I m unC BI Discussie over ontsluiting van Schiedam-Noord 1 G MERKSCHOE CORRECT SCHIEDAM ID'ers krijgen regulier werk in de zorg Een groot winterwonderland 4 weken voor slechts 9,95 Buurtpreventie Groen- - m oord groot succes CDA staat achter raadsplan woonwagens Aangifte doen van auto- diefstal op drie manieren Nieuw Nederlands design CDA en WD lijnrecht tegenover elkaar 't Krekeltje v stad Containers in Nieuwland maassta Vrijdag a.s. om 20.00 uur SPARTA-HELMOND SPORT Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Een nieuwe manier van leren in Rotterdam WONEN IN HET LLOYDKWARTIER Laatste paren! GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJK5 IN DEZE KRANT y, tfier re FlWl£hL> Lees Rotterdams Dagblad m Of bel gratis 0800 0642 :'t Gratis afhalen Slechts 10 dagen! DAMESSCHOENEN EN LAARZEN HERENSCHOENEN y M k 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen door Frank Willemse SCHIEDAM - Vorig jaar hield D66 raadslid Marcel Hout- kamp een pleidooi voor een rechtstreekse nieuwe weg vanuit Schiedam-Noord naar de A13. Nu heeft de CDA-fractie ook voorkeur voor deze ontsluiting van de wijken in Schiedam- Noord. Maar coalitiegenoot WD is het hiermee 'totaal on- eens'. De WD verwacht geen winst van een nieuwe weg en zegt 'niet te zitten wachten op een weg die alleen maar sluip- verkeer aantrekt van de A13 naar Kethelplein en vice versa'. weekblade Bij deze adressen: Woont Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolens!aan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraal 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Bewonersverenioinq Schiedam-Oost Boertiaveiaan 79 Frankenland St Liduinastraat 10 Wijkcentrum De Erker Jan van Avennestraat 32 Elke dag staan er files van mensen uit de noordelijke Schiedamse wij ken die op rijksweg A13 van Rot terdam naar Den Haag willen ko- men. Het staat vast op de 's-Grave- landseweg bij de aansluiting naar de A20 en ook de weg binnendoor, via de Rotterdamse Spaanse Polder richting Delft, is er geen doorko- men aan. Die drukte zal alleen maar erger worden als de doseerin- stallaties op de B-wegen door Mid den Delfland, binnenkort een feit zijn. r Vraag het maar aan uw makelaar: uiteindelijk wordt uw huis meer waard met zonweringen of rolluiken van: Broersveld 127 - 3111LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 ^^^wwwriUeraiszonweniM Open dagen Zaterdag 5 februari 10-12 uur Vrijdag 11 maart 15-18 uur Zaterdag 12 maart 10-12 uur Open lessen Zaterdag 5 februari 10-12 uur Informatie- Donderdag 10 februari 20 uur avonden voorouders Donderdag 10 maart 20 uur School voor vmbo tl, havo en vwo. Via is een initiatief van Melanchthon, CVO en KPC Groep. ino Henegouwerplein 14 3021 PM Rotterdam teiefoon 010-244 70 98 via@melanchthon.nl www.via.melanchthon.nl De school waar je zelf je weg vindt WONEN OP Z'N ROTTERDAMST ZIE DE NIEUWSPAGINA IN DEZE KRANT «49,- Broersvest 135 Schiedam Tel.: 010-426 84 92 ABC parkeergarage op loopafstand Het CDA en D66 pleiten voor een nieuwe, rechtstreekse weg: het doortrekken van de Slimme Wate ring via het Rotterdamse industrie- terrein. Vooral ook omdat daar het door de NS beloofde treinstation Schiedam-Kethel komt. Dan kan via een rechte weg naar de Doen- kade worden gereden, een directe aansluiting op de Matlingeweg en weer verder. Niet langer omrijden maar zo, hup, de A13 op. Voor- deel: minder overlast voor de veel geplaagde wijk Overschie. Daar is de VVD-fractie het hart- grondig mee oneens. Die recht streekse verbinding moet er niet komen, vindt de partij. Daar kle- ven alleen maar nadelen aan. Nie- mand zal sneller Schiedam-Noord uitkomen dan nu het geval is. Im- mers; de Matlingeweg en A13 staan al overvol in de spits. En een extra vertakking, die nieuwe Pol- derdwarsweg, levert alleen maar invoegproblemen op. Het resul- taat: een file die al op die Polder- dwarsweg begint. Kortom; geen tijdswinst en uitlaatgassen tot zelfs in Schiedam-Noord aan toe. Het CDA en D66 verwachten wel veel van die nieuwe Polderdwars- weg, die al vaak met stippellijn op kaarten staat aangegeven. Zij zien winst in reistijd en minder gereden kilometers. Ook zal het Industrie- terrein Noord-West van de weg profiteren volgens het CDA. D66 vindt het van belang dat met de nieuwe weg en bij een grote ramp de hele wijk snel en efficient ont- ruimd kan worden. „Nee, het levert alleen maar nieu we files op doordat het sluipver- keer aantrekt", zegt de WD ver- volgens. En het argument van de snelle ontruiming wordt opgelost door de politie met bijvoorbeeld de openstelling van de polderwegen. De WD wacht liever een aange- kondigd onderzoek af. Met als op- merking dat de nieuwe ontslui- tingsweg wel voor langzaam ver- keer en Openbaar Vervoer aange- legd kan worden. SCHIEDAM - Peuterspeelzaal 't Krekeltje in wijkcentrum De Er ker, kan weer peuters plaatsen. Het geldt voor kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar. Twee dagdelen per week (een ochtend en een middag) voor maar 22,00 per maand. 's Ochtends van 08.45 - 11.15 en 's middags van 13.00 - 15.00 uur. Samen spelen, samen ontdekken, samen leren dus alles samen doen. De leidster wordt hierbij geholpen door vrij- willigers en stagiaires.Voor meer informatie kan men vragen naar Marinka Vis, tel. 426 77 67. RUIMT METK0RT1NGEM VAN10TOT70% BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Minister De Graaf, van Grotestedenbeleid, was maandag 24 februari op werkbezoek in Schiedam. Na een korte rondleiding in het gerestaureerde stadhuis voerden de minister en het college nader overleg over een aantal belangrijke thema's van het Grotestedenbeleid. Aansluitend werden twee projecten bezochtin het kader van het integratiebeleid: Mi Kas Nobo en Jongeren aan Zet. Mi Kas Nobo (mijn nieuwe huis) biedt Antilliaanse jongeren zowel begeleiding bij het zelfstandig leren wonen als activiteiten gericht op scholing en het verkrijgen van werk. Jongeren aan Zet is een mentoraatproject voor Marokkaanse, Turkse en Somalische risicojongeren. SCHIEDAM - Het plan dat in de raadscommissie is besproken over de woonwagens verdient de steun van de Raad, vindt het CDA. Het CDA vindt het bijzonder ergerlijk dat in de afgelopen weken over dit plan op een negatieve manier in de pers is geschreven. „Juist in Schie dam is er een open en eerlijk con tact geweest met de bewoners van de twee centra, de Bramengaarde en de Schiekade. Soms emotio- neel, soms hartgrondig met elkaar oneens, maar ook met aandacht en respect voor elkaar. Het plan is dan ook interactief opgesteld. Iedereen is er uitgebreid bij betrokken ge weest", schrijft Marijke Ruseler namens het CDA. Het CDA kan zich vinden in het plan. Wel heeft de partij nog vra gen: hoe zit het bijvoorbeeld met de mogelijkheid van uitbreiding van het aantal plaatsen. „Tijdens de gesprekken is hier uitgebreid over gesproken en de wethouder had toegezegd dit serieus te onder- zoeken. De vOorlopige conclusies dat dit- vooralsnog niet mogelijk zou zijn doen geen recht aan de manier waarop wij als raadscom missie hierover met de bewoners van de woonwagencentra hebben gesproken. Wij verwachten meer van de wethouder en zullen daar ook op aandringen", aldus het CDA. De politie belt de aangever terug zodat er geen telefoonkosten hoe- ven te worden betaald. Aangifte doen in het politiebureauneemt de meeste tijd in beslag omdat men geconfronteerd kan worden met een wachttijd. Het is wel de meest persoonlijke manier van aangifte en de politie kan dan ook helpen met het verwerken van het mis- drijf. WATERWEG - Het doen van aan gifte van een auto-inbraak is op drie manieren mogelijk. Via inter net! politie .nl/rotterdam-rij nmond) of via de teiefoon (0900-8844) of in een persoonlijk gesprek op het politiebureau. Het voordeel van in ternet is dat men zelf het tijdstip bepaalt. Wie naar 0900-8844 belt voor aangifte, maakt met de telefo- niste in overleg een afspraak om binnen ongeveer twintig minuten de aangifte telefonisch op te ne- men. SCHIEDAM - De Zorggroep Wa- terweg Noord en de gemeente heb ben een overeenkomst gesloten waardoor 24 werknemers op ge- subsidieerde banen binnen vijf jaar een regulier dienstverband krijgen in een ondersteunende functie in de zorg. De gemeente geeft hier- voor de Zorggroep een eenmalige loonkostensubsidie. Hiermee wordt door de gemeente de meer- jarige subsidieverplichtingen voor de Schiedamse werknemers op Vangnetbanen en Doorstroomba- nen (=voormalige ID-banen) bij de Zorggroep afgekocht. Het gaat om medewerkers van de locaties DrieMaasStede en Fran cois HaverSchmidt. De gemeente Schiedam is in het Waterweg Noord gebied de eerste gemeente die een dergelijke overeenkomst met een zorginstelling weet af te sluiten. Hierdoor zal de gemeente de werkgelegenheid van 24 mede werkers op gesubsidieerde banen kunnen' garanderen door het om- zetten naar een regulier dienstver band dat volledig voor rekening en verantwoording komt van de werkgever, zonder verdere ge- meentelijke verplichtingen in de toekomst. Deze overeenkomst is een van de resultaten van het gemeentelijk ar- beidsmarktbeleid. Voor het college van Schiedam is doorstroom van uit gesubsidieerd werk naar regu lier werk een van de speerpunten SCHIEDAM - Wat was dat lekker wakker worden maandagochtend. Wie de gordijnen opendeed zag een groot winterwonderland; de eerste echte sneeuw van het jaar. Skischoenen werden opgezocht, kinderen dik aangekleed en de slee uit de schuur gehaald. Jammergenoeg was het grootste deel van de sneeuw 's middags alweer gesmol- ten. Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat we tenminste een dag sneeuw hebben gehad. Foto Roger van der Kraan in dat beleid. De Zorggroep wil daarnaast ook vanaf 2005 blijven investeren in nieuwe werkgelegenheid voor werknemers op gesubsidieerde ba nen. Met de gemeente zullen hier over in de eerste helft van 2005 af- spraken worden gemaakt. Het doel hiervan is om mensen via gesubsidieerde banen en een oplei- dingsplan te laten doorstromen naar regulier werk. Om een aantal zaken zeker te stellen heeft de ge meente een overeenkomst gesloten met de Zorggroep voor de duur van vijf jaar. Deze overeenkomst eindigt op 1 januari 2010. Hierin is overeengekomen dat deze eenma lige subsidie in een door de Zorg groep te beheren fonds wordt ge- stort. Vanuit dit fonds zullen de werknemers betaald worden. Het fonds is alleen bestemd voor de be- taling van de medewerkers/subsi- diering van de loonkosten van de medewerkers. Mochten na 1 janua ri 2010 nog middelen in het fonds resteren dan zullen deze worden gei'nvesteerd in een nog nader met de gemeente overeen te komen werkgelegenheidsproject bij de Zorggroep. Schiedam - Op het Wibaut- plein zijn anderhalve maand geleden de allereerste on- dergrondse containers fees- telijk onthuld. Inmiddels zijn de meeste ondergrondse containers in deze wijk in gebruik genomen. Veel be woners maken al vanaf het begin op de juiste wijze ge bruik van het inzameling- systeem. Grootste knelpunt zijn de containers rondom de Mgr. Nolenslaan. Irado vraagt hiervoor extra aan dacht van de bewoners. De eerste ervaringen met de ondergrondse containers zijn overwegend positief. Langs de Parkweg maken bewoners goed gebruik van het nieuwe inzamelsysteem. Hier wordt nagenoeg geen afval meer verkeerd aange- boden. Dit geldt ook voor de omgeving van het Wibout- plein, de Burg. Honnerlage Gretelaan, de Colijnstraat en aangrenzende straten. Het lijkt erop dat bewoners rondom de ondergrondse containers aan de Mgr. No lenslaan nog moeten wennen aan de nieuwe wijze van in- zameling. Hier wordt nog veel afval verkeerd aange- boden en niet (in een vuilnis- zak) gedeponeerd in de on dergrondse containers. De komende maanden zal extra gecontroleerd worden op de wijze van aanbieden van huisvuil. Vanaf 1 februari rijdt de vuilniswagen niet meer door de wijk en zijn de bewoners aangewezen op de onder grondse containers. Onder grondse containers zorgen voor vermindering van zwerfvuil door openge- scheurde vuilniszakken en meeuwenoverlast. Voor de bewoners is het daarnaast handig dat zij hun afval op elk gewenst moment kunnen weggooien. De komende tijd is ook de rest van Schiedam aan de beurt. Per wijk wordt de stad voorzien van een nieuw afvalinzamelingsysteem. Naar verwachting wordt de komende maanden de wijk Groenoord voorzien van on dergrondse containers. STORM LOOP OP KMRTJ£5 <7 o Ja, ik wil een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor slechts 9,95! Naam Adres Huisnr Postcode Woonplaats Teiefoon (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum E-mail Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1