schiedam Project Houthaven II definitiefafgeblazen ZONDAG 20 MAART GEOPEND SCHIEDAM Magazijnverkoop! 'sBsag' Jagazijn- verkoop?/^ >1 AledkM/Mcakt Nieuwland Safari toont projecten in ontwikkeling Boekenweekavond met Koos Postema Hoge schoorsteen voor verf loods Rotterdams Dagblad ISM IB1IB Nu 5 weken voor slechts 10 Contracten met kopers ontbonden Einde aan langdurige discussie? SPARTA-M.V.V. Containers onderde grond GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Vrachtwagen valt om maassta Vrijdag a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Een valies vol drank en dromen postbus 1685 3000 br rotterdam Inentings- campagne voor9-jarigen Bestrating Celsiusstraat PvdA naar Spaland en Sveaparken "De enige echte krant van Rotterdam" Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 9 maart 2005 12e Jaargang nr 10 riiai Gratis afhalen Mededeling aan onze adverteerders SCHIEDAM - Het conflict tussen Huisman-Intrec en de omwonenden van de verf- spuitloods lijkt opgelost. Als oplossing voor de stankover- last wordt voorgesteld de schoorstenen tot een hoogte van 33 meter te verlengen. Volgens wethouder Haber- mehl nemen de gemeente en het bedrijf genoegen met zo'n hoge schoorsteen. Met deze overeenstemming is er volgens de wethouder nu zicht op een vergunningver- lening. INfclZAAK IN Q£ 5CH£P£M5TRMT me K0M6N £K ZD Sn£L M06£L'JK AAN Ontdek nu zelf 'Het bewijs van Rotterdam' Rotterdam! Dagblad Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorglng 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekblade w t k b I 1 d e n| Bij deze adressen: Woont Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeentfl Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d, Hear Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkslraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 BERGWEG EN CEINTUURBAAN door Frank Willemse SCHIEDAM - De bouw van 220 woningen aan de Westfran- kelandsedijk is voorlopig afgeblazen. Projectontwikkelaar BAM Vastgoed maakte vorig week bekend dat zij 'voorlopig' afziet van Houthaven II, een complex met eengezinswoningen en appartementen op de plek waar vroeger houthandel Van der Wetering gevestigd was. Het annuleren van dit prestigieuze bouwplan is een tegenslag voor bouwer, kopers en gemeente. De plannen van de bouwer werden twee maanden geleden ge- dwarsboomd door een uitspraak van de Raad van State. TT1 Die wilde geen ontheffing verle- nen op de geluidshinder van om- ringende havenbedrijven. Die be- drijven zitten er al langer en nieu- we bewoners zouden kunnen gaan klagen. De bouwer hoopte via een zijdeur, de zogenaamde Zeehaven- ontheffing, toch te kunnen bou- wen. Ondanks dat de woningen niet op de vereiste afstand tot de havenindustrie zouden komen te staan. Daarom maakten eerder ook al bedrijven als Scheepswerf EMC bezwaar tegen de plannen. Aanne- mer en projectontwikkelaar BAM zal nu eerst de contracten met de kopers gaan ontbinden. Bij andere Schiedamse (nieuw)bouwplannen als die op het voormalige Slacht- huisterrein was al belangstelling waarneembaar van kopers van Houthaven II die al niets meer in de plannen zagen. Niet bekend is of kopers een financiele schade- vergoeding krijgen of dat dit het ri- sico is van kopen vanuit een teke- ning. Begin dit jaar was de ge meente nog steeds hoopvol dat het bouwproject toch door zou gaan ondanks het negatieve advies van de Raad van State. Wethouder Ha- bermehl had zijn hoop gevestigd op een wijziging van de Wet Ge luidshinder die mogelijk aanstaan- SCHIEDAM - Een deel van de Vlaardingerdijk, ter hoogte van de oprit naar de A20, is maandagmid- dag afgeloten wegens opruim- werkzaamheden. Een nog onbe- kend gebleven bestuurder van een vrachtwagen met oplegger, ko- mend vanaf de Vlaardingerdijk, reed de oprit richting A20 op en verloor tijdens deze manoeuvre de oplegger met inhoud. Dat was een aanzienlijke hoeveelheid huishou- delijk afval, die op het wegdek te- recht kwam. Als gevolg van de op- ruimwerkzaamheden werd een deel van de rijbaan ruim twee uur afgesloten. In verband met de Paasdagen zijn onze kantoren op Goede Vrijdag, 25 maart, vanaf 16.00 uur gesloten. Op maandag 28 maart, tweede Paasdag, zijn onze kantoren de hele dag gesloten. Wij verzoeken onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 30 en 31 maart vroegtijdig aan te leveren. IM advertenties moeten in ieder geval uiterlijk vrijdag 25 maart om 16.00 uur bij ons binnen zijn. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne Paasdagen. Directie Maasstad weekbladen vv e a kb I a d ++Wlj kochten voor u de magaz|]nen van onze leveranclers leeg.++ "PROFITEER NU! De baste aanbledlngen tegen de laagste prtjzenl++ 5 KOOPAVONDEN! LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM de zomer in de Tweede Kamer zou komen. Het besluit tot afblazen be- tekent dat bouwer BAM hierop niet wil wachten. Het project Hout haven kende veel tegenstanders. Daarom liep het project al flinke vertraging op. Bewoners van Resi dence 't Sterrebos vreesden bij- voorbeeld voor aantasting van hun woongenot. De groenstrook aan de Havendijk, het volkstuincomplex zou eraan gaan en ook waren zij te gen de grootschaligheid en hoog- bouw van het complex Houthaven II. Op dit moment hebben zij een vrij uitzicht richting haven en zij vrezen dat door dit project hun ei- gen woning in waarde gaat dalen. Ook de grondverontreiniging werd een spelbreker. Bekend werd dat toekomstige bewoners geen fruit- bomen in de tuin mochten planten. SCHIEDAM - Vanaf het water en rijksweg A20 is de bouw van molen De Nolet goed te volgen. De molen in aanbouw staat al een tijdje in de steigers, die rondom zijn opgebouwd. In de molen zullen eeuwenoude technieken worden gecombineerd met de techniek van de toekomst. Molenbouwer Rob Batenburg is momenteel hard aan het werk om de houten kap van de molen op ambachtelijke wijze te vervaardigen. In die kap zullen de modernste technieken worden ondergberacht om alles straks draaiende te houden. Het is de bedoeling dat De Nolet de hoogste molen van Schiedam wordt. Nu is die positie voorbehouden aan molen De Vrijheid met een hoogte van 33 meter en 33 centimeter. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De samenwerken- de organisaties in de Schiedamse wijk Nieuwland organiseren za- terdag 19 maart de Nieuwland Safari. De evenementen starten in Wijkcentrum Dreesplein.Tij- dens deze Safaridag worden een aantal projecten in het kader van Nieuwland aan Zet (de soci- ale wijkaanpak) getoond en be- sproken. Deze wijkverbeteringsprojecten zijn enkele jaren geleden bedacht door de bewoners uit Nieuwland zelf. Nu het einde van Nieuwland aan Zet in zicht is, willen de orga nisaties in het Nieuwlandse net- werk en de bewoners met elkaar terug kijken naar de resulfaten van de projecten en vervolgens de koers voor de toekomst bepalen. De bewonerswerkgroep 'Nieuw land Safari' heeft een interessant en leuk programma samengesteld. Het programma in het kort: 15.00 uur: start Nieuwlandse thee- tafel. Tijdens de thee vindt de ope ning plaats van de Nieuwland ten- toons telling. 16.00 uur: Projectenroute per fiets of wandelend. Hierbij worden ver- schillende sociale projecten aange- daan. 17.30 uur: Maaltijd, buffet met een verrassingsact. 19.30 uur: Nieuwland Debat: Het Verwey Jonker Instituut heeft kri- tisch naar Nieuwland gekeken en nodigt iedereen uit om een mening te geven over de wijk aan de hand van een aantal stellingen. Het de- bat staat onder de bezielende lei- ding van Suzanne Mulder van Ra dio Rijnmond. Wethouder Lepidis zal rond 21.00 uur de avond inhou- delijk afsluiten waarna er nog ge- noten kan worden van muziek. Voor de kinderen is er 's middags een apart programma. Op het plein buiten het wijkcentrum Dreesplein is voor hen een gratis toegankelijk kinderstraattheaterfestival. De Nieuwland Safari sluit naad- loos aan op de kernwaarden van de wijk Nieuwland, zoals deze door en met bewoners van de wijk zijn geformuleerd. In het programma Nieuwland aan Zet werken instel- lingen, bewoners en de gemeente Schiedam nauw samen aan projec ten om de markante kernwaarden van de wijk te versterken en te be- nutten om het imago van de wijk te verbeteren. De zes kernwaarden zijn Culturele Diversiteit, Mobili- teit, Levensruimte, Samen zijn, In orde en Durf. De participerende in- stanties hechten er groot belang aan de leefbaarheid en de sociale cohesie onder bewoners te verbe teren, met name in deze periode van herstructurering in de wijk. SCHIEDAM - De boekenweek krijgt zaterdag 19 maart haar hoogtepunt en afsluiting in Schiedam met de traditionele boekenweekavond. Op deze avond zal het thema van de boekenweek 'Spiegel van de Lage Landen' toegepast worden op Schiedam. Centrale gast in het programma is Koos Postema. Hij vertelt over zijn eigen boek 'Terug in de tijd' waarin hij aan- sprekende gebeurtenissen en personen uit de vaderlandse geschiedenis schetst en portretteert. Verder staat op het programma van deze avond 'Stadsgenoten'. In de sfeer van zijn bekende programma Klasgenoten praat Postema met onder andere burgemeester Reinier Scheeres, kunste- naar Yvon Koopman en cafehouder Rob van Klaarwater. Het programma begint om 20.00 uur en de toegang is 7,50. Toegangskaarten zijn onder andere bij de bieb verkrijgbaar. De zaal van de bieb aan het Bachplein gaat 19.30 uur open. Afgesproken is dat Huisman de nu in behandeling zijnde aanvraag om een milieuvergunning aanvult met aanvullend onderzoek. Voor Huis man betekent dat de schoorstenen extra verhoogd zullen worden tot 33 meter. Volgens de recente bere- keningen kan het bedrijf hiermee volledig in overeenstemming met de vastgestelde geureisen in wer- king zijn. Al jarenlang maken de bewoners van de Wiltonhaven en de BK-laan bezwaar tegen de 'slechte ver- flucht' van de firma die bij de voormalige ingang van Wilton Feijenoord gevestigd is. Al eerder wilden Schiedam en de bewoners luchtfilters op de schoorstenen, een eis die echter werd afgewezen door Huisman wegens de hoge kosten. Tot aan de Raad van State werd er geprocedeerd met als laat- ste uitkomst dat de bezwaren van Huisman gegrond werden ver- klaard tegen de (te) strenge eisen van de gemeente Schiedam en de DCMR. Belanghebbenden hadden echter al aangekondigd verder te zullen procederen. Aan de zich voortslepende discus sie komt nu hopelijk een einde, volgens de wethouder. Huisman kan dan gewoon met een vergun- ning doorwerken. Immers, de ge meente Schiedam gedoogde de si- tuatie voorlopig. De vraag blijft wel of de bewoners van de omge- ving niet tegen de afspraken van de gemeente en Huisman zullen pro cederen. SCHIEDAM - Onder de titel 'Een valies vol drank en dro men' presenteren Zoe Daniela Cochia en Sytske Sotemann van het Rotterdamse Letteren- huis zondag 20 maart een ge- varieerd literair programma in Het Gedistilleerd Museum. De Roemeense literatuur heeft, naast het werk van Emi- nescu, veel poezie en verhalen voortgebracht die bij een gro- ter publiek nog onbekend zijn. Dit hiaat kan op een geani- meerde manier worden opge- vuld want voor Roemenen is literatuur feestelijk. Cornelia Golna leest gedich- ten en vertelt over haar de- buutroman. Er zullen klassiek Roemeense gedichten klinken waarvan de Nederlandse ver- taling door de actrice Loes Vos wordt voorgedragen. De bekende vertaler Jan Wil- lem Bos maakt de bezoekers wegwijs in de Roemeense lite ratuur. De Nederlandse litera tuur komt aan bod in talrijke gedichten, waaronder die van Slauerhoff op fadomuziek en eigen gedichten van en door Edith de Gilde. Proza en poezie zijn uiteraard geen droge aangelegenheid. Er zijn Nederlands gedistil leerd, Roemeense tuica (tswi- ca) en palinca, en er worden hapjes geserveerd door een Poolse couturifere in Roe meense kledij en er is muziek. Anvang is 13.30 uur, reserve- ren kan via nummer 426 12 91. De entree bedraagt 2,20 (inclusief koffie/thee) SCHIEDAM - De komende weken wordt Nieuwland Noord voorzien van een on- dergronds afvalinzameling- systeem. Afgelopen maandag is Irado gestart met de plaat- sing van 35 ondergrondse containers die de huisvuilzak- ken gaan vervangen. De con tainers worden in gebruik ge- nomen als alle voorzieningen zijn geplaatst, naar verwach- ting eind maart/begin april. De komende tijd is ook de rest van Schiedam aan de beurt. Per wijk wordt de stad voor zien van een nieuw afvalinza- melingsysteem. Na Nieuw land Noord volgt de wijk Groenoord. SCHIEDAM - Alle kinderen in Nederland krijgen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma op 9-jarige leeftijd de laatste inentin- gen DTP en BMR. In 2005 worden alle in 1996 geboren kinderen uit Schiedam, Vlaardingen en Maas- sluis gevaccineerd door medewer- kers van de GGD. Elk kind krijgt een persoonlijke oproep op het huisadres. In Schie dam wordt de vaccinatiecampagne gehouden op woensdagmiddag 6 april in zalencentrum De Rank aan de Schiedamseweg 122. De te vaccineren kinderen krijgen de twee prikken tegelijkertijd in de bovenarmen. De ene prik be- schermt tegen Difterie, Tetanus en Polio, de andere prik beschermt te gen Bof, Mazelen en Rodehond. In de regio Nieuwe Waterweg Noord kiest jaarlijks ongeveer 95 procent van de ouders ervoor om hun kinderen door de twee prikken te beschermen tegen deze ziekten. SCHIEDAM - ONS gaat maandag 21 maart van start met de herbestrating van de Celsiusstraat (tussen Prof. Kamerlingh Onneslaan en Reamurstraat). Afhankelijk van weersomstandigheden zullen de werkzaamheden ruim zes weken duren waar- bij op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur zal worden gewerkt. Gedurende deze periode zal de Celsiusstraat voor alle verkeer zijn afge sloten. Ter hoogte van het wfjkcentrum zal een drem- pel worden aangelegd. SCHIEDAM - De PvdA gaat zaterdag 19 maart op wijk- bezoek in Spaland en Svea parken. Om 10.00 uur gaat het bestuur van bewoners- vereniging Spaland met de raadsleden om de tafel zit ten om te praten over onder- werpen die sterk in de wijk leven: (hangjjongeren, openbaar vervoer, polder- vaart (noord), parkeerover- last en meer groen. Even na 11.30 uur wordt het PvdA gezelschap verwacht op het plein voor de basisscholen Violier en Vlinder. Daar- vandaan wordt met be- stuursleden van bewoners- organisaties van Sveapar ken (Sveafors, Sveaborg en Sveaholm) een rondgang ge- maakt door de wijk en wordt gekeken en gesproken over de mooie punten en knelpunten. Onderweg wordt van gedachten gewis- seld over onder andere speelvoorzieningen, beheer openbare ruimte en ver- keersveiligheid; onderwer- pen die de wijk bezighou- den. De PvdA wil ook meer- dere bewoners uit Schiedam noord ontmoeten om over uiteenlopende onderwerpen te praten. Daarom is ook dit keer van 11.00 tot 15.00 uur een ontmoetingspunt inge- richt in winkeicentrum Hof van Spaland. UlTSTApJeS T'JPENS NACHTPIENST.. Comwiswrts Siaauw Jal Ik wil nii proofabonnomant van 8 waken voor Wn Ik Mat voor totaling mlddela een acceptglro f~1 HlerblJ machtlg Ik Rotterdams Dagblad eenmallg 110 van mljn rskening af te aohr(|ven. Bank/glromimmtr: Handtafcanlng: <ei Mummioto Mumc Neem:kW Met: Hulenr: Pwtcode; Woonplaata: Telafoon; wwo« Mrnengi Qaboartadatum: E-mail: Stuur daza bon In Mn anvalop zondar poatzagal near: Rottardama Dagblad t.a.v. Lazaritarvlca Antwoordnummar 02100 100* XB Rottardam Of bal gratia: 0800-0642

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1