schiedam Fitskie zet de puntjes op de i Nieuw ziekenhuis weer een jaar vertraagd SCHIEDAM Winterhart Schiedam een daverend succes Zwembadhelden in de bloemetjes gezet x+Kmele\ A 4 weken voor slechts 9,15 advertentie Heipalen moeteneruit GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT maass SURF OOK MAAR WWW.F0T0KLEIM.ML deze krant |VIDE#AUDI Volgend jaar weer feest op het Stadserf Kledingactie Sri Lanka Griekse avond De Bruggen schildert voor Azie Lees Rotterdams Dagblad Of bel gratis 0800 0642 SCHIEDAM - De 950 heipalen die eind 2003 zijn gestagen voor het nieuwe Vlietland Ziekenhuis moeten er allemaal weer uit. De palen blijken de komende veertig a vijftig jaar geen veilig te exploiteren ziekenhuis te kunnen garanderen, voor de Raad van Bestuur van Vlietland een onaanvaardbaar risico. Momenteel wordt een geheel nieuw funderingsplan ontwik- keld, op grond van bevindingen van onder andere constructie- bureau Aronsohn en grondadviesbureau GeoDelft. De proble- men met de fundering betekenen een vertraging van minimaal een jaar. Het ziekenhuis hoopt nu eind 2006 de deuren te kun nen openen. 'tad) Gratis afhalen SCHIEDAM - Met een drukbezocht oud en nieuwfeest dat probleemloos is verlopen, heeft de feesttent van Winterhart Schiedam op 1 januari knallend afgesloten. Zestien dagen lang is de feesttent van Winterhart het bruisend middelpunt geweest van het Stadserf. Terwijl op de ijsbaan, ondanks de regen, druk geschaatst werd, was de tent dagelijks gevuld met knutselende kinderen en trotse ouders. Ook iedere avond kon jong en oud genieten van een zeer afwisselend programma met als toppers de Schiedamse band Vixy en de Jan Visser band. Afgelopen zondag kon voor het laatst worden geschaatst. De ijzers gaan nu het vet in, tot ze er misschien deze winter nog een keer uit- kunnen voor het schaatsen op natuurijs. fe -,rt, M Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 12 januari 2005 12e Jaargang nr 2 w e a k b I a d e r,9H Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gcmecnte Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoak Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniplnp Schiedam-Post Boerhavelaan 79 Frankenland St, Lldulnastraat 10 Wijkcentrum Pe Erker Jan van Avennestraat 32 In december 2003 werd de eerste paal voor het ziekenhuis geslagen op de locatie in Bijdorp. Een paar maanden later werden al de eerste breuken in een aantal heipalen ont- dekt. Vermoed werd toen dat de paalbreuk te maken had met de wijze van afgraven, zodat de werk- wijze subiet werd aangepast. Bij een ontgravingsproef die in mei 2004 werd uitgevoerd bleek dat ook bij de aangepaste werkwijze breuk in de palen optrad. Dat hield in dat kennelijk bij elke vorm van afgraving paalbreuk zou optreden. In September 2004 werd de bouw hervat. Extra stalen buispalen wer den geslagen op de plaatsen waar oorspronkelijke betonpalen waren gebroken. Bij het slaan van de sta len buispalen bleken er echter op- nieuw problemen. Daarom werd al snel de vraag gesteld of het ge- bouw op deze manier wel toe- komstbestendig zou worden. Was dit dus wel een degelijke oplos- sing? Nee, vond de directie waarop contructiebureau Aronsohn en grondadviesbureau GeoDelft ge- vraagd werden een nieuw grond- onderzoek te doen. Tijdens dit on- derzoek werd duidelijk dat het ris- co niet uit was te sluiten dat met deze manier van bouwen er in de toekomst problemen zouden ont- staan. Voor het ziekenhuis, zoals gezegd, een onaanvaardbaar risico. Daarom gaan de 950 reeds gesla gen heipalen er nu uit en komt er een geheel nieuw funderingsplan. Waarom het eerdere grondonder- zoek niet tot deze conclusie heeft geleid, is nu nog onduidelijk. Vol- gens de deskundigen van GeoDelft en Aronsohn heeft het breken van de palen alles te maken met de slappe grond in Schiedam. Maar in LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM het geval van de nieuwbouwloca- tie van het ziekenhuis is de grond zelfs sterk verschillend per plek. „Soms zat er in de grond wel twee meter verschil tussen twee palen' meldt een onderzoeker. Waar- schijnlijk is het daar bij eerdere metingen fout gegaan. De paalfun- dering die eerder gebruikt werd kon die verschillen niet opvangen. Omdat de grond in Bijdorp erg sa- mendrukbaar is, werden de palen niet alleen verticaal belast maar ook nog eens horizontaal: een dub- bele belasting dus. Voor Jacco Elting, voorzitter van de Raad van Bestuur is de schuld- vraag nu niet prioriteit. „Is er spra- ke van verwijtbaarheid, misschien wel, misschien niet", zegt hij. „Ik houd me er nu in ieder geval niet in eerste instantie mee bezig. Eerst gaan we nu een oplossing zoeken voor dit probleem voordat we ons bezig gaan houden met de juridi- sche kwestie. Ik wil namelijk ook nog wel een werkbare situatie hou den en het ziekenhuis moet er nu echt snel komen." In het plan de campagne staat het beschrijven van de eisen waaraan de nieuwe palen moeten voldoen bovenaan. Daarna wordt een nieu we fundering ontworpen, een pa- lenplan opgesteld, vervolgens de juiste palen gereserveerd en wan- neer dat is goedgekeurd door Bouw- en Woningtoezicht hoopt men in het vroege voorjaar weer te kunnen heien. Intussen wordt in het ziekenhuis, nu nog op twee locaties, al wel toe- gewerkt naar versnelde samenwer- king op de afdelingen. „Er zullen nog meer afdelingen worden sa- mengebracht vooruitlopend op het daadwerkelijke samengaan eind 2006. We hebben daar dan nu wat meer tijd voor, zodat we straks be- ter voorbereid van start kunnen gaan op de nieuwe locatie." SCHIEDAM - Overal in Schiedam worden acties gestart voor de slachtoffers van de zeebeving in Zuid-oostAzie. Wijkcentrum De Erker heeft een inzameling van kleding voor Sri Lanka, de SP ging de straat op om geld op te haien en de badjuffen en - meesters in zwembad Groenoord leverden hun overuren in voor giro 555. Ook kinderen zijn heel actief. Aan de deuren worden lege flessen opgehaaid en in winkeicentrum Spaland werd door twee meisjes muziek gemaakt voor Azie. Ook op de alies gedaan. In De Graauwe Hengst wordt zondag een benefietconcert gehouden en in Total Music poppodia vondafi jamsessi en Remco van derSluis van Focus. een benei op giro 555 worden gestort. Het werd 6en grote Egon Verhoeven en Boris van de Lek van de band van Candy Dulfer Foto Roger van der Kraan metkortimoen VAN10TOT70% Nu zonwerine bestellen. voor de prijs van 2001 Het kan nog tot het einde van de maand. Het enige vertrouwde adresindeomgevingis: zonweringen Broersveld 127-3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl De eerste editie van Winterhart Schiedam kan een daverend succes Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! SCHIEDAM - De 39-jarige Wilco Vriezekolk, zijn zoon Benjamin en de 21-jarige badjuffrouw Chistel Kooijman zijn maandagavond 10 januari in zwembad Groenoord in de bloemetjes gezet omdat ze maandagavond 27 december het leven van een 6-jarige jongen uit Vlaardingen hadden gered. Benjamin had de jongen die bewuste avond buiten bewustzijn zien drijven in het water en had razendsnel zijn vader gewaarschuwd. worden genoemd. Zowel gemeen- te, gemeentelijke diensten, omwo- nenden als de vele bezoekers zijn razend enthousiast. Ondanks een zeer regenachtig maand is het Winterhart zeker niet in het water gevallen en kijkt heel Schiedam uit naar de tweede editie eind 2005. Met rond de 10.000 bezoekers en geen ongeregeldheden, hebben de organiserende partijen laten zien dat de angst die op voorhand bij enkele partijen bestond, onge- grond was. De doelstelling om in- woners en bezoekers van Schie dam en omstreken een laagdrem- pelige, actieve en vooral gezellige uitgaansmogelijkheid te bieden in de maanden dat er over het alge- meen niet veel gebeurt op festival- gebied, is hiermee ruimschoots be- haald. Mede-organisatoren Fun Key Events en Cafe van Diggelen zijn dan ook in verregaand overleg met de gemeente om van Winter hart Schiedam een jaarlijks terug- kerend evenement te maken. Naast de mogelijkheden van vrij- schaatsen en schoolschaatsen zijn ook de vele kinderactiviteiten en de muzikale programmering suc- cesvol verlopen. Zo was de feest tent dagelijks gevuld met tientallen kinderen die onder begeleiding van juffrouw Klieder en Klodder konden schilderen, mozai'eken en muziekinstrumenten maken. Al met al hebben juffrouw Klieder en Klodder meer dan zeshonderd kin deren een geweldige middag be- zorgd. Overige toppers waren de band DISCO, De Rijnmondband, Kerst- verhalen met Jack Kerklaan en de Schiedamse bands Vixy en Jan Visser. Dat de laatste twee een thuiswedstrijd speelden, bleek wel uit de ruim vijfhonderd enthousias- te fans die ze trokken. Schiedammers zelf, maar ook vele bezoekers uit de regio hebben gre- tig gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die Winterhart te bieden had. In ruim twee weken tijd heeft het Winterhart zo'n 10.000 bezoekers getrokken van verschillend pluimage; van jong tot oud en zowel autochtoon als al- lochtoon. Daarnaast heeft Winter hart Schiedam een enorm aantal schoolklassen mogen verwelko- men, waarbij de enthousiaste leer- lingen hun gymles op de schaats kregen. SCHIEDAM - De kledinginzame- ling voor getroffen bewoners in Sri Lanka van de zeebeving is in wijk centrum de Erker in voile gang en verloopt naar voile tevredenheid. Mensen die (zomer)kleding komen brengen mogen zelf bepalen wat ze geven als bijdrage in de verzend- kosten. De tijden waarop kleding kan worden ingeleverd zijn: 12.00- 14.00 uuren 18.00-20.00 uur. De eerste zending kleding (145 do zen) wordt donderdag om 09.30 uur bij de Erker aan de Jan van Avennestraat ingeladen voor trans port via Road Air Rotterdam en via Schiphol richting Colombo, Sri Lanka. Het transport is mede mo- gelijk gemaakt door Van Dijke Verhuizing en Itho uit Schiedam, Road Air, Martinair en de familie Onstenk uit Schiedam. Het is de bedoeling volgende week donder dag de tweede en laatste partij do zen met kleding te verzenden. De ze week zal de werkgroep begin- nen met het in gang zetten van een derde transport met spullen die met gezondheid en hygiene te maken hebben. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt vrijdag 21 januari een Griekse avond georganiseerd. Het wijkcentrum krijgt deze avond een Griekse ambience. De toegang is 2,50 (inclusief Griekse hapjes) en de avond duurt van 20.00 tot 23.00uur. Kaartvoorverkoop is aan de balie van de Erker. SCHIEDAM - Personeel en deelnemers van dagbeste- dinggroep 't Atteljee van stichting De Bruggen in Schiedam hebben negen ei- gen schilderijen ter veiling aangeboden om zo geld over te kunnen maken op giro 555. Activiteitenbegeleiders en deelnemers van 't Atteljee kwamen meteen in actie toen zij de verschrikkelijke beeiden zagen van de vloed- golf in Azie en de rampzali- ge gevolgen. Zes deelnemers lieten hun creativiteit en emoties los op het schilders- doek, met negen indrukwek- kende schilderijen als resul- taat. Vervolgens boden zij de organisatoren van de na- tionaie actie voor Azie de schilderijen aan ter veiling, om de opbrengst te kunnen storten op giro 555. Tot hun grote verrassing werden zij uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens de tv-uitzending van 6 januari waarin zij tot twee keer toe uitgebreid in beeld kwamen. De schilderijen zijn te zien op www.debruggen.nl, waar tot 12 januari geboden kan worden. Naast de veilingactie werd de afgelopen week ook de actie 'Ontroerd zijn is ademhaien met je hart' ge start. Met de verkoop van beschreven steentjes en hartzeepjes wordt een kin- dertehuis voor gehandicapte kinderen gesteund; de Stich ting Prithipura Infant Home, dat fondsen werft voor tehuizen met lichame- lijk en verstandelijk gehan dicapte kinderen in Sri Lanka. Inmiddels is er in- tensief contact met de Ne- derlandse afdeling in Best en wordt er ook naarstig ge- zocht naar kinderrolstoelen, stevige kinderbuggy's en zacht speelgoed. Beiangstei- lenden kunnen contact op- nemen met de medewerkers van 't Atteljee, tel. 449 49 49. Info over Stichting Prithipura is te vinden op www.prithipura2002.com. HW RU&CW9S, ALSTUOHCFT..! 50RHY,IK HEP NOCo C Ja, ik wil een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor slechts 9,95! Naam Adres Huisnr Postcode Woonplaats Telefoon (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum E-mail Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam Rotterdams Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1