schiedam Cor van Tilborg nieuwe wethouder financien SCHIEDAM Museum opent nu al deuren Rotterdams Dagblad Dali laat alles zien Schiedamse vecht voor Derde Wereld in de Derde Kamer DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND VVD-coryfee van stal als opvolger De Swart 4, SPARTA-HAARLEM Schiedam zet eerste stap als glasstad Nu 5 weken voor slechts 10 GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Inbraak in winkel Broersvest Man schiet door ruit koffiehuis Kwekerij van hennep ontmanteld maassta Vrijdag a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Cursus over godinnen in de oudere vrouw Inloopconcert Korenbeurs wordt modepaleis "De enige echte krant van Rotterdam" Ontdek nu zelf 'Het bewijs van Rotterdam' "t 4 Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 9 maart 2005 12e Jaargang nr 10 SCHIEDAM - De koning is dood, leve de nieuwe koning. Twee weken nadat wethouder De Swart plotseling 'om per- soonlijke redenen' aftrad, heeft de WD al een nieuwe kandi- daat. Of beter gezegd: van stal gehaald, want Cor van Tilborg is een ervaren bestuurder die al eerder wethouder financien in Schiedam was. Van 1982-1986 bekleedde hij die spilfunctie in de eerste VVD-PvdA coalitie en daarvoor was hij jarenlang raadslid. De WD reageerde opvallend uitgelaten na de blama- ge van de 'zonder reden' afgetreden wethouder van vorige week. Gratis afhalen SCHIEDAM - Ergens eind dit jaar, misschien halverwe- ge volgend jaar, gaat'ie echt open: het glasmuseum in Schiedam. Maar wie nu al glas wil zien -kunst, historie of productieproces- hoeft nog maar een paar daagjes geduld te betrachten. Vrijdag wordt in de Boterstraat het tijdelijke onderkomen van het Glasmu seum Schiedam geopend. WAT VINP U VAN ££W 6£K0Z£M BU£G£M££ST£R PAT HAN6T AfVAN P£ K£UZ£. Rotterdams Dagblad Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam BERGWEG EN CEINTUURBAAN weekbladen SCHIEDAM - In een winkel aan de Broersvest is zater- dagmorgen vroeg ingebro- ken. Een getuige verklaarde dat hij gezien had dat drie jongens een ruit hadden in- gegooid en uit de etalage spulletjes hadden weggeno- men. Daarna waren zij weg- gelopen in de richting van de Herenstraat. De politie stelt een nader onderzoek in. SCHIEDAM - Een 29-jarige Schiedammer heeft zater- dagmorgen vroeg door de ruiten van een koffiehuis aan de Westfrankelandse- straat geschoten. In het kof fiehuis waren zo'n tien per- sonen aanwezig. Niemand raakte gewond. De man was vervoigens naar zijn huis in de Van de Elststraat gegaan waar hij ook nog eens door de deur van zijn kelderbox schoot. De gewaarschuwde politie hield de man in zijn woning aan. Ook het vuurwapen werd aangetroffen en in be- slag genomen. De man ver klaarde naar het koffiehuis te zijn gegaan om een fami- lielid op te zoeken met wie hij ruzie heeft. Dat familie- lid was in het koffiehuis tij- dens de schietpartij. SCHIEDAM - De politie van het district Schiedam ont- dekte vrijdagmiddag na een melding over een waterlek- kage dat in een woning aan de Burgemeester van Haar- enlaan hennepstekken wer- den gekweekt. De ongeveer tweehonderd hennepstekken werden in beslag genomen. Ook de ap- paratuur voor een hennep- kwekerij werd in beslag ge nomen en vernietigd. De po litie stelt een onderzoek in naar de eigenaar van de kwekerij. door Frank Willemse 'Bestuur en fractie van de WD zijn bijzonder verheugd een kandi- daat te kunnen voordragen' en 'De WD is erg gelukkig dat in zo'n korte tijd een oplossing van kaliber is gevonden'. Zo deelde maandag- avond een euforische fractievoor- zitter Ad Mostert de raadscommis- sie de komst van Van Tilborg mee. De derde wethouderscrisis in drie jaar tijd lijkt daarmee opgelost. Telkens in februari stapte een wet houder op. Eerst Schoenmakers, het jaar daarop Heijenk en twee weken geleden ineens 'onderko- ning' Ton De Swart. „Wat gaat er volgend jaar februari gebeuren?", sneerde een inspreker. Andere raadsleden zaten inmiddels hard te wachten op een afdoende verkla- ring van de WD voor het plotse- linge aftreden van De Swart. Dat zal de nieuwe wethouder Cor van Tilborg (57) minder zorg zijn. Zelf zegt hij dat hij 'zijn eigen weg zoekt' en benieuwd is wat hij aan- treff op financieel gebied. Zijn naam zegf alleen de oudere raads leden en ingewijden nog iets. Be gin jaren tachtig werd hij met an dere 'jongen honden' als Scheeres, Zij de veld, Posthoom en Hafkamp bestuurder van Schiedam in een eerste PvdA-VVD college. Toen wethouder Scheeres in die periode burgemeester werd. Na de verkie- zingen van 1986 zou wethouder Hafkamp vertrekken naar het mi- nisterie van CRM en Van Tilborg doorgaan als wethouder, zo was de afspraak binnen de WD. Maar dat liep anders. Van Tilborg werd ge- vraagd als directielid van de VNG en Hafkamp kon blijven. Sinds die tijd is Van Tilborg met, als specia- liteit financien en ICT, commissa- ris bij een groot aantal VNG-be- drijven. Deze Vereniging Neder- landse Gemeenten (VNG) advi- seert gemeentebesturen vanuit Den Haag. Een opvallende carrierewijziging voor Van Tilborg? „Nee"zegt hij zelf. Van Tilborg ziet het als een thuiskomen op de werkvloer. Bo- vendien vertelt hij telefonisch dat hij deze Schiedamse klus niet als iets voor maar een jaar ziet. „Ik zou graag nog een periode wethou der financien willen zijn. Dan ben ik 62 en zou het een mooie afslui- ting van mijn carriere zijn." Van Tilborg werd gevraagd naar mogelijke kandidaten voor de va- caturebank van de WD, toen zijn naam ook viel. Hij ziet de baan zit- ten als geboren, getogen en in Schiedam wonende Schiedammer. De lokale politiek heeft hij altijd o h b 1 a d e Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadsarf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzanplein 7 Plusmarkt C. wd. Mear Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweo Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 gevolgd en bovendien is hij voor- zitter bij Schiedamse instellingen als het M.G.M. de Grootfonds en de Zorggroep Waterweg Noord. „Terug naar de werkvloer na een jarenlange job in Den Haag", zo noemt hij het zelf. Van Tilborg beseft dat hij op een rijdende trein stapt en dat hij zich als financieel expert snel kan in- werken. „Een open en heel directe vent waarmee het prettig samen- werken is", vertelt burgemeester Scheeres met onverholen enthousi- asme. „Waarmee, als de raad ak- koord gaat, de zorgen voor dit col lege in een klap voorbij zijn." Op 21 maart volgt de raadsvergade- ring waarbij de benoeming van Cor van Tilborg aan de orde wordt gesteld. •VMSM SCHIEDAM - Een wandtapijt van achttien meter lang. Dat valt sinds gisteren te bewonderen in basisschool De Taaltuin aan de Thorbeckesingel. Weike kunstenaar het in zijn hoofd haalt om achttien meter borduurwerk te maken Waarschijnlijk geen een; het tapijt is gemaakt door achttien 'kunstenaars'. Achttien vrouwen van Turkse atkomst, woonachtig in Deventer. Het doek wordt nog tot eind maart tentoongesteld in basisschool De Taaltuin, waar het onthuld werd door Tweede kamerlid Nebahat Albayrak. Meer over het doek en de onthulling ervan verderin deze krant. Foto Roger van derKraan De collectie van het glasmuseum verhuisd alvast naar de Boterstraat om de liefhebbers van glas tegemoet te komen. der Kraan Foto Roger van door Ted Konings Cees van Olst kan niet langer wachten. De initiatiefnemer en di- recteur van het glasmuseum in Hoogeveen wil aan de slag. Het museum dat hij sinds 1979 heeft gedreven in de Drentse plaats, moest om veiligheidsredenen dicht. „Wat doe je dan met de zes- honderd bezoekers die we op druk- ke dagen trekken?" Die ga je pro- beren naar Schiedam te trekken. Penningmeester Martin de Jager van de pas opgerichte stichting Glasmuseum Schiedam: „Het ste- delijk museum is drie jaar dicht tij- dens de renovatie. Dat kost veel." Beter is het -ook al is het allemaal nog niet ideaal- iets te laten zien. En dat kan ook, dankzij de mede- werking van de gemeente. Die stelt het pand op nummer 81 in de Bo terstraat beschikbaar als tijdelijk onderkomen van het museum. Het worden drukke tijden voor Van Olst en zijn medewerkers. De tijdelijke ruimte moet worden in- gericht. Dat is razendsnel vitrines geschikt maken en verhuisdozen uitpakken. In de Boterstraat komt naast een kleine uitstalling van de collectie van het museum, ook ruimte voor demonstraties -in ieder geval twee keer per dag-, verkoop van souvenirs en eenmalige glas- kunstwerken en een ruimte voor presentatie van de plannen voor het 'echte' museum, dat in het Wennekerpand in de Vijgensteeg moet komen. Daar gaat ook veel aandacht en energie naar uit. Een ontwerp van architect Mick Eekhout is er on- dertussen, alles en iedereen schaart zich achter de plannen, tot aan gro- te geldgevers toe. 5,4 Miljoen euro is er volgens de wet van Bartjes nodig om alle plannen realiteit te maken; De Jager en de andere he- ren van de stichting (voorzitter Piet van den Hengel en secretaris Jacob Wiersma) zijn nog op zoek naar vier miljoen. „Informeel zijn toe- zeggingen gedaan die ons de over- tuiging geven dat het museum met de grootste mogelijke waarschijn- lijkheid gerealiseerd gaat wor den", aldus Van den Hengel. De plannen zijn ambitieus: de mu- seumvoorzitter spreekt van een glascentrum van 'nationale en in- ternationale betekenis'. Want be- halve laten zien en verkopen, zal het glasmuseum ook het centrum worden dat pal staat voor het be- houd van het ambacht van glaze- nier. In en bij het museum zullen ambachtsmensen zich vestigen en hun metier overbrengen op ande- ren. Glaskunstenaars zullen hun ateliers openen in de buurt (denk aan de leegstaande panden in de nieuwbouw van Vijgensteeg en Spinhuispad). Het museum zal zo- doende in de visie van de initiatief- nemers uitgroeien tot een kennis- en opleidingscentrum op glasge- bied. Met steun van de glasfabriek in Schiedam, in samenwerking met het glasmuseum dat al te vinden is in glasstad Leerdam, en in nauw contact met de TU Delft, dat een bron is voor innovaties in de con- structie van glas onder bijzondere omstandigheden. Wanneer het zo ver is, is nog niet helemaal zeker. Wethouder Henk- Jan Habermehl gaat nog uit van opening van het Wenekerpand 'eind dit jaar, begin volgend jaar' Van den Hengel, die weet dat vele geldgevers nog over de brug moe- ten komen - 'het zijn er eerder twintig dan twee' - en weet dat daar wat tijd voor nodig is, gaat uit van voorjaar 2006. „Binnen nu en twee maanden moet daar meer dui- delijkheid over zijn, zodat we kort nadien de aanbesteding kunnen starten." De stichting gaat volgens hem geen onverantwoorde risico's aan door op ambitie en de pof ver- plichtingen aan te gaan. En op de schopstoel zit het museum ook niet, zeker niet nu vanuit de Boter straat de komst van het definitieve museum, en de ontvangst van be zoekers, kan worden opgebouwd. SCHIEDAM - Bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schie dam zal onder leiding van Roos Crama en Maja Nieuwenhuis het boek 'Godinnen in de ouder wor- dende vrouw' van dr. Jean Shinoda Bolen behandeld worden tijdens drie bijeenkomsten die het midden houden tussen een cursus en een gesprekskring. De bijeenkomsten vinden plaats op 5, 19 en 26 april. De aanvang is steeds 14.00 uur. Het boek is gebaseerd op C.G. Jungs ideeen omtrent de archety- pen van het collectieve onbewuste, psychologische typen, synchroni- teit en levensfases, en op de jaren lange ervaring van de schrijfster als jungiaans analytica. De kosten voor de cursus bedragen 15 euro. Aanmelden bij Roos Crama, tel. 426 77 02, tot 26 maart onder ge- lijktijdige overmaking van de kos ten op rekeningnummer 80.95.21.393 t.n.v. H.J. Nieuwen huis o.v.v. 'cursus godinnen'. SCHIEDAM - Het wekelijkse in loopconcert in de Grote Kerk wordt zaterdag 12 maart verzorgd door de sopranen Petra Weijers en Cora Peeters. Zij zingen duetten van Handel, Mozart en Mendels sohn en soli van Grieg en Duparc. Begeleiding aan de piano door Wouter Blacquiere, die ook solo enkele pianowerken zal spelen. Aanvang is 15.00 uur en de toe- gang iswrij. SCHIEDAM - De Koren beurs, het tjjdelyk onderko men van het Stedelijk Muse um Schiedam, is zondag 13 maart tussen 14.00 en 17.00 uur het decor voor een spet- terende modeshow. Het atrium van de Korenbeurs wordt omgetoverd tot een modepaleis, waar Marjolein van der Velden haar nieuwe collectie toont. Marjolein van der Velden is genomi- neerd voor de Shanghai Fas hion Award 2005 en stu- deert aan de Willem de Koo ning Academie in Rotter dam. Zij toont haar collectie op uitnodiging van Edwin Spek, de projectleider van de derde Schiedamse Mix. Dit is een initiatief van het Cultureel Forum Schiedam dat gedurende enkele maan den probeert het culturele klimaat in Schiedam te ver- levendigen met gratis toe- gankeli jke culturele zondag- middagen in de Korenbeurs. Zo verzorgde zangpedagoge Annelies Prins een master class zang en nam dj Mike Redman een hip hop-mid- dag voor zijn rekening. Edwin Spek is eigenaar van de Schiedamse galerie 300 procent en doceert aan de Willem de Kooning Acade mie. Voor de modeshow op 13 maart heeft hij een con cept bedacht waarbij pu- bliek en modellen door el- kaar heen bewegen. Ook verduistert hij de Koren beurs gedeeltelijk, zodat op banieren animaties kunnen worden vertoond. Deze computeranimaties zijn ge maakt door studenten van de afdeling animatie, even- eens van de Willem de Koo ning Acadamie. Het decor wordt verder verlevendigd met animaties op beeld- schermen, opgesteld langs de randen van het atrium. En natuurlijk wordt dit alles opgeluisterd met muziek van verschillende dj's. De Korenbeurs beloofd tijdens deze derde aflevering van de Schiedamse Mix weer even 'the place to be' te worden. Commissaris Blaauw Ja! Ik wil een proefabonnement van 5 weken voor Q Ik kies voor betaling middels een acceptgiro I J Q Hierbij machtig ik Rotterdams Dagblad kJ eenmalig 10 van mijn rekening af te schrijven. Bank/gironummer: Handtekening: (Bij automat sche totaling) Naam: M/V Adres: Huisnr: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: E-mail: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze ban in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad t.a.v. LezersServlce Antwoordnummer 92100 3009 XB Rotterdam Of bel gratis: 0800-0642

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1