat het resultaat van de herinrichting zal bijdragen aan de toch al karakteristieke uitstraling van dit gedeelte van de binnenstad. Wie meer wil weten over het ontwerp kan terecht in de Stadswinkel in het Stadskantoor, Stadserf 1Daar kunnen de uitgewerkte tekeningen en voor- beelden van de uitgekozen materialen worden bekeken en is ook een uitge- breide beschrijving van het ontwerp beschikbaar. Deze informatie is ook te vinden op: www.schiedam.nl Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat zij de rapportage over de luchtkwaiiteit van de gemeente Schiedam over het jaar 2003 hebben vastgesteld. Om de inwoners van de gemeente te informeren zal de rapporta ge vier weken ter inzage worden gelegd. Tot 2001 was de grondslag van het beleid inzake luchtkwaiiteit vastgelegd in vier besluiten luchtkwaiiteit. In deze besluiten waren grenswaarden vastgesteld voor de lokale luchtkwahteit en hadden tot doel de bevolking te beschermen tegen lucht- verontreiniging. In juni 2001 zijn deze besluiten vervangen door de Nederlandse implementatie van Europese regelgeving in het Besluit Luchtkwaiiteit. In dit besluit zijn de grenswaarden voor luchtkwaiiteit voor een aantal stoffen in de EG-lidstaten gelijk getrokken en is een rapportagever- plichting en een verplichting tot het maken van een saneringsprogramma bij overschrij- ding van de grenswaarden opgenomen. Heden is de derde rapportage afgerond over de stand van zaken van de luchtkwa iiteit in Schiedam over het jaar 2003. Uit de rapportage komt naar voren dat door de ongunstige meteorologie (warme zomerperiode) de berekende concentraties van N02 (stikstofdioxide) en PM10( fijn stof) hoger (=ongunstiger) zijn dan voor- gaande jaren. Dit geldt voor de hele regio. Langs alle beschouwde wegvakken wordt de grenswaarde N02 voor 2010 overschre- den en ook de plandrempel voor 2003 wordt diverse keren overschreden. De hoogste concentratie is berekend op het deel van De Brauwweg bij de afslag van de A20. Hier is geen woonbebouwing. De gemeente heeft, samen met de gemeen te Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis en de Provincie Zuid-Holland, overleg gevoerd met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om te bezien hoe de invloed van de snelwegen (en andere bronnen) op de luchtkwaiiteit kan worden verminderd. De resultaten van dit overleg zullen wor den gebruikt in het luchtkwaliteitplan. De rapportage ligt ter informatie vier weken ter inzage (van 11 augustus 2004 tot en met 9 September 2004) bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de Stadswinkel, Stadserf 1. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Nix van de afdeling Bouwen en Milieu. Zij is bereikbaar onder telefoon- nummer (010) 246 54 40 of e-mail: am.nix@srhmrlam.nl De bibliotheek gaat per 1 September aan- staande het leengeld dat zij afdraagt aan de Stichting Leenrecht voor uitgeleende boeken, doorberekenen aan de leners. Er wordt geen leengeld per boek berekend maar de tarieven voor de biblio- theekabonnementen gaan iets omhoog. Leners krijgen met deze verhoging te maken bij het verlengen van hun abonnement. Per 1 September 2004 veranderen ook de uideenvoorwaarden per abonnement. Deze veranderingen zijn: het aantal mee te nemen media wordt duidelijker afgestemd op het soort abonnement (klein, basis etc.) de uitsplitsing naar verschillende media (roman, informatief boek, cd-rom etc.) die op een lenerspas geleend kunnen worden, verdwijnt. Alleen het totaal aantal mee te nemen media telt. Tenslotte is per 1 September het verlengen van geleende materialen niet langer gratis. Dit kost vanaf deze datum 1,- per lenerspas. Een overzicht van alle wijzigingen is verkrijgbaar in de bibliotheek. SCHIEDAM Nadat in de gemeente Vlaardingen de besmettelijke konijnenziekte Myxomatose is uit- gebroken, is zoals eerder bekend gemaakt, ook Schiedam, waaronder de begraafplaats, hiermee getroffen. Op meerdere plaatsen in de stad hebben wilde konijnen deze, voor andere konijnen, zeer besmettelijke ziekte. Als konijnen met deze ziekte besmet zijn zullen zij aan de gevolgen daarvan langzaam dood gaan. Daarnaast kampt begraafplaats Beukenhof sinds enige tijd met een zeer grote konijnenkolonie die schade veroorzaakt aan graven, urnenvelden, bloemen en planten hetgeen vooral voor nabestaanden pijnlijke situaties met zich mee kan brengen. Recentelijk is geconstateerd dat ook deze konijnen lijden aan de ziekte Myxomatose. Bezoekers van de begraafplaats worden hierdoor geconfronteerd met blinde en dove konijnen die niets meer kunnen ruiken en moeilijk aan eten en drinken kunnen komen. Om verdere uitbreiding van schade en ziekte te voorkomen heeft de begraafplaats Beukenhof van de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, toestemming gekregen tot het nemen van adequate maatregelen. Op korte termijn zal hiermee voornamelijk in de vroege ochtenduren worden gestart. Bewoners in de directe omgeving van de begraafplaats hebben hierover reeds van Beukenhof een informatiebrief ontvangen. Verder wordt geadviseerd dat wanneer mensen een ziek konijn zien, dit dier met rust moet worden gelaten. Alhoewel zieke konijnen er erg zielig uitzien is rust het enige wat men ze nog kan geven. Zieke konijnen moeten niet worden opgepakt of mee naar huis worden genomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Holierhoek, bedrijfsdirecteur Beukenhof, telefoon: (010) 631 59 30. Burgemeester en wethouders maken op grond van de afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 27 juli 2004 de beleidsregels voor de vaststelling en toekenning subsidie groot onderhoud en fiinderingsherstel particuliere woningen vastgesteld hebben. Deze beleidsregels treden in werking een dag na bekendmaking van deze beleidsregels. De beleidsregels liggen, gedurende openingstijden, ter inzage in de Stadswinkel bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Een afschrift van de beleidsregels is bij deze balie verkrijgbaar. cr Ge'interesseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 246 55 65. Rectificatie: in de Maaspost van 4 augustus jl. stond bij geweigerde vergunning Rustenburg 13, dit moet zijn Lange Nieuwstraat 59. Ingekomen aanvragen van 30 juli 2004 t/m 3 augustus 2004: bouwaanvragen: Dam 24-26 HaPe B.V. Lange Haven 49 Van Rutte Architectenburo Lange Haven 53 Van Rutte Architectenburo Lange Haven 55 Van Rutte Architectenburo Lavendelveld 1 Noordeinde 10 Fam. Rietkerken College van Kerkvoogden Verleende bouwvergunningen: verzonden 5 augustus 2004: C.D. van Lith Vastgoed B.V. Dam 9 Lange Nieuwstraat 147 J.W. Ruger Singel 80 A. van Gelderen Beheer B.V. verzonden 6 augustus 2004: Hoogstraat 60-62 64 Stripes Jeans Gouda B.V. Obrechtstraat hoek Valeriusstraat WOG Beheer B.V. bedrijfsgebouw verbouwen pand renoveren bedrijfsgebouw verbouwen bedrijfsgebouw (boven)woning verbouwen woning vergroten (herziene aanvraag) kerkgebouw restaureren woning en bedrijfsruimte renoveren (van rechtswege) muurdoorbraak naar keuken maken woning verbouwen voorpuien vernieuwen 14 woonwerkwoningen bouwen (2e fase) N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burge meester en wethouders indienen. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlo- pige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. De volgende plannen zijn geagendeerd voor de openbare vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie Schiedam in kamer 1.02 van het Stadskantoor, Stadserf 1, Schiedam. Datum: 16 augustus 2004 's-Gravelandseweg 792 F.S.G. Schiedam B.V. Dam 27 Duivenpad Buwalda Holding B.V. Gemeente Schiedam, afd. Reo Heijermansplein 36 t/m 195Woonplus Schiedam Lange Nieuwstraat 123-147 Nieuwe Haven v.o.f. Poldervaartpad Gemeente Schiedam, afd. Reo Poldervaartpad ABB Ontwikkeling Stationsplein Combinatie Stationsplein Oostzijde Vof de Principaal/ Woonplus Schiedam fietsenstalling/container- ruimte plaatsen bedrijfsgebouw verbouwen voetgangers-/fietsbrug vervangen balkonhekwerken vernieuwen 20 appartementen stal- lingsgarage bouwen voetgangers-/fietsbrug vervangen woontoren/eengezins- woningen bouwen Oostzijde Stationsplein CV/William House XLIII kantoorgebouw/wonin- gen/parkeergarage bouwen woongebouw/stallingsgara- ge/comm. ruimten bouwen Belanghebbenden die daar prijs op stellen kunnen in de gelegenheid worden gesteld zich in de vergadering van de commissie te laten horen over vorenstaande. Nadere inlichtingen - waaronder het tijdstip van behandeling - kunt u krijgen maandag-, dinsdag- en donderdagochtend bij het secretariaat, tel. (010) 246 54 87. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat een aanvraag als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 is ingediend voor het wijzigen van monument:. Noordeinde 10 Het plan ligt vanaf 12 augustus 2004 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 246 55 65. Gedurende deze termijn kan een ieder bij burgemeester en wethouders zijn zienswijze met betrekking tot dit plan mondeling of schriftelijk naar voren brengen. Schriftelijke zienswij- zen dienen gericht te worden tot het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen en Milieu Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Ook in 2004 elke week een andere vrijwilligersorganisatie op de televisie. In September wordt er op Look TV en Radio Schiedam weer aandacht geschonken aan vrijwilligersorganisaties. De promotiefilmpjes worden de gehele week elk even uur op Look TV uitgezonden. Op zaterdag om 10.30 uur krijgen de organisaties de mogelijkheid zich te presenteren op Radio Schiedam. De volgende vrijwilligersorganisaties kunt u in September beter leren kennen: Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 30 augustus tot 5 September 06 tot 12 September 13 tot 19 September 20 tot 26 September 27 September tot 3 oktober Slachtofferhulp Nederland regio Rotterdam-Rijnmond/ Zuid-Holland Zuid Stichting KunstWerkt Duikvereniging Sea View Schiedamse Bowling Vereniging Musis Sacrum KMTP Groei Bloei, afdeling Schiedam Vanaf november 2004 hebben we nog weken vrij om uw promotiefilm op Look TV uit te zenden. Voor informatie kunt u terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam, Bianca Weber, telefoon: (010) 246 50 05, e-mail: BWeber@srnif Hamnl Voor meer actuele informatie over de promotiefilms op Look TV kunt u kijken op: www.2klik.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 2