Kerstman in Oost bijna op de bon geslingerd SCHIEDAM Speciale kleding vereist! Dik-onder-de-Prijs 0 Duik 2005 Pis KORTING.pKORTING 299- A iV ZONDAG 2 JANUARI GEOPEND Lu.um FOKfl 1 Oudejaar 4 weken voor i slechts 9,95 H411 GELUID 2 JANUARI "tfvf-c™' SCPLUS Ook gelukkig wonen in 2005! Buurt dupe van een klager GEMEENTEBERICHTEN WEKELUKS IN DEZE KRANT Oudejaarsknallers inckelaer Jongen onwel in zwembad Parkrand Noord gaat volgende fase herstructurering in PHILIPS 2°NDfC GEOPEND Heineken bier* Krat 24 flesjes Media Markt Nieuwjaar in De Erker VROM blij met Woonplus Opgeteld de beste WWW. hetglazenpand.nl Lees Rotterdams Dagblad 1 SCHIEDAM - Hij komt er al zeker twintig jaar. In Schiedam- Oost spreken de bewoners al van een traditie. „Sommige men- sen zeggen zelfs: als hij niet komt is het voor ons geen kerst- mis'Waarom er op de morgen van eerste kerstdag dan politie uitrukte om de kerstman in de Von Leibnitzstraat staande en bijna aan te houden, is voor de bewoners in Oost dan ook een raadsel. „Blijkbaar heeft de politie zo weinig te doen dat een telefoontje van iemand die de kerstman niet zo waardeert vol- doende is om uit te rukken.' Maandag 3 januari vanaf 09.30 uur Bij Media Markt Rotterdam-Centrum en Media Markt Alexandrium Sony HiFi set voor slechts CI.*'. Kijk als een gek verder in deze krant. AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN TV-/Computerkast Discussie S3 12:00-I7:00uur HDD dvd-recorder HOEK ADMIRALITEITSSTRAAT 8 OIO 403 53 00 4 maassta Gratis afhalen bij besteding vanf|£\0'ft}Bof meer CMA0S B'J VCRKOOP' NU Al Zie onze advertentie elders in deze krant. o Ja, ik wil een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor slechts 9,95! M/V Of be! gratis 0800 0642 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) eekbladen i „Dat de politie op zoiets rea- geert...", de bewoners in Oost kunnen er niet over uit. „Als een hele buurt nou last heeft van een kerstman die een beetje vreugde brengt, maar er is maar een man m In creme geschuurd uitvoering. Van 599,- a woensdag 29 dec. 2i donderdag 30 dec. uur OPEN 31 dec. 9.30 - 17 uur nidag 1 2 i an. GESLOTEN OPEN maandag 3 jan. 13 - 17.30 uur wonen in eigen stijl Chr. Huygensstraat Strijen (zh. eii.) 078 - 674 30 00 geweest die het bezoek niet zo op prijs kon stellen en dat ze dan daar- voor twee man sterk langskomen... Het is gewoon niet te geloven." De kerstman brengt al ruim twintig jaar een bezoekje aan de Oostwijk en een stukje Gorzen. Het is ooit eens begonnen met een groenten- boer op de hoek die iemand vroeg een rondje als kerstman te lopen op eerste kerstdag. Gewoon, voor de gezelligheid. Lang werd de rol van kerstman gespeeld door een jonge- man, die een paar jaar geleden op 32-jarige leeftijd volkomen onver- wacht overleed. Oost was kapot, maar gelukkig werd de rol overge- nomen door zijn broer. Ook deze kerstman krijgt elk jaar tekeningen van de kinderen uit de buurt en dit jaar was er zelfs een kleine collecte gehouden om de kerstman voor zijn diensten te bedanken. Er werd een kleine tachtig euro opgehaald. Daaruit mag blijken hoe populair de kerstman in het stukje Schie dam tussen centrum en station is. Ook dit jaar maakte hij het gebrui- kelijke rondje op eerste kerstdag tussen 08.00 en 09.00 uur. Verder dan de Von Leibnitzstraat kwam hij echter niet. Uit een politie-auto sprongen daar twee agenten die de kerstman staande hielden. Omwo- nenden kwamen direct naar buiten om te kijken wat er aan de hand was en volgens een ooggetuige ontstond er een kleine mondelinge discussie in de trend van 'doe niet zo flauw'. Maar de agenten bleken SCHIEDAM - In het water van Zwembad Groenoord is een zesja- rige jongen uit Vlaardingen maan- dagmiddag rond 17.00 uur tijdelijk buiten bewustzijn geraakt, nadat hij onwel was geworden. Een zwemmer trof de jongen bewuste- loos in het water aan, waarna hij naar de kant werd gebracht en door enkele omstanders werd gereani- meerd. Het 6-jarige slachtoffer werd door GGD-personeel ver- voerd naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. f SCHIEDAM - Nog even en dan is daar het einde van een enerverend jaar. 2005 is in aantocht met al zijn nieuws en verwikkelingen waar we nu nog geen weet van hebben. Nog even aftellen naar het einde van 2004, misschien nog even vuurwerk kopen bij een van de weinige verkooppunten die er in de stad nog over zijn en achter de frituurvoor het bakkenvan de oliebollen en appelbeignets. Vrijdagavond kan iedereen op zijn eigen manier terugblikken en vooruitkijken. Voor Schiedam heeft het nieuwe jaar weer van alles in petto. De renovatie van het museum zal de voltooiing naderen, wellicht dat er aI films gekeken kunnen worden in De Monopole, het Land van Belofte zal steeds meer vorm krijgen en de huurwonmgen zullen op een voor velen wellicht eerlijkere manier verdeeld gaan worden. Zal er een begin gemaakt worden met de A4, gaan de pri/zen van koopwoningen nog verder omhoog? Wie zal het zeggen? Het jaar 2005 zal het ons leren. De redactie van Maasstad Weekbladen wenst u een goede jaarwisseling en wenst u ook in 2005 veel leesplezier. van die bemoeienissen niet ge- diend. „Wij kunnen u ook arreste- ren hoor, zeiden ze tegen de kerst man, terwijl er tientallen kleine kinderen omheen stonden. We wa- ren allemaal stomverbaasd", ver- telt een nog steeds aangeslagen be- woonster. „Zo zie je ook maar dat er totaal geen communicatie is tus sen de politie en de bewoners in Oost, want anders zouden ze wel geweten hebben dat het hier om een traditie gaat die al ruim twintig jaar bestaat. Als je ze echt nodig hebt zijn ze er niet, en nu voor zo iets staan ze ineens vooraan." Stoppen met de kerstman zijn de bewoners in Oost ook na dit inci dent in ieder geval niet van plan. „Als die ene meneer die de politie heeft gebeld zo'n last van de kerst man heeft raden wij hem aan maar te gaan verhuizen met kerst vol- gend jaar. Dan komt ie daarna maar weerterug." Bij de politie is over het hele inci dent niets meer in 'de boeken' te- rug te vinden. „Er is geen rapport- tage van gemaakt, waarschijnlijk omdat het een heel klein iets is ge weest. Waarschijnlijk ook dat de agenten er met de kerstgedachte in het achterhoofd niets mee hebben gedaan", aldus een voorlichter van de politie. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN 80Gb Hard-djsk en DVD-Recorder combinatie TV opnames tot 130 uur Opname op DVD+RW/+R iLINK-aansluiting, ShowView PDC, DTS, Digitale decoder Ind. afstandbediening VAN 649 ,n cd-R-RW °Sj SVCD. ».dM-CD Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur Maandag vanaf 9:30 uur, vrijdag tot 21:00 uur - zaterdag tot 17:00 uur. Elke eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur. Prijs- en zetfouten voorbehouden Prijs indusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen w e e k b I a d Bij deze adressen: Woont Vateiusstraa! 3 Tabakshon Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav 0am 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenpten 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr Notenslaan46Q Tabakshop Bas de Haard Lange Keikstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Schiedam-Oost Boerftavetaan 79 Frankenland a Ltdumaslraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avemestraat 32 SCHIEDAM - Nieuwland is zicht- baar in beweging. Naast tal van so- ciale projecten om de leefbaarheid te bevorderen zijn er ook sloop-, nieuwbouw- en renovatieprojecten deels al gerealiseerd. Ook in het gebied Parkrand Noord worden ambitieuze plannen voor diverse leefstijlen gerealiseerd. Het sloop- en nieuwbouwproces is ingrijpend voor zowel bewoners van het ge bied als voor de samenwerkende partijen. Gemeente Schiedam en Woonplus hechten er dan ook groot belang aan om de bewoners en andere Schiedammers zorgvul- dig te informeren. De bewoners zijn inmiddels per brief gei'nfor- meerd over de huidige stand van zaken. In juni 2001 hebben Gemeente Schiedam en Woonplus de bewo ners laten weten dat in de eerste helft van 2005 de eerste verhuizin- gen in het gebied Parkrand Noord- oostzijde zouden plaatsvinden. Nu treffen de samenwerkende partijen hiervoor de voorbereiding. In ja nuari 2005 start Woonplus met het afleggen van bezoeken aan bewo ners die als gevolg van sloop moe- ten verhuizen. Gemeente en Woonplus begeleiden de huurders intensief bij het vinden van een vergelijkbare woning in Nieuw land of elders in Schiedam. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de huurders. Tijdens de huisbezoeken worden alle details die te maken hebben met de verhuizing bespro- ken en kunnen ook persoonlijke zaken ter sprake worden gebracht die van belang zijn. De individuele huisbezoeken vormen de basis voor het herhuisvestingproces. In het gebied Goeman Borgesius is dit veelal naar wens van de bewo ners verlopen, onder andere dank- zij de inzet van ouderenadviseurs. Deze worden ook ingeschakeld in Parkrand Noord. Om alle bewoners optimale aan- dacht te geven en zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden, zal een ge- faseerde aanpak worden gehan- teerd. Daarom zal per 1 februari 2005 een eerste groep bewoners urgent worden verklaard. Voor de resterende bewoners geldt dit per 1 april 2005. Pas wanneer een huur- der urgent is verklaard geldt het stedelijk sociaal plan. Dit is opge- steld door gemeente Schiedam en Woonplus in samenwerking met het Schiedams Overleg Bewoners- organisatie (SOBO). Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten beschreven waaronder de regeling voor de verhuiskostentegemoetko- ming. PLUS ROTTERDAM - Voor wie de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen mist, organi- seert de Media Markt de Dik- onder-de-Prijs-Duik 2005. De eerste honderd klanten die zich maandag 3 januari vanaf 09.30 uur in hun zwemkle- ding - met duikbril en snorkel - bij de Media Markt Rotter dam Centrum of Media Markt Alexandrium melden, ontvan- gen ter plekke een Sony Hifi Systeem. Hiervoor moet slechts het symbolische be- drag van 1 euro betaald wor den. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker organiseert zaterdag 1 janua ri voor alle bewoners van Schie- dam-West een nieuwjaarsreceptie. De receptie duurt van 17.00 tot 19.00 uur. De wijkbewoners kun nen onder het genot van een hapje en drankje bijkletsen over wereld- se zaken en elkaar uiteraard ook het beste wensen voor het nieuwe jaar. 's Avonds van 19.30 tot 23.30 uur is er een nieuwjaarspartij van de activiteit Stijldansen. Iedereen is welkom, de toegangsprijs is een euro. Wijkcentrum De Erker is maandag 10 januari 2005 weer ge opend. SCHIEDAM - Het ministe- rie van VROM is tevreden over de volkshuisvestelijke prestaties van Woonplus Schiedam. Dit geldt met na me voor de voortvarende aanpak van de herstructure ring in Nieuwland en Groenoord. Volgens Woon plus is het Schiedamse suc- ces mede te danken aan de constructieve samenwer king met bewoners, gemeen te Schiedam en andere sa menwerkende partijen. In een recent schrijven aan Woonplus spreekt minister Sybilla Dekker haar waar- dering uit voor de wijze waarop Woonplus de sloop van ruim 650 woningen en het herhuisvesten van enke le honderden huishoudens ter hand heeft genomen. De bewindsvrouwe stelt de in zet van Woonplus bij deze ingrijpende processen op prijs. In de periode tot en met 2009 omvat de opgave van Woonplus de sloop van circa 1500 goedkopere huurwo- ningen, de verkoop van 500 woningen aan zittende huurders en de nieuwbouw van ruim 300 huurwoningen en 1200 koopwoningen. Ook op de ranglijst, die het ministerie heeft gemaakt op basis van de cijfers voor nieuwbouw, verkoop en sloop bevindt Woonplus zich in de hogere regionen. Deze index toont de 25 best presterende corporaties van de in totaal 110 woningcor- poraties in de G30-gemeen- ten, de dertig steden waar- voor het Grote Steden Be- leid geldt. Op de index staat Woonplus op de 21e plaats. Daarmee laat Woonplus, als middeigrote corporatie vele collega-corporaties uit de grote steden achter zich. In totaal telt Nederland op dit moment 552 woningcorpo- raties. Het Oosten uit Am sterdam staat nummer een op de lijst die is samenge- steld door onder meer naar de jaarverslagen over 2003 te kijken. *(Excl. statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak en slijterij. Wij verkopen alleen alcohol aan personen Naam Adres Huisnr Postcode Woonplaats Telefoon (i.v.m. controle bezorRng) Geboortedatum E-mail Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2004 | | pagina 1