schiedam Project Schieveste moet visitekaartje stad worden SCHIEDAM DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Kritiek bewonersorganisaties op nieuwe plannen van Leefbaar-wethouder Meijer Rotterdams Dagblad Leroy Westerkamp wil met zijn paraglide naar net dak van de wereld Bambi eindelijk on dvd stad Ambitieuze plannen voor braakliggende vlakte GEMEENTEBERICHTEN WEKEUJKS IN DEZE KRANT Wijkcentrum Zuid Salsa in The Living Legend Gratis afhalen Decoratie Vrijdag a.s. om 20.00 uur SPARTA-TOP OSS Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Project Kindertuinen Padden overzetten Mooi Marokko "De enige echte krant van Rotterdam" Nu slechts 5 weken voor 10 Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 23 februari 2005 12e Jaargang nr 8 TOT 21.00 UUR OPEN SCHIEDAM - Hoe staat het nu met het project Schieveste? Het ambitieuze plan van de gemeente om rondom het NS stati on Schiedam een geheel nieuwe kantorenwijk met winkels, woningen en scholen te bouwen? Voorlopig is het gebied tus sen het spoor en de rijksweg A20 nog een kale vlakte, maar over een aantal jaar verrijst hier een hypermodern complex wat het visitekaartje voor Schiedam moet worden. VhM SCHIEDAM - Klachten over een loszittende stoeptegel, hondenpoep of een lantaara- paal die niet werkt. Dit soort zaken horen voortaan niet meer thuis in het wijkover- leg. Althans, dit is de mening van wethouder Hans Meijer in de NotaWijkgericht Wer- ken'. iak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam MU56UMNACHT 5 LAAP Ontdek nu zelf 'Het bewijs van Rotterdam' Rotterdams Dagblad f t Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen Schiedam v.. SCHIEDAM - In Wijkcentrum Zuid (Dwarsstraat 42) wordt op 20 maart een rommelmarkt georgani- seerd. De zaal is open tussen 12.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. Tafels huren kost 6 euro. Telefoon: 010 - 4267297. Verder wordt er in het wijkcentrum een computerles voor kinderen gegeven. De cursus duurt twee maanden en start op 1 en 3 maart. De kosten zijn 15 euro per maand. Voor meer informatie, bel 010-4267297. SCHIEDAM - In The Living Le gend (Lange Kerkstraat 27) wor den op zondagmiddag 6 maart gra tis workshops salsa dansen gege ven. Een en ander zal plaatsvinden onder de begeleiding van enkele dj's. Er is onder meer een work shop voor beginners, die om 16.30 uur begint. Gevorderden kunnen een half uur later aan de slag, om 17.00. Voor meer informatie, mail naarsalsarotterdam@chello.nl. w a 6 a s n Bij deze adressen. Woont Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenalaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaiand 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniging Schiedam-Post Boerhaveiaan 79 BERGWEG EN CEINTUURBAAN hotel met vier sterren verrijzen. Het gebouw zal zestigduizend vierkante meter omvatten. Het hele plan van het uitgaanscentrum is 'naar voren gehaald', omdat het college hier goede kansen in ziet. Er is gekeken naar de haalbaarheid van zo'n project en de overeen- komst met de projectontwikkelaar TCR is inmiddels gesloten. Met al deze plannen in het voorr- uitzicht, moeten investeerders zo gevonden zijn, denkt de gemeente. Zij verwacht dat als er een schaap over de dam is, dan de rest ook wel zal volgen. De situatie van Schie veste is vergelijkbaar met het suc- cesvolle industrieterrein Vijf Slui- zen', dat jarenlang leeg stond, 'in- eens' de wind in de zeilen kreeg en volgebouwd werd. Volgens burge- meester Scheeres heeft Schieveste die potentie ook. Hij verwacht dat medio 2007 het Stationsplein met het woon- en kantorencomplex klaar zal zijn. Frank Willemse Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. In april gaat het Stations plein op de schop en wordt de eer ste paal geslagen voor het nieuwe kantoorpand van het Centrum Werk en Inkomen (CWI). Ook zal er een begin gemaakt worden met de bouw van de woon- en kantoor- complexen. Maar wie langs het ter- rein loopt, zal zich erover verbazen dat dit een toplocatie moet worden voor hoogwaardige bedrijven en kantoren. Tot nu toe is er niet meer te zien dan een braakliggende vlakte. Volgens burgemeester Scheeres heeft zo'n project als Schieveste een lange aanlooptijd nodig „Voordat alle plannen zijn goedgekeurd en het terrein hele- maal is volgebouwd, zijn we tien- tallenjaren verder." Het project Schieveste kampte al vanaf het begin met tegenslagen. Zo zou het UWV een pand betrek- ken, maar dat werd een locatie op Rotterdam-Zuid. Ook een bekende hotelketen haakte af; de komst van een Hogeschool gaat voorlopig niet door. Toch ziet de gemeente Schiedam nog volop kansen met partners die wel willen investeren. Het plan Schieveste is opgesplitst in een aantal delen. Zo zal er be- gonnen worden met de renovatie van het Stationsplein en worden er twee nieuwbouwcomplexen ge- bouwd. Uiteindelijk moet het ver- nieuwde Stationsplein de 'poort' naar het centrum worden. Ook op de 'Kop van de Singel' zijn bouw- plannen. Daar zal in de toekomst een snellere tram gaan rijden. Achter het station wordt de par- keerplaats weer verplaatst, want de NS heeft plannen om het spoor te verdubbelen. Aangezien goede parkeermogelijkheden een hoge prioriteit hebben, wil de NS een 'Park en Ride' plaatsen. Dit is een plek waar treinreizigers makkelijk hun auto kwijt kunnen en vanuit daar met het openbaar vervoer ver der kunnen reizen. Om meer par- keerplekken te creeren staat er een ondergrondse garage gepland met tweeduizend parkeervakken. Voor de ontwikkeling van dit plan is een overeenkomst gesloten met pro jectontwikkelaar Burgfonds, die gegadigden gaat werven. Naast het station, aan de overkant van de Schie, komt een 'Urban En tertainment Center', een centrum voor vrijetijdsbesteding. En op de oude vuilnisbelt komt een uit gaanscentrum met het thema 'Mul- ti Media', bestaande uit een bio- scoop, computerhallen en andere attracties. Om het plaatje helemaal compleet te maken, moet naast het uitgaanscentrum een hoogwaardig SCHIEDAM - In Sport - Recreatiebad Groenoord vond afgelopen vrijdagavond een spetterend spektakel plaats. Kinderen en ouders waren welkom tijdens een feest met het thema 'Jip in de Jungle'. Hierbij namen kinderen de 'junglelook' aan en legden zij allerlei 'jungleproeven' af. Na al het verkleed-, zwem- en eetplezier kregen de kinderen die de speiietjes en opdrachten goed hadden voltooid een echt diploma mee naar huis. foto: Roger van derKraan SCHIEDAM - In Natuurcentrum De Boshoek (Bospad 3) wordt op 22 maart een cursus buitendecora- tie gegeven. Onder deskundige be geleiding leren deelnemers hoe zij hun tuinen en bloembakken dit jaar een fris aanzien kunnen geven. De cursus duurt een avond en vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten bedragen 25 euro, inclusief 12,50 materiaal. Opgeven kan bij het SHV Cursusbureau via tele- foonnummer 010 - 4264781. Of mail naar SHV147@zonnet.nl. Voor meer informatie, kijk op www.shvcursusbureau.nl. f U houdt warmte binnen en inbrekers lopen verder als ze zien dat u rolluiken heeft van: ZONWERINGEN Broersveld 127 - 3111LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwerinR.nl door Frank Willemse De nieuwe wethouder van Leef- baar Schiedam wil een betere structuur tussen bewoners, winke- liers en gemeentebestuur bewerk- stelligen. Inspraakavonden over deze nota lieten echter zien dat de bewoners niet zitten te wachten op veranderingen. De betrokken be wonersorganisaties willen vooral geld en aandacht voor hun proble- men. De vier discussie-avonden die wer- den gehouden naar aanleiding van de Nota 'Wijkgericht Werken', werden bezocht door de verschil- lende bewonersorganisaties. Wet houder Hans Meijer kreeg flinke kritiek op zijn nota. De grote be- wonersverenigingen hadden afge- sproken hun krachten te bundelen en hun wensen samen uit te spre- ken. Daarmee werden de inspraak avonden volgens Meijer geen dis- cussie meer, maar een pakket van eisen. Het SOBO, waar de meeste bewo nersorganisaties bij aangesloten zijn, had een speciale inspraak- avond aangevraagd voor hun klachten. Bewonersverenigingen van West, Oost, Zuid, Nieuwland en Noord hadden zich goed voor- bereid en wilden eerst hun briefje met eisen voorlezen. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de 'neu- trale' gespreksleider. Ook de wet houder reageerde geprikkeld op deze eisen van de bewoners. De verenigingen zetten hun zin toch door en lieten zich niet afleiden door het dreigement van de voor- zitter om deze avond dan maar af te blazen. In de nota staan een aantal nieuwe zaken waarmee de wethouder het overleg tussen de bewoners en stadhuis wil verbeteren. Meijer denkt hierbij aan een eerlijkere verdeling van het geld over de ze- ven wijkorganisaties en er moet een centraal klachtennummer voor de wijken komen. De opbouwwer- kers, die de buurt ingaan om de gang van zaken te controleren, zul- len voortaan 'leefbaarheidconsu- lent' worden genoemd en de amb- tenaar die nu wijkcoordinator heet zal zich 'wijkprocesmanager' mo- gen noemen. Tijdens de discussieavonden was Meijer ook van mening dat winke- liers standaard een plek bij het nieuwe wijkoverleg moeten krij- gen. Dit idee schoot ook in het ver keerde keelgat van de bewoners. Waar het uiteindelijk allemaal om draait, is geld en of er wel naar de bewoners geluisterd wordt. Zo vat- te een ervaren vergadertijger de hele situatie samen. Ondanks dat de bewonersorganisa ties hun krachten bundelden tij dens de avonden, vonden enkele verengingen dat sommige bewo- nersclubs te veel uit dezelfde men- sen bestaan. Zij bepalen alles en la- ten daarmee anderen, zoals winke- liers of bewoners, niet toe bij het wijkoverleg. Ook een mevrouw van Woonplus noemde het een be- zwaar dat sommige bewoners het altijd voor het zeggen hebben. Na alle bezwaren te hebben aange- hoord, gaat de wethouder eerst de zaken toevoegen aan zijn nota. Pas in april zal de nota aan de orde ko men in de gemeenteraad. ROTTERDAM - Roger Federer toont het publiek in Ahoy' de trofee die hij heeft ontvangen voor de winst van het 32ste ABNAMRO Wereld Tennis Toernooi. De Zwitserse nummer 1 van de wereld won de finale in drie sets van de Kroaatlvan Ljubecic, de verrassing van het toernooi die eerder Sjeng Schalken naar huis sloeg. De Rotterdamse publiekslieveling Raemon Sluiter werd tot veler teleurstelling al in de eerste ronde uit het toernooi gewerkt door Guillermo Coria. Toernooidirecteur Richard Krajicek maakte na de finale bekend dat het tennisevenement wederom een nieuw bezoekersrecord heeft gebroken. Maar liefst 108.030 toeschouwers hebben afgelopen week dit grootste overdekte tennistoernooi ter wereld bezocht. foto: Rob Kamminga SCHIEDAM - Voor het project Kindertuinen van de afdeling Groen IRADO zijn voor kinderen uit groep 6 van de basisscholen op het complex Park Kethel nog enke le Kindertuinen vrij op de donder- dagmiddag. Het gaat hierbij om een project waarbij kinderen een eigen tuintje met bloemen en groente kunnen onderhouden. Na enkele maanden kunnen de kers- verse oogsten mee naar huis geno- men worden. De echte doorzetters die hun tuintje het hele jaar goed verzorgd hebben, worden aan het eind van het tuinseizoen beloond met een getuigschrift. Kinderen die het leuk vinden om te tuinieren kunnen zich van maan- dag tot en met donderdag van 08.00 tot 15.00 uur aanmelden bij de heer Overheul van Boerderij De Groene Raat aan de Harreweg 19. Deelname kost 7 euro en is het hele tuinseizoen geldig. Uiterlijk aan melden voor 11 maart 2005. Voor vragen over het project, neem con tact op met de heer Van Leeuwen, Beheerder Educatieve Tuinen, af deling Groen IRADO. Telefoon: 010-6315290. SCHIEDAM - Irado en na- tuurvereniging KNNV De Boshoek zijn op zoek naar vrijwilligers die padden wil len overzetten bij de zoge- noemde 'Paddentrek', die jaarlijks rond deze tijd plaatsvindt. Rond februari en maart ontwaken padden uit hun winterslaap en trek- ken tot ongeveer half april massaal naar hun 'geboorte- sloot' om eieren af te zetten. In het groene gedeelte van Schiedam-Noord trekken veel padden over en worden ze door het verkeer regel- matig doodgereden. Om de padden voor zo'n dood te behoeden, worden langs we- gen als de Harreweg, Slim- me Watering, Joppelaan, Kerkweg en Zwaluwlaan verkeersborden geplaatst met een adviessnelheid van maximaal dertig kilometer per uur. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig om de padden 's avonds over te zetten. Alle vrijwilligers krijgen een instructie en worden uitgerust met een zaklantaarn, een oranje vei- ligheidsvest, een notitieblok en handschoenen. Gei'nte- resseerden kunnen zich aan melden bij Dick van Leeu wen van de Irado afdeling Groen. Telefoon: 010 - 631 5290 of e-mail d.van.leeu- wen onsgroep.nl. SCHIEDAM - In het kader van 400 jaar hetrekkingen tussen Nederland en Marok ko is tot 7 maart in Biblio- theek Stadserf de fototen- toonstelling Mooi Marokko te zien. De tentoonstelling geeft een indruk van het land en belicht diverse as- pecten van de Marokkaanse cultuur. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens ope- ningstijden van de biblio- theek. Op maandag en don derdag tussen 11.00 en 20.00 uur; dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur. Comratssaris Steam Ja! Ik wil een proefabonnement van 5 weken voor 10 Ik kies voor bfetaling middels een acoeptgiro Hierbij machtig ik Rotterdams Dagblad eenmalig 10 van mijn rekening af te schrijven. Bank/gironummer: Handtekenlnf: (Bij automatiache betaling) Naam: M/V Adres: Hulsnr: Postcode: Woonplaats: Telefoon: ll.v.m, conrroie bMorilnel Geboortedatum; E-mall: Stuur daze bon In een envelop zonder poetzegel naar: Rotterdams Dagblad t.a.v. LezeraServlee Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam Of bel gratis: 0800-0642

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1