schiedam Eerste paal Vijfsluizen in mei de grond in SCI 1IEDAM D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Schiedamse zwembaden officieel 'veilig en schoon' 4 weken voor slechts 9,15 Benali praat over Marokko SPARTA-EXCELSIOR Gemeente wil Bed en Breakfast aan Oude Sluis Schutting Land van Belofte wordt 'nis met vleugels' Op de valreep toch accoord GEMEE INTEBERICHTEN WEI DEi CELIJKS IN IE KRANT De Wissel Geen sponsorloop van de SWS Gokhal mag niet op Stadserf Ma ik wil' in de Nieuwe Passage PvdA in gesprek met Zuid Poldervaart oefent op ZiZiZ-liedjes Eerste lammetjes geboren Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 9 februari 2005 12e Jaargang nr 6 maas Gratis afhalen w Zondag a.s. om 14.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. ARES ik. ma ni£t lees Rotterdams Dagblad Of be! gratis 0800 0642 BERGWEG EN CEINTUURBAAN Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen WBUkhladftnJ Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzanplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 104 Bewonersvereniginq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 SCHIEDAM - Ontmoetings- huis De Wissel aan het Broersveld 123 is op zoek naar mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn. De Wis sel is een initiatief van de sa- menwerkende kerken, die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken in Schiedam. Inloop- huis De Wissel is een ontmoe- tingsplaats, waar je kan bin- nenlopen om tot rust te ko- men, een gesprek te beginnen of wat te lezen. De Wissel is open op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Het bestuur zou die tijden graag uitbreiden, maar dat kan niet zonder aan- was van vrijwilligers. Belang- stellenden kunnen contact op- nemen met B Kaptein, tel.426 34 21. SCHIEDAM - In Schiedam Nieuwland en Oost zijn sinds vorige week bewoners onder valse voorwendselen bena- derd om ten behoeve van een sponsorloop geld te doneren voor een goed doel. De aktie zou een onderdeel zijn van het projectJongeren aan Zet' van de Stichting Welzijn Schie dam. De Stichting Welzijn Schie dam adviseert inwoners van Schiedam om geen geld te ge- ven en contact op te nemen met de politie. De Stichting Welzijn heeft namelijk totaal niets met deze aktie van doen. door Frank Willemse SCHIEDAM - Een opgelucht applaus vanaf de publieke tribu ne. Zo'n dertigtal aspirant-kopers kunnen opgelucht ademha- len. Het project De Vijfsluizen gaat definitief door, de palen gaan medio mei de grond in. Opgelucht, omdat hun nieuw- bouwwoning nu 'echt' doorgaat. Op het laatste moment -tij- dens de raadsvergadering- bereikten gemeente en aannemer een accoord. De kwestie over de grondprijs liep hoog op en sleepte een half jaar. Dat leidde tot een kort geding eind janua- ri tussen verkoper (gemeente) en koper (projectontwikkelaar). De rechter behoeft geen Salomon's oordeel te vellen. De bouw van 56 laagbouwwonin- gen in de vroegere slachthuisbuurt was stilgelegd. Er gebeurde niets tot grote ongerustheid van de ko- pers. De reden van de vertraging: van de zestien dure woningen (vanaf 320.000 euro) waren er nog geen verkocht. Vandaar dat er een conflict over de grondprijs ont- stond, want daarom waren deze woningen zo duur geworden vol- gens de aannemer. De overige, een veertigtal goedkopere woningen (vanaf 220.000 euro) waren wel al- lemaal verkocht. Projectontwikke laar Van Omme en de Groot/Beag- le wilde alleen gaan bouwen als de grondprijs zou dalen. Die grondprijs was contractueel verhoogd omdat de plannen al in 1996 werden gemaakt. Deze zoge- naamde residuele grondwaarden (percentage van de geschatte op- brengst per huis) was oorzaak van het conflict waarbij beide partijen geen duimbreed wensten te wij- ken. Tot maandagavond. Eerst werd in een besloten raadsverga dering over de situatie gepraat, daarna ging wethouder Ton de Swart met de aannemer in overleg. Hij neemt het stokje over van bouwwethouder Habermehl die onverzoenlijk was over het prijsge- schil. Volgens raadslid Marcel Hout- kamp (D66) ging het geheim over- leg als volgt: Aanvankelijk wenste wethouder Habermehl geen enkele concessie meer te doen aan de pro jectontwikkelaar, nadat die het laatste voorstel van gemeentezijde had afgewezen. De wethouder wil de ook afkoersen op een rechterlij- ke uitspraak die door de project ontwikkelaar was gevraagd. Onder grote druk van de raadscommissie, waarbij met name CDA (Turanog- lu), D66 (Houtkamp) en PvdA (Reuderink) ingrepen en sterk aan- drongen op het bieden van een opening voor verder onderhande- len, ging de wethouder, naar later bleek, overstag. Wethouder De Swart hielp hem daarbij een hand- je. Diens bijdrage maakte mogehjk waar met name Houtkamp (D66) indringend om had gevraagd: een soepele opstelling om te proberen emit te komen. Volgens coalitiepartij het CDA heeft vooral de raad en de wethou- ders gezorgd voor de oplossing. „Aankomende bewoners van Vijf sluizen: gefeliciteerd. Het college is er uit! Na een intensieve (beslo ten) vergadering met de raadscom- Voordat die inbreker bij u binnenkomt. kunt u beter eerst even bij ons binnenkomen. Wij leveren u de beste rolluiken. Broersveld 127 -3111 LG Schiedam Tel. 010-473 3316 V^^^jwgUlemjszonwerm^^^^^ missie Wonen Groen is het col lege opnieuw gaan onderhandelen met de aannemer. Met positief re- sultaat. Dit vootjaar nog gaat de eerste paal de grond in. Zo zie je maar waar schriftelijke vragen toe kunnen leiden: 29 december 2004 stelde het CDA vragen over de voortgang-bouwplan Vijfsluizen, en vier weken later is die voort gang definitief. Hulde voor Haber mehl en De Swart, hulde voor de raadscommissie Wonen Groen, maar vooral: hulde voor de aspi- rant-bewoners." Twee verschillende zienswijzen maar het resultaat is hetzelfde; om bijna 12.00 uur zwaait wethouder Ton de Swart triomfantelijk met een contract. Onder applaus van de bewoners die volgend jaar in hun tuintje kunnen genieten. SCHIEDAM - De kinderen van de open bare scholen in Schiedam-Noord kunnen zich in de wintermaanden ook na schooltijd nog vermaken op school. Na half vier kan er nog een uurtje djembe, K3-dansen, streetdance, toneelles of schaken aan vast worden geplakt; zogenaamde plusactiviteiten. Het unieke aan de 'Plusactiviteiten' van deze openbare scholen is dat het gehele aanbod en alle partners door de scholen zelf bij elkaar worden gezocht, zonder enige vorm van subsidie. Op alle drie de scholen, 't Windas, De Violieren De Klinker, zijn een ofmeerdere leerkrachten actief die voorafgaand aan het winterseizoen enthousiaste het voorbereidende werk doen. De ouders van de Pluskinderen kunnen genieten van de afsluitende presentaties die aan het eind van de cursussen worden verzorgd door de kinderen samen met de docenten. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In de historische Brandersbuurt moet een klein hotel komen om vooral toeristen te trek- ken en onderdak te bieden. Aan de Oude Sluis nummer 3 moet een zo genaamde Bed en Breakfast ko men. Een vrijstellingsprocedure wordt opgestart, want het bestem- mingsplan laat een pension niet toe op deze plek. Het betreft hier een oud en monu- mentaal pand waarvoor ook de Rijksdienst voor Monumentenzorg haar goedkeuring moet geven. Eerdere plannen van de gemeente om een hotel naar de Schiedamse binnenstad te halen mislukten. Een hotel is hard nodig om toeristen langer dan een dag naar Schiedam te lokken volgens B W. Het plan van Woonplus om het Proveniers- huis te verkopen aan een hotelke- ten mislukte jammerlijk na felle te- genstand van de bewoners. Al eer- der schermde wethouder financien Ton de Swart met plannen voor een hotel rondom de Lange Haven. Tot nu toe zonder succes. Wethouder binnenstad Hans Meij- er wees erop dat het idee voor een Bed en Breakfast precies past bij de historische ambiance en het toe- komstige toeristenbeleid. Bij de presentatie van plannen voor het verbouwde Stedelijk Museum wees een onderzoek van de Eras mus Universiteit uit dat de uitga- ven van culturele bezoekers zullen verdubbelen als toeristen langer dan een dag in Schiedam kunnen verblijven. Tijdens de Cobra-ten- toonstelling gaven de bezoekers gemiddeld twintig euro uit in het centrum van Schiedam. SCHIEDAM - De schutting om een deel van het bouwterrein van het Land van Belofte wordt bin- nenkort beschilderd met een per- spectivische nis en de droomwen- sen van omwonenden voorzien van vleugels. De gemeente Schie dam heeft besloten de twee talen- ten Marin de Jong en Roos Ver- steeg van de Willem de Kooning- academie in Rotterdam te vragen hun ideeen uit te voeren. Dat bete- kent dat er niet is gekozen voor het voorstel van Mette Schuur (vrolij- ke snoepjes in allerlei kleuren) en dat van Brenda van Zanten die de verhalen van import-Schiedam- mers wilde publiceren in Maasstad Weekbladen en grote versies van deze artikelen in wissellijsten aan de schutting wilde hangen. Marin de Jong en Roos Versteeg moeten dinsdag 1 maart hun vooral in technisch opzicht aangescherpte ontwerpen wederom presenteren aan de gemeente, waarna een da tum kan worden geprikt waarop een begin met het artistieke karwei kan worden gemaakt. SCHIEDAM - De automatenhal van Fair Play kan niet verhuizen naar het Stadserf. Dat bepaalde een mode van het CDA met steun van PvdA en linkse partijen. Hiermee krijgt, voorlopig althans, CDA fractieleider Martijn Vroom zijn zin. Hij leidde een kruistocht tegen de 'gokhal' die graag wil verhui- In Zwembad Zuid kwam wethouder Habermehl afgelopen maandag langs om het keurmerk 'Veilig en Schoon'aan de wand te plaatsen. SCHIEDAM - Zwembad Zuid en Sport- en recreatiebad Groenoord hebben het keurmerk 'Veilig en Schoon' verdiend. Wethouder Ha bermehl kwam maandag langs om de bijbehorende bordjes in de zwembaden te plaatsen. Zwembad Zuid en Groenoord heb ben allebei een eigen bordje omdat Zuid in de categorie 'monofunctio- nele zwembaden' valt en Groen oord in de categorie 'multifunctio- neel met ruim voorzieningenni- Beide zwembaden hebben het no- dige werk moeten verzetten om in het bezit te komen van het belang- rijke keurmerk. Aantoonbaar op- leidingenniveau van de medewer- kers, een reeks positieve rapporten van laboratoria zijn slechts enkele voorbeelden. Het is voor de zwem baden natuurlijk net zo belangrijk om de keurmerken ook te behou- Foto Roger van der Kraan den. Jaarlijks zal er dan ook een uitvoerige controle zijn, waarbij aantoonbaar gemaakt wordt wat de beide zwembaden het afgelopen jaar hebben ondernomen om de kwaliteit op dit niveau te houden. Het keurmerkinstituut heeft hier- voor een checklist ontworpen om als meetlat naast de bedrijfsvoe- ring te leggen. In Nederland zijn slechts dertig zwembaden in het bezit van het keurmerk 'Veilig en Schoon'. zen naar de al jaren leegstaande winkelpanden op het Stadserf. 'Geen gezicht vlak voor de kerk' en 'geen visitekaartje voor Schie dam' is het oordeel van het CDA. Vroom diende een motie in die be- paald dat -via de APV (Algemene Politie Verordening) van Schie dam- er in dat gebied geen amuse- mentshal mag komen. Niet verbo- den zijn deze gelegenheden in het centrum dat wordt omsloten door Lange Haven, Broersvest en Lange Kerkstraat zodat Fair Play wel vol gens deze plannen op het huidige adres op de Hoogstraat kan blij- ven. De liberale partijen als WD en D66 ontraden deze motie sterk. Zo'n uitsluiting zou naar nieuwe ondernemers een verkeerd signaal uitzenden. De gemeente heeft niet te bepalen welk bedrijf wel en niet gewenst is. Een slechte zaak, vol gens deze partijen en volgens wet houder Ton de Swart die zich sterk maakte voor de verhuizing van Fair Play. Tevens bepaalt de motie dat zich ten hoogste een amusementshal in Schiedam mag vestigen. CDA'er Vroom is blij met deze raadsuit- spraak en richt binnenkort zijn pij- len op het prostitutiebeleid en de vier coffeeshops die Schiedam rijk is. SCHIEDAM - Nog even en het is weer Valentijnsdag. Met het oog daarop hebben de ondernemers van de Nieuwe Passage weer iets gezelligs in petto. Zaterdag 12 fe bruari wordt er een stukje van de Nieuwe Passage omgetoverd tot trouwzaal. Gelifeden kunnen tus sen 12.00 en 16.00 uur voor het al- taar van de valentijns-ambtenaar verschijnen om met elkaar in de echt te worden verbonden. Zo kun nen zij, tijdens de voorbereiding op het echte huwelijk, alvast kijken of de huwelijkse staat hen wel be- valt. De komische ceremonie wordt gecompleteerd met een echt trouwcertificaat. SCHIEDAM - Bestuur en fractie van de PvdA brengen zaterdag 12 februari een bezoek aan Schiedam- Zuid. Omdat de groep in omvang is toegenomen wordt een aantal delegaties gevormd waardoor meerdere organisaties bezocht kunnen worden. Voor de derde keer binnen 2,5 jaar tijd wordt ge- sproken met het bestuur van de Be woners Vereniging Schiedam Zuid over wijkzaken. Het belangrijkste onderwerp dat aan de orde komt is het concept Wijkgericht Werken. Verder gaat de PvdA langs bij het Ouderenwerk in de Oude Maas- straat, bij het bestuur van de Stich ting Behoud van de Heilige Hart- kerk, muziekschool Annelies, waar de Rolentino's repeteren en edn van de middenstanders in Zuid. Daarnaast gaat een delegatie op bezoek bij een van de straat- teams. Straatteams hebben in Zuid een voorbeeldfunctie voor de stad. Ook staat een bezoek aan bewo- nersgroepen in de Voornsestraat en de Abbenbroeksestraat en bij VAGE, de organisatie van het Maasboulevardfeest, op de agen da. Ook wordt bij de kraam ge- sproken met toneelgroep Khakki Prakki. Wederom is op de hoek van de Hagastraat en Groenelaan (tegenover AH) van 11.00 tot 15.00 uur een ontmoetingspunt in- gericht waar wijkbewoners met vragen over hun wijk terecht kun nen en of kunnen praten over on- derwerpen waarvoor de PvdA zich sterk maakt. SCHIEDAM - Dit jaar doen maar liefst 255 basisschool- groepen mee aan ZiZiZ (Zin In Zingen In Zuid-Holland), dat is een kwart meer dan in 2004 en dat betekent onge- veer 7.500 zingende leerlin- gen. Ook in Schiedam wordt meegezongen en wel door de leerlingen van De Polder vaart (Van Lieflandschool). De basisschoolgroepen 6, 7 en 8 zijn met hun leraren in- middels al druk aan het stu- deren op de popliedjes, die ook op een CD staan. Zij zingen teksten uit het tekstboek van Zin In Zingen in Zuid-Holland en maken gezamenlijk een dansje bij de muziek. Dat levert onge- twijfeld fleurige beelden en verrassend geluidsmateriaal op. De acht beste groepen wor den in april gekozen en tre- den op 14 juni op tijdens het zangfestival in Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam. SCHIEDAM - Op kinder- boerderij 't Hoefblad is de lente al begonnen. Schaap Tessa is maandagochtend in alle vroegte bevallen van een tweeling: een ooi en een rammetje. Het zijn de eerste lammetjes van het seizoen op de kin- derboederij in het Prinses Beatrixpark. Moeder en tweeling maken het gelukkig goed. Zoals ge- bruikelijk hebben hebben moeder en de tweeling op maandag een rustdag, van dinsdag tot en met zondag kan er op kraambezoek worden gegaan tussen 10.00 en 17.00 uur. Wie beschuit met muisjes wil komen weten hoeft het hier niet vooraf te laten we ten. A4N6CSCHOTCN W0RC£N, IK P£ pOfr o Ja, ik wil een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor slechts 9,95! Naam Adres Huisnr Postcode Woonplaats Telefoon (i.v.m. controle bezorging) Geboortedatum E-mail Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam Rotterdam* Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1