schiedam Dit jaargeen Zalmsnip voor de minima SCHIEDAM CORRECT RUIMT BOEKENJACHT Hi AHOY' BARST LOS! Battle of Total Music In de put, uitde put i 4 weken voor slechts 9,95 J Muntthee naast Douwe Egberts-koffie Vink Evag stad GroenLinks ondersteunt tweemilieu-acties Op een onbewoond eiland m mm 22 23 B&W is onverbiddelijk GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT maasst Steekpartij op Nolenslaan Controle op Koemarkt Open Dag Schiespoor Afsluiting Rotter damsedijk SKS heet voortaan KomKids Lees Rotterdams Dagblad Of bel gratis 0800 0642 Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 19 januari 2005 12e Jaargang nr 3 :acf9 Gratis afhalen Official Ford-dealer voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Ill III Alle magazijnen van De Centrale Boekhandel worden leeggehaald en verplaatst naar Rotterdam. Pak dit voordeel met kortingen tot 90%. VAN DA VINCI TOT GRISHAM... Telefoon 010 - 890 45 75 www.boekenfestijn.com JUNGERHANS SLA UW SLAG BIJ JUNGERHANS. NU 25% KORTING OP DE GEHELE SERVIEZENVOORRAAD. KOM SNEL OP OP! iak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - GroenLinks Schiedam heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 16 januari een warm pleidooi gehouden en aandacht ge- vraagd voor het ondersteunen van twee milieuvriendelijke initiatieven. Het gaat om de Schiedamse Poldervaartver- eniging en een Meetpunten- actie van Milieudefensie als inzet tegen de aanleg van de A-4. noo"U£ hoopt Toch hog op eeM arerepfcNfocRT.. M Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen Schiedam door Frank Willemse SCHIEDAM - Het gemeentebestuur van Schiedam is niet van plan om dit jaar de zogenaamde Zalmsnip uit te keren. Die mo- gelijk is er wel, want de gemeente Enschede doet het bijvoor- beeld wel. Deze gemeente besloot uit eigen middelen de 45 euro voor te schieten. „Beken kleur en ga het gevecht aan met deze regering. Pleng geen krokodillentranen over bezuinigin- gen van dit rechtse kabinetsbeleid", zo hield Maarten Groene (PvdA) het Schiedamse gemeentebestuur voor. B&W weiger- de echter de handschoen op te nemen en verklaarde de Zalm snip 'niet uit te keren wegens te grote financiele risico's'. bi e e k b I a d e n mm Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Frankenland St. llduinastraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avennestraat 32 Eerder vorige week hadden oppo- sitiepartijen PvdA en de Socialisti- sche Partij (SP) schriftelijke vra- gen gesteld over de Zalmsnip. Zij stellen vast dat de gezirtnen met een minimuminkomen er dit jaar financieel opnieuw op achteruit gaan. De Zalmsnip is dan een wel- kom extraatje voor deze gezinnen. Minster Zalm heeft indertijd hon- derd gulden beloofd ter compensa- tie van de toenemende lasten voor minima-gezinnen. Ook was de BERGWEG EN CEINTUURBAAN y Zon laag irritant voorjaarszonnetje wat het hele interieur doet verbleken laten wij 1 als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kijk maar op onze website of maal^e^n afspraak bij: Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 ^^^^wwvillenuszonwenngTi Jan Evertsenweg 6, Industrieterrein Vijfsluizen, 3115 JA Schiedam, op de grens van Vlaardingen en Schiedam bij de Beneluxtunnel. Donderdag koopavond. Telefoon (010) 426 46 90 www.ford-vinkevaa.nl BOEKEN-STRIPS-CD(ROM)S VOOR WEGGEEFPRIJZEN ZATERDAG ZONDAG JANUARI 10-21 UUR JANUARI 10-18 UUR JANUARI 10-18 UUR van k a k a n tot tifilm alleen geldig bij kontante-, pin- of chipbetaling Binnenwegplein 3-5,3012 KA Rotterdam Tel. 010-411 75 00. fax 010 - 411 71 27 info@jungerhans.nl Geopend: ma. 12.30-17.30, di. t/m vrij. 10.00-17.30, zat. 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 Zalmsnip goed voor de economie want met meer geld in omloop wordt er meer besteed. Burgemeester Reinier Scheeres (PvdA) voerde maandagavond het woord namens wethouder financi- en Ton de Swart die op vakantie is. Scheeres noemde het 'een onver- antwoorde uitgave' om de totale kosten van de Zalmsnip van 1,2 miljoen euro uit de gemeentekas te halen. „Het is een speculatie om te denken dat de rijksoverheid alsnog deze uitgave zal vergoeden", zo sprak hij de raadscommissie van Bestuur en Cultuur toe. „Wij zijn dan meer dan een 1 miljoen euro kwijt en dat kan de gemeente niet dragen." Hij kwam daarmee in aanvaring met Maarten Groene, fractieleider van de PvdA, die het College ver- weet gemakzuchtig te zijn. „Je moet kleur durven bekennen en je niet, zoals dit college doet, ver- schuilen achter het kabinetsbe leid", aldus Groene. „College, ga het gevecht aan met deze regering!" Ook Marcel Hout- kamp (D66) mengde zich in de dis- cussie. Hij vond het erg cynisch dat de Zalmsnip indertijd juist werd gegeven door de regering wegens de lastenverzwaring voor de burger. „Juist die lokale lasten zijn de laatste tijd de pan uit gere- zen en nu schaft deze regering de Zalmsnip afzo argumenteerde hij. Allemaal voor niets. Het college hield voet bij stuk en weigert dit geld voor te schieten en uit te beta- len aan haar burgers. Scheeres ba- seert zich op adviezen van en de VNG (Vereniging van Nederland- se Gemeenten) en van Binnenland- se Zaken. Hij verwacht ook niet dat de Tweede Kamer dit rege- ringsbeleid terug kan draaien. „A1- leen in theorie kunnen wij het geld terugkrijgen van het Gemeente- fonds", aldus de burgemeester. Bovendien maakte hij bekend dat het niet uitkeren van de Zalmsnip al in de begrotingsbehandeling van november 2004 bekend was. SCHIEDAM - Tijdens een steek partij, maandagavond op de Mon- seigneur Nolenslaan, raakten twee jongens uit Schiedam, 16 en 19 jaar, licht gewond. De zestienjari- ge jongen had met twee jongens onenigheid gekregen, die werd be- slecht in een steekpartij. De jongen liep een oppervlakkige snijwond in zijn gezicht op. Toen zijn negen- tienjarige broer hem te hulp wilde schieten, liep ook hij enkele snij- wonden op. Nadat de vader van beide jongens tussen beiden kwam, renden de twee verdachten weg. De twee slachtoffers werden overgebracht naar het Vlietland- ziekenhuis waar hun verwondin- gen werden gehecht. SCHIEDAM - De politie heeft maandagmorgen op de Koemarkt en Rotterdamsedijk een verkeers- controle gehouden. Tussen negen en elf uur werden in totaal achttien bekeuringen uitgeschreven voor het negeren van een rood verkeers- licht, het niet dragen van de auto- gordel en het niet handsfree-bel- len. SCHIEDAM - Een nieuw stadhuis, een nieuwe Markt. Momenteel wordt er hard gewerkt om de entree naar het gerestaureerde stadhuis, de Grote Markt, een nieuwe bestrating te geven. Het geeft nu even wat rommel en overlast, maar straks kunnen de bruidsparen weer helemaal in stijl in Schiedam trouwen. ONS hoopt de werkzaamheden rond 1 april te hebben afgerond, maar ofze dat ook gaat halen is grotendeels afhankelijk van het weer. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Zoals ieder jaar organiseert Total Music de talentenjacht 'The Battle ofTotal Music'. Eerder werden er al bands opgeroepen voor de actieve programmering, degenen die uiteindelijk niet geprogrammeerd zijn, krijgen zo een tweede kans. De regels zijn simpel; er worden dertig bands uitgenodigd voor een optreden van 40 minuten, dat is inclusief opbouwen, spelen en afbreken. De vijf bands met het hoogste puntenaantal strijden om de hoofdprijs. De vaste drie juryleden bepalen de finalisten. De regels worden wel strikt toe- gepast, iedereen heeft 40 minuten en geen seconde langer. De hoofdprijs omvat in ieder geval een optreden in het voorprogramma van een voor- aanstaande Nederlandse of buitenlandse act in Total Music. Momenteel is Total Music nog in onderhandeling met diverse podia en festivals om de winnaarhier ook nog een optreden te kunnen aanbieden. Inschrijven is ge- makkelijk: stuur een e-mail naar info@totalmusic.nl met hetwebadres van de band, waarop in ieder geval een biografie en twee volledige geluidsbe- standen staan van de muziek. Inschrijven is kosteloos en sluit op 5 februa- ri. De battle voorrondes zijn elke vrijdag vanaf 11 februari en de vijf daar- opvolgende vrijdagavonden, de finale is op 1 april. De initiatiefnemers van de Polder- vaartvereniging wijzen erop dat het Poldervaartgebied, het groen- blauwe lint in Schiedam dat nog een gevoel van ruimte en rust geeft, net zo sterk bedreigd als ge- prezen wordt. Volgens Everard ter Haar, een van de oprichters van de Poldervaartvereniging, dreigt het huidige stadsbestuur met zijn plan- nen van bebouwing op meerdere locaties langs de Poldervaart on- herstelbare schade aan te richten aan de 700 jaar oude waterloop en haar oevers. Daarom vinden zij dat het aan hen en de burgers is om er- voor te zorgen dat het Poldervaart gebied haar waarden behoudt. Daartoe is een Poldervaartvereni ging gestart om zodoende het ge- bied van Vijfsluizen tot aan de Delftse Schie onder haar hoede te kunnen nemen. De komende pe- riode zal deze vereniging meer van zich laten horen door middel van het aan de kaak stellen van de plan- nen die de gemeente heeft met bouwplannen rondom de Polder vaart. Er staan ludieke acties op stapel en biologen zullen onder- zoek doen naar de bijzondere flora en fauna in en rondom de Polder vaart. GroenLinks Schiedam wil deze nieuwe vereniging bijzonder veel ondersteuning bieden door samen- werking bij de verschillende acties die ondemomen worden. GroenLinks Schiedam heeft Chris Smitskamp, bestuurslid van Mi lieudefensie, tijdens de nieuw jaarsbijeenkomst de gelegenheid gegeven aandacht te vragen voor de Meetpuntenactie die als ver- weer tegen de A-4 wordt ingezet. Milieudefensie heeft onderzoeks- bureaus opdracht gegeven de luchtkwaliteit te meten rond de plekken waar de A-4 Midden-Del- fland dreigt te komen. Doel van de meetpuntenactie is om de aanleg alsnog tegen te houden. Het kost Milieudefensie veel geld om dit al lemaal deskundig te laten onder- zoeken. Daarom heeft GroenLinks Schiedam meteen een donatie van vijftig euro gedaan om daarmee het belang van deze actie te onder steunen en onderstrepen. VLAARDINGEN - Depressief word je niet van de een op de ande- re dag. Het begint vaak met een paar klachten. Je slaapt slechter, zit af en toe in een dipje en hebt soms geen energie meer om je dingen te doen. Intens genieten of plezier hebben in dagelijkse zaken lukt moeilijk en je voelt je misschien gespannen zonder aanwij share re- den. Om dat gevoel echt 'depres sief te noemen, gaat je te ver. Het is wel vervelend en je wilt er dan ook wel vanaf. Helemaal als je be- denkt dat door de klachten die je hebt, de kans op een echte depres- sie groot is. In de cursus 'in de put, uit de put', die dit voorjaar in Rot terdam door de afdeling Preventie van Riagg rijnmond noord west gegeven wordt, kun je leren hoe je, vroegtijdig, iets kunt doen aan je klachten. SCHIEDAM - Modelspoorvereni- ging Schiespoor houdt zaterdag 22 januari weer de maandelijkse Open Dag. Deze keer is er een boeken- beurs waar gebruikte boeken en tijdschriften te koop worden aan- geboden tegen schappelijke prij- zen. Alle boeken en tijdschriften hebben betrekking op de model- spoor hobby of het grootbedrijf. Alle banen zijn deze zaterdag in bedrijf. Er is ook een beurs met ge bruikte treinen uit het stoomtijd- perk. Het clubhuis ie te vinden aan de Westerkade 21 en is open van 10.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Negen basisscholen zijn deze weken te gast in bibliotheek Stadserf waar het literaire project 'Op een onbewoond eiland' wordt geor- ganiseerd voor de groepen 3 en 4. Kunstenares Marjon Hoogendijk uit Vlaardingen gaat met de kinderen aan de slag met eilanden, de zee, het strand en de wereld onder water. Ook zeerovers komen aan bod. Op school gaan de kinderen daarna verder met een kist vol boeken en een spe- ciale leskist. Doel van het project is het plezier in het lezen te bevorderen. Het project loopt tot en met 17 februari. Foto Roger van der Kraan Erwin (39) heeft het afgelopen jaar de cursus gevolgd. „Ik was niet ge- lukkig, voelde me leeg en had da- gen dat ik lie ver in bed bleef. Toch bleef ik doorgaan, want ik dacht: 'wat vanzelf is gekomen, zal ook vanzelf wel weer overgaan'. De sfeer thuis werd er niet beter door en uiteindelijk ging ik naar de huisarts. Die zei dat ik depressieve klachten had. Ja en dan... Hij adviseerde me om deze cursus te gaan doen, want ik wilde niet alleen maar pillen slikken terwijl in therapie gaan ook niet echt iets voor mij was. Ik dacht: 'een cursus? Met anderen? Dat wordt een groot tranendal!' Maar dat bleek toch wel mee te vallen. Er werd juist veel gelachen daardoor was de sfeer ook veel minder zwaar dan ik had ge- dacht." Op de vraag wat Erwin heeft opge- stoken van de cursus reageert hij openhartig: „Ik heb het meeste ge- had aan de oefeningen om me te ontspannen. Ik had er nooit bij stil gestaan dat ik zelf iets kan doen aan mijn lichamelijke klachten. Ik ben blij dat ik de cursus heb ge volgd, dat is duidelijk, hoewel ik denk dat, als ik eerder aan de bel had getrokken, ik me de laatste el- lendige weken had bespaard." De cursus 'in de put, uit de put' is een praktische cursus van twaalf bijeenkomsten en start op donder- dagavond 24 februari. Deelname kost zeventig euro. Informatie aan- vragen en aanmelden kan per e- mail: preventie@riagg-rnw.nl of telefonisch 445 34 97. Op de web site www.riagg-rnw.nl is de folder over de cursus te downloaden. SCHIEDAM - In een deel van de Rotterdamsedijk, tussen de Nieuwe Mathenes- serstraat en de Boerhaa- velaan zijn in november proefsleuven gegraven als voorwerk voor het vervan- gen van de gasleiding. Vrij dag 21 januari wordt er van start gegaan met de aanleg van een nieuwe gasleiding. Deze werkzaamheden zullen duren tot uiterlijk maan- dagochtend 24 januari. Ge- durende deze periode is dit deel van de Rotterdamse dijk afgesloten voor alle ver- keer. Het verkeer zal wor den omgeleid. SCHIEDAM - De Stichting Kinderopvang Schiedam heeft sinds 1 januari haar naam gewijzigd in 'KomKids'. De stichting blijft officieel bestaan maar de organisatiestructuur heeft een kleine wijziging doorgemaakt die resulteert in de overkoepelende hol ding 'Komkids' waaronder twee BV's vallen, een voor het Peuterwerk en een voor de Kinderopvang. „Onze groeiende organisatie was toe aan een nieuwe naam die beter past bij wat we zijn en willen zijn", aldus directeur Yde Dragstra. KomKids is gekozen vanwe- ge de pittige klank en de uit- nodigende betekenis (Komi Kids). Bovendien geeft het woord 'kids' beter aan dat de organisatie ook voor het kind in de basisschoolleef- tijd veel te bieden heeft. Als afkorting staat KOM voor Kinderopvang Op Maat. KomKids wil kwaliteit en maatwerk bieden. Zo is de organisatie steeds bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten, zoals bijvoorbeeld de naschoolse opvang Sport, Kunst en Muziek en in de toekomst wellicht 'tussen de middagopvang'. P6SHOO0S GAIK 200 FM- KLUN6N o Ja, ik wil een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor slechts 9,95! Naam Adres Huisnr Postcode Woonplaats Telefoon (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum E-mail Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1