CAPELLE FOKfl Schiedam stelt Help- desk Kinderopvang in ••PLUS SCHIEDAM mm Jubileum met zwart randje schiedam IN CAR ELECTRONICS PLUS heeft een presentje voor u! Regio Nieuwe Waterweg Noord vraagt aandacht voor manteizorg Uitbundig orkest sluit Kinderboekenweek af lUKEN Rotterdams Dagblad 6 weken voor €19" Zelf regelen per 1 januari 2005 Provinciale campagnemaand stad Nieuwe directeur Gedistilleerd Prijzen voor puzzelaars s Opgeteld de beste J □9 d e k w Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 20 oktober 2004 lie Jaargang nr 43 maass tad# Gratis afhalen SCHIEDAM - Ouders van kinderen die gebruik maken van hele dagopvang of buitenschoolse opvang moeten volgend jaar zelf de kinderopvang regelen. Zij moeten zelf een over- eenkomst sluiten met een kindercentrum. Niet langer de werk- gever of gemeente gaat dit regelen. Ouders moeten zelf gaan 'shoppen'. Waar, hoelang en wat zij gaan betalen voor een kindercreche. De overheid gaat via de belastingen eenderde vergoeden en de werkgever via de CAO eenzelfde deel. De nieuwe wet gaat per 1 januari 2005 in. Kijk snel verder in deze krant! WONEN IN HET LLOYDKWARTIER www.woonbDu1evardcape1le.nl SCHIEDAM - De Provincia le campagnemaand van de Mantelzorgers, die in novem- ber plaatsvindt, heeft als doel de stem van de mantelzorger (hoger) op de agenda te zet- ten. Op 2 november vindt in Den Haag tijdens het startde- bat de aftrap plaats. Ook de Stuurgroep Informele Zorg organiseert in samenwerking met de Steunpunten Mantei zorg, de Regionale Mantei zorg Organisatie en de GGD NWN, de komende maand in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis tal van activiteiten rond het thema Manteizorg. QIEITKLE m HOEK ADMNUUHHTSSTIUUIT 8 OIO 403 53 O MEER NIEUWS IN DEZE KRANT! 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Zondag a.s. om 14.30 uur SPARTA - F.C. DORDRECHT. Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. SlNPS W4NN££R kCDK NAA& AJAK KeukenConcurrent: Kies voor een baan die alles overtreft! GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Ja, ik wil graag een proefabonnement* van 6 weken op het Rotterdams Dagblad voor slechts 19,95. Tevens ontvang ik Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen wtiltb rts|H Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 3745 Ptusmarkt Woudhoek Geuzenplem 7 Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniqina Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Frankenland St. Liduinastraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avennestraat 32 CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM door Frank Willemse „Een heel gedoe", voorspelt wet- houdster Christine Lepidis (CDA) van Sociale Zaken. Zij heeft speci- aal geld uitgetrokken voor een helpdesk kinderopvang. Samen met Vlaardingen en Maassluis kunnen bij deze hulpbalie vragen worden beantwoord over dit nieu we systeem. Vooral om die gezin- nen te helpen die afhankelijk zijn van een uitkering. En waar kinder opvang nu (nog) wordt betaald via de overheid. De gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor vol- doende kinderdagopvang, buiten schoolse opvang en gastouderbu- reaus. Ouders moeten zelfstandig de kin deropvang gaan regelen. Meer ei- gen verantwoordelijkheid dus. Bo- vendien is de markt voor creches geliberaliseerd: er zijn (bijna) geen wachtlijsten meer. Om de over- gang naar het nieuwe systeem te vergemakkelijken krijgen ouders via de belastingen een deel van de kosten terug. In december kunnen zij een aanvraag hiertoe doen bij de belastingdienst. Het geld voor opvang krijgen zij in januari als voorschot. In een keer een fors be- drag op de rekening. Dat kan een probleem veroorzaken voor som- mige clienten van de Sociale Dienst, zegt de wethoudster. Daar- om stelt zij voor dit bedrag in ter- mijnen uit te betalen. „Anders is de verleiding te groot dat dit geld in de huishoudbeurs terechtkomt." Naast de belastingdienst betaalt de werkgever eenderde van de kosten voor de opvang van kinderen. Zo- dat ongeveer een derde overblijft voor de ouders. Volgens analisten zal de nieuwe wet gunstig uitvallen voor tachtig procent van de ouders. De kinderopvang zal voor deze groep rond de 2,50 euro per uur bedragen. Ouders die meer dan twee keer modaal verdienen gaan wel een veelvoud hiervoor betalen. Voor bijstandsmoeders, tiener- moeders en herintreders gaat de Sociale Dienst van de gemeente Schiedam zijn best doen en wordt de helpdesk ingericht. Zoals de dienst Schuldhulpverlening die wordt ingeschakeld om bij de nieu we wet te helpen. Maar alleen als de client dat zelf wil. SCHIEDAM - De Commandant van Brandweer Waterweg, ir. A.P.M. van Leeuwen, is vrijdag IS oktober benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester R. Scheeres. Van Leeuwen werd in 1974 aangesteld op het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de directie Brandweer om van daaruit aan de Brandweer academie de opleiding tot brandweerofficier te voltooien. Hij stond aan de wieg van de nieuwe afdeling Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen. In 1979 trad hij in dienst bij de brandweer Schiedam. Per 1 okotber heeft hij functioneel leeftijdsontslag genomen. Foto R°9er van der Kraan WONEN OP Z'N ROTTERDAMST ZIE DE NIEUWSPAGINA IN DEZE KRANT LANGS DE RIJKSWEG A20, ROTTERDAM - GOUDA, CAPELLE A/D IJSSEl - AIEXCNDERP01DER (AFSLAG I A) Zaterdag 6 november vindt tussen 11.00 en 14.00 uur op de Broers- vest een speciale manifestatie plaats rond de landelijke actie 'Laat de mantelzorger niet bar- sten'. Door middel van een reuze grote Mantel zal bij het publiek aandacht gevraagd worden voor het begrip Manteizorg. Doel van de actie is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en deze begin december aan de Twee- de Kamer te overhandigen met als beoogd resultaat dat er maatrege- len genomen worden om de man telzorger beter te ondersteunen. Woensdag 10 november vindt de inmiddels vierde verwendag voor mantelzorgers n de regio plaats. Aan deze dag zullen tweehonderd mantelzorgers uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis deel kunnen nemen. Vanuit Sportpark de Vijfsluizen vertrekt 's morgens rond tien uur de helft van de man telzorgers voor een rondrit door de Rotterdamse Havens. De andere groep kan in de Vijfsluizen deelne- men aan tal van activiteiten. In de week van 15 tot en met 19 november zijn de steunpunten manteizorg dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur telefonisch te bereiken voor vragen, advies en informatie op het gebied van manteizorg. Schiedam: 06-51 69 40 96 (Mari- neke van Slagmaat), Vlaardingen: 06- 51 69 40 76 Antoinette Eile- ring) en Maassluis: 06- 51 69 40 76 (Antoinette Eileringen). Op 25 november vindt in het ge- bouw van de GGD aan de Van Ho- gendorplaan 501 de werkconferen- tie 'Manteizorg Dat doe je ge- woon' plaats. Deze conferentie is bedoeld voor alle werkers in Schiedam, Vlaardingen en Maas sluis die bij de uitvoering van hun werk in contact komen met man telzorgers. De conferentie zal door Leny Wesenhagen (voorzitter Stuurgroep Informele Zorg) wor den geopend, Cornelie van Well (schrijfster van het boek 'Dat doe je gewoon') en de heer Ben van de Velde (wethouder Vlaardingen) zullen beide een korte lezing ver- zorgen waama de deelnemers aan de hand van een tweetal stellingen in discussie kunnen gaan. Eens per maand vinden in Schie dam, Vlaardingen en Maassluis de zogenaamde mantelzorgcafe's of manteizorg inn's plaats. Mantel zorgers kunnen vrijblijvend binnen lopen voor een kopje koffie, een praatje, of zomaar voor de gezel- ligheid. In november wordt hier- aan door de gezondheidswijzer van de GGD medewerking ver- leent door middel van een informa tie stand. Dinsdag 30 november is er Manteizorg cafe in Schiedam in De Wissel aan het Broersveldl23 b van 10.00 tot 12.30 uur. Mantelzorgers kunnen elkaar in november dus ontmoeten en ze kunnen kennismaken met het aan- bod van ondersteuning. Professio nals, politici en beleidsmakers gaan met elkaar in discussie. Een op de vier mensen verleent wel eens manteizorg, een op de tien mensen doet dat langdurig en in- tensief. De mantelzorger vervult 75 procent van alle zorg die thuis geleverd wordt. Professionals ne men slechts een kwart voor hun re kening. Manteizorg maakt moge lijk dat zieken en gehandicapten langer thuis kunnen blijven wonen. Het verhoogt de kwaliteit van le- ven van degene die zorg nodig heeft. Het is te verwachten dat de manteizorg de komende jaren sterk zal toenemen. Daarom is het nood- zakelijk dat manteizorg op de poli- tieke agenda komt. Compacte stijlvolle digitale camera 6.2 miljoen pixels CCD 3x optische zoom (38 -114 mm) 1,8" LCD-scherm Indusief accessoires VAN 649,- MERK VAN VOOR Canon PS A-310 3.0 Mp. P'VfSdooFbFaak t9%- 139. Nikon D70 - 28-80 De digitate reflex 'm 1099, Minolta Dimage Z10 Qpvo-iger 21 349 279 Epson L-400 4 0 Mp Metaren body 295 149. Olympus MJU-400 4.0 Mp Pafwaffia 3-99 249. Nikon Coolptx 4200 4 0 IMIp, P-'jsdoo.rto'raak 499 - 299. Pentax Optio S40 4.0 Mp. Super design 449 269, Sony DSC-W1 5 0- Mp Mega LCD 549 - 349. Sanyo VPCAZ3 4.0 Mp opkvvaliteft 495 - 199 Kodak DX-4590 5,0 Md OP-OP 499 - 199. Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur. j Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs indusief B.T.W. Alle voorgaande aanbtedingen komen hierbij te vervallen SCHIEDAM - De Kinderboekenweek 2004 mocht volgens boekhande- laar Ruud Aret van Post Scriptum in het Hof van Spaland niet zomaar on- opgemerkt voorbijgaan. Daarom riep hij de hulp in van alle basisschool- kinderen in Schiedam om zaterdag 16 oktober het grootste leerlingenor- kest van Nederland te vormen. Samen met de muzikanten van muziek- vereniging St. Radboud Konden de basischoolleerlingen mee komen spelen op door henzelf gemaakte muziekinstrumenten. Ruud Aret: „De kinderen waren vrij in de keuze van het instrument. Het kon van alles zijn, ze mochten het zelfs helemaal zelf verzinnen, zoals bijvoorbeeld een flaterfoon. Foto Roger van der Kraan. SCHIEDAM - Het bestuur van Het Gedistilleerd Muse um heeft Guido M. Beau- chez per 1 december aange steld als directeur van het Nationaal Gedistilleerd Mu seum, als opvolger van Ma rianne de Bruyn. De heer Beauchez heeft de laatste vier jaar gewerkt als direc teur van het Museum voor Communicatie in Den Haag. Ook is hij voorzitter geweest van het Haags Museum Platform, de overleggroep van 32 Haagse musea. Daar- naast heeft hij een ruime er- varing in de communicatie- branche en als sponsor- en fondsenwerver. Het bestuur verwacht dat onder leiding van de heer Beauchez Het Gedistilleerd Museum de komende jaren tot grote bloei kan komen. Het ver- werven van meer eigen in- komsten zal de mogelijkhe- den van het museum om het Schiedamse culturele erf- goed onder de aandacht te brengen van een breed pu bliek vergroten. SCHIEDAM - Vier puzzel- winnaars hebben donder- dag 14 oktober van de Stich- ting Ouderenwerk een bij- zondere prijs ontvangen, namelijk een prijzenpakket dat beschikbaar is gesteld door de producent van No- taris jenever. De* winnaars zijn geloot uit de goede uit- zendingen van de puzzel uit De Brander en De Omroe- per, de informatiebladen voor ouderen die de Stich- ting Ouderenwerk uitgeeft. De puzzel is een van de vaste onderdelen van de kwar- taalbladen die informatie verstrekken over ontwikke- lingen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn voor ouderen. De bladen worden in een gezamenlijke oplage van 22.500 exemplaren vier maal per jaar gratis thuisbe- zorgd. 7UNT; KeukenConcurrent is de snelst groeiende keukenspeciaalzaak van heel Nederland. Het mag dus duidelijk zijn dat onze succesformule aanslaat. Om dit succes voort te zetten. zoeken wij enthousiaste keukenmonteurs en hulpmonteurs voor het plaatsen van keukens en de daarbij behorende serviceverlening in je eigen regio. In ons eigen montagebedrijf zul je, je net als onze 150 andere monteurs, snel thuis voelen. Opleiding start januari 2005 Ik heb interesse in de functie van keukenmonteur Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Plaats: Get), datum: Laatste werkgever. I Laatste functie: In bezit van rijbewijs B: ja nee In bezit van eigen auto: ja nee MW Omdat u op de centen bent... Ga jij de uitdaging aan? Stuur dan bovenstaande coupon ofje sollicitatie met C.V. naar KeukenConcurrent, t.a.v. afdeiing P&O, Postbus 2125, 3440 OC in Woerden. Of stuur je mail naar vacatures@keukenconcurrent.nl. Meer infor matie over de baan en het bedrijf vind je op www.keukenconcurrent.nl of bel 0348-490761. Alleen serieuze readies worden in behandeling genomen. 6 keer gratis 'Kidsweek'. *(GeWt alleen als u de afgelopen 3 maanden geen (proef-)abonnee bent geweest) Mijn adres: Naam: Adres: Postcode: Telefoonnummer: j Geboortedatum: contmk von de btzonrirwl E-mait: Het proefabonnement op Kidsweek bezorgen op bovenstaand adres. Ik wil het proefabonnement op Kidsweek cadeau doen aan: Naam:Voorl: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Ib/MCMtrol? yon dehorning) Geboortedatum: E-mail: Knip deze bon uit en stuur hem naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam. Een postzegel is niet nodig. Of bel gratis 0800-0642.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1