Gemeente 'online' met Onroerend Zaak Belasting Ml |\IV CAPELLE vmkopedM Kerstvoordeel 4 weken voor slechts 9,95 fk GEMEENTEBERICHTEN keukens, sanitair en tegels mmmmmmmi Markt terug naar Lange Kerkstraat Startschot in de Raam voor 'Tien voor Schiedam' 798 over- Vanuit luie stoel gegevens controleren www. hetglazenpand.nl WOENSDAG EN DONDERDAG EXTRA KERST KOOPAVONDEN ll Gedreven enthousiaste Lintje voor president directeur Mammoet Holding Kerstoratorium in de nachtmis Controle op SI PLUS Belangrijk nieuws voor verbruikers van drinkwater in Schiedam. KOM DE KERSTDAGEN WOONSHOPPEN! Uaar is de Klant pas Honing! lak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam i Expositie Schiespoor bewoning Opgeteld de beste. Lees Rotterdams Dagblad m Of bel gratis 0800 0642 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. mln.) WEKELIJKS IN DEZE KRANT a !B2 t ides tvt'Av.vvoonboulevardtopclle^^MB LANGS DE RIJKSWEG A20, ROTTERDAM GOUDA, CAPELLE A/D IJSSEL ALEXANDERPOLDER (AFSLAG 16) Ter uitbreiding van ons team voor onze vestigingen in Den Haag, Rotterdam en Bergschenhoek. Bel voor een afspraak EricdeSchepper, Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. SCHIEDAM - Winterhart Schiedam is van start gegaan, een winters evenement op het Schiedamse StadserfDe feestelijkheden begonnen donderdagavond met de traditionele Kaarslichtavond op de Grote Markt. Muziekverenigmg Harpe Davids brachtnaast de traditionele kerstliederen ook een aantal swingende kerstliederen ten gehore. De rnuzikanten van Harpe Davids werden begeleid door de leden van diverse koren die waren uitgenodigd om mee te zmgen. Rond 20.00 uur konden de lichtjes van de metershoge kerstboom op de Grote Markt worden ontstoken. Foto Roger van der Kraan tacfl Gratis afhalen Voor meer informatie: www.wooning.org PLUS KONICA MINOLTA □IMAGE Z2 ROTTERDAM OOSTZEEDIJK HOER ADMIRALITEITSSTRAAT R OIO 403 53 OO •aar Alb IK Z£6 'K££ST WAAB. D£MKT J ££N U PAK PAAC2. AAK /eXTRA \(W£ DA6£Nl, MAARiA,, AVONDWINKEL PARKWEG OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zondag 14.00-00.00 uur Parkweg 1 -3 Schiedam 010-473 73 52 De enige avondwinkel met dagprijzen. o Ja, ik wil een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor slechts 9,951 Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam KLARE TAAL V M- maass weekbladen door Frank Willemse SCHIEDAM - De waarde van de eigen woning kan sinds van- daag na worden gegaan op een nieuwe internetsite van de ge meente Schiedam. Via het zogenaamde WOZ-Portaal zijn alle kenmerken (dakkapel, garage of schuur) vanuit de luie stoel te controleren. Met die gegevens wordt de belastingaanslag OZB of onroerende zaakbelasting bepaald. Kijk onder www.schie- dam.nl en klik de snelkoppeling WOZ-portaal aan. TOT 21.00 UUR GEOPEND BERGWEG EN CEINTUURBAAN Het gemak dient de mens. Zelfs bij de gemeentebelasting zijn ze het daarover eens. Op de nieuwe site kan immers snel en eenduidig ge- controleerd worden waarop de ge- Zie onze advertentie elders in dit blad. waterbedri/f alBL HE ONZE ADVERTENTIE CIDERS IN DEZE KRANT! GEZOCHT meente zich baseert bij de aanslag OZB. Op basis van de kenmerken als inhoud van de woning wordt de belasting geheven. Waarna in fe- bruari de aanslag WOZ (Wet On- roerende-Zaakbelasting) op de deurmat valt. Een nieuwe service voor eigenaren en bewoners van panden in Schie dam. Een goede mogelijkheid, vol- gens wethouder De Swart, om snel, en 24 uur per dag, zeven da- gen per week de klantgegevens te checken. Fouten zijn zo gemaakt maar veranderingen of bezwaren zijn via de digitale snelweg snel en efficient te maken. Zijn alle gege vens correct of is die schuur allang afgebroken? En wat betekent een nieuwe garage of dakkapel voor de waarde van het huis? Alles vanuit de luie stoel op te zoeken. Via hetzelfde WOZ-portaal zijn andere rubrieken snel te bezoeken. Zoals die met tarieven en andere veel gestelde vragen. De rubriek FAC (Frequent Ask Questions) geeft op de meest gestelde vragen onmiddellijk antwoord. Gebrui- kersvriendelijk en tevens handig voor de gemeente. Niet langer brieven schrijven of telefoonge- sprekken voeren met de afdeling Heffingen en Invordering. Schiedam is niet de eerste gemeen te die de WOZ digitaal opvraag- baar maakt. Maar wel met dit nieu we systeem. Een hele klus waar 40.000 objecten ingevoerd voor moesten worden. Zo'n 30.000 wo- ningen en een kleine 10.000 be- drijfspanden. Ook voor privacy is gezorgd. De klant heeft alleen toe- gang tot gegevens van de eigen woning. Door een ingangscode (naam en soft-nummer) is het on- mogelijk dat onbevoegden deze gegevens kunnen inzien. Op dit moment kent Schiedam een laag OZB-belastingstarief in vergelij- king met de ons omringende ge- meenten stelt wethouder De Swart. Het aantal bezwaarschriften is met vier procent aan de lage kant. w k b 1 a r,|M Bij deze adressen: Woon* Valerlusatraat 3 Groanalaan 53 Stadtarf 1 Dam 37-45 Pluamarkt Woudhoek Gauzanpleln 7 Mgr. Nolanslaan460 Langa Kerkatraat 26 SCHIEDAM - De President Direc teur van Mammoet Holding B.V. uit Schiedam, F.F. van Seumeren, is zaterdag 18 december benoemd tot Ridder in de Orde van de Ne- derlandse Leeuw. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester R. Scheeres tijdens het afscheid van Van Seumeren van het perso- neel in het bedrijfsgebouw aan de Karel Doormanweg 47. De heer Van Seumeren begon na het behalen van zijn middelbare schooldiploma in juni 1969 als planner in het dertig personeelsle- den tellende bedrijf van zijn vader. Kort daarna kreeg hij de leiding over het bedrijf dat toen was uitge- groeid tot een regionaal werkend kraanverhuurbedrijf. In de jaren zeventig werd het werkgebied uit- gebreid en begon de specialisatie. Dit resulteerde in de loop der jaren in een toonaangevend bedrijf op het gebied van verticaal en hori- zontaal zwaar transport. In het be gin van deze eeuw stond de heer Van Seumeren aan de wieg van het plan om branchegenoot Mammoet over te nemen. Deze geslaagde overname resulteerde in een be drijf van ruim 1600 man personeel en 46 vestigingen in de gehele we- reld. In die periode werd het be drijf verplaatst van de Meern in Utrecht naar een aan diep vaarwa- ter gelegen terrein in Schiedam. De innovatiekracht, durf en het onder- nemerschap van de heer Van Se umeren om het contract te sluiten voor de berging van de Kursk leid- de tot wereldfaam voor Mammoet en Nederland. Het bedrijf ontving hiervoor de Koning Willem I Prijs. Op diverse niveaus toont Van Se umeren zijn betrokkenheid bij de maatschappij. Binnen de onderne- ming uit zich dat in het door hem stimuleren van ontplooiingsmoge- lijkheden voor jongeren. In zijn spaarzame vrije tijd gaf hij gehoor aan verzoeken van organisaties om lezingen te houden over onderwer- pen als de berging van de Kursk, ondernemen in een familiebedrijf en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De opbrengsten schenkt hij aan goede doelen. SCHIEDAM - De Schiedamse wa- renmarkt staat sinds vrijdag weer op zijn normale plaats. Zes weken geleden moest de markt tijdelijk naar het Stadserf verhuizen van- wege het opnieuw betstraten van de Lange Kerkstraat. Sinds de ja ren zeventig staat de markt al op de Broersveld en de Lange Kerk straat. Aardappelhandelaar Henk Kruijt- hoff was niet blij met de tijdelijke verhuizing naar het Stadserf. „Mensen vinden je minder snel op het Stadserf. Dat is niet goed voor de klandizie en verkoop. Het plek- je zelf is echter wel goed, je hebt er veel ruimte." De marktgangers vinden het over het algemeen ftjn dat de markt weer op zijn normale plek staat. De markt op het Stadserf vonden ze onhandig. De klanten vinden de markt nu ruimer en breder. SCHIEDAM - Tijdens de nachtmis in de Sint Jan de Doper Visitatie- parochie zal dit jaar een klein kers toratorium gezongen worden, dat werd samengesteld door de beken- de dichter Huub Oosterhuis. Het Klein Kerstoratorium is een soort collage van bijbelteksten die worden gezongen en gesproken. Het begint met het bekende kerst- evangelie volgens Lucas. Daarna gaat het verhaal terug naar de tijd Schl«d«m-Oo»t Boerhevelaan 79 Franktnlend St. Lidulnaatraat 10 Jan van Avanneatraat 32 Digitale camera (reflextype) 4.0 miljoen pixels 10x optisch zoomobjectief 38-380mm 1.5" LCD-scherm -JJJfgiTMT Stmiiijn HubitK-M Duiiker Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur. Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur Prijs- en zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen van de profeet Jesaja, een tijd van vervolging en onrecht voor het joodse volk. Toch ziet men uit naar de komst van de Messias. Deze teksten van Jesaja klinken ook in het oratorium, evenals de proloog van het Johannesevangelie: In het begin was het woord. Mezzo-sopraan Loreta Bartke- viciute zal het kerstverhaal van Lu cas zingend ten gehore brengen. Aanvang is 21.00 uur in de Mgr. Nolenslaan 99. BESTSELLER! BESTSELLER! mnwiuM Chateau Pradeau Mazeau Zwart fruit, een vleugje laurier, soepelheid en een onberispelijke ba- lans zijn de kenmerken van deze uitstekende Bordeauxwijn. FleS 75 Cl. wi) yerkopen alleen alcohol aan personen vanaf 16 jaar Varkensfllet Aan het stuk of in lapjes of Varkens- flletrollade Kilo SCHIEDAM - Wethouder Lepidis ontsteekt donderdag 23 december de eerste lamp met wit licht in de Raam (tegenover de moskee). De handeling van de wethouder vormt het startschot om voor een aantal gebieden in de binnenstad geel licht te vervangen door wit licht. Dit vergroot het veiligheidsgevoel bij bewoners. Het project zal door de ONS in samenwerking met in de binnenstad betrokken bewoners de komende maanden worden uit- gevoerd. Het omzetten van geel licht naar wit licht maakt onder- deel uit van de door de bewoners voorgestelde top drie van dingen die aangepakt moeten worden op basis van de uitkomsten van de in mei dit jaar gehouden enquete. De projectvoorstellen zijn donder dagavond 9 december gepresen- teerd en uitgelegd tijdens de in- loopbijeenkomst in het gerestau- reerde stadhuis. Bewoners konden hierover hun mening geven. Het initiatief van de bewonersvereni- ging Schiedam Centrum wordt on- dersteund door ONS, SWS, Woon- plus en gemeente. Naast de omzetting van geel licht in wit licht zullen in het kader van de top drie de komende maanden door de Stichting Welzijn Schie dam activiteiten door en voor jon geren worden uitgevoerd en wordt in samenwerking met de bewoners gestart met het verbeteren van de openbare ruimte (rechtzetten straatmeubilair, schoonmaken en repareren stegen, plaatsen fiets- beugels). De projecten worden be- kostigd vanuit de impulsgelden burgerparticipatie van het Grote- stedenbeleid. bottenK echter 7 iaa< haarkrui irekdler T I"* SCHIEDAM - Modelspoor- vereniging Schiespoor be- staat dit jaar 20 jaar. Ter gelegenheid hiervan is er in Bibliotheek Stadserf een kleine tentoonstelling inge- richt. Deze bestaat uit een aantal informatiepanelen en enkele modelbanen, waar- onder de 'sneeuwbaan'. Schiespoor stelt zich ten doel de modelbouw in de ruimste zin van het woord te bevor- deren. Per jaar wordt het clubge- bouw enkele malen openge- steld voor publiek. De ver- eniging bezit een aantal mo delbanen, waaronder de 'grote clubbaan' en een speelbaan, de rangeerbaan. Het gebouw is gevestigd aan de Westerkade 21. De ten toonstelling is tot 27 januari te zien tijdens de openings- tijden van Bibliotheek Stadserf. SCHIEDAM - De afgelopen week heeft een controle plaatsgevonden in zes pan den in het centrum, de west- wijk en oostwijk van Schie dam in het kader van de ac- tie tegen overbewoning of onrechtmatige bewoning. Bij een pand in Oost rees het vermoeden dat hier ook een hennepkwekerij was inge- richt, daarom werd de poli- tie ingeseind. Bij een pand in Schiedam-West werd een overtreding van de voor- schriften geconstateerd. In de overige bezochte panden bleek dat er weliswaar spra- ke was van kamerverhuur aan Poolse werknemers, maar dat er geen zodanige overtredingen of gevaarlijke waren die onmiddellijk op- treden noodzakelijk maak- ten. De verzamelde gegevens die voortvloeien uit de controle- actie worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de aard en omvang van de problematiek. Wij wensen u prettige feestdagen. Ad res Huisnr Postcode Woonplaats Telefoon (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum E-mail J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1