schiedam Bedrijfsterreinen samen aanpakken SCHIEDAM weekbladen Zie advertenties elders in de krant! AledkM/lfarkt VrCAPELLE J ZONDAG 3 OKTOBER GE0PEND LCD-/PLASMA ,J=,r v Omwonenden getergd door heien van 568 palen EK WEE SCHOOTH presenteert: 4 Weken 9,75 Meedoen met Femus w e\ Ongehoord m SHOW rssijall HOOPIOHOBO een freetje vernier, p Rotterdams Dagblad Samenwerking Schiedam en Rotterdam GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT IN CAPRI! VINMU AUIIV00R HOIS! Tabakswinkel overvallen 'Wethouder, wij worden gek van de herrie' ewoner Boom valt op man Vrouw ziet fietsendieven voorbij fietsen Franklin- straat heeft binnentuin Banenmarkt bij CWI MEER NIEUWS IN DEZE KRANT! Of bel gratis: 0800 - 0642 Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 29 September 2004 lie Jaargang nr 40 AVONDWINKEL PARKWEG OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zondag 14.00-00.00 uur Vrijdag a.s. om 20.00 uur SPARTA -FCZWOLLE SCHIEDAM - Schiedam en Rotterdam gaan de handen ineen slaan op het gebied van toerisme en het ontwikkelen en ver- nieuwen van bedrijfsterreinen. Vrijdagmiddag ondertekenden burgemeesters Scheeres en Opstelten in de nieuwe fabriek van distilleerderij Nolet een convenant hiertoe. In de overeen- komst verklaren beide buurgemeenten de aanpak van het nieu we multifunctionele gebied Schieveste te gaan ontwikkelen en een ouder bedrijfsterrein, Nieuw Mathenesse, op te knappen. Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. PHILIPS LCD-TV 58cm ALL! LCD PLASMA SCNERMEN TIJDENS Di SNOW LN1 Hf: LAAG IN PRIJSH! SCHIEDAM - Gek van de herrie. Dat worden de bewo- ners en winkeliers rondom het Land van Belofte. Al zo'n drie weken vanaf 's morgens zeven uur is het herrie en moeten er in totaal 568 heipa- len de grond in. En niet op een 'gewone' manier. Nee, ijzer op ijzer. Het geluid gaat door merg en been", zegt Bas de Haard van de gelijk- namige sigarenhandel op de hoek Kerkstraat/Kreupel- straat. Al meer dan 109 deci bel aan geluid is gemeten. En dat op enkele tientallen me ters van winkels aan de Lan- ge Kerkstraat. Gratis afhalen Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen Parkweg 1 -3 Schiedam 010-473 73 52 De enige avondwinkel met dagprijzen. rnaassta door Frank Willemse Schieveste is een gebied van 16 hectare tussen Schiedam en Rotter dam dat ligt aan de Noordzijde van Station Schiedam, het spoor en rijksweg A20. Die ligging vlakbij deze verkeerknooppunten maakt dit gebied kansrijk als nieuw cen trum voor bedrijven, wonen en re- creeren. Dit zowel voor Schiedam, Rotterdam als de hele regio. Rot terdam gaat daadwerkelijk mee doen met de oprichting van de ont- wikkelingsmaatschappij Schieves te die marktpartijen gaat werven die woningen, kantoren en bij- voorbeeld een megabioscoop wil- len bouwen. Het terrein ligt voor een gedeelte op Rotterdams grond- gebied en Rotterdam ziet in dit ge bied een voorportaal naar het cen trum met goede vervoersverbin- dingen. „Een 'bovenstedelijk cen trum' met een bouwvolume van 420.000 vierkante meter voor kan toren, bedrijvigheid, woningen en recreatieve voorzieningen die dui- zenden banen kan opleveren", al- dus de beide burgemeesters. Het opknappen van het oude indu- strieterrein dat grenst tussen Schie dam en Rotterdam is hard nodig. Schiedam was al begonnen met re- vitalisatie van het gebied Nieuw Mathenesse en aan Rotterdamse zijde zijn er plannen voor heront- wikkeling van het Merwehavenge- bied. Samenwerking moet leiden tot een visie. Dit plan moet eind 2004 in concept klaar zijn. Het Merwehavengebied is onderdeel van Stadshavens Rotterdam. Het stadshavengebied aldaar omvat verder de Eemhaven, Waalhaven en het Vierhavengebied. Ook samenwerking op het gebied van toerisme zal de beide gemeen- ten voordeel op kunnen leveren. Toerisme in de regio wordt gezien als een economische groeisector. Beide steden kunnen elkaar aan- vullen. Rotterdam met nieuwe ar- chitectuur en havens en Schiedam met historische gebouwen en haar jenevergeschiedenis. Nu is het pro- bleem, volgens burgemeester Scheeres, dat toeristen niet langer dan een dagdeel blijven in beide steden. Dat moet een langduriger verblijf worden. Dat kan met een gezamenlijke aanpak. Voordeel is dan meer bestedingen en een geva- rieerder, breder aanbod voor de (buitenlandse) toerist. LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM SCHIEDAM - Een tabakswinkel aan de Boerhaavelaan is maandag- middag omstreeks 16.30 uur over vallen. Een omstander verklaarde dat een onbekende man de 38-jari- ge eigenaar met een mes had be- dreigd. Toen het slachtoffer pro- beerde het mes af te pakken werd hij in zijn gezicht geslagen. Toen de politie kwam, was de eigenaar niet meer aanwezig. Het is dus on- bekend of er geld is weggenomen. LANGS DE RIJKSWEG A20r ROTTERDAM - G0UDA, CAPELLE A/D IJSSEL ALEXANDERPOLDER (AFSLAG 16) VAN 12.00 UUR IIII2W TTOT 17.00UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN Breedbeeld LCD-TV van 58cm Actief Crystal Clear Matrix XGA TFT-LCD scherm Geintegreerde TV-tuner met Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - Nieuwlandgaarde, de christeiijke school voor speciaal onderwijs, heetsinds donderdag 23 September Atelier. De school luidde de naamsverandering in met een Olympische sportdag waarop met behulp van ouders verschillende spelletjes werden gedaan. Niet de individuele prestaties telden hetzwaarst, maar de saamhorigheid. Niemand minder dan judokaMark Huizinga was van de partij om aan de leerlingen speciale Atelier-medailles uit te reiken. Aan hem was ook de eer het nieuw naambord van de school aan de Burgemeester Honnelage Gretelaan te onthullen. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Een 46-jarige man uit Schiedam is zaterdagmorgen gewond geraakt toen tijdens rooi- werkzaamheden in de Watersto- kerstraat (Woudhoek) een boom op zijn hoofd viel. Daarna bescha- digde de boom ook nog eens twee geparkeerd staande auto's. De man werd voor behandeling doorver- wezen naar zijn huisarts. door Frank Willemse Tot op kilometers is het lawaai te horen. Het ongewoon, schelle ge luid draagt ver. Tot aan de wijken Oost en Nieuwland klagen men- sen. Mensen op de weekmarkt hebben een vertrokken gezocht. Marktlieden klagen steen en been en dreigen met vertrek. „Waar ge- werkt wordt vallen altijd Hap pen", zegt een marktkoopman, „Maar dit geluid is puur marte- len." Wethouder Ton de Swart is het mikpunt van de boze bewoners en winkeliers. Op een anoniem affi- che wordt hij voorgesteld als het schoothondje van bouwgigant BAM. De wethouder met honden- neus en dito oren. Hij is 'de gebe- ten hond' bij de winkeliers in de omgeving. Nog maar twee weken geleden mocht hij de eerste paal slaan. Toen al stonden de deftige aanwezigen met de oren te klappe- ren. Maar dan van de herrie. De vader en moeder van de eige naar van de sigarenzaak voerden destijds al actie tegen deze plan nen. Namens de buurt omdat de nieuwbouw wel erg hoog en mas- saal is en alleen maar overlast gaat opleveren. De Haard wijst op de weg voor zijn deur waar grote vrachtwagens nauwelijks door kunnen. Het is geen bouwproject maar een prestige project gewor- den door de gemeente." Andere middenstanders hebben het affiche als protest ook opge- hangen. Zoals Maarten Heus van het Groot Schiedams Kaffee. Het is nu slecht weer maar ik kan mijn terras wel binnen laten", zegt hij. Slagerij Groeneveld en andere winkels sluiten zich hierbij aan. Nog zeker drie weken zal het heien nog doorgaan. En dat terwijl er met een andere heimethode veel min der herrie ontstaat. Bijvoorbeeld met een soort mantel eromheen of een zachte heikop. Heibaas Vroom weigert overleg omdat dit extra geld en tijd kost. Klachten bij de DCMR, VROM, politie en Arbeidsinspectie halen niks uit. Want dat zijn allemaal lange procedures. En BAM; die zwaait vrolijk met zijn bouwver- gunning die door de gemeente is afgegeven. De boze winkeliers en omwonenden vrezen nog twee jaar van overlast. Hoe moet dat gaan met aan- en afvoer van zwaar bouwverkeer?, zo vragen zij zich af. Nee, Ton de Swart is op dit mo ment niet populair bij de omwo nenden van het Land van Belofte. Bij deze adressen: Woon+ 13 Tabakshop Boor Graenelaan53 Gemeente Schiedam Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuienpten7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. NotenstaaotSO Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Bewonersverenioina Schiedam-Oost Boerhavetaan 79 Frankenland St Lidumastraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avennestraat 32 SCHIEDAM - Twee jongens uit Vlaardingen, 14 en 15 jaar oud, zijn zondagmiddag aangehouden nadat zij in de Puccinistraat in Groenoord een fiets hadden gesto- len. De 17-jarige eigenaresse was onderweg naar het politiebureau om aangifte te doen van diefstal van haar fiets toen zij twee jongens op haar zojuist gestolen fiets voor bij zag fietsen. De Schiedamse sprak hierop politiemensen aan die het tweetal ter plaatse konden aan- houden. De twee knapen werden meegenomen naar het bureau. Zij kregen een HALT-procedure voorgelegd. SCHIEDAM - Het nieuw- bouwcomplex aan de Franklinstraat, dat Woon- plus bijna twee jaar geleden opleverde, is enige tijd gele den verrijkt met een fraaie binnentuin. Donderdag 30 September wordt deze bin nentuin, een ontwerp van Van Dop Mathot Archi tected officieel in gebruik genomen door de heer Van der Pol, een van de bewo ners van het complex in Schiedam-Oost. Het plan om een binnentuin te creeren, ontstond tijdens de nieuwbouw. Na verplaat- sing van de oude, bestaande fietsenstalling naar de Oos- terstraat kon het plan om een binnentuin aan te leggen ook daadwerkelijk tot uit- voering worden gebracht. De tuin is onder andere be- doeld om het woongenot en de leefbaarheid voor de be woners te vergroten. SCHIEDAM - Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) houdt zaterdag 2 ok- tober van 10.00 tot 15.00 uur voor de tweede keer een landelijke banenmarkt. Ook op de vestiging aan de Laan van Bol 'Es 3 kunnen be- langstellenden terecht. Vo- rig jaar trok de banenmarkt 110.000 bezoekers en waren er meer dan 40.000 vacatu- res te vergeven. De landelijke banenmarkt biedt iedereen die op zoek is naar een baan de kans om zich te orienteren op duizen- den vacatures. Op CWI Nieuwe Waterweg Noord zijn ook enkele uitzendbu- reaus en de Koninklijke Landmacht aanwezig. Het CWI biedt bezoekers ook de mogelijkheid om een CV op inhoud en presentatie te laten checken. Verder kan worden deelgenomen aan een workshop over het ge bruik van de uitgebreide in- ternetsite werk.nl. J«,llti MA (i Naam: Voorl: Adres: Postcode; Plaats Tel.: Geboortedatum: Bank-/Gironummer: E-mail; .(i.v.m. controle van de bezorging) Stuur deze bon naar (postzegel is niet nodig): Rotterdams Dagblad, afdeling LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam. Geldt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnement op het Rotterdams Dagblad heeft gehad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1