Nieuwgezicht bij Punctueel stomerij Bibliotheek opent eerste ServicePlusPunt in Het Startblok 29; Giro 555 Satellietschotels in Groenoord uit straatbeeld draadldzetvjjnk] CORRECT PERSONAL AUDIO/VIDEO EN HOBBY ELEKTRONICA, BERGWEG 110 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.600 WWW.CORRECT.COM Help slachtoffers aardbeving Azie! Brand in keuken Kwekerij ontmanteld Inbraak textielwinkel Controle op alcohol Femmes Vocales Cursus 'Koken als de Fransen' Activiteiten voor 55- plussers 'Boeken bij de kinderen brengen' DE 0PRUIMING VAN CORRECT HOBBY ELEKTR0NICA TIPS HOBBY ELEKTR0NICA TIPS PERSONAL AUDIO TIPS 11/11 ii SCHIEDAM - Met twee bibliotheekfilialen minder moet de bibliotheek tegenwoordig nieuwe wegen inslaan om dichtbij de mensen te blijven. Filiaal Zuid en Nieuwiand zijn door be- zuinigingen verdwenen, maar de bieb zal in de wijken zeker niet onopgemerkt blijven. Wethouder Lepidis opende maan- dag 10 januari het eerste ServicePlusPunt voor de jeugd in Nieuwiand, dat samen met de Dienst Educatie en basisschool Het Startblok is opgezet. SHO Den Haag Kom langs en sla uw slag in de drie panden van Correct zoals op de Bergweg 110 in R'dam. Daar vindt u honderden opruimings- aanbiedingen in beeld en geluid met kortingen die kunnen oplopen tot wel 70 H00FDTELEF00N MET NECKHANGER CORRECT RUIMTPRIJS -3935"a -39? 19.95 2289? 1699 -32? 19.95 -89? 89.95 479? 99," 249? 179 879? 279 489? 199 .249? 89." -32? 14.95 -29? 14.95 43? 3." -32? 19." 24? 29." -24? 9." 25? 39 48? 14." ^9? 6." 149? 89." -79? 59 449? 109 -89? 39." -89? 59 449? 59." 489? 139 589? 339 189? 89 -89? 79 489? 49 249? 129 2825 14." -229:- Art.nr. 265233 CORRECT RUIMTPRIJS 14." 249 49." 37." 379 65 79 69 69." 19." 4." 14!" 99." 29." 149 99." 179 199 349 149 249 99 129 129 59." 49." 169 99." 69." 69 129 79." 69." 129 279 99 79." 29!" 29." 49." 299 299 45 cc im- Art.nr. 238844 1 I I I I I I .J ia2 Woensdag 12 januari 2005 Wethouder Lepidis dook na de opening van het ServicePlusPunt meteen de boeken in. De eerste dag werd al heel veel uitgeleend. Foto Roger van der Kraan Het ServicePlusPunt in basis- school Het Startblok aan de Burge- meester van Haarenlaan is een pi- lotproject dat tot en met mei loopt. Daarna zal het geevalueerd wor- den en wordt bekeken of het ook in de andere vier Brede Scholen in Schiedam gerealiseerd kan wor- den. Een Brede School houdt in dat er eerder met onderwijs wordt begonnen (in peuterplusgroepen vanaf twee jaar), dat de dag langer wordt gemaakt door middel van na-schoolse activiteiten en dat er met veel verschillende partners wordt samengewerkt zoals de lo- gopediste en bijvoorbeeld welzijn. Dat allemaal om de achterstand van allochtone leerlingen een beet- je in te lopen en hun kansen te ver- groten. Het ServicePlusPunt past daarom ook prima in een Brede School. „Natuurlijk waren er altijd al boe ken op school. Ongeveer een doos per klas", vertelt Kees Bol van ba sisschool Het Startblok, een van de mensen die het project binnen de school op poten heeft gezet. „Maar nu beschikken we over een ruimte met ongeveer zestienhonderd boe ken die geleend kunnen worden om in de klas te lezen. Dat is wel even wat meer." De bibliotheek in Het Startblok omvat boeken die geschikt zijn voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Dus prentenboeken en daarna de leesboeken in de categorieen A, B en C. Omdat het nog om een pi lot gaat is gekozen voor leesboe ken, maar Het Startblok hoopt in de toekomst ook informatieve boe ken in het ServicePlusPunt op te nemen. De mini-bibliotheek is be- doeld voor leerlingen en docenten en is open op maandag, dinsdag en donderdagvan 13.30 tot 15.00 uur. De bemanning wordt gedaan door ouders, die in hun werk onder- teund worden door bibliothecares- sen. Kees Bol hoopt dat het project ook na mei een vervolg zal krijgen. „Onze droom is dat we ooit ook de boeken mee naar huis kunnen ge- ven. We sporen de kinderen en ou ders namelijk altijd aan om te le zen. Vooral ook thuis. Maar de bi bliotheek aan het Stadserf is voor hen vaak net even te ver. Als ze straks boeken kunnen lenen in school, zullen er vast veel meer boeken worden uitgeleend en gele- zen en dat is voor deze kinderen erg belangrijk. Maar dat is de toe komst, daar kan ik niet in kijken." De bibliotheek wil het ook zeker niet bij een pilotproject laten. Zij heeft haar oog al op meer bestaan- de wijkvoorzieningen laten vallen om hierin de boeken dichter bij de mensen te brengen. Zo zou de dienstverlening in de wijk kunnen worden voortgezet in allemaal nieuwe ServicePlusPunten. MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, N0VIB, STICHTING VLUCHTEUNG, TEAR FUND, De hulporganisaties zijn in actie Help nu en geef www.giro555.nl SCHIEDAM - Door nog on- bekende oorzaak is zater- dagmiddag brand ontstaan in een keuken van een wo- ning op de 18e verdieping van een flat aan het Heijer- mansplein. De gewaar- schuwde brandweer had het brandje snel onder controle. De bewoonster werd ter plaatse door de GGD behan- deld in verband met inge- ademde rook. SCHIEDAM - De politie heeft zaterdag een onder- zoek ingesteld in een woning aan de Hogebanweg naar aanleiding van een melding over stankoverlast. In de woning werd een in bedrijf zijnde hennepkwekerij aan- getroffen, waarna de kweke rij al snel werd ontmanteld. In totaal werd ruim drie kilo henneptoppen in beslag ge- nomen. De 33-jarige bewo- ner en een 32-jarige uit Rot terdam afkomstige vrouw werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het bureau. SCHIEDAM - In de nacht van maandag op dinsdag rond kwart over een werd in een textielwinkel aan de Mgr. Nolenslaan ingebro- ken. Door de inbrekers was een nooddeur vernield waarna de winkel en het kantoor werden doorzocht. Een in de winkel aanwezig kluis werd opengebroken. Ook in sporthal Margriet werd ingebroken en wel in de nacht van vrijdag op za terdag. Een ruit van de sporthal was vernield, waar na de inbrekers het pand hebben doorzocht. Uit het kantoortje werd een geldki- stje weggenomen. SCHIEDAM - De politie heeft van vrijdagavond tot zaterdagmorgen vroeg alco- holcontroles gehouden op de Broersvest en de Vlaardin- gerdijk. In totaal moesten 310 automobilisten de blaas- proef afleggen. Zes bestuur- ders kregen een proces-ver- baal omdat zij teveel alco- holhoudende drank hadden gebruikt. De hoogst gemeten waarde was 560 UGL, zo'n 1,25 promille. SCHIEDAM - Woonplus en ONS werken samen om individuele sa tellietschotels op diverse locaties in Schiedam te vervangen door een, uit het zicht te plaatsen, Ge- meenschappelijk Satelliet Ont- vangsysteem (GSO). De installatie wordt medio januari op een drietal complexen in de Schiedamse wijk Groenoord toegepast na een ge- slaagde proef aan het Schutters- veld in 2003. Na de ingebruikstelling van de GSO-installatie kunnen bewoners zich voor 6,90 abonneren op een aansluiting hierop. Bewoners met een abonnement beschikken, naast alle stations die via de CAI aan sluiting zijn te ontvangen, over 150 extra zenders. Deze zijn zoda- nig geselecteerd dat 90 procent van de ontvangstbehoefte van allochto ne Nederlanders is gedekt. Aan- sluitend op het in dienst stellen van de GSO-installatie zal Woonplus samen met betrokkenen de indivi duele satellietschotels van de ge- vels verwijderen. In 2003 werd aan het Schuttersveld als proef gezamenlijk een centraal satellietsysteem geplaatst op ver- zoek van bewoners. Een GSO-in stallatie bleek een goed en prak- tisch haalbaar alternatief. Reden voor ONS CAI en Woonplus om zich nu ook op andere locaties ge zamenlijk in te zetten voor het plaatsen van GSO-installaties. Zo worden in de tweede week van ja nuari een drietal complexen in Groenoord voorzien van een GSO. Als eerste komt een complex van 104 woningen aan de Willem Pij- perstraat in Groenoord-Zuid aan de beurt. Daarna worden de twee nieuwe complexen 'De Compo- nist' en 'de Dirigent' in Groen- oord-Midden voorzien van een GSO. Met de plaatsing van een GSO-installatie wordt de woon- omgeving verfraaid en wordt be woners, die gebruik willen maken van satellietontvangst, een uitste- kend alternatief geboden. SCHIEDAM - Het Schie dams vrouwenkoor Femmes Vocales is maandag 10 janu ari weer van start gegaan met de nieuwe repetities. Misschien een mooi moment om bij het koor te komen zingen. Het repertoire is zeer breed van licht klassiek tot moder- ne werken. In het nieuwe jaar worden ook voorberei- dingen getroffen voor het Jubileumconcert in nove- mer, omdat het koor dan zestig jaar bestaat.Femmes Vocales heeft grote muzika- ie piannen.Voor het uit te voeren jubileumconcert staan mooie werken op het programma. Het vrouwen koor repeteert iedere maan- dagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Magnalia- DeHkerk, Albardastraat 67 in Schiedam-Nieuwland. SCHIEDAM - In de cursus 'Koken als de Fransen' van de Stichting Huishoudelijke Voorlichting leer je gerech- ten klaar te maken uit ver schillende streken uit Frankrijk. De cursus is minder geschikt voor beginnende koks en kokkinnen. De cursus be- staat uit zes lessen op don- derdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in het Accentcolle- ge aan de Mgr. Nolenslaan 99b. Kosten zijn 85 euro, ex- clusief ingredientengeld. Er wordt gestart op 20 januari, inlichtingen SHV via tele- foonnummer 426 47 81. Husne Evsen en haar man hebben de stomerij aan de Parkweg overgenomen. SCHIEDAM - Een ruime maand geleden is stomerij/kledingrepara- tie Punctueel aan de Parkweg over- gegaan in andere handen. De zaak is al 28 jaar een vast punt in de winkelstraat in Nieuwiand. Eens was de naam Diamanten Schaar, nu alweer een hele tijd Punctueel. Nadat Husne Evsen benaderd was door de vorige eigenaar om de sto merij over te nemen, hoefde ze niet lang na te denken. „Het is wel heel wat anders dan ik altijd gedaan heb, maar het contact met alle mensen hier bevalt me nu al." Bij Punctueel kan werkelijk alles gestoomd worden. Of het nu gaat om kleding of beddengoed, alle spullen zijn binnen twee dagen schoon. Een uitzondering hierop vormen de leren jassen en kleding. „Die moeten naar een speciale ruimte in Utrecht worden gebracht waar men gespecialiseerd is in le- deren kleding. Dat duurt in totaal twee weken", vertelt Evsen. Ook kan kleding ter reparatie worden aangeboden. Evsen heeft een kleermaker in dienst met meer dan dertig ervaring in het herstellen van kleding. Ook lederen spullen kan hij verstellen en maatwerk zo als het korter maken van een rok of verstellen van een broek kan zelfs in een dag klaar zijn als de klant daar om vraagt. Punctueel is open van maandga- middag tot en met vrijdag en is te vinden op de Parkweg 402. SCHIEDAM - 55-Plussers kunnen dinsdag 25 januari terecht bij de bingo in dien- stencentrum Oost vanaf 14.00 uur. Dat kost 3,20 (6 ronden). Donderdag 27 januari wordt er ook bingo gespeeld, maar dan in wijkpost Zuid vanaf 13.30 uur. Ook dat kost 3,20 (6 ronden). Elke dinsdag is er soos in wijk post Zuid van 13.00 tot 16.00 uur, toegang gratis, en wordt er bridge gespeeld in dienstencentrum De Woud- hoek. Hiervoor worden nog enkele leden gezocht die kunnen spelen tussen 12.30 en 16.00 uur. De kosten hiervan zijn 2,70 per maand. ^PERSONAL AIV RUIMT Grl SENNHEISER SENNHEISER PMX-60 H00FD- TELEF00N MET NECKHANGER De op het oor passende en dynamische hoofdtelefoon PMX-60 met nekbeugel staat voor een heldere, transparante klankkleur en biedt een sound met een sterk bassaccent. Geschikt voor MP3- of CD-spelers en andere draagbare muziekmedia. Art.nr. 259323 194903 PHILIPS SBC-RP520 VERV. AFSTANDSBED. 277417 PHILIPS SBC-RU1000 WIRELESS HOME CONTROL 194905 PHILIPS SBC-RU520 (2IN1) AFSTANDSBED. 256916 PHILIPS SBC-RU885 8IN1 AFSTANDSBED. 266031 GRE FR-100 66-470MHZ/150KAN SCANNER 266033 GRE PSR-282 200KAN/LUCHTVRT SCANNER 198981 BEARCAT 780XLT 500KAN. SCANNER 276430 BEARCAT 3300XLT 25-1300/1000KAN SCANNER 25985 BEARCAT 120XLT 100K.+ LUCHTV. SCANNER 183569 MONITOR PIC H00G VERSTELBAAR 4STK 183571 MONITOR PIC SLANK/LAAG VERSTELBAAR 4STK 241554 SKYTRONIC DT-81 OB DIGITALE MULTIMETER 25873 AUDIO-TECHNICA ATR-20 DYNAMISCH MICR. 198929 PHILIPS SBC-ME570 STEREO/TAFELSTAND MICR. 277878 SKYTRONIC DYNAMISCHE MICR0F00N 232577 SONY ECM-Z60 SUPER-UNIDIR. MICR0F00N 26573 SONY ECM-T6 DASSPELD MICR0F00N 270427 VIVANC0 DM-10 DYNAMIC MICR0F00N 279050 JB SYSTEMS ME-2 4KAN/DIGITALE ECHO MIXER 254340 JB SYSTEMS MX-100 2-KAN+MIC MENGPANEEL 96871 JB SYSTEMS PREMIUM 3-KAN/2XMASTJDJ-MIXER 277872 SKYTEC TEC-120 3KAN/LEDVU-METER MIXER 287573 S0UNDLAB DSM-2 2-KAN/SCRATCH MIXER 11995 S0UNDLAB DSM-5 5KAN.SCRATCH MIXER 287550 JB SYSTEMS BABY FALCON LICHTEFFECT 253253 JB SYSTEMS C2-450 2X450W RMS,4 OHM 254338 JB SYSTEMS DE-600 DIGITALE ECHO 287580 JB SYSTEMS EQ-215 EQUALIZER 2X15 BANDS 88257 JB SYSTEMS F-80Z ALPHA R00KMACHINE 277871 SKYTEC AMP-200 2X100W (RMS) POWER-AMP 277886 SKYTRONIC PARTY KABEL10MTR LICHTSLANG PHILIPS SBC-VL1400TV-LINK De SBC-VL1400 zendt draadloos beeld en geluid van bijvoorbeeld uw DVD, videorecorder of satelliettuner dwars door muren naar een tweede televisie. U kunt tot 4 bronnen aansluiten. Incl. universele afstands- bediening. Geschikt voor alle merken. 79? 277881 SKYTRONIC PORTABLE WRIST STROBE -24? 267944 S0UNDLAB TWIN DJ CD-PLAYER/ANTI SHOCK -589? 96920 MARMITEK MS-8000 H0MEGUARD+TEL.KIEZER -89? 278651 PHILIPS SBC-HC8349 H00FDTEL DRAADLOOS FM -89? 278623 PHILIPS SBC-HD1500 DRAADLOOS SURR H.TEL 235? 285433 SENNHEISER RS-115 H00FDTEL DRAADLOOS FM -89? 275327 SENNHEISER RS-120 H00FDTEL DRAADLOOS FM -89? 271267 SONY MDR-RF820RK FM BESTE K00P' HOOFDTEL.-79? 264788 BEYERDYNAMIC DTX-800 HOOFDTELEFOON -39? 278980 JB SYSTEMS HP-1000 PRO DJ HOOFDTELEFOON -39? 265213 PHILIPS SBC-HE250IN-EAR HOOFDTELEFOON --«? 237770 PHILIPS SBC-HE905 V0LUME+R0LB0X H00FDTEL. -28? 236256 PHILIPS SBC-HE915 HQ HOOFDTELEFOON -29? 265227 PHILIPS SBC-HP1000 FLEXI-FIT HOOFDTELEFOON -149? q 95 287984 SITEC0M MP-310 GRUS MP-3128MB SPELER -35? 285367 SITEC0M MP-330 MP3 EASY PLAYER 4 GB 489? 281337 SONY NW-E55LMP3/ATRAC 128MB SPELER 489? 286614 SONY NW-E 95/512MB MP-3 SPELER 489? 286615 SONY NW-E 99/1GB MP-3 SPELER 339? 281484 SONY NW-HD1MP3/ATRAC/WMA 20GB HD-SPELER 449? 234099 SONY NW-MS11128 MB MP-3 SPELER 389? 271218 SONY MZ-NH700LHIMD MINI DISC RECORDER 389? 251750 SONY MZ-R410S J0GPR00F MINI DISC RECORDER .489? 187177 SONY ZS-M30 G DIG.TUNER, MD SPELER 449? 88848 SONY ZS-M35IAB+MD RECORDER MET RADIO 545? 271046 JVC RC-EX 25 DIGI.TUNER/CD SPELER 39? 263980 PHILIPS AZ 3300 32XVOORKEUZE RADIO CD 449? 284340 SHARP QV-T5H0V0 RADIO SPELER 249? 251808 SONY CFD-E 95 RMD LINK RADIO CD SPELER 469? 234119 SONY CFD-EX 35 LS POWER WOOFER RADIO CD 139? 251801 SONY CFD-S100 LS DIGI TUNER MET CD 105? 234120 SONY CFD-S 20CP MP-3/CDR-W/DIGI TUNER 489? 251802 SONY CFD-S 250 LS RADIO CD SPELER 1» 272222 SONY CFD-S 26LS ZILVER RADIO CD SPELER 489? 271239 SONY ZS-YN 7 MP3/CD-RADI0 CD SPELER 479? 56344 PHILIPS CD6660 CD/CAS.SOUNDMIXER 369? 272867 PHILIPS A-3.600 WALKMAN/MULTIMEDIA SPEAKER 249? 256765 PHILIPS A 5.600 WALKMAN/MULTIMEDIA SPEAKER 469? 273705 PHILIPS MMS-121AKTIEF MULTIMEDIA SPEAKER -25? 280144 QWAREA-863 AKTIEF SUBW00FERSET -69? 266675 SONY SRS-A205 WALKMAN/MULTIMEDIA SPEAKER -69? 30723 SONY ICF-SW12 7XKG WERELDONTVANGER -89? 2647 SONY ICF-SW55SSB WERELDONTVANGER 529? 15191 SONY ICF-SW100S WERELDONTVANGER 399? 78538 SONY ICF-SW11S 9XK.G0LF WERELDONTVANGER -69? Q 95 Ul 25 /n.Qotk't.MKi'i ■ill Het laatste uurtje van de week is J bij Correct een super-uurtje. I Op de Bergweg 110 kunt u van I 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- I aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of I bestellingen mogelijk. BEARCAT 60 XLT/2 SCANNER MET 80 KANALEN I 80 kanaals portable scanner. Incl. rubber antenne en riemclip. Afm. 6.5x4x16.5 cm. ALLEENZAT. 15 JANUARI j VAN 17.00-18.00 UUR I CORRECT RUIMTPRIJS PRIJZEN- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN W1NKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 5