scmedam Zwembad Zuid minder open, Jeugdiand weg SCHIEDAM MUZIEK 20-DAAGSE DIGITAL! PRIJS "scHtRPt pfraitn Dertig miljoen voor natuur bij aanleg A4 door Midden-Delfland Leas 4 waken hat Rotterdam* Dagblad voor slechts €9,95! Erotische expositie bij gaierie Tange nieuwe a Ja, ik wil een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor €9,95 Weer grove bezuinigingen in Schiedam GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Schiedammer krast 50.000 euro Veel te hard over BK-Laan Zeekadetten nemen jeugd in de boot 256Mb SD-CMW stad Afsluitingen rijksweg A20 'Ook het gebied ontwikkelen' Gratis CD in Kinder- boekenweek Knaap van vijftien 'rijdt' in auto 1 Complete Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 6 oktober 2004 lie Jaargang nr 41 Nieuwe naam magelijkheden T)aoid^oyd maa ss ■tadl Gratis afhalen SCHIEDAM - „Geen florissante tijden. Niet alleen in de lan- delijke politiek maar ook in Schiedam ontkomen we niet aan forse ingrepen." Berustend presenteert burgemeester Reinier Scheeres de programmabegroting voor 2005. Inmiddels de derde begroting op rij met bezuinigingen. Sinds 2002 is er op- geteld al dertig miljoen euro gekort. A1 zo'n tien percent van de totale begroting. Meer uitgaven dan inkomsten dwingt vol- gens B&W tot ingrijpen. Met voor volgend jaar afschaffing van Jeugdiand, beperkte openingstijden van Zwembad zuid en minder onderhoud aan wegen en groen. PRIJS HOEK ADMIRAUTEITSSTRAAT OIO 403 53 OO sk 180 postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - Dertig mil joen euro, dat is het bedrag dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over hebben om een kwaliteitsslag te ma ken wanneer rijksweg A4 wordt doorgetrokken. En daarmee is aan de belangrijk- ste voorwaarde voldaan, want uitgangspunt is voor GS altijd geweest: alles of niets. De goed ingepaste weg was al gefinancierd, de rest van het zogenoemde 'Plan Nor- der' is nu ook ingevuld. M££Sf V00i2K0iV£KP£ \taAl U1TSW6 ZoNP HUii'KUlri Koop deze prachtige slaapkamer nu en betaal pas in 2006! Islaapkamer! ^flf» cicZiiderStcr Bel gratis 0800 - 0642 of kijk op www.rotterdamsdagblad.nl Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) SrSirtidam biac i Sports Health Clubs www.davidllayd.nl Zie onze advertentie elders in deze krant. David Lloyd Sports Health Clubs is de nieuwe naam voor Cannons Sports Health d e MB Blj deze adressen: Woont Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemecnte Schiedam Stadserf 1 Van Loanen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaart460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniaing Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Frankenland St. Liduinastraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avennestraat 32 Financieel wethouder Ton de klappen. Zoals bij de Brandweer Swart (WD) is in China in ver- band met gezinsuitbreiding en kon zijn begroting niet presenteren. Dit jaar weer geen vrolijke boodschap, gaf de burgemeester toe met een bezuiniging van een dikke zes mil joen. Na al die jaren helpt efficien cy of de kaasschaafmethode niet meer en moet er flink gesneden worden. „Dit gaan we merken", zei verantwoordelijk wethouder Meijer (Leefbaar Schiedam) over de korting op het contract met de ONS. Op straten en pleinen wordt gekort op het contract met drie ton en op het groenonderhoud ruim 1,5 ton. Andere in het oog lopende bezuinigingen zijn het afschaffen van Jeugdiand. Met als reden, vol- gens wethouder Hans Meijer, de lage(re) opkomst van kinderen bij de activiteiten. Als voorbeeld noemde hij het dure waterfestijn aan het Doelenplein 'wat maar 36 kinderen trok en waar 56 vrijwilli- gers in touw waren.. Ook Zwembad Zuid moet met minder geld toekomen. Voortaan zal het bad in de avonduren en het weekend alleen voor verenigingen open gaan. Dan is er geen perso- neel aanwezig, maar krijgen zij de sleutel. Alleen nog maar doorde- weeks en op kantoortijden zal Zwembad Zuid dan nog open zijn. Ook in andere sectoren vallen er die een ton euro moet inleveren en Station Schiedam Centraal waar de baan van de floormanager voor veiligheid wordt geschrapt. „Dat gaan we zelf doen met de licht- blauwe brigade", aldus de burge meester. Ook zal deze lichtblauwe brigade meer inkomsten moeten genereren. Wat betekent meer par- keerboetes uitdelen. „Meer bon- nen is meer geld in het laatje van de gemeente." Toch zijn er ook lichtpuntjes te melden volgens B&W. Stichting Eigen Werk aan de Overschiese- straat krijgt toch nog subsidie en stadstheater Els Inc. krijgt ook sub- sidiegeld. Voor nieuw beleid is zo'n vier miljoen euro vrijge- maakt. Daarbij komt er per 2005 een meldpunt 'Huiselijk geweld' waar advies en verwijzing aan slachtoffers gegeven gaat worden. In 2005 zal ook begonnen worden met de plannen voor ophoging van de wijken De Velden en Groen- oord en tevens worden de bedrijfs- terreinen Spaanse Polder en Nieuw Mathenesse eens flink aangepakt. Feitelijk wordt het grote tekort van zo'n zes miljoen euro gedekt door een boekhoudkundige oplossing. Het geld (extra dividend) van het voormalig Waterbedrijf Europoort wordt aangewend om het gat in de begroting te dekken. Frank Willemse BERGWEG110 feOTTERDAMI SCHIEDAM - Een inwoner van Schiedam heeft 50.000 euro ge- wonnen met een Kraslot. De win- naar kraste het bedrag met een ac- tielot uit de serie 'Flappenkrassen 5 voor 4'De gebroeders De Block van De Block Shop aan de Groene laan in De Gorzen hebben het win- nende lot verkocht. „Fantastisch dat het winnende kraslot bij mij over de toonbank is gegaan. Je staat er niet altijd bij stil, maar ik heb dus gewoon 50.000 euro in mijn handen gehad'lacht een van de broers De Block. SCHIEDAM - De verkeerspolitie heeft maandagmiddag een snel- heidscontrole gehouden op de Bur gemeester Knappertlaan. Tussen 12.30 en 13.30 uur werden 35 van de 643 automobilisten die voorbij reden op de bon geslingerd omdat zij harder reden dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. Hoogst gemeten overtreding was 83 kilometer per uur. SCHIEDAM - De Schiedamse zeekadetten zullen zaterdag 9 ok tober met hun opleidingsschip van Versendaal tussen 11.00 en 16.00 uur afgemeerd liggen aan de Bui- tenhavenweg, ter hoogte van de glasfabriek. Naast de van Versendaal brengen zij ook nog een groot deel van hun kleine vloot aan sloepen, vletten en motorvaartuigen mee. De Schie damse Zeekadetten zijn een onder- deel van een landelijke jeugdorga- nisatie die jongens en meisjes van- af elf jaar in contact wil brengen met een zo breed mogelijk aanbod aan maritieme activiteiten. De ka- detten leren zeilen en roeien en zoeken zoveel mogelijk het water op voor kampen en tochten. Ook excursies en uitstapjes komen re- gelmatig voor op het programma, evenals vaardigheden als schie- mannen (knopen, steken en split- sen maken), navigatie, vaarregele- ment, veiligheid en kompaskennis. Hoewel Nederland een echte zee- varende natie is, zijn er toch maar weinig kinderen die wel eens aan het roer van een motorboot hebben gestaan, een zeil hebben gehesen, of hebben leren wrikken. Voor kinderen van elf tot veertien jaar is dit bezoek van de zeekadetten ex tra leuk, want zij kunnen eens vrij- blijvend aan boord stappen. uan 49,95 - Zeer compacte stijlvolle digitale camera 5.1 miljoen pixels CCD 3x optisch Carl Zeiss zoom- objectief (38-114mm) Groot 2,5" LCD venster Incl. 32Mb Memory Stick Pro VAN G99, Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur. Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W, Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen. SCHIEDAM - Winkelcentrum De Nieuwe Passage bestaat deze maand alweer negen jaar en daarom werd er het afgelopen weekeinde een feestelijk tintje aan het winkelen gegeven. Er werd niet teuggebliktop de negenjarige historie van het centrum, maar de blik werd juist op de komende negen jaar, en de vele die daarna komen, gericht. Artiestengroep Futura was daarom aanwezig die met zijn futuristische, magische en bizarre verschijning voor het nodige vermaak zorgde. Ook was er bezoek uit het heelal. Voorai de kleintjes keken hun ogen uit toen bieek dat de Alien Voyagers waren geland. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In verband met as- falteringswerkzaamheden wordt de noordbaan van rijksweg A20 tussen Vlaardingen-West en Maas- dijk in oktober een aantal keren tij- delijk afgesloten voor verkeer. De ze afsluitingen vinden plaats van vrijdagavond tot maandagmorgen vroeg in de weekenden van week 41, 42 en 43 en met een reserve- weekend in week 44. Week 41 van vrijdag 8 oktober vanaf 21.00 uur tot maandag 11 oktober 2004 05.00 uur; week 42 van vrijdag 15 oktober vanaf 21.00 uur tot maandag 18 oktober 2004 05.00 uur en week 43 van vrijdag 22 oktober vanaf 21.00 uur tot maandag 25 oktober 2004 05.00 uur. Week 44 eventueel van vrij dag 29 oktober vanaf 21.00 uur tot maandag 1 november 2004 05.00 uur. De tijden dat er gewerkt wordt kunnen, afhankelijk van de (weers) omstandigheden enigszins ver- schuiven. Het kan gebeuren dat er iets korter of langer wordt gewerkt als dat noodzakelijk is. Door mid- del van borden zal een omleidings- route worden aangegeven. Van vrijdag 8 oktober 21.00 uur tot zaterdag 9 oktober 2004 08.00 uur wordt ook de afrit 14 (Cen trum, Hillegersberg, Schiebroek) van de noordbaan van de A20 af gesloten voor verkeer. Deze afslui- ting is noodzakelijk in verband met het aanpassen van de belijning, de bewegwijzering en de instellingen van de verkeersregelinstallatie. Er wordt een omleidingsroute aange- ven via af- en toerit 13 (Overschie/ Blijdorp) bij het Kleinpolderplein. Ook deze werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Als reservenacht is de nacht van vrijdag 15 op zater dag 16 oktober gepland. SCHIEDAM - De Kinder- boekenweek bestaat in 2004 vijftig jaar. Bij zo'n bijzonder verjaar- dagsfeest hoort natuurlijk muziek. Vandaar dat de boe- ken die bij deze Kinderboe- kenweek horen, allemaal iets te maken hebben met feest en met muziek. Het muzikaal verhaal 'De Minpins' naar het boek van Roald Dahl is in de Kinder- boekenweek 2003 in premiere gegaan. Speciaal voor die ge- legenheid heeft muziekver- eniging St. Radboud het mu- ziekstuk laten componeren. Het verhaal werd verteld door Rob van Klaarwater en het or- kest van St. Radboud speelde de bijbehorende muziek. Het verhaal is nu op CD gezet en tijdens de Kinderboekenweek gratis te verkrijgen. Net als het kinderboekenweekge- schenk (dit jaar het boek Swing door Paul Biegel en The Tjong-Khing) is de CD van De Minpins gratis bij aan- koop van minimaal 9,99 aan kinderboeken en exclusief verkrijgbaar bij de boekhan- dels Van Leeuwen en Post Sriptum. Overigens zal St. Radboud de Kinderboeken week 14 oktober feestebjk af- sluiten met meer dan 100 ba- sisschoolleerlingen in winkel centrum Hof van Spaland. SCHIEDAM - Na opvallend rijgedrag zette surveilleren- de politie vrijdagmorgen op de Parkweg een auto, be- stuurd door een vijftienjari- ge Schiedammer, aan de kant. De knaap had de auto van zijn moeder meegeno- men en maakte er een ritje mee. Tegenover de politie verklaarde de jongen plech- tig dat dit de eerste en laat- ste keer was dat hij voorlo- pig in een auto zou rijden. Hij kreeg echter toch een proces-verbaal. Ondanks de positieve berichten, blijft het verzet tegen de aanleg van de A4 sterk. „Niet zeven kilometer weg aanleg- gen, maar zeven vierkante kilome ter gebied ontwikkelen, dat was en is het uitgangspunt", zegt Marnix Norder die als gedeputeerde mobi- liteit een van de architecten is van het project Integrate ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS). IODS is een gebiedsgerichte kwaliteitsim- puls bestaande uit onder meer ste- delijke vernieuwing, de aanleg van nieuwe natuur, eco- en recreatieve verbindingen en groene diensten en als meest in het oogspringende project de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. ..Met dit bedrag kunnen we de overige projecten realiseren en dat gaat veel verder dan alleen het inpassen van de weg. Het hele Midden-Delflandge- bied maakt een kwaliteitsslag, waarbij we het goede behouden en de bedreigingen elimineren." Om IODS te realiseren moest de fi nanciering van de weg geregeld worden, de milieu-effecten onder- zocht (MER) en de overige projec ten financieel zeker gesteld wor den. Naast (financiele) bijdragen van de ministeries LNV, VROM en VenW stellen nu ook GS geld beschikbaar. En daarmee is aan al le voorwaarden voldaan. Onderdeel van het geheel is de Mi- lieu-effectenrapportage, de MER- studie. „Aan de partners in het pro ject, zoals de milieubewegingen hebben we altijd beloofd dat de weg aan alle milieunormen moet voldoen, dus ook de luchtkwaliteit. De invloed van de weg zal blijken uit de MER-studie"aldus Norder. „In dit project zijn we altijd open en eerlijk tegen elkaar geweest, al leen daarom konden we zover ko men. Ook over de luchtkwaliteit zijn we eerlijk, we spelen geen ver- stoppertje." De start van de aanleg van de A4 is voorzien in 2008. RMtS VAf Met ledikant 160x200 cm., achterbouw, hoek- kast en 3-deurs linnenkast. In honingbeuken. Hoofdweg 18, Capelle aan den l|ssel Aalborg 15, Barendrecht Tel. 010 -1(51 88 44 Info: www.zuiderster.nl Adres: Postcode: E-mail: Geb.datum: Voorl.: Huisnr.: m/v Woonplaats: Tel.nr.: fi.v,m. controle bczorqinq) Vul de bon in en stuur deze naar (een postzegel is niet nodlg): Rotterdams Dagblad, afdeling LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam I Rotterdams Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1