schiedam Hoe houden we de toerist langer in de stad? SCHIEDAM Kinderparty's in Palm Party House Rotterdams Dagblad Gratis CD in het theater DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Nu slechts 5 weken voor 10 Toerisme moet Schiedam redden GGD neemt slaap- problemen onder de loep Politie zoekt getuigen van zware mishandeling stad Braziliaanse volkliedjes uit Molukken GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT maa Motordief aangehouden Van Ulsen in Westvest-90 serie ,s GGD'en Rotterdam en Nieuwe Waterweg Noord willen fuseren De Groot- speld Handje helpen "De enige echt© krant van Rotterdam" Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 16 februari 2005 12e Jaargang nr 7 SCHIEDAM - Door het toeristisch bezoek te vergroten en de verblijfsduur te verlengen moet de stadseconomie een sterke economische impuls krijgen. Dat is de hoofddoelstelling van de Nota Toeristisch beleid 2005 - 2009. In 2009 moet het be zoek aan Schiedam met vijftien procent gestegen zijn en het watertoerisme met dertig procent. Zodat nog voor het einde van dit decennium Schiedam met een ster in de Michelingids zal staan. TOT 21.00 UUR OPEN Gratis afhalen Gemeente Schiedam Van Loenen Decokay Dam 37-45 WATER WEG - De Ge- zondheidswijzer van GGD Nieuwe Waterweg Noord besteedt in de maand fe bruari aandacht aan slaap- problemen. Gemiddeld ge- nomen slaapt een mens een derde deel van zijn of haar leven. Mensen slapen niet allemaal even veel: De een heeft tien uur slaap no dig, de ander voelt zich na zes uur uitgerust. SCHIEDAM - De GGD Rot terdam en omstreken en de GGD Nieuwe Waterweg Noord gaan een fusie voorbe- reiden. De besturen van de beide GGD'en hebben een voorkeur voor een volledige fusie, zowel bestuurlijk als organisatorisch. De beide be sturen hebben hun directeu- ren gevraagd om twee fusie- modellen uit te werken. lak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam WM-jizek Ontdek nu zelf 'Het bewijs van Rotterdam* .MA Rotterdams Dagblad Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam y weekbladen f Bewezenisdatonuitgcnodigde nachtelijke bezoekers heel makkelijk bij u binnenkomen;... niet bij de buren. die hebben rolluiken gekocht bij: jyy Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 V www.villeriuszonwering.nl door Frank Willemse plein, het aanlichten van histori- sche panden en gezamenlijke ar- rangementen met Rotterdam voor de dagjestoerist. De Schiedamse binnenstad moet een levendig centrum worden met veel activiteiteiiyop straat, zo stelt de nota. Dat brengt voor de bewo- ners enige geluidsoverlast mee, maar dit hoort nu eenmaal bij het wonen in de binnenstad, zo con- cludeert de gemeente. Wei heeft de stad een 'publieks- trekker' nodig. Vorig jaar heeft de Cobra-tentoonstelling dat bewezen met 40.000 bezoekers. Maar om die terug te laten keren is telkens een trekker nodig. Het glasmuse- um kan zo'n attractie worden. Maar ook populaire attracties met 'een pretpakket karakter worden niet geschuwd. Het 'leisure cen trum' bij het station met abseilen en city safari is zo'n mogelijkheid om mensen te trekken. w fc h t a d e n Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groerielaan 53 Stadserf 1 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqing Schiedam-Oost Boerhavalaan 79 SCHIEDAM - De politie heeft za- terdagmorgen vroeg een man aan gehouden die verdacht wordt van diefstal van een motorfiets. Om- ftreeks 04.00 uur zaterdagmorgen werd er een motor in de Lekstraat jpntvreemd. Twee mannen hadden ide motor in een witte bestelbus ge- zet en waren weggereden richting Marconiplein.De bus werd 'opge- pikt' en kreeg een stopteken, wat de bestuurder negeerden. In Schie- mond liet men de bus staan, de twee inzittenden renden weg. Na een korte achtervolging werd een 45-jarige Rotterdammer aange houden. Drie sterren in de groene Michelin gids voor toeristen betekent 'de reis waard', een voorbeeld is het Rijksmuseum in Amsterdam. Twee sterren betekent dat de plaats zelfs 'een omweg waard' is. Een ster is nog altijd 'interessant'. Zo- als de oude wijk Delfshaven in Rotterdam. Schiedam wil zo'n toe- ristische Michelin-ster binnensle- pen en daarmee meer toeristen naar de stad halen. Het probleem van Schiedam is de slechte beeldvorming. 'Het imago van Schiedam is ronduit zwak', zo luidt de conclusie van een onder- zoek uit 2002. De jenever en het brandersverleden zijn alleen bij ouderen bekend, jongeren hebben weinig met jenever. Toch is de his- torische binnenstad een sterke troef. Vooral in vergelijking met het grote en moderne Rotterdam en buren als Vlaardingen en Maas- sluis. Het doel is om de toerist die een daagje naar Rotterdam gaat, te ver- leiden naar dat gezellige en histori- sche jeneverstadje te gaan. Een mooie combinatie: het moderne naast het oude. Vooral ook omdat de toeristen niet voor (maar) een half dagdeel naar Schiedam ko- men. Niet alleen de fluisterboot en het museum, nee, het liefst langer dan een dag. Vandaar de aanbeve- ling voor een middenklasse hotel in de buurt van de Lange Haven. In de stad moet het gezellig worden met winkeltjes (brocanterie en life style), terrasjes, het nieuwe glas- museum en veel evenementen. Daarmee moeten vooral de 50- plussers, gei'nteresseerd in cultuur, en ook de buitenlandse bezoekers worden verleid naar Schiedam te komen. Ook voor bezoek uit de re- gio zijn er kansen. Bezoekers aan familie in Schiedam en funshop- pers zouden naar de binnenstad moeten komen. Hiervoor zal de stad stevig gepromoot dienen te worden. Voor een structurele stadspromotie is een bedrag van 435.000 euro uitgetrokken. En daadwerkelijke voorzieningen als parkeerplaatsen bij de Westmolen- straat, een passantenhaven voor watertoeristen aan het Doelen- SCHIEDAM - Het Hexagon En semble treedt vrijdag 18 februari samen met Henk van Ulsen vanaf 20.15 uur op in de concertserie 2004-2005 van de stichting West- vest 90. Het concert wordt gege- ven in de Westvest90-kerk aan de Westvest. Het Hexagon Ensemble bestaat uit vijf inspirerende blazers en de ge- dreven pianist/componist Hans Eijsackers. A1 bijna tien jaar lang staan zij in hun genre aan de top. De acteur Henk van Ulsen, zal met zijn voortreffelijke declameerta- lent de musici aanvullen. Bij het Achilles Sextet van de hedendaag- se componist Hans Kox decla- meert Henk van Ulsen bijvoor- beeld gedichten van Ida Gerhardt, Vasalis en Gerrit Kouwenaar. Toegang: 13 euro, prijzen inclusief reserveringskosten, pauzecon- sumptie en programmatoelichting- .Reserveringen, informatie en voor het volledige programma: www- .westvest90.nl -.3 SCHIEDAM - In winkelcentrum De Nieuwe Passage konden verliefde stelletjes zich zaterdag 12 februari, in de aanloop naar Valentijnsdag, alvast met elkaar in de echt laten verbinden voor een ware Vaientijns-ambtenaar. Zo kunnen zij de komende tijd bekijken of de huwelijkse staat hen wel bevalt. De stelletjes kwamen wel in het bezit van een echt trouwcertificaat, waaraan overigens geen rechten en plichten werden verbonden. Foto Roger van der Kraan Elke woensdag en zaterdag tussen 14.00-16.00 uur DISCOBOYVLEN voor de kinderen incl. eten en een drankje voor slechts 8,50 per kind en een cadeautje voor de jarige! \Taag gehed vr(jblijvend naar ooze kleureiKtocumentatie of kijk op www.palmpartyhou.se4i! 078-6192388 Lange weg 350 Zwyndrecht Bijna iedereen slaapt wel eens moeilijk: 48 procent van alle Nederlanders geeft aan wel eens last van slaapproblemen te hebben. Medisch gezien spreken we van een slaapprobleem als iemand langdurig slecht slaapt en zich overdag moe, prikkelbaar of slaperig gaat voelen. Dagelijkse bezigheden lukken dan niet goed en concentreren is moei lijk. Slaapproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals lichamelijke oorzaken, bijvoorbeeld pijn, jeuk of hoes- ten, geestelijke oorzaken, zoals spanningen, stress of depressi- viteit waarbij de ontspanning die een mens nodig heeft om in slaap te komen, ontbreekt; leef- gewoonten die het inslapen be- moeilijken, zoals roken, koffte of thee drinken of actieve be zigheden doen later op de avond; omstandigheden zoals ploegendienst, nachtdienst of geluidsoverlast, die de biologi- sche klok permanent verstoren; geneesmiddelen, bijv. antide- pressiva; klimaatomstandighe- den, zoals hitte, kou of vochtig- heid. Slaapmiddelen kunnen slaap problemen tijdelijk verzachten, maar nemen de oorzaak door- gaans niet weg. Soms helpen eenvoudige tips om slaappro blemen op te lossen. Maar soms ook is het raadzaam hulp te zoe- ken. In de maand februari besteedt de Gezondheidswijzer van GGD Nieuwe Waterweg Noord aandacht aan slaapproblemen. Er is een informatiehoek inge- richt met folders en boeken over het thema. Daarnaast zijn achtergrondartikelen beschik- baar en regionale en landelijke adressen voor hulp of informa tie. De Gezondheidswijzer bevindt zich op de begane grond in het gebouw van GGD Nieuwe Wa terweg Noord aan de Van Ho- gendorplaan 501 (naast station Vlaardingen-Oost) en is elke werkdag geopend van 9.30 uur tot 15.30 uur. De Gezondheids wijzer is ook telefonisch te be- reiken via (010) 248 80 04 of per e-mail via gezondheidswij- zer@ggdnwn.nl. SCHIEDAM - De Koemarktbrug wordt de komende weken flink on der handen genomen, zodat hij in de toekomst mechanisch open en dicht kan en dit werkje dus niet meer handmatig hoeft te gebeuren. In de nacht van zondag op maan- dag 14 februari werd met het seri- euze werk begonnen nadat eerder al een zogenaamde Baileybrug was aangelegd over de Lange Ha ven, zodat voetgangers en fietsers zonder al te veel moeite naar de overkant kunnen. De werkzaamhe- den lopen tot vrijdag 17 juni. Momenteel wordt gewerkt aan het verwijderen van de val van de brug. De val is het gedeelte waar het wegdek op ligt en dat open en dicht kan. Ook wordt er voor 19 februari een noodbrug over de hui- dige brug geplaatst waar het gemo- toriseerde verkeer over heen kan. Foto Roger van der Kraan De vorming van een GGD voor de regio Rijnmond is al enkele jaren onderwerp van bespreking. Daar- bij is ook de GGD Zuid Hollandse Eilanden betrokken. Deze GGD ziet echter vooralsnog af van deel- name aan dit project. De GGD'en Rotterdam en Nieuwe Waterweg Noord houden nadrukkelijk de mogelijkheid voor de GGD Zuid Hollandse Eilanden open om later alsnog aan te haken. De GGD'en Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam vinden een fusie nodig om de kwaliteit van het specialistische GGD-werk in de toekomst te kunnen garanderen. Zij denken hun taken beter geza- menlijk te kunnen verrichten. Op termijn zal de fusie kunnen leiden tot lagere kosten. Ook maakt een fusie het mogelijk om de diversiteit van het GGD-aanbod voor de bur gers in de regio te vergroten.Een belangrijke rol speelt verder de wens van beide GGD'en dat er uit- eindelijk een GGD Rijnmond komt waarvan de grenzen samen- vallen met die van de Veiligheids- regio. De GGD'en geven hiermee gevolg aan het kabinetsstandpunt om de GGD'en te organiseren op het ni veau van de veiligheidsregio. Op die manier kan in geval van een ramp de hulpverlening beter wor den afgestemd op die van brand- weer en politie. Tevens kan sterker worden ingegrepen bij crises, zoals een grootschalige uitbraak van een infectieziekte. De dienstverlening aan en bereik- baarheid van de GGD voor de in- woners van de betrokken gemeen- ten speelt bij de uitwerking van de fusiemodellen nadrukkelijk een rol. De GGD'en Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam willen voor het eind van het jaar een fusievoor- stel op tafel hebben waarover for- mele besluiten genomen kunnen worden. De colleges van burge- meester en wethouders van de be trokken gemeenten kunnen dan een definitief fusievoorstel voor- leggen aan hun gemeenteraden. De GGD Nieuwe Waterweg Noord omvat de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De GGD Rotterdam werkt voor Rot terdam en acht schilgemeenten: Berkel Rodenrijs, Bergschen- hoek, Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Barendrecht en Al- brandswaard. In de werkgebieden van de beide GGD'en wonen ruim een miljoen mensen. SCHIEDAM - De recherche van het district Waterweg en Schiedam is op zoek naar getui gen van een zware mishande ling die maandag 31 januari plaats heeft gevonden in de Van Heuven Goedhartstraat. Een 17-jarige Schiedammer en zijn 39-jarige broer raakten hierbij gewond. De twee broers kregen rond 23.00 uur op straat on- enigheid met drie mannen die ontaardde in een zware mishan deling. Hierbij werd de 39-jari- ge man met een mes in zijn been gestoken en kreeg zijn broer meerdere malen klappen tegen het hoofd met vermoede- lijk een vuurwapen. De politie Rotterdam-Rijnmond heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen of mensen die anderszins over informatie beschikken. Zij worden verzocht contact op te nemen met de recherche via telefoonnummer. 0900-8844, lokaal tarief. SCHIEDAM - Burgemees- ter en wethouders van Schiedam hebben de M.C.M. de Grootspeld toe- gekend aan mevrouw E. Mekes-Rosman, oud-diri- gente van het Gemengd koor Senectute vanwege haar verdiensten in het cul- turele leven in Schiedam. Mevrouw Mekes-Rosman is van 1977 tot 2003 dirigent geweest van het gemengde koor, van 1970 tot 1982 was zij lid van het dagelijks be- stuur van de Culturele over- koepelende Stichting De Schiedamse Gemeenschap en van 1968 tot 1984 was zij voorzitter van het Schie dams Vrouwenkoor. Na het behalen van het dirigenten- diploma in 1975 werd zij in 1977 dirigent van het ge mengd koor Senectute. Na ruim 25 jaar deze functie te hebben vervuld, nam zij in 2003 afscheid. SCHIEDAM - Een groot aantal vrijwilligers is dage lijks actief op het gebied van hulp thuis. Deze vrijwilli gers maken onder andere deel uit van de Unie van Vrijwilligers, de Hulpdienst, de Oproepcentrale, Het Ro de Kruis, de Maaskring- groep, de Zonnebloem en de Vrijwilligers Terminate Zorg. De inzet van deze vrij willigers biedt tijdelijke en daadwerkelijk ondersteu- ning in situaties waarin een helpende hand gewenst is, bijvoorbeeld bij ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers. Met alle veranderingen in de professionele zorg en de stijgende vergrijzing neemt de vraag naar mensen die zich in willen zetten als vrij- williger toe. Wie belangstel- ling heeft om als vrijwiliiger de handen uit de mouwen te steken en anderen een hand je te helpen, kan zich aan- melden via de website www- .vrijwiiiigehulpthuis.nl of te lefonisch: 246 35 21. HE LE.UI4. R4T TENNIS TiXfiNOOl IS PIE VAN Comrelwaris Blaauvs Ja! Ik wil een proefabonnement van 5 weken voor 10 Ik kies voor betaling middels een acceptgiro Hierbij machtig ik Rotterdams Dagblad eenmalig 10 van mijn rekening af te schrijven. Bank/gironummer: Handtekening: (Bg automat&che totaling) Naam: Adres: Hulsnr: Postcode: Woonglaats: TeMoon; li.n.fn, control* oomuwu Geboortedatum: E-mail: Stum d*t« Don In wn #nv»top tondot po*tz«gel nut: Rotteidams Dagblad t.«.v. UnnSotvIc* Antwooidnummei 92100 3009 XB Rotttrttatn 0! b*l (rati*: 08060642

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1