schiedam Eerlijke info over soft drugs op set kaarten SCHIEDAM ZONDAG 3 APRIL GEOPEND I s 95 Rotterdams Dagblad Blowen of kwartetten? Eon tv-show op Schiedams toneel stad Dental Spijk Commissie Rosman presenteerterfpacht-nota SPARTA-EINDHOVEN Bewoners Sveaborg missen nog wel wat dingetjes GroenLinks roept l&D-ers bij wie ontslag dreigt op Het Doeleplein wordt omgedoopt tot Florynhaven GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Durf weer stralend te lachen met uw vastzittend kunstgebit Man mishandeltex- vriendin Dronken automobilist aangehouden Vrijdag a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Gesprek a/d Schieover jeugdzorg Boek verlengen per 1 april Lions gaan kloot- schieten 4 weken Of bel gratis 0800 0642 De enlge echte krant van Rotterdam Oplage 38.000 Totale oplage 625.898 30 maart 2005 12e Jaargang nr 13 SCHIEDAM - „Heb jij voor mij van het kwartet 'Stoned zijn' de speelkaart met 'Je wordt vergeetachtig'." „Nee, dan wil ik van jou uit het kwartet 'Feiten' de kaart met 'Tachtig procent van de jeugd blowt niet'." „Zo, mooi. Dat is een kwartet." Ouders en opvoeders moeten binnenkort niet schrikken als zoonlief of dochter gezellig zitten te spelen met het blowkwar- tetspel. Het spel is gemaakt door het Schiedamse reclamebu- reau Keesie dat een campagne heeft gemaakt om de jeugd op feiten te wijzen over blowen of cannabisgebruik. Gratis afhalen Van Loenen Decokay Dam 37-45 SCHIEDAM - Burgemeester Scheeres opent zaterdag 2 april om 13.00 uur samen met de Havenvrouw 2004 uit Rotterdam, mevrouw Elmar, de onlangs aangelegde pas- santenhaven aan het Doeleplein in Schiedam. De haven wordt bij deze gele- genheid omgedoopt tot Flo rynhaven. ZIT £d £cM SPANMQvlDC MG-T'J 6>1] Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen door Frank Willemse w«8kbl»den| Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Plusmarkt Woudhoak Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolen8laan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Parkweg 404 Bewonersverenipinfl Schledam-Oost Boerhavelaan 79 VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN Het adres voor een vastzittend kunstgebit. Zowel voor ziekenfonds als voor particulier. Kunstgebit reparatie klaarterwijl u wacht. Maak nu een afspraak. Dental Spijk Lenteakker 5 b 3206 TB Spijkenisse Tel. 0181 -68 73 24 Het kwartet telt twaalf categorieen over het gebruik van wiet en hasj. En volgens account-manager Inez Groen is het vooral niet de bedoe- ling om de jeugd belerend toe te spreken maar juist om ze met el- SCHIEDAM - Een 27-jarige Schiedammer is zondagavond aan- gehouden wegens mishandeling. De man had kort daarvoor in een woning aan de Laurens Coster- straat zijn 21-jarige ex-vriendin mishandeld. Gealarmeerde politie hield de man wegens huiselijk ge- weld aan, waarna hij werd overge- bracht naar het politiebureau. SCHIEDAM - De politie werd zondagavond omstreeks 20.00 uur op de Rotterdamsedijk aangespro- ken door een omstander die ver- klaarde dat een automobilist, rij- dende in een grijze auto, zich agressief had gedragen en moge- lijk onder invloed was van alcohol. Hierop werd een onderzoek inge- steld en werd de auto op de Gusto- weg aangetroffen. De bestuurder, een 42-jarige Rotterdammer, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Tijdens een blaastest blies de verdachte 950 UGL. Het rijbewijs van de man werd dus ingevorderd. SCHIEDAM - De Commissie Ros man presenteert donderdag 14 april haar eindrapport over het Schiedamse erfpachtbeleid. Vorig jaar hebben de leden van CD A Schiedam hun zorgen kenbaar ge maakt ten aanzien van dit beleid. Na decennia lang getouwtrek heeft de huidige coalitie dan eindelijk het erfpachtbeleid aangepakt, maar de uitwerking leidde tot grote zor gen en frustratie. Siem Rosman werd gevraagd om eens te kijken wat er mis ging en waar zou kun- nen worden bijgestuurd. Rosman heeft zo'n veertig jaar ge- leden een motie ingediend om de mogelijkheden van herziening van het erfpachtbeleid onderzocht te krijgen. In 2002 trad dan eindelijk een coalitie aan die de boel op zou schudden. Helaas is er bij de uit werking een en ander door elkaar gaan lopen, waardoor het gekozen pad niet leidde tot een eenvoudig traject van omzettingen van erf- pacht naar eigendom. Slechts een handjevol mensen maakt gebruik van de aanbiedingen, terwijl zove- len echt zaten te wachten op de mogelijkheid. De Commissie Ros man bestaat uit Siem Rosman (le den), Martijn Vroom (fractie) en Marcel Groenendijk (bestuur). Zij heeft betrokkenen gehoord, heeft de stukken bestudeerd en heeft een rapport opgesteld. Op de Algeme- ne Ledenvergadering van het CDA van 14 april zal Siem Rosman zijn rapport presenteren aan de leden. Bovendien zullen alle betrokkenen en geinteresseerden worden geno- digd om mee te discussieren over de vraag hoe het nu verder moet. De vergadering vindt plaats in De Rank aan de Schiedamseweg. Op basisschool De Violier in Schiedam-Noord is gisteren het startsein gegeven voor de jaarliikse projectweken >ver de bouw gaan. Niet zo gek als je bedenkt dat er rond de school aijaren gebouwd wordt en is aan de wijk SCHIEDAM -1 die dit keer over de i Sveaparken. Speciale gastbij de opening was Bob de Bouwer die niet te beroerd was om onder aanvoering van 'uitvoerder' Eric de Jong, ook wel bekend als directeur van de school, een deuntje mee te zingen met zijn lijflied. Dinsdag 19 april leveren de kinderen hun bouwwerkjes op en mogen de ouders een kijkje in de school komen nemen. Foto Roger van der Kraan kaar aan de praat te krijgen over dit onderwerp. In klassen en bij het uitgaan worden er maar al te vaak stoere verhalen verteld over het marihuanagebruik. Een weten- schappelijk onderzoek van op- drachtgever het Trimboslnstituut wees uit dat cannabis weliswaar de meest gebruikte softdrug is onder scholieren maar ook dat er nogal wat misverstanden over het ge bruik bestaan. Want softdrugs blij- SCHIEDAM - Dit jaar bestaat het Weeshuis der Hervormden aan de Lange Achterweg in Schiedam 400 jaar. Ter ere hiervan verschijnt in april het boek 'Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jonge- ren'. Hierin beschrijft auteur Dr. Ingrid van der Vlis de geschiedenis van het Weeshuis der Hervormden en Stichting Lindenhof.Ter gele- genheid van de verschijning van dit boek organiseert de Openbare Bibliotheek in samenwerking met Stichting Lindenhof en Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk vrij dag 8 april een Gesprek a/d Schie over het Weeshuis, haar personeel en bewoners. Dr. Ingrid van der Vlis neemt de bezoekers mee terug in de tijd en interviewt oud-bewoners en een personeelslid. Henk Slechte praat met Loe Koppejan, directeur van Stichting Lindenhof, de Stichting die is voortgekomen uit het Her- vormd Weeshuis. Iedereen is in de bieb aan het Stadserf, Stadserf 1, Schiedam. Toegang: gratis, inloop vanaf 19.00 uur. ken bij veelvuldig gebruik lang niet zo onschuldig te zijn als altijd wordt gedacht. „Maar je kunt ook zeggen dat die tachtig procent van de jeugd die niet blowt best een positief resul- taat is", vertelt Inez Groen. Het doel van het gratis spel is om de jeugd gespreksstof over dit onder werp te geven. Op de kwartetkaar- ten staan die feiten kort en snel weergegeven. Zoals bijvoorbeeld 'Wat zijn de lange termijneffec- ten?' Die worden met simpele, dui- delijke tekeningen ondersteund. Antwoord: longkanker, depressie, afhankelijkheid en psychose. Volgens de reclamemaakster, die al eerder campagnes deed over over soa's, gaat het erom om jeugd eerlijke en open informatie te ge ven. En met respect, want dat is volgens haar het 'magic word' SCHIEDAM - Bestuursleden van de wijkvereniging Sveaborg heb ben onlangs een enquete gehouden onder hun medewijkbewoners. Van de 147 gezinnen die op dit moment in de Zweedse wijk wo- nen hebben er 107 de moeite geno- men om de vragenlijst in te vullen. De belangrijkste resultaten zijn dat terwijl de gemeente rekening heeft gehouden met een gemiddeld aan- tal auto's per huishouden van 1,4, het gemiddelde huishouden 1,6 au to bezit. Opmerkelijk is dat elk ge- zin in de wijk over minimaal een auto beschikt. Door het geconsta- teerde verschil is er nu reeds in de wijk een tekort aan parkeerplaat- sen. Gezien het feit dat de tweede fase van het bouwplan nog niet af- gerond is, zijn er wellicht moge lijkheden om het aantal geplande plaatsen uit te breiden. Maar liefst 93 procent van de be woners van de wijk is positief over het wonen in de wijk. Na een jaar te hebben gewoond in de wijk is dit geen slechte score. Wel moet er worden opgemerkt dat veel inwo- ners hebben aangegeven dat zij wel graag nog een aantal verande- ringen in de wijk willen zien. Hun positieve oordeel is mede geba- seerd op de verwachting dat de ge meente tegemoet komt aan de ge- uite wensen. De wijk mag dan nog niet af zijn, maar toch worden er nu al reeds zaken gemist in de wijk: speelplekken en parkeer- plaatsen worden node gemist. Ook vinden veel bewoners dat de hoe- veelheid groen in de wijk zwaar te- genvalt, zeker ten opzichte van de gewekte verwachtingen. Van het groen dat in de wijk aanwezig is, wordt aangegeven dat dit wel beter door de gemeente onderhouden mag worden. Met name bewoners die rond de grachten wonen, heb ben aangegeven dat het ontbreken van een afscheiding aan de water- kant, gevaarlijke situaties voor kinderen oplevert. Tenslotte wordt ook het gebrek aan hondenuitlaat- plekken gevoelt. Op het nog te bouwen voorzienin- geneiland zien de bewoners in de geplande winkelruimtes het liefst een supermarkt komen. Overige favorieten waren een bakker, een restaurant of snackbar, een cafe en een pinautomaat. Een kleine 85 procent van de huishoudens is te spreken over een eigen wijkbe- heeroverleg. Het burgerinitiatief dat hiertoe genomen is, is uiteinde- lijk door 122 bewoners gesteund (alle inwoners van 18 jaar en ouder mochten hun handtekening zetten, dus meerdere handtekeningen per huishouden waren mogelijk). Maandag 11 april zullen verdere resultaten bekend worden gemaakt tijdens de Algemene Ledenverga dering van de vereniging. SCHIEDAM - Nadat GroenLinks vorig jaar, tijdens de begrotingsbe- handelingen van 9 en 11 novem- ber, van Wethouder Lepidis begre- pen had dat er voor tien I&D-ers geen geld meer beschikbaar werd gesteld om hun contracten te ver- lengen maakt GroenLinks zich nu ernstig zorgen over het lot van mensen die nu nog wel via een I &D-regeling aan het werk zijn. GroenLinks is serieus benieuwd of de gemeente, in de eindsprint naar de komende gemeenteraads-ver- kiezingen van maart 2006, niet nog eens een aantal ID werknemers die in Schiedam werken, wil wegbe- zuinigen. Daarom wil GroenLinks graag in contact komen met mensen of de instelling waar men werkt via de I &D-regeling. GroenLinks wil voorkomen dat er binnenkort nog meer mensen op straat staan en weer afhankelijk worden van een uitkering zodat goede projecten of diensten onnodig worden stopge- zet. Als instellingen of personen zich willen uiten over dit onder werp kunnen zij contact opnemen met GroenLinks Schiedam via groenlinks@schiedam.nl. E-mai- len kan ook naar: e.gloudi@hccnet.nl voor jong volwassenen. ,,Een al te harde confrontatie zoals wel met auto-ongelukken gedaan wordt, werkt op de duur niet. De respondenten slaan juist dicht en willen deze harde feiten niet horen of zien. De jeugdige doelgroep, zo heeft marktonderzoek uitgewezen, wil 'volwassen en eerlijk' behan- deld worden. Vandaar de simpele maar effectieve affiches en dit kwartetspel dat met 30.000 stuks op scholen wordt verspreid. Bo vendien kan het kwartetspel ook via het chat-programma MSM ge- speeld worden." En dat wordt ge daan: de site leverde al 250.000 hits op sinds de start van de actie op 14 maart. Niet alleen gortdroge feiten maar ook grappen zitten er in het spel. Zoals de categorie 'blowsongs'. Bekende songteksten als 'Blowin' in the wind' of 'Light my fire' heb ben echter niks met cannabis te maken. „Ze lijken qua tekst alleen maar daar op te wijzen", vertelt de reclamemaakster. Bij het spel wordt ook verwezen waar de jeugd eerlijke en betrouwbare informatie over de joints kan krijgen. Vragen als 'Hoe verslavend is Blowen?' En 'Wat is flippen?' Of 'Wat doet THC?' worden eenvoudig beant- woord. Info over hasjgebruik kan ook op- gevraagd worden bij www. drugs- info.nl of de telefonische infolijn 0900 1995 die tien eurocent per minuut kost. De Florynhaven bestaat uit een steiger voor pleziervaartuigen met stroom- en watertappunten en een waterpaviljoen met hierin sanitaire voorzieningen en een kantoortje. Dit kantoortje is het eerste drijven- de havenkantoor van Nederland. In totaal zullen zo'n tien boten per nacht kunnen afmeren in de Flo rynhaven, die met name is bedoeld voor pleziervaarders die enkele nachten in Schiedam willen ver- blijven. De haven is dicht bij het historisch stadscentrum gelegen en zal daardoor interessant zijn voor de toervaarder die op zijn vaar- tocht graag een bezoek brengt aan historische stadjes. Schiedam is opgenomen in de vaarroute Varen door het Holland van toen'. Het varen van routes wordt onder de toervaarder steeds populairder. Onderweg worden activiteiten on- dernomen zoals fietsen, musea be zoek, horeca bezoek en winkelen. Het waterpaviljoen in de Florynha ven is ontworpen door Restauro Architecten uit Den Hoorn en ge bouwd door ABC Arkenbouw uit Urk. ABC Arkenbouw is gespecia- liseerd in het bouwen van wonin- gen en andere bijzondere projecten op het water, zoals kantoren, res taurants en studentenhuisvesting. Het waterpaviljoen is vanuit Urk, over het water, naar Schiedam ver- scheept. Het kantoortje in het paviljoen zal in gebruik worden genomen door de Stichting Rondvaarten. De stichting verplaatst daarmee, met ingang van het vaarseizoen 2005 dat ook start op 2 april, het vertrek- punt van de rondvaarten naar het Doeleplein. V6or deze rondvaart- boten start eveneens op 2 april het vaarseizoen. Tot 1 november vin den weer drie afvaarten per dag plaats, met uitzondering van de maandag. Op de openingsdag en op zondag 3 april biedt de Stich ting Rondvaarten haar tochten gra tis aan voor alle Schiedammers. Op zaterdag 2 april worden rond vaarten georganiseerd tussen 14.00 uur tot 16.00 uur; op zondag 3 april tussen 12.00 en 16.00 uur. Ieder half uur vindt er een afvaart plaats. In plaats van de gebruikelij- ke rondvaart van een uur zal er een kortere tocht van een half uur wor den ge varen. SCHIEDAM - In verband met het gebruik van zelfbe- dieningsbalies in Biblio theek Stadserf verandert het tarief om boeken te verlen gen. Per 1 april wordt in alle bi- bliotheekvestigingen voor het verlengen 0,20 per boek berekend, zowel voor telefo- nisch verlengen als voor ver lengen in de bibliotheek. An dere bibliotheektarieven blijven ongewijzigd. Een nieuw overzicht van abonnementen en tarieven is verkrijgbaar in alle vestigin- gen van de bibliotheek. SCHIEDAM - De Lions Club Schiedam organiseert zaterdag 2 april voor de vijf- de maal de Schiedamsche Klootschiet kampioenschap- pen. Bedrijven, scholen, fa milies, een aantal politieke partijen, service clubs, se- cretariaat B&W en het col lege hebben zich voor deze wederom unieke gebeurte- nis aangemeld. In totaal zul len 24 teams strijden om de 'grote kloot' van Schiedam. De wedstrijden worden ge- speeld in en rond het Julia- napark, terwijl het Hoofd Kloot Centrum zich bevindt in de tuinzaal van het Jacobs Gasthuis. De opbrengst gaat naar het goede doel. Als goed doel is dit jaar gekozen voor de Rolantino's, een muziekgroep voor verstan- delijk gehandicapten. Van 17 tot en met 21 oktober or- ganiseren zij een internatio- naal festival 'Music without Limits' en daar is veel geld voor nodig. Rond 16.00 uur zal de voorzitter van Lions Club Schiedam de prijzen uitreiken aan de overwin- naars en de cheque overhan- digen aan het bestuur van de Rolantino's. 'SmarteageW voor vulle luclit' a Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,951 Naam: M/V Adres: Huisnr.: Postcode: Woonplaats: E-mail: Geboortedatum: Telefoon: (i.v.m. controls bezorging) Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersServlce, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1